Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Roboti operaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Roboti operaator, tase 4
EN: Robot operator, level 4
Kutsestandardi tähis: 24-16012018-01/1k
Kutsestandardi versiooni number: 1
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Robootika
Kutse grupp: Robotitehnik
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.01.2018
Kehtib alates: 16.01.2018
Kehtib kuni: 15.01.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
313 Tööstuse protsessijuhtimistehnikud
3139 Tööstuse protsessijuhtimistehnikud, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
32 Muu tootmine
Muudatused:
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jüri Riives Masinatööstuse Liit, TTÜ
Henri Tabri Aider OÜ
Eduard Brindfeldt Tallinna Töösturhariduskekus
Leho Kuusk ABB
Karl Raba JOT Automation
Frid Kaljas Festo OY Ab Eesti
Vello Vainola
Kristo Vaher Tallinna Tehnikakõrgkool
Martinš Sarkans TTÜ, Norcar
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Roboti operaator, tase 4 töö on tagada robotite tehniline korrasolek, oskuslik kasutamine ja ohutus.
Roboti operaator käsitseb tööstuse (nt masina-, keemia-, elektroonika-, toiduainetetööstus) ja logistika valdkondade roboteid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) jt tehnoloogilisi lahendusi ...
kasutades.
Tööülesanded hõlmavad kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude kasutamist, ajami- ja andurtehnikatöid, robotite töö jälgimist, käitamist ja hooldust ning programmidesse muudatuste tegemist.
Töö robotitega eeldab laiemat kutseoskuste spektrit, kuna robootikatööd seonduvad mehhatroonikaseadmete paigaldamise, häälestamise ja testimisega.
Roboti operaator töötab iseseisvalt ja meeskonnas ning on valmis täitma tööülesandeid muutuvates olukordades.

4. taseme roboti operaatori kutses eristatakse universaalseid robootika ja IKT kompetentse, mida saab kasutada teiste kutsealade (nt teenindus ja olme) robotitega opereerimisel.
Robootika ja IKT universaalsed kompetentsid, tase 4:
- Programmeerimine
- Robotite käit ja hooldus
- Robotite tööprotsesside jälgimine
- IKT kompetentside kasutamine

Lähedased kutsed:
Mehhatroonik, tase 4
Robotitehnik, tase 5
Plastitöötluse seadistaja, tase 4

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Robotite programmeerimine
1. Robotiprogrammide koostamine ja korrigeerimine
2. Programmiversiooni haldus

A.2.2 Andurtehnika tööd
1. Andurite paigaldamine ja käitamine
2. Vea tuvastamine ja kõrvaldamine ning testimine

A.2.3 Ajamitehnika tööd
1. Ajamite käitamine
2. Vea tuvastam...
ine

A.2.4 Kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude kasutamine
1. Roboti ühendamine kommunikatsiooni- ja tehnovõrkudega
2. Tööstuslike sidevõrkude kasutamine
3. Tööstuslike tööväljavõrkude kasutamine

A.2.5 Roboti käit ja hooldus
1. Seadistamine, häälestamine ja kalibreerimine
2. Vigade kõrvaldamine
3. Tehnohoolduse läbiviimine

A.2.6 Roboti tööprotsesside jälgimine
1. Tööprotsesside regulaarne jälgimine.
2. Toodangu kvaliteedi ja mahu jälgimine.
3. Kontrollmõõtmine

A.2.7 Dokumenteerimine
1. Toodanguaruannete koostamine
2. Kontrolli- ja hooldustoimingute dokumenteerimine

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Töö võib toimuda vahetustega ja töögraafiku alusel nii siseruumides kui ka väliskeskkonnas. Töö võib olla pingeline ja periooditi kiire tempoga. Tööülesanded on vahelduvad ja nende täitmine võib põhjustada sundasendist tingitud vaevusi. Töötamine liikuvate seadmetega nõuab ohutusnõuete ranget täitm...ist.
Loe edasi
Peida
Töövahendid:
IKT vahendid (arvuti, juhtpult jm) koos spetsiaaltarkvaraga; elektrilised mõõteriistad (multimeeter, signaalianalüsaator, signaaligeneraator, ossilloskoop jms); käsimõõtevahendid (nihik, joonlaud, mõõdulint, erinevad kaliibrid, jms); käsitöövahendid (kruvikeeraja, näpitsad, pintsetid, juhtmelõikur,... kaabliühenduste koostamise erivahendid, jootekolb, jms); elektrilised tööriistad (elektriline kruvikeeraja, trell, jms).
Loe edasi
Peida
Tööks vajalikud isikuomadused:
Roboti operaatori töö eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, süsteemset mõtlemist, kontsentreerumisvõimet, käelist tegevust ja visuaalset mälu.
Töö eeldab liigutuste täpsust, koordinatsiooni, kohanemisvõimet.
Olulised on korrektsus, täpsus, õppimisvõime ja vastutustundlikkus ni...
ng koostööoskus.
Loe edasi
Peida
Kutsealane ettevalmistus: 4. taseme roboti operaator omandab kutseoskused kutseõppeasutuses või töökohal õppides (sh erialaseid koolituskursusi läbides).
Enamlevinud ametinimetused: Roboti operaator, robotitehnik
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud (B.2.1 – B.2.7) ja läbivad (B.2.8-B.2.12) kompetentsid.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Programmeerimine 4
Anduritehnika tööd 4
Ajamitehnika tööd 4
Kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude kasutamine 4
Roboti käit ja hooldus 4
Roboti tööprotsessi jälgimine 4
Dokumenteerimine 4
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Kutsealane tegevus 5
Koostöö ja suhtlemine 4
Keeleoskus 4
Arvuti kasutamine 4
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kompetentside kasutamine 4

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist