Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Robotitehnik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Robotitehnik, tase 5
EN: Robotic Technician, level 5
Kutsestandardi tähis: 24-16012018-02/1k
Kutsestandardi versiooni number: 1
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Robootika
Kutse grupp: Robotitehnik
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.01.2018
Kehtib alates: 16.01.2018
Kehtib kuni: 15.01.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3119 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
32 Muu tootmine
Muudatused:
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jüri Riives Masinatööstuse Liit, TTÜ
Henri Tabri Aider OÜ
Eduard Brindfeldt Tallinna Töösturhariduskekus
Leho Kuusk ABB
Karl Raba JOT Automation
Frid Kaljas Festo OY Ab Eesti
Vello Vainola
Kristo Vaher Tallinna Tehnikakõrgkool
Martinš Sarkans TTÜ, Norcar
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Robotitehnik, tase 5 töö on tagada robotite tehniline korrasolek, oskuslik kasutamine ja ohutus. Robotitehnik, tase 5 käsitseb ja häälestab tööstuse (nt masina-, keemia-, elektroonika-, toiduainetetööstus) ja logistika valdkondade roboteid ja -süsteeme (edaspidi robotisüsteeme) info- ja kommunikatsi...oonitehnoloogia (IKT) jt tehnoloogilisi lahendusi kasutades.
Tööülesanded hõlmavad kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude paigaldamist, ajami- ja andurtehnikatöid, robotisüsteemide töö jälgimist, käitamist ja hooldust ning programmeerimist.
5. taseme robotitehnik on omandanud 4. taseme roboti operaatori või mehhatrooniku kutseoskused.
Ta on valmis juhtima ja juhendama roboti operaatorite tööd, vastutama meeskonna töötulemuse eest, nõustama kliente ning tegema koostööd elektrikute, automaatikute, tehnoloogide, IT- jt sidusvaldkondade spetsialistidega.

5. taseme robotitehniku kutses eristatakse universaalseid robootika ja IKT kompetentse, mida saab kasutada teiste kutsealade (nt teenindus ja olme) robotite ja -robotisüsteemidega opereerimisel.
Robootika ja IKT universaalsed kompetentsid, tase 5:
- Programmeerimine
- Robotisüsteemide käit ja hooldus
- Robotisüsteemide tööprotsesside jälgimine
- IKT-alane tegevus
Lähedased kutsed:
Mehhatroonik, tase 5
Mehaanikainsener, tase 6
Robotitehnik, tase 4
Plastitöötluse seadistaja, tase 4

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Robotite programmeerimine
1. Robotisüsteemide programmide koostamine ja optimeerimine
2. Programmiversiooni haldus

A.2.2 Andurtehnika tööd
1. Andurite paigaldamine ja käitamine
2. Vea tuvastamine ja kõrvaldamine ning testimine

A.2.3 Ajamitehnika tööd
1. Ajamite käitamine
2. Vea...
tuvastamine
3. Vea kõrvaldamine ning testimine

A.2.4 Kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude paigaldamine
1. Robotisüsteemide ühendamine kommunikatsiooni- ja tehnovõrkudega
2. Tööstuslike sidevõrkude paigaldamine
3. Tööstuslike tööväljavõrkude paigaldamine
4. Tööstuslike sidevõrkude häälestamine
5. Tööstuslike tööväljavõrkude häälestamine

A.2.5 Robotisüsteemide käit ja hooldus
1. Seadistamine, häälestamine ja kalibreerimine
2. Vigade kõrvaldamine
3. Tehnohoolduse läbiviimine ja korraldamine

A.2.6 Robotisüsteemide tööprotsesside jälgimine
1. Tööprotsesside regulaarne jälgimine.
2. Toodangu kvaliteedi ja mahu jälgimine.
3. Kontrollmõõtmine

A.2.7 Dokumenteerimine
1. Kontrolli- ja hooldustoimingute dokumenteerimine
2. Tööjuhendite koostamine

A.2.8 Juhtimine ja juhendamine
1. Töö korraldamine
2. Juhendamine

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Töö võib toimuda vahetustega ja töögraafiku alusel nii siseruumides kui ka väliskeskkonnas. Töö võib olla pingeline ja periooditi kiire tempoga. Tööülesanded on vahelduvad ja nende täitmine võib põhjustada sundasendist tingitud vaevusi. Töötamine liikuvate seadmetega nõuab ohutusnõuete ranget täitm...ist.
Loe edasi
Peida
Töövahendid:
IKT vahendid (arvuti, juhtpult jm) koos spetsiaaltarkvaraga; elektrilised mõõteriistad (multimeeter, signaalianalüsaator, signaaligeneraator, ossilloskoop jms); käsimõõtevahendid (nihik, joonlaud, mõõdulint, erinevad kaliibrid, jms); käsitöövahendid (kruvikeeraja, näpitsad, pintsetid, juhtmelõikur,... kaabliühenduste koostamise erivahendid, jootekolb, jms); elektrilised tööriistad (elektriline kruvikeeraja, trell, jms).
Loe edasi
Peida
Tööks vajalikud isikuomadused:
Robotitehniku töö eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, süsteemset mõtlemist, kontsentreerumisvõimet, käelist tegevust ja visuaalset mälu.
Tööga toimetulek eeldab organiseerimis-, suhtlemis- ja väljendusoskust, head keskendumisvõimet, järjekindlust, koordinatsioonivõimet, aren...
enud vastutustunnet ja õppimisvalmidust.
Loe edasi
Peida
Kutsealane ettevalmistus: 5. taseme robotitehnikuks saab õppida kutseõppeasutuse jätkuõppes, eeldusel, et on omandatud 4. taseme roboti operaatori või mehhatrooniku kutseoskused ja töökogemus.
Enamlevinud ametinimetused: Robotitehnik
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud (B.2.1 – B.2.8) ja läbivad (B.2.9-B.2.13) kompetentsid.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Programmeerimine 5
Anduritehnika tööd 5
Ajamitehnika tööd 5
Kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude paigaldamine 5
Roboti käit ja hooldus 5
Robotisüsteemide tööprotsessi jälgimine 5
Dokumenteerimine 5
Juhtimine ja juhendamine 5
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Kutsealane tegevus 5
Koostöö ja suhtlemine 5
Keeleoskus 5
Arvuti kasutamine 4
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kompetentside kasutamine 5

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist