Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Roboti operaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Roboti operaator, tase 4
EN: Robot operator, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.01.2018
Kehtib kuni: 15.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Roboti operaator, tase 4 töö on tagada robotite tehniline korrasolek, oskuslik kasutamine ja ohutus.
Roboti operaator käsitseb tööstuse (nt masina-, keemia-, elektroonika-, toiduainetetööstus) ja logistika valdkondade roboteid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) jt tehnoloogilisi lahendusi ...
kasutades.
Tööülesanded hõlmavad kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude kasutamist, ajami- ja andurtehnikatöid, robotite töö jälgimist, käitamist ja hooldust ning programmidesse muudatuste tegemist.
Töö robotitega eeldab laiemat kutseoskuste spektrit, kuna robootikatööd seonduvad mehhatroonikaseadmete paigaldamise, häälestamise ja testimisega.
Roboti operaator töötab iseseisvalt ja meeskonnas ning on valmis täitma tööülesandeid muutuvates olukordades.

4. taseme roboti operaatori kutses eristatakse universaalseid robootika ja IKT kompetentse, mida saab kasutada teiste kutsealade (nt teenindus ja olme) robotitega opereerimisel.
Robootika ja IKT universaalsed kompetentsid, tase 4:
- Programmeerimine
- Robotite käit ja hooldus
- Robotite tööprotsesside jälgimine
- IKT kompetentside kasutamine

Lähedased kutsed:
Mehhatroonik, tase 4
Robotitehnik, tase 5
Plastitöötluse seadistaja, tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Robotite programmeerimine
1. Robotiprogrammide koostamine ja korrigeerimine
2. Programmiversiooni haldus

A.2.2 Andurtehnika tööd
1. Andurite paigaldamine ja käitamine
2. Vea tuvastamine ja kõrvaldamine ning testimine

A.2.3 Ajamitehnika tööd
1. Ajamite käitamine
2. Vea tuvastam...
ine

A.2.4 Kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude kasutamine
1. Roboti ühendamine kommunikatsiooni- ja tehnovõrkudega
2. Tööstuslike sidevõrkude kasutamine
3. Tööstuslike tööväljavõrkude kasutamine

A.2.5 Roboti käit ja hooldus
1. Seadistamine, häälestamine ja kalibreerimine
2. Vigade kõrvaldamine
3. Tehnohoolduse läbiviimine

A.2.6 Roboti tööprotsesside jälgimine
1. Tööprotsesside regulaarne jälgimine.
2. Toodangu kvaliteedi ja mahu jälgimine.
3. Kontrollmõõtmine

A.2.7 Dokumenteerimine
1. Toodanguaruannete koostamine
2. Kontrolli- ja hooldustoimingute dokumenteerimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö võib toimuda vahetustega ja töögraafiku alusel nii siseruumides kui ka väliskeskkonnas. Töö võib olla pingeline ja periooditi kiire tempoga. Tööülesanded on vahelduvad ja nende täitmine võib põhjustada sundasendist tingitud vaevusi. Töötamine liikuvate seadmetega nõuab ohutusnõuete ranget täitm...ist.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
IKT vahendid (arvuti, juhtpult jm) koos spetsiaaltarkvaraga; elektrilised mõõteriistad (multimeeter, signaalianalüsaator, signaaligeneraator, ossilloskoop jms); käsimõõtevahendid (nihik, joonlaud, mõõdulint, erinevad kaliibrid, jms); käsitöövahendid (kruvikeeraja, näpitsad, pintsetid, juhtmelõikur,... kaabliühenduste koostamise erivahendid, jootekolb, jms); elektrilised tööriistad (elektriline kruvikeeraja, trell, jms).
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Roboti operaatori töö eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, süsteemset mõtlemist, kontsentreerumisvõimet, käelist tegevust ja visuaalset mälu.
Töö eeldab liigutuste täpsust, koordinatsiooni, kohanemisvõimet.
Olulised on korrektsus, täpsus, õppimisvõime ja vastutustundlikkus ni...
ng koostööoskus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme roboti operaator omandab kutseoskused kutseõppeasutuses või töökohal õppides (sh erialaseid koolituskursusi läbides).
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Roboti operaator, robotitehnik
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud (B.2.1 – B.2.7) ja läbivad (B.2.8-B.2.12) kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Programmeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. koostab sobivas programmeerimiskeeles robotiprogrammi, lähtudes tehnilisest ülesandest;
2. korrigeerib vajadusel robotiprogrammi, kasutades sobivat programmeerimiskeelt;
3. teeb programmist varukoopia, salvestades ja kirjeldades muudatusi kvaliteediohjes etteantud andmekandjale.

Teadmised:
1) robotite programmeerimine ja programmeerimiskeeled
2) robotite tarkvaralised arenduskeskkonnad, virtuaalne robotitehnika
B.2.2 Anduritehnika tööd 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab ja käitab roboti andureid vastavalt töökirjeldusele ja tehnilisele spetsifikatsioonile;
2. tuvastab vead visuaalselt, tarkvaraliselt või mõõteseadmeid kasutades;
3. kõrvaldab roboti andurite talitushäired ja testib nende toimimist.

Teadmised:
1) Tööstusroboti andurid
B.2.3 Ajamitehnika tööd 4

Tegevusnäitajad:
1. käitab roboti ajameid vastavalt töökirjeldusele ja tehnilisele spetsifikatsioonile;
2. tuvastab roboti ajami vead visuaalselt või mõõteseadmeid kasutades;
3. teavitab rikkest vastutavat töötajat ja tegutseb vastavalt saadud juhistele.

Teadmised:
1) robotite ajamid
2) servoajamite seadistustarkvara
3) sammajamite seadistustarkvara
4) roboti haaratsid ja tööriistad
B.2.4 Kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude kasutamine 4

Tegevusnäitajad:
1. ühendab roboti kommunikatsiooni- ja tehnovõrkudega vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile;
2. kasutab tööstuslikke sidevõrke vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile, järgides võrkude turvalisusnõudeid;
3. kasutab tööstuslikke tööväljavõrke vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile, järgides võrkude turvalisusnõudeid.

Teadmised:
1) sidevõrkude ja töövälja võrkude struktuur, topoloogia ja andmekaitse
B.2.5 Roboti käit ja hooldus 4

Tegevusnäitajad:
1. laeb tootmisseadmele sh robotile programmi vastavalt tööülesandele ja juhenditele;
2. seadistab roboti tööle ja testib seda vastavalt juhendile;
3. viib läbi kalibreerimise protseduuri, järgides juhendit;
4. leiab iseseisvalt infot, vajadusel abi tehniliste probleemide lahendamiseks ning vigade kõrvaldamiseks;
5. teavitab vastutavat töötajat ja kõrvaldab vea vastavalt saadud juhistele;
6. hooldab perioodiliselt roboteid järgides hoolduskava.

Teadmised:
1) tööstusrobotite liigitus, otstarve ning ehitus- ja koostenõuded;
2) parameetrid ja toimimispõhimõtted, juhtimissüsteemide struktuur;
3) robotite paigaldustöödel kasutatavad töö- ja mõõtevahendid.
B.2.6 Roboti tööprotsessi jälgimine 4

Tegevusnäitajad:
1. jälgib ja kontrollib roboti tööprotsessi parameetreid ning toote vastavust kvaliteedinõuetele, vajadusel parameetreid korrigeerides;
2. jälgib ja kontrollib roboti parameetrite vastavust tehnoloogiale ning vajadusel korrigeerib neid;
3. teeb kontakti ja kontaktivabu mõõtmisi, kõrvalekallete korral saadab teate digitaalses süsteemis või teavitab vastutavat töötajat. Tegutseb vastavalt saadud juhistele;
4. kontrollib toote vastavust mõõteprotokolli tulemustele, kasutades andmebaasis talletatud mõõteprotokolli;
5. teavitab mittevastavustest vastutavat töötajat ja tegutseb vastavalt saadud juhistele.

Teadmised:
1) robotite tööprotsessis kasutatavad mõõtemudelid, metoodika, töö- ja mõõtevahendid
B.2.7 Dokumenteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. koostab toodanguaruandeid digitaalses (ERP) süsteemis;
2. dokumenteerib digitaalsesse (ERP) süsteemi kontrolli- ja hooldustoimingute jooksul tehtud muudatused ja parandused.

Teadmised:
1) Robootika töödes kasutatavad dokumendid (paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendid, skeemid jne).
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Kutsealane tegevus 5

Tegevusnäitajad:
1. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, täidab töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnahoiu nõudeid;
2. kasutab ressursse otstarbekalt ja efektiivselt, arvestab energiatõhususe ja säästlikkuse põhimõtetega;
3. mõistab tootmise tervikprotsessi ja ettevõtte erinevate allüksuste töö sisu ning eesmärke;
4. orienteerub robotite ehituses ja tööpõhimõtetes;
5. valib tööülesandest lähtuvalt töövahendid (sh tarkvara) ja sobivate omadustega materjalid (konstruktsioonilised, elektrotehnilised jm);
6. rakendab oma töös füüsika, matemaatika, keemia, mehaanika, elektroonika, elektrotehnika, arvutitehnika ja tarkvaratehnika alaseid teadmisi;
7. mõistab hüdraulika ja pneumaatikaga seotud komponentide tööpõhimõtteid;
8. kasutab kutsealaseid termineid ja mõisted, loeb tehnilisi joonised.
B.2.9 Koostöö ja suhtlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. osaleb meeskonnatöös, reageerib kiiresti muutunud olukordades, juhendab vähemkogenud kaastöötajaid;
2. kasutab koostööks ja suhtlemiseks sobivaid IKT vahendeid;
3. suhtleb viisakalt ning korrektselt, esitab teabe ja info selgelt ning arusaadavalt.
B.2.10 Keeleoskus 4

Tegevusnäitajad:
1. kasutab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 erialase informatsiooni jagamiseks ja vahetamiseks (vt. lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).
B.2.11 Arvuti kasutamine 4

Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös arvutit vastavalt ECDL standardmoodulites IT turvalisus ja Koostöö internetis kirjeldatud tasemel (vt Lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused“).
B.2.12 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kompetentside kasutamine 4

Tegevusnäitajad:
Infotöötlus:
1. loob ja haldab digitaalset infot lähtudes autoriõigustest ja litsentseerimise nõuetest, kasutades riistvara ja erialast rakendustarkvara;
2. programmeerib vähemalt ühes programmeerimiskeeles (nt FBD või LAD) tööstuses kasutatavaid programmeeritavaid loogikakontrollereid (Programmable Logic Controllers);
3. oskab arvutisüsteemile anda arusaadavaid juhiseid;
4. kasutab IKT rakendusi digitaalseks asjaajamiseks, järgides ettevõtte andmekaitse nõudeid ja korda.
Probleemide lahendamine:
1. lahendab digitaalsetes keskkondades esinevad probleemsed olukorrad, kasutades digitaalseid töövahendeid;
2. kasutab võimalusi enesetäiendamiseks ja on kursis tehnoloogiliste muutustega, täiendab end IKT alaselt.
Ohutus:
1. rakendab ohutus- ja turvameetmeid, et vältida digiseadmete rikkeid ja maandada infotehnoloogiaalaseid riske;
2. järgib digieetika nõudeid digitaalse identiteedi ja maine hoidmiseks;
3. järgib intellektuaalse omandi kaitse head tava.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-16012018-01/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.01.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Robootika
Kutse grupp: Robotitehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
313 Tööstuse protsessijuhtimistehnikud
3139 Tööstuse protsessijuhtimistehnikud, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
32 Muu tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jüri Riives Masinatööstuse Liit, TTÜ
Henri Tabri Aider OÜ
Eduard Brindfeldt Tallinna Töösturhariduskekus
Leho Kuusk ABB
Karl Raba JOT Automation
Frid Kaljas Festo OY Ab Eesti
Vello Vainola
Kristo Vaher Tallinna Tehnikakõrgkool
Martinš Sarkans TTÜ, Norcar

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist