Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Roboti operaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Roboti operaator, tase 4
EN: Robot Operator, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.11.2022
Kehtib kuni: 15.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
- Kutsestandardis on selgemalt välja toonud tasemetevahelised erinevused. Sellest tulenevalt on muudetud töö kirjeldust, kompetentside pealkirju ja tegevusnäitajaid.

- Kompetents „Dokumenteerimine“ on välja jäetud, kuna asjakohane on need nõuded esitada konkreetse kompetentsi juures.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tööstushariduskeskus Roboti operaator 201109 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 18.11.2022 Avatud
2 Tallinna Tööstushariduskeskus Roboti operaator, tase 4 201110 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 18.11.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Roboti operaatori töö eesmärk on tagada tööstusrobotite tehniline korrasolek, oskuslik kasutamine ja ohutus.
Roboti operaator käsitseb masina-, keemia-, elektroonika-, toiduainetetööstuse-vm tööstuse robotit, kasutades info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ning asjakohaseid tehnoloogilisi ...
lahendusi.
Töö eeldab interdistsiplinaarsete baasteadmiste olemasolu.
Roboti operaator töötab üksi või meeskonnas, ta saab iseseisvalt hakkama muutuvates tööoludes.
Tööga seotud ohutegurid on sundasend ja liikuvad seadmed. Tuleb järgida ohutusnõudeid ja kasutada isikukaitsevahendeid.
Kutsegruppi kuulub kaks kutsestandardit: Roboti operaator, tase 4 ja Robotitehnik, tase 5.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Programmeerimine
A.2.2 Andurtehnika tööd
A.2.3 Ajamitehnika tööd
A.2.4 Kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude käitamine
A.2.5 Roboti käit ja hooldus
A.2.6 Roboti tööprotsesside jälgimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Roboti operaatori kutsealane kompetentsus on omandatud töökohal, kutseõppes või täienduskoolitusel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Robotiseadistaja, robotitehnik, liikurroboti operaator, keevitusroboti operaator jt.
A.6 Tulevikuoskused
Arvestada tuleb trendidega, kus tööstusseadmed muutuvad järk-järgult kõrgtehnoloogilisemaks. Suure tähtsusega intelligentsed andurid, iseõppivad süsteemid, tehisintellekt, Tööstus 4.0 tehnoloogiad, Tööstuslik Internet ja IoT (Industrial Internet of Things).
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Roboti operaator, tase 4 kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ning kohustuslikud kompetentsid B.3.1 - B.3.6.
B.2 Roboti operaator, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös valdkonnaspetsiifilisi teadmisi (nt tööstusrobotite liigitus, otstarve ning ehitus- ja koostenõuded);
2. juhindub robootika töödes kasutatavast dokumentatsioonist: paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendid, skeemid jms;
3. järgib masina ohutuse ja turvalisusega ...
seotud baasstandardeid ja direktiive;
4. järgib elektri- tule-, keskkonnaohutuse ning jäätmekäitluse nõudeid;
5. planeerib enda tööd, täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul;
6. analüüsib oma tegevuse mõju tootmisprotsessi tervikahelas;
7. kasutab ressursse otstarbekalt ja efektiivselt;
8. on avatud koostööle, toetab meeskonna eesmärgipärast tegutsemist;
9. tuleb toime erinevates suhtlusolukordades;
10. jälgib valdkonnas toimuvaid tehnoloogilisi muutusi ja arenguid;
11. kasutab vähemalt üht võõrkeelt erialase informatsiooni hankimiseks ja edastamiseks tasemel B1. vt lisa 1„Keelte oskustasemete kirjeldused“;
12. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid iseseisva kasutaja tasemel (Lisa 2 digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Programmeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. programmeerib tööstuses kasutatavaid loogikakontrollereid (PLC - Programmable Logic Controllers) vähemalt ühes programmeerimiskeeles (nt FBD või LAD);
2. koostab sobivas programmeerimiskeeles robotiprogrammi, kasutades riist- ja rakendustarkvara, järgib autoriõigusi ja litsenseerimise nõudeid;
3. korrigeerib vajadusel robotiprogrammi, kasutades sobivat arenduskeskonda;
4. testib robotiprogrammi simulatsioonikeskkonnas (off-line programmeerimine);
5. teeb robotiprogrammist varukoopia, salvestades ja kirjeldades muudatusi kvaliteediohjes etteantud andmekandjale;
6. sisestab muudetud robotiprogrammi koos muudatuste selgitusega ettevõtte digitaalsesse süsteemi, nt PDM (Product Data Management), PLM (Product Lifecycle Management).
B.3.2 Andurtehnika tööd 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab ja käitab roboti anduri vastavalt töökirjeldusele ja tehnilisele spetsifikatsioonile;
2. tuvastab vead visuaalselt, tarkvaraliselt või mõõteseadmeid kasutades;
3. kõrvaldab roboti anduri talitushäired ja testib andurite toimimist.
B.3.3 Ajamitehnika tööd 4

Tegevusnäitajad:
1. käitab roboti ajamit vastavalt töökirjeldusele ja tehnilisele spetsifikatsioonile;
2. tuvastab roboti ajami vead visuaalselt või mõõteseadmeid kasutades;
3. teavitab rikkest vastutavat töötajat ja tegutseb vastavalt saadud juhistele;
4. registreerib korduvad kõrvalekalded ja vead ettevõtte digitaalsesse süsteemi.
B.3.4 Kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude käitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. ühendab roboti kommunikatsiooni- ja tehnovõrkudega vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile;
2. käitab tööstuslikke sidevõrke vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile, järgides võrkude turvalisusnõudeid;
3. käitab tööväljavõrke vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile, järgides võrkude turvalisusnõudeid.
B.3.5 Roboti käit ja hooldus 4

Tegevusnäitajad:
1. laeb tootmisseadmele sh robotile programmi vastavalt tööülesandele ja roboti eripärale;
2. seadistab roboti tööle ja testib seda tootja kasutusjuhendis toodud parameetrite alusel;
3. kalibreerib roboti, järgides etteantud (nt tootja kasutusjuhendis toodud) parameetreid;
4. kalibreerib mõõtevahendi, järgides tehnoloogilise protsessi parameetreid;
5. tuvastab protsessi seiskumise põhjuse visuaalselt ja diagnostikavahenditega, vajadusel vastutava töötaja juhendamisel, teeb ettepaneku probleemi lahendamiseks;
6. hooldab robotit hoolduskava alusel, kasutades sobivaid töö-, ohutus- ja mõõtevahendeid;
7. kontrollib hoolduse järgselt protsessi parameetreid ja roboti nõuetekohast toimimist;
8. järgib hoolduse kõikides etappides rangelt ohutusnõudeid, arvestades võimalike ohuteguritega (kõrgus, lekkimisoht, tolm, madal või kõrge temperatuur, staatiline elekter), kasutab isikukaitsevahendeid (respiraator, ohutustraksid jms);
9. dokumenteerib tehtud hooldustööd ettevõtte digitaalses süsteemis (nt PDM, PLM).
B.3.6 Roboti tööprotsesside jälgimine 4

Tegevusnäitajad:
1. jälgib ja kontrollib regulaarselt roboti tööprotsessi parameetreid ning toote kvaliteedinõuetele vastavust, vajadusel korrigeerib roboti parameetreid;
2. jälgib ja kontrollib roboti parameetrite vastavust tehnoloogilisele protsessile ning vajadusel korrigeerib neid;
3. tegutseb nõuetekohaselt tööprotsessi tõrgete ja kõrvalekallete korral: peatab roboti, teeb hädaseiskamise ja taastab roboti funktsioneerimise;
4. teeb kontakti ja kontaktivabu mõõtmisi roboti toodetud toodangu kvaliteedi ja mahu kontrollimiseks, kasutades etteantud mõõtemudeleid ja mõõtevahendeid;
5. registreerib toodangu kvaliteedi kõrvakalde etteantud mõõtemudelist digitaalsesse süsteemi või teavitab vastutavat töötajat;
6. korrigeerib robotiprogrammi kõrvalekallete kõrvaldamiseks;
7. dokumenteerib mõõtmiste tulemused üldises ettevõtte digitaalsesse süsteemi (nt PDM).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-16112022-2.2/2k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.11.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Robootika
Kutse grupp: Robotitehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
313 Tööstuse protsessijuhtimistehnikud
3139 Tööstuse protsessijuhtimistehnikud, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
32 Muu tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Eduard Brindfeldt Tallinna Tööstushariduskeskus
Karl Raba Cobotec Group OÜ
Viktor Dremljuga Võrumaa Kutsehariduskeskus
Raul Kütt Eesti Masinatööstuse Liit
Kirill Dremljuga Atemix Tööstusautomaatika OÜ
Siim Savila Alas-Kuul AS
Kristo Vaher Tallinna Tehnikakõrgkool, EMIL
Kristi Tölp Electromatix OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist