Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Maamõõdutehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Maamõõdutehnik, tase 4
EN: Land surveyor, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.03.2018
Kehtib kuni: 12.03.2023
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 30. juunini 2024 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/11 15.03.2023.

--------------------------------------------------------------------
13.03.2018
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega
Uuendamise käigus viidi sisse vaid mõned tehnilised muudatused:
a) A.4 „Töövahendid“ GPS mõõtevahendid asendati GNSS m...
õõteriistadega.
b) A.7 „Enamlevinud ametinimetused“ loetelu täiendati.
c) A.8 „Regulatsioonid kutsealal töötamiseks“ - lisati juurde ja loetleti valdkonnas tegutsemist reguleerivad õigusaktid.
d) Valikkompetentsi „Insenertehnilised geodeesiatööd“ teadmiste loetelusse lisandus „Üldteadmised BIM- modelleerimisest ja vajalikust andmehõivest“.
e) Läbivates teadmistes korrigeeriti ja ajakohastati tööks vajalike õigusaktide loetelu.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Kehtna Kutsehariduskeskus Maamõõdutehnik 134557 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 23.05.2018 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Geodeesia (geodaisia – maajagamine (kreeka keeles)) on teadus planeet Maa ja selle pinna osade kuju ja suuruse määramisest, seejuures ka kasutatavatest mõõtmismeetoditest, mõõtmistulemuste matemaatilisest töötlemisest ning maapinna osade kujutamisest tasapinnal kaartide, plaanide ja profiilidena.

...

Geodeedi peamine tööülesanne on geodeetiliste tööde tegemine ehitusobjektidel, planeeringu- ja projekteerimisaladel: esmalt mõõdistustööd objektil ning seejärel saadud andmete töötlemine, analüüsimine, tõlgendamine ja vormistamine.
Geodeet tegutseb vastavalt erialale erinevates valdkondades: ehitusgeodeetilised tööd, insenertehnilised eritööd, kõrgema geodeesiaga seotud tööd, geodeetilised uurimistööd. Tegevusvaldkonnast ja väljakujunenud traditsioonidest lähtuvalt nimetatakse geodeesiaalal töötajat koos maakorraldajaga ka maamõõtjaks.

Geodeesia kutsealal on kutsed neljal tasemel:
- Maamõõdutehnik, tase 4
- Geodeet, tase 5
- Geodeet, tase 6
- Geodeet, tase 7

Käesolevas kutsestandardis kirjeldatakse 4. taseme maamõõdutehniku kutsealaseid kompetentse.
Maamõõdutehnik, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab geomaatika valdkonnaga seotud ettevõtetes ja asutustes.
Tema peamine tööülesanne on geodeetiliste tööde tegemine ehitusobjektidel, geodeetiliste ja maakorralduslike tööde tegemine katastriüksustel ning planeeringu- ja projekteerimisaladel.
Maamõõdutehnik, tase 4 täidab nii tavapäraseid kui ka uudseid tööülesandeid, valides ja kasutades nende täitmiseks asjakohaseid töövahendeid ja meetodeid. Ta vastutab oma töö kvaliteetse täitmise eest. Tavapärasest suuremat vastutust ja uudset lähenemist nõudvate tööde tegemisel vajab maamõõdutehnik geodeedi või maakorraldaja juhendamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Mõõdistustööd objektil
1. Mõõdistustööde ettevalmistamine
2. Tahhümeetriliste mõõdistamistööde tegemine
3. Geodeetiliste satelliitmõõdistamistööde tegemine
4. Nivelleerimistööde tegemine

A.2.2 Mõõtmisandmete töötlemine
1. Mõõtmisandmete kontrollimine ja analüüs
2. Geodeetiliste arvu...
tuste tegemine
3. Geodeetiliste jooniste koostamine
4. Mõõtmisandmete ja arvutustulemuste dokumenteerimine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.3 Ehitusgeodeetilised tööd
1. Märkimistööde tegemine
2. Teostus- ja kontrollmõõdistamistööde tegemine
3. Tehnovõrkude geodeetiline uurimine ja tulemuste dokumenteerimine

A.2.4 Ehitusgeodeetilised uuringud
1. Mõõdistamisvõrkude rajamine
2. Maa-ala mõõdistamine
3. Tehnovõrkude geodeetil...
ine uurimine ja tulemuste dokumenteerimine
4. Maa-ala plaani koostamine

A.2.5 Katastrimõõdistustööd
1. Katastriüksuse piiride määramine
2. Situatsiooni mõõdistamine
3. Katastriüksuse plaani koostamine
4. Pindalade määramine
5. Katastrimõõdistamise dokumenteerimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Maamõõdutehnikud töötavad nii kontoris kui ka välitöödel. Tööaeg on paindlik, sõltuvalt vajadusest tuleb objekte mõõdistada ka väljaspool tavapärast tööaega. Töö iseloom on vahelduv – kontoris töötamine vaheldub välitingimustes töötamisega.
Maamõõdutehniku töökeskkonnaga seotud riskifaktorid tulen...
evad peamiselt liiklusest ning ehitiste, ehitus- ja tööstusobjektide eripärast, seetõttu peab ta rangelt järgima kehtivaid ohutusnõudeid.
Teatud olukordades võib juhtuda, et tööülesannete täitmisel tuleb geodeedil siseneda eravaldustesse, riigi piiritsooni või muudele piiratud ligipääsuga territooriumitele. Sellisel juhul on vaja hankida luba nimetatud territooriumil viibimiseks ja töötamiseks.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Maamõõdutehniku töövahendid kontoritingimustes on tavapärane kontoritehnika ning erialased tarkvaraprogrammid. Välitingimustes kasutab maamõõdutehnik asjakohaseid instrumente (nt tahhümeeter, nivelliir, GNSS mõõteriistad jne) ning vajaduse korral ka tavapäraseid käsitööriistu nagu labidas, saag, haa...mer jne. Välitöö objektidel on kohustuslik kanda turvariideid (kiiver, helkurvest jne).
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Maamõõdutehniku töö eeldab loogilist mõtlemist, visuaalset mälu, ruumilist kujutlusvõimet.
Oluline on ka matemaatiline võimekus ja keskendumisvõime. Maamõõdutehniku töös on vajalikud täpsus, kohusetunne , hea suhtlemisvõime ja enesedistsipliin.
Välitöödeks on soovitatav hea füüsiline vorm ja val...
misolek tööks erinevates ilmastikutingimustes.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
EKR 4. taseme maamõõdutehniku hariduslik kvalifikatsioon saadakse kutseõppe tasemeõppe vastava õppekava täies mahus läbimise ja kutseksami positiivse sooritamise korral.
Üldjuhul on 4. taseme maamõõdutehnikul keskharidus, erialane kutseharidus ja töökogemus või ta on oma kutsealase kompetentsuse s...
aavutanud läbi erialaste täiendkoolituste ja praktilise töökogemuse.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
maamõõtja, tehnik-geodeet, maamõõdutehnik
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Ruumiandmete seadus, majandustegevuse registri seadus, ehitusseadustik ja selle rakendusaktid, maakatastriseadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Maamõõdutehnik, tase 4 kutsestandard koosneb kahest kohustuslikust (B.2.1 ja B.2.2), viiest maamõõdutehniku kutset läbivatest (B.2.6–B.2.10) ning kolmest valitavast kompetentsist (B.2.3–2.5).
Maamõõdutehnik, tase 4 kutse saamiseks on vajalik tõendada kõik kohustuslikud (B.2.1 ja B.2.2), kutset läbi...
vad (B.2.6–B.2.10) ja vähemalt üks valitav kompetents (B.2.3-B.2.5 hulgast).
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Mõõdistustööd objektil 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib lähtuvalt tööülesandest, mõõdetava objekti eripärast ja täpsusnõuetest mõõdistusvahendid ning veendub, et need on enne töö alustamist töökorras. Teeb töövahendite seadistused (kontrollimine, justeerimine, lähteandmete sisestamine jne.)
2. Teeb lähtuvalt etteantud tööülesandest tahhümeetrilisi mõõdistustöid (loob mõõdistusvõrgu, mõõdistab situatsiooni ja reljeefi ja salvestab saadud tulemused).
3. Teeb lähtuvalt etteantud tööülesandest geodeetilisi satelliitmõõdistustöid.
4. Teeb tehnilist nivelleerimist töörühmas vastavalt etteantud tööülesandele.

Teadmised:
1) geodeetilised instrumendid, nende tööpõhimõtted;
2) geodeetilised mõõtmismeetodid;
3) baasteadmised geodeetiliste mõõtmisandmete töötlemisest.
B.2.2 Mõõtmisandmete töötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib ja analüüsib mõõtmisandmeid ning veendub nende vastavuses etteantud täpsusnõuetele.
2. Teeb mõõtmistulemuste põhjal geodeetilisi arvutusi.
3. Koostab mõõtmistulemuste põhjal geodeetilisi jooniseid.
4. Dokumenteerib mõõtmis- ja arvutustulemused ning koostab tehnilised aruanded.

Teadmised:
1) CAD-programmide kasutamine töös;
2) geodeetiliste tööde dokumentatsiooni vormistamise nõuded.
Valitavad kompetentsid
Maamõõdutehnik, tase 4 kutse saamiseks on vajalik tõendada kõik kohustuslikud (B.2.1 ja B.2.2), kutset läbivad (B.2.6 – B.2.10) ja vähemalt üks valitav kompetents (B.2.3-B.2.5 hulgast).
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Ehitusgeodeetilised tööd 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb vastavalt ehitusprojektile ja geodeedi juhendamisel ehitiste märkimistöid.
2. Teeb ehitiste teostus- ja kontrollmõõdistamist vastavalt juhenditele ja etteantud tööülesandele. Koostab mõõtmistulemuste põhjal teostusjoonised.
3. Teostab tehnovõrkude geodeetilist uurimist ja dokumenteerib saadud mõõtmistulemused vastavalt seadusandlusega kehtestatud nõuetele.

Teadmised:
1) ehitiste projektdokumentatsiooni mõistmine ja kasutamine;
2) ehitusalane terminoloogia;
3) tööohutusnõuded ehitusobjektil;
4) märkimistööde ja teostusmõõdistamiste metoodikad;
5) baasteadmised tehnovõrkudest;
6) tehnovõrkude geodeetilise uurimise metoodikad.
B.2.4 Ehitusgeodeetilised uuringud 4

Tegevusnäitajad:
1. Rajab, mõõdistab ja arvutab vastavalt etteantud täpsusnõuetele ning tööülesandele mõõdistusvõrgu.
2. Mõõdistab situatsiooni ja reljeefi ning salvestab saadud tulemused lähtudes kehtestatud nõuetest.
3. Uurib tehnovõrke geodeetiliselt ja dokumenteerib saadud mõõtmistulemused vastavalt kehtestatud nõuetele.
4. Koostab mõõdistamistööde tulemuste põhjal maa-ala plaani ja muud dokumendid, arvestades kehtivaid nõudeid.

Teadmised:
1) tööohutusnõuded, sh liiklusest tulenevad riskid;
2) baasteadmised tehnovõrkudest;
3) tehnovõrkude geodeetilise uurimise metoodikad;
4) CAD-programmide kasutamine töös;
5) geodeetiliste tööde dokumentatsiooni vormistamise nõuded.
B.2.5 Katastrimõõdistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tuvastab, tähistab, mõõdistab ja kirjeldab maakorraldaja juhendamisel katastriüksuse piire, lähtudes seadusandluses kehtestatud nõuetest.
2. Mõõdistab situatsiooni ning salvestab saadud tulemused lähtudes seadusandluses kehtestatud nõuetest.
3. Koostab mõõtmisandmete tulemuste põhjal maakorraldaja juhendamisel katastriüksuse plaani ja vajaduse korral muu dokumentatsiooni, lähtudes etteantud mõõtkavast ja seadusandluses kehtestatud nõuetest.
4. Määrab maakorraldaja juhendamisel katastriüksuse üldpindala ja situatsioonielementide pindalad, lähtudes seadusandluses kehtestatud nõuetest.
5. Esitab maakorraldajale algmaterjalid katastriüksuse moodustamise toimiku koostamiseks.

Teadmised:
1) tööohutusnõuded, sh liiklusest tulenevad riskid;
2) Maakatastriseadus ja muud katastrimõõdistamisega seotud seadusandlikud aktid;
3) katastrimõõdistamiseks vajalikud instrumendid ja vahendid;
4) üldteadmised mõõdistamise metoodikatest;
5) CAD-programmide kasutamine töös.


Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Kvaliteedi järgimine töös 4

Tegevusnäitajad:
1. Osutab oma tööga teenust, mis vastab kokkulepitud standarditele ja kvaliteedinõuetele, ning järgib tööeeskirju, ohutusnõudeid, juhiseid ja protseduure.
2. Väljendab ennast kirjalikult hästi, kõik kirjalikud materjalid on esitatud struktureeritult, loogiliselt ja korrektselt.
B.2.7 Oma töö planeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. On oma töös orienteeritud tulemustele ja tööeesmärkide saavutamisele, ta teeb oma tööd hästi ja pühendunult. Eetilised tõekspidamised ja väärtused on tema jaoks olulised, samuti käitub ta vastutustundlikult keskkonna ja ühiskonna suhtes.
2. Planeerib oma aega ja tegevusi ette, peab kinni kokkulepitud ajakavast, tähtaegadest ja etappidest. Tööstiil on süsteemne, metoodiline ja korrapärane.
3. Enne mistahes otsuse langetamist analüüsib kogu tema kasutuses olevat asjakohast numbrilist ja verbaalset teavet, samuti kõiki teisi infoallikaid.
B.2.8 Suhtlemisoskused ja meeskonnatöö 4

Tegevusnäitajad:
1. Loob head suhted nii klientide kui ka kolleegidega ning suhtleb edukalt inimestega kõikidelt tasanditelt.
B.2.9 Toimetulek probleemidega 4

Tegevusnäitajad:
1. On kohanemisvõimeline, reageerib ja kohaneb hästi muutustega, talub pinget ja tuleb hästi toime tagasilöökidega. Töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras ja vajaduse korral tuleb toime konfliktidega. On võimeline kriitikasse mõistvalt suhtuma ja sellest õppima.
B.2.10 Elukestev õpe 4

Tegevusnäitajad:
1. Õpib ja omandab kiiresti uued tööülesanded, meetodid ja tehnikad ning läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele innovaatiliselt ja loovalt .
2. Otsib sobivaid õppimisvõimalusi ja arendab oma tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.

Maamõõdutehniku kutset läbivad teadmised:
1) valdkonda reguleeriv seadusandlus
2) tööks vajalikud teksti- ja andmetöötlusprogrammid
3) spetsiifilistele mõõdistamisobjektidele (piiritsoonid, lennuväljad, raudteed, riigikaitsemaad jne) kehtivad piirangud ning nendega seotud eriload ja kooskõlastused.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-13032018-2.3.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.03.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Geomaatika
Kutse grupp: Geodeet
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3112 Ehitustehnikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0731 Arhitektuur ja linnaplaneerimine
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Margus Sarapik Geo S.T OÜ
Jaan Kallandi Metricus OÜ
Mairolt Kakko REIB OÜ
Artu Ellmann Maa-Amet, Tallinna Tehnikaülikool
Karin Kollo Maa-amet
Erni Ajaots Kehtna Kutsehariduskeskus
Mart Rae Raxoest OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist