Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Plastitöötluse seadistaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Plastitöötluse seadistaja, tase 4
EN: Plastics Machine and Tool Setter, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.11.2017
Kehtib kuni: 15.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
4. taseme plastitöötluse seadistaja töö eesmärk on tagada kvaliteetsete plastist komponentide ja toodete efektiivne valmistamine.
Töö sisu on plastitöötlemise tööstusseadmete ja -masinate (sh robotite) käitamine ja jälgimine, tootevahetused, abiseadmete ettevalmistus ning toodangu vastavuse kontrol...
l ja mittevastavuste korral lahenduste leidmine.
Ettevõtte tootmisprotsessidest tulenevalt töötab plastitöötluse seadistaja survevalu, ekstrusiooni ja puhumise, rotatsioonvormimise või termovormimise seadmetega.
Plastitöötluse seadistaja töötab iseseisvalt või meeskonnas, ta täidab ohutusnõudeid järgides vähesel määral muutuvaid tööülesandeid.
Olenevalt ettevõtte töökorraldusest võib ta täita ka operaatori tööülesandeid.
Lähedased kutsed:
Mehhatroonik, tase 4,
Roboti operaator, tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tootevahetused
1. Materjalide ettevalmistamine
2. Tööriistade paigaldamine
3. Seadmete ühendamine
4. Protsessi (sh roboti) programmi laadimine
5. Tootmisprotsessi käivitamine, kvaliteedi kontrollimine
6. Dokumenteerimine

A.2.2 Plastitöötlemise tööstusseadmete ja -masinate (sh robo...
tite) käitamine
1. Seadmete käivitamine
2. Tõrgete tuvastamine ja kõrvaldamine
3. Protsessi seiskamine

A.2.3 Seadmete ja tööriistade hooldamine
1. Seadmete korraline (ennetav) hooldamine
2. Tööriistade puhastamine ja hooldamine

A.2.4 Toodangu kontrollimine
1. Toodangu vastavuse hindamine
2. Toodangu kõrvalekallete tuvastamine ja likvideerimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Pideva tööprotsessi tõttu võib töö toimuda mitmes vahetuses ja nõuda füüsilist pingutust. Töö on vahelduva iseloomuga. Töökeskkonnas võib esineda müra ja kõrgeid temperatuure. Töös võib olla kokkupuuteid plastitööstuse materjalidega, mis võivad põhjustada allergiat.
A.4 Töövahendid
Elektrilised, hüdraulilised, pneumaatilised ja mehaanilised masinad (sh robotid) ja seadmed, käsitööriistad, mõõteseadmed, puhastusvahendid ning määrdeained.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab täpsust, vastutus-, õppimis-, kohanemisvõimet. Oluline on omada tehnilist taipu, kontsentreerumisvõimet ja käelist osavust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Plastitöötluse seadistajaks saab õppida töökohal, kursustel või kutseõppeasutuses.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lukksepp-seadistaja, plasttoodete masinaoperaator, plasttoodete seadistaja, operaator.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Auditikohustusliku tõsteseadmega töötamisel on nõutav tõsteseadme juhtimisõigust tõendav tunnistus. Alus: seadme ohutuse seadus.
Tõstuki ja laadimisseadmega töötamisel on nõutav pädeva koolituse läbimine ja sellekohane tunnistus. Alus: Vabariigi Valitsuse määrus „Töövahendi kasutamise töötervishoi...
u ja tööohutuse nõuded“.
Tuletööde tegemiseks on nõutav tuletööde koolituse läbimine ja tuletöötunnistus. Alus: tuleohutuse seadus.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.4 ning läbiva kompetentsi B.2.5 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tootevahetused 4

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette materjalid vastavalt tööülesandele ja juhenditele;
2. teisaldab ja paigaldab ettevalmistatud tööriista (nt valuvormi) tootmisseadmele vastavalt tööülesandele ja juhenditele, kasutades tõste- ja laadimisseadmeid;
3. teeb vajalikud tööriista ja tootmisseadmete vahelised hüdro-, pneumo- ja elektriühendused ning signaali- (anduri) ja andmeühendused vastavalt juhendile;
4. laeb tootmisseadmele (sh robotile) protsessi programmi vastavalt tööülesandele ja juhenditele;
5. käivitab tootmisprotsessi ja kontrollib toote kvaliteedi vastavust juhendites kehtestatud nõuetele;
6. dokumenteerib tootevahetuse vastavalt ettevõttes kehtestatud nõuetele.

Teadmised:
1) polümeermaterjalide liigitus, omadused ja kasutusala;
2) ülevaade plastmaterjalide töötlemise tehnoloogiatest: survevalu, ekstrusioon ja puhumine, rotatsioonvormimine ja termovormimine;
3) juhendite ja seadistuskaartide terminid, mõõtühikud ja tingmärgid.
B.2.2 Plastitöötlemise tööstusseadmete ja -masinate (sh robotite) käitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. käivitab tootmisprotsessi, lülitades sisse põhi- ja abiseadmed vastavalt etteantud tööülesandele ja juhenditele;
2. tuvastab protsessi seiskumise esmase põhjuse seadme veateate alusel või visuaalselt;
3. tuvastab protsessi kõrvalekalde põhjuse, kontrollides parameetrite vastavust juhenditele;
4. viib parameetrid vastavusse juhenditega või teavitab seadme riketest vastavalt töökorraldusele;
5. seiskab protsessi vastavalt etteantud juhenditele juhul, kui kvaliteetne tootmine ei ole võimalik või töökorraldusest tingitud põhjusel.

Teadmised:
1) polümeermaterjalide liigitus, omadused ja kasutusala;
2) ülevaade plastmaterjalide töötlemise tehnoloogiatest: survevalu, ekstrusioon ja puhumine, rotatsioonvormimine ja termovormimine;
3) plasttoodete kvaliteedi kontrollimeetodid.
B.2.3 Seadmete ja tööriistade hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. hooldab ja puhastab seadmeid etteantud hooldusjuhenditest lähtuvalt, teeb ennetavat hooldust;
2. hooldab nõuetekohaselt tööriistu, vorme ja tarvikuid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja- võtteid.

Teadmised:
1) seadmete ja tööriistade puhastusmaterjalid ja töövahendid;
2) tuletööde nõuded;
3) hooldusjuhendite terminid, mõõtühikud ja tingmärgid.
B.2.4 Toodangu kontrollimine 4

Tegevusnäitajad:
1) mõõdab toote parameetreid ja kontrollib parameetrite vastavust juhenditele, kasutades juhendites ettenähtud mõõtevahendeid;
2) hindab visuaalselt toodangu vastavust kvaliteedinõuetele;
3) tuvastab nõuetele mittevastava toodangu põhjuse;
4) kui kvaliteedi kõrvalekallet ei õnnestunud likvideerida, teavitab vastutavat töötajat ettevõtte töökorraldusest lähtuvalt ning tegutseb vastavalt saadud juhistele;
5) teavitab seadme või tööriista rikkest vastutavat töötajat ja tegutseb vastavalt saadud juhistele.

Teadmised:
1) plasttoodete kvaliteedi kontrolli meetodid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Plastitöötluse seadistaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, järgib töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnahoiu nõudeid;
2. valmistab ette turvalise ja ergonoomilise töökoha, hoiab selle korras;
3. kasutab ressursse otstarbekalt ja efektiivselt;
4. mõistab oma tegevuse rolli tootmisprotsessi tervikahelas;
5. hindab oma töölõigus esineda võivaid riske ja võtab kasutusele abinõud riskide maandamiseks;
6. tööõnnetuse korral tegutseb oma vastutuse piires, omab algteadmisi esmaabi andmisest;
7. kogub jäätmekäitluseks kokku tootmisprotsessis tekkinud jääkmaterjalid ja jäätmed;
8. kohaneb meeskonnaga, tegutseb vastutustundlikult, vajadusel reageerib kiiresti tööprotsessis tekkinud muutustele;
9. suhtleb viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt;
10. hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega;
11. kasutab oma töös arvutit vastavalt ECDL baasmoodulites „Arvuti põhitõed“, „Interneti põhitõed“ ja standardmoodulis „IT turvalisus“ nõutud tasemel, vt lisa 1 „Arvuti kasutamise oskused“;
12. kasutab inglise keelt erialase informatsiooni hankimiseks tasemel B1 moodul “mõistmine“, vt lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“;
13. kasutab digivahendeid ja erialast tarkvara, arvestades ettevõtte andmekaitse nõudeid ja korda.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-29112017-02/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.11.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Plastitöötlus
Kutse grupp: Plastitöötluse seadistaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
814 Kummi-, plast- ja pabertoodete masinate operaatorid
8142 Plasttoodete masinate operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
22 Kummi- ja plasttoodete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Peeter Mõrd Ensto Ensek AS
Pilleriin Laanemets Eesti Plastitööstuse Liit
Siim Jäger AS Norma
Meelis Bergmann Krimelte OÜ
Jaanus Rahuoja Talent Plastics Tallinn

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist