Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tegevusterapeut, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Tegevusterapeut, tase 6
EN: Occupational Therapist, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 12.04.2018
Kehtib kuni: 22.03.2023
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Tegevusterapeudi kutsestandardi peamise uuendusena ei ole uues kutsestandardi versioonis enam valdkondlikke valitavaid kompetentse. Põhjendused selleks on järgmised:
- Erinevate valdkondade puhul peamistes tegevustes erinevusi ei ole, põhiprotsess on sama (eelmises versioonis on erinevates valitavates kompetentsides esitatud täpselt samad tegevusnäitajad).
- Kompetentsuse määratlemine ainult ühes valdkonnas võib osutuda tööturul piiravaks, enamik tegevusterapeute ei ole spetsialiseerunud ja te...
gutsevad paralleelselt mitmes valdkonnas.
- Ammendavat nimekirja võimalikest spetsialiseerumistest ei ole võimalik ega vajalik koostada, sest erinevaid valdkondi on rohkem, kui seni määratletud 5 valdkonda.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tegevusterapeut on tegevuse ja tegevusvõime spetsialist. Tema töö on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime hindamine, säilitamine ja edendamine. Tegevusteraapia on eesmärgipäraselt valitud tegevuste kasutamine inimese parima võimaliku tegevusvõime saavutamiseks igapäevaelus.
Tegevusterapeudi...
ülesanded on info kogumine isiku tervisliku seisundi kohta, tegevusvõime ja tegevuskonteksti hindamine, tegevusteraapia planeerimine ja läbiviimine vastavalt isiku vajadustele kas individuaal- või grupitööna ning tegevusteraapia tulemuslikkuse hindamine.
Hindamisel ja teraapia elluviimisel keskendub tegevusterapeut inimese tegevuseeldustele, tegevusvaldkondadele ja tegevuskontekstidele (vt lisa 1 „Kutsealased terminid“).
Tegevusterapeut töötab nii individuaalselt kui meeskonnas ja vajadusel jagab erialaseid teadmisi kolleegide, teiste erialaspetsialistide ja samuti häirunud tegevusvõimega isiku lähedastega.
Tegevusterapeut hoiab pidevalt ennast kursis valdkonna arengutega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Isiku tegevusvõime ja tegevuskonteksti hindamine
1. Tegevusteraapia vajaduse väljaselgitamine.
2. Hindamistulemuste analüüsimine.

A.2.2 Tegevusteraapia planeerimine
1. Tegevusteraapia lühi- ja pikaajaliste eesmärkide püstitamine.
2. Tegevusterapeutiliste sekkumisviiside ja meetodite v...
alimine.

A.2.3 Tegevusteraapia läbiviimine
1. Igapäevaelu tegevuste õppimise toetamine.
2. Tegevuseelduste arendamine, säilitamine ja taastamine.
3. Individuaalsete ortooside valmistamine ja kohandamine.
4. Abivahendite valimine ja soovitamine.
5. Tegevusvõimet toetavate keskkonnakohanduste planeerimine ja soovitamine.

A.2.4 Tulemuslikkuse hindamine ja edasiste tegevuste planeerimine
1. Teraapia tulemuslikkuse hindamine.
2. Edasiste tegevuste planeerimine.

A.2.5 Nõustamine
1. Isiku ja teda toetava võrgustiku nõustamine.
2. Isikuga tegelevate spetsialistide nõustamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tegevusterapeut töötab sotsiaal-, tervishoiu- või haridusasutustes, kohalikus omavalitsuses või eraettevõtluses.
Tegevusterapeudi töö eeldab pidevat suhtlemist ja lähikontakti isiku ja tema võrgustikuga. Tegevusterapeut töötab pidevalt muutuvas olukorras, mis tuleneb isikute erinevatest probleemide...
st ja motivatsioonist. Tegevusterapeut peab oma töös tagama isiku andmete konfidentsiaalsuse.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Tegevusterapeudi põhilised töövahendid on tegevusvõime ja tegevuskonteksti hindamiseks ja teraapia elluviimiseks vajalikud vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Empaatiavõime, tolerantsus, vastutusvõime, koostöövõime, analüüsivõime, pingetaluvus, loovus, kohanemisvõime, iseseisvus, püsivus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tegevusterapeudil on erialane kõrgharidus ja töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tegevusterapeut.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Tegevusterapeudi kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.5 ja kutset läbiv kompetents B.2.6.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Isiku tegevusvõime ja tegevuskonteksti hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja tegevusteraapia vajaduse tavapäraste juhtumite korral, lähtudes isiku tegevusvõimest, terviseseisundist, tegevuseeldustest ja tegevuskontekstist ja kasutab selleks sobivaid hindamismeetodeid.
2. Analüüsib hindamistulemusi, selgitab välja tegevusvõime häire ning vormistab hinnangu.
B.2.2 Tegevusteraapia planeerimine 6

Tegevusnäitajad
1. Püstitab tegevusteraapia lühi- ja pikaajalised eesmärgid tavapäraste juhtumite korral, arvestades osapoolte vajadusi ja võimalusi, lähtudes isiku tegevusvõime häirest ja eesmärkidest, terviseseisundist, motivatsioonist, keskkonnateguritest.
2. Valib sobiva(d) tegevusterapeutilise(d) sekkumisviisi(d) ja meetodid ning planeerib tegevusteraapia, arvestades eriala teoreetilisi aluseid (nt mudelid, lähenemisviisid).
B.2.3 Tegevusteraapia läbiviimine 6

Tegevusnäitajad
1. Toetab isikut igapäevaelu tegevuste õppimisel tavapäraste juhtumite korral, lähtudes teraapia eesmärkidest ja juhendab sooritusoskuste harjutamist.
2. Arendab, säilitab ja taastab isiku tegevuseeldusi, kasutades selleks sobivaid meetodeid.
3. Valmistab ja kohandab individuaalseid ortoose, lähtudes isiku vajadustest; kohandab universaalseid ortoose, lähtudes isiku vajadustest; õpetab isikut ortoosi kasutama ja hooldama, kasutades selleks sobivaid meetodeid.
4. Valib, soovitab ja vajadusel kohandab isikule abivahendeid oma tegevusvaldkonna piires, lähtudes isiku vajadustest ja juhendab isikut nende kasutamisel ning hooldamisel, kasutades selleks sobivaid meetodeid.
5. Planeerib ja soovitab (ja pädevuse piires viib ellu) tegevusvõimet toetavaid keskkonnakohandusi, lähtudes isiku tegevusvõimest.
B.2.4 Tulemuslikkuse hindamine ja edasiste tegevuste planeerimine 6

Tegevusnäitajad
1. Hindab teraapia tulemuslikkust tavapäraste juhtumite korral, teeb kokkuvõtteid ja vormistab lõpphinnangu.
2. Planeerib edasisi tegevusi, lähtuvalt teraapia tulemuste lõpphinnangust.
B.2.5 Nõustamine 6

Tegevusnäitajad
1. Nõustab isikut ja tema võrgustikku (sh tööandjat) tavapäraste juhtumite korral, lähtudes isiku tegevusvõimest ja tegevuskontekstist, kasutades sobivaid vahendeid ja meetodeid.
2. Nõustab isikuga tegelevaid spetsialiste tavapärast juhtumite korral, lähtudes isiku tegevusvõimest ja tegevuskontekstist, kasutades sobivaid meetodeid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Tegevusterapeut, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. lähtub oma töös tegevusterapeudi eetikakoodeksist (lisa 2);
2. loob terapeutilise suhte, kohandades suhtlemisstiili lähtuvalt erinevatest olukordadest ja inimestest;
3. arvestab individuaalseid erinevusi, kultuurilisi uskumusi, kombeid ning nende mõju tegevusteraapiale;
4. kasutab erialast terminoloogiat;
5. osaleb meeskonnatöös, jagab erialaseid teadmisi, töötab ühise eesmärgi nimel;
6. dokumenteerib tegevusteraapiat kogu tegevuse vältel, järgides kehtestatud eeskirju, standardeid ja õigusakte;
7. leiab veebist tööks ja enesearendamiseks vajalikku informatsiooni ja hindab kriitiliselt selle usaldusväärsust; kasutab veebipõhiseid ühistöövahendeid ja andmebaase; kasutab enamlevinud kontoritarkvara;
8. kasutab oma töös eesti keelt ja ühte võõrkeelt tööks ja enesetäienduseks vajalikul tasemel;
9. osaleb erialastel koolitustel ja hoiab ennast kursis eriala arengutega.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-12042018-1.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 12.04.2018
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Tegevusteraapia
Kutse grupp: Tegevusterapeut
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2269 Tervishoiu tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsealased terminid
Lisa 2 Eetikakoodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Terje Bachmann Eesti Tegevusterapeutide Liit
Kaire Kasema Põhja-Eesti Taastusravikeskus
Mariliis Põld Eesti Haigekassa
Hanna-Maria Põldma Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Monika Salumaa Eesti Ratsutamisterapeutide Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist