Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Robotitehnik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Robotitehnik, tase 5
EN: Robotic Technician, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.11.2022
Kehtib kuni: 15.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
- Kutsestandardis on selgemalt välja toonud tasemetevahelised erinevused. Sellest tulenevalt on muudetud töö kirjeldust, kompetentside pealkirju ja tegevusnäitajaid.

- Kompetents „Dokumenteerimine“ on välja jäetud, kuna asjakohane on need nõuded esitada konkreetse kompetentsi juures.

- Kompetents „Juhtimine ja juhendamine“ jaotati kaheks eraldi kompetentsiks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tööstushariduskeskus Robotitehnik 201111 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 18.11.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Robotitehniku töö eesmärk on tagada tööstusrobotite tehniline korrasolek, oskuslik kasutamine ja ohutus.
Robotitehnik käsitseb mitut tööstuslikku (nt masina-, keemia-, elektroonika-, toiduainetetööstus) robotit (edaspidi robotisüsteemi), kasutades info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ning...
asjakohaseid tehnoloogilisi lahendusi.
Töö eeldab interdistsiplinaarsete baasteadmiste olemasolu.
Robotitehnik on valmis juhtima ja juhendama roboti operaatorite tööd, suhtlema klientidega ning tegema koostööd elektrikute, automaatikute, tehnoloogide, infotehnoloogia spetsialistide jt sidusvaldkondade asjatundjatega.
Tööga seotud ohutegurid on sundasend ja liikuvad seadmed. Tuleb järgida ohutusnõudeid ja kasutada isikukaitsevahendeid.
Kutsegruppi kuulub kaks kutsestandardit: Roboti operaator, tase 4 ja Robotitehnik, tase 5.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Programmeerimine
A.2.2 Andurtehnika tööd
A.2.3 Ajamitehnika tööd
A.2.4 Kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude integreerimine
A.2.5 Robotite käit ja hooldus
A.2.6 Robotite tööprotsesside jälgimine
A.2.7 Juhtimine
A.2.8 Juhendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Robotitehniku kutsealane kompetentsus on omandatud järjepideval töötamisel ja erialastel koolituskursustel või kutseõppe jätkuõppes, mis eeldab varem omandatud roboti operaatori või mehhatrooniku kutseoskusi.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Robotitehnik, roboti programmerija, robotispetsialist, liikurroboti tehnik, koostööroboti tehnik, roboti integraator, keevitusroboti tehnik jt.
A.6 Tulevikuoskused
Arvestada tuleb trendidega, kus tööstusseadmed muutuvad järk-järgult kõrgtehnoloogilisemaks. Suure tähtsusega intelligentsed andurid, iseõppivad süsteemid, tehisintellekt, Tööstus 4.0 tehnoloogiad, Tööstuslik Internet ja IoT (Industrial Internet of Things).
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Robotitehnik, tase 5 kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ning kohustuslikud kompetentsid B.3.1 - B.3.8.
B.2 Robotitehnik, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös valdkonnaspetsiifilisi teadmisi (nt tööstusrobotite liigitus, otstarve ning ehitus- ja koostenõuded);
2. juhindub robootika töödes kasutatavast dokumentatsioonist: paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendid, skeemid jms;
3. järgib masina ohutuse ja turvalisusega ...
seotud baasstandardeid ja direktiive;
4. järgib elektri- tule-, keskkonnaohutuse ning jäätmekäitluse nõudeid;
5. planeerib enda tööd, täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul;
6. analüüsib oma tegevuse mõju tootmisprotsessi tervikahelas;
7. kasutab ressursse otstarbekalt ja efektiivselt;
8. on avatud koostööle, toetab meeskonna eesmärgipärast tegutsemist;
9. tuleb toime erinevates suhtlusolukordades;
10. jälgib valdkonnas toimuvaid tehnoloogilisi muutusi ja arenguid;
11. kasutab vähemalt üht võõrkeelt erialase informatsiooni hankimiseks ja edastamiseks tasemel B1. vt lisa 1„Keelte oskustasemete kirjeldused“;
12. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid iseseisva kasutaja tasemel (Lisa 2 digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Programmeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. programmeerib tööstuses kasutatavaid loogikakontrollereid (PLC - Programmable Logic Controllers) vähemalt ühes programmeerimiskeeles (nt FBD või LAD), arvestab SCADA süsteemi integreerimisvõimalustega.
2. koostab robotisüsteemi programmi, kasutades robotisüsteemide visualiseerimise tarkvara(off-line) ja robotiseeritud tootmisliini mudeleid arenduskeskkondades, järgib autoriõigusi ja litsenseerimise nõudeid;
3. korrigeerib vajadusel robotisüsteemi programmi, kasutades sobivaid arenduskeskkondi;
4. teeb programmist varukoopiad, salvestades ja kirjeldades muudatusi kvaliteediohjes etteantud andmekandjale;
5. sisestab muudetud programmi koos muudatuste selgitusega ettevõtte digitaalsesse süsteemi, nt PDM (Product Data Management), PLM (Product Lifecycle Management).
B.3.2 Andurtehnika tööd 5

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab ja käitab robotisüsteemide andureid vastavalt töökirjeldusele ja tehnilisele spetsifikatsioonile;
2. tuvastab vead visuaalselt, tarkvaraliselt või mõõteseadmeid kasutades;
3. kõrvaldab robotisüsteemi andurite talitushäired ja testib andurite toimimist.
4. Hindab andurite kasutamise vajadust, orienteerub informatsiooni integratsiooni võimalustes roboti juhtimis programmidega.
B.3.3 Ajamitehnika tööd 5

Tegevusnäitajad:
1. käitab robotisüsteemi ajameid vastavalt töökirjeldusele ja tehnilisele spetsifikatsioonile;
2. tuvastab robotisüsteemi ajamite vead visuaalselt, tarkvaraliselt või mõõteseadmeid kasutades;
3. kõrvaldab robotisüsteemi ajamite rikke, järgides tehnilist dokumentatsiooni;
4. testib juhenditest lähtuvalt ajamite toimimise vastavust;
5. registreerib korduvad kõrvalekalded ja vead ettevõtte digitaalsesse süsteemi.
B.3.4 Kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude integreerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. ühendab robotisüsteemi erinevate kommunikatsiooni- ja tehnovõrkudega vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile;
2. paigaldab ja häälestab tööstuslikud sidevõrgud vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile, järgides võrkude käitamise ohutuse ja IT turvalisuse nõudeid;
3. paigaldab ja häälestab tööväljavõrgud vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile, järgides võrkude käitamise ohutuse ja IT turvalisuse nõudeid;
4. testib tööstuslike side- ja tööväljavõrkude vastavust tehnilisele dokumentatsioonile, arvestades võrkude eripäraga;
5. käitab tööstuslikke sidevõrke vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile, järgides võrkude IT turvalisuse nõudeid;
6. käitab tööstuslikke tööväljavõrke vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile, järgides võrkude IT turvalisuse nõudeid.
B.3.5 Roboti käit ja hooldus 5

Tegevusnäitajad:
1. laeb robotisüsteemi komponentidele programmid vastavalt tööülesandele ja robotisüsteemi eripärale;
2. seadistab robotisüsteemi tööle ja testib seda, lähtudes tootja kasutusjuhendis toodud parameetritest;
3. kalibreerib roboti ja robotisüsteemi, järgides etteantud (nt tootjate kasutusjuhendis toodud) parameetreid
4. kalibreerib mõõtevahendi, järgides tehnoloogilise protsessi parameetreid
5. tuvastab protsessi seiskumise põhjuse visuaalselt ja diagnostikavahendeid kasutades;
6. analüüsib vea tekkimise põhjuseid ja taastab mehhatroonikasüsteemi funktsionaalsuse ja nõuetele vastavuse; leiab infot ja vajadusel abi tehniliste probleemide lahendamiseks ning vigade kõrvaldamiseks.
7. hooldab robotisüsteemi hoolduskava alusel, kasutades sobivaid töö-, ohutus- ja mõõtevahendeid;
8. kontrollib hoolduse järgselt protsessi parameetreid ja robotite nõuetekohast toimimist;
9. järgib hoolduse kõikides etappides rangelt ohutusnõudeid, arvestades töökeskkonna ohuteguritega (kõrgus, lekkimisoht, tolm, madal või kõrge temperatuur, staatiline elekter), kasutab isiklikke kaitsevahendeid (respiraator, ohutustraksid jms);
10. dokumenteerib tehtud hooldustööd ettevõtte digitaalsesse süsteemi nt PDM, PLM.
B.3.6 Robotite tööprotsesside jälgimine 5

Tegevusnäitajad:
1. jälgib ja kontrollib regulaarselt roboti tööprotsessi parameetreid ning toote vastavust kvaliteedinõuetele, vajadusel roboti parameetreid korrigeerides;
2. jälgib ja kontrollib roboti parameetrite vastavust tehnoloogilisele protsessile ning vajadusel korrigeerib neid;
3. tegutseb nõuetekohaselt tööprotsessi tõrgete ja kõrvalekallete korral: peatab roboti, teeb häda- ja avariiseiskamise ja taastab roboti nõuetekohase funktsioneerimise;
4. teeb kontakti ja kontaktivabu mõõtmisi robotisüsteemi toodetud toodangu kvaliteedi ja mahu kontrollimiseks, kasutades etteantud mõõtemudeleid ja mõõtevahendeid;
5. registreerib toodangu kvaliteedi kõrvakalde etteantud mõõtemudelist digitaalsesse süsteemi või teavitab vastutavat töötajat;
6. korrigeerib robotiprogrammi kõrvalekallete kõrvaldamiseks;
7. dokumenteerib mõõtmiste tulemused ettevõtte üldisesse digitaalsesse süsteemis (nt PDM).
B.3.7 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. kavandab tööprotsessi ja selleks vajalikud ressursid tehnilise dokumentatsiooni alusel;
2. koostab ja edastab tegevusaruandeid jm dokumentatsiooni, kasutades asjakohaseid infosüsteeme;
3. kuulab ära ja analüüsib meeskonna liikmete esitatud ettepanekud ja koostab omapoolse kokkuvõtte;
4. kontrollib tööülesannete täitmist, kvaliteedinõuetest ja õigusaktidest kinnipidamist.
B.3.8 Juhendamine 5

1. tutvustab juhendatavale tööjuhendeid, tööohutusnõudeid ning ohutuid ja efektiivseid töövõtteid;
2. nõustab ja annab selgeid juhiseid tööülesande täitmiseks;
3. jälgib ja kontrollib ohutusnõuetest kinnipidamist, tööülesannete täitmist ja töö kvaliteeti, sekkudes kriitilistes olukordades õigeaegselt;
4. annab juhendatavale õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta;
2. kuulab ära ja analüüsib juhendatavate esitatud ettepanekud ja dokumenteerib need.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-16112022-2.3/2k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.11.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Robootika
Kutse grupp: Robotitehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
313 Tööstuse protsessijuhtimistehnikud
3139 Tööstuse protsessijuhtimistehnikud, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
32 Muu tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Eduard Brindfeldt Tallinna Tööstushariduskeskus
Karl Raba Cobotec Group OÜ
Viktor Dremljuga Võrumaa Kutsehariduskeskus
Raul Kütt Eesti Masinatööstuse Liit
Kirill Dremljuga Atemix Tööstusautomaatika OÜ
Siim Savila Alas-Kuul AS
Kristo Vaher Tallinna Tehnikakõrgkool, EMIL
Kristi Tölp Electromatix OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist