Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tegevusterapeut, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
Nimetus: ET: Tegevusterapeut, tase 6
EN: Occupational Therapist, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.12.2012
Kehtib kuni: 20.11.2017
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tegevusterapeut on tegevuse ja tegevusvõime spetsialist. Tema töö eesmärk on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus.
Tegevusterapeudi ülesanded on info hankimine isiku tervisliku seisundi koht...
a, inimese tegevusvõime hindamine, tegevusteraapia planeerimine ja tegevusteraapia rakendamine vastavalt tema vajadustele kas individuaal- või rühmatööna. Tegevusteraapia tulemuslikkuse hindamine, teraapiaprotsessi dokumenteerimine ning meeskonnatöös osalemine.
Hindamisel ja teraapia elluviimisel keskendub tegevusterapeut inimese tegevuseeldustele, tegevustervikutele ja tegevuskontekstidele. Tegevusvõimet mõjutavad inimese vanus, arengutase, tervislik seisund, tema eesmärgid ja soovid, elukeskkonna võimalused ja piirangud. (vt lisa 1 „Kutsealased terminid“).
Tegevusterapeut annab vajaduse korral erialast abi ja nõu (nii suulist kui ka kirjalikku) oma kolleegidele, teistele erialaspetsialistidele, samuti häirunud tegevusvõimega isiku lähedastele. Nõustamine ja juhendamine on suunatud inimese igapäevaelu tegevustega toimetuleku säilitamisele ja edendamisele.
Tegevusterapeudi ülesanded on tegevusteraapia protsessi juhtimine ja erialase identiteedi arendamine. Oluline on lugeda ja analüüsida erialast kirjandust ning olla kursis uuringutega ja võimaluse korral rakendada uuringute tulemusi oma töös.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Patsiendi/kliendi tegevusvõime ja tegevuskeskkonna hindamine
1. Tegevusteraapia vajaduse väljaselgitamine.
2. Hindamistulemuste analüüsimine.
3. Teraapia tulemuslikkuse hindamine.
A.2.2 Tegevusteraapia planeerimine
1. Tegevusteraapia lühi- või pikaajaliste eesmärkide püstitamine.
2...
. Tegevusterapeutiliste sekkumisviiside ja meetodite valimine.
3. Tähtaegadest ning etappidest kinnipidamise jälgimine.
A.2.3 Tegevusteraapia läbiviimine
1. Igapäevaelu tegevuste õpetamine.
2. Tegevuseelduste arendamine, parandamine ja säilitamine.
3. Individuaalsete ortooside valmistamine ja kohandamine.
4. Abivahendite valimine ja soovitamine.
5. Tegevusvõimet toetavate keskkonnakohanduste planeerimine ja soovitamine.
A.2.4 Nõustamine
1. Isiku ja teda toetava võrgustiku nõustamine.
2. Isikuga tegelevate spetsialistide nõustamine.
A.2.5 Suhtlemine
1. Teiste kuulamine, konsulteerimine ja suhtlemise algatamine.
2. Erialase terminoloogia kasutamine.
3. Asjakohase sõnavara kasutamine.
4. Viisakalt suhtlemine.
5. Terapeutilise suhte loomine.
6. Suhtlemisstiili kohandamine.
7. Individuaalsete erinevustega arvestamine.
8. Konfliktidega toimetulek.
9. Kriitikasse mõistvalt suhtumine.
A.2.6 Dokumenteerimine
1. Tegevusteraapia aruande kirjutamine.
2. Erialase terminoloogia kasutamine.
3. Kirjalike materjalide esitamine.
A.2.7 Meeskonnatöö
1. Meeskonnatöös osalemine.
2. Teadmiste ja valdkonnaspetsiifika jagamine.
3. Ühise eesmärgi nimel töötamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.8 Laste ja noorukite tegevusteraapia
A.2.9 Eakate tegevusteraapia
A.2.10 Tugiliikumise elundkonna häiretega isikute tegevusteraapia
A.2.11 Neuroloogiliste häiretega isikute tegevusteraapia
A.2.12 Vaimse tervise häiretega isikute tegevusteraapia
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tegevusterapeut töötab nii laste kui ka täiskasvanutega sotsiaal-, tervishoiu- või haridusasutustes või erapraksises. Tegevusterapeudi töö on vaimne ning eeldab pidevat suhtlemist ja lähikontakti ravitava isikuga. Töö on psühholoogiliselt pingeline. Tegevusterapeut töötab pidevalt muutuvas olukorra...s, mis tuleneb klientide erinevatest probleemidest ja motivatsioonist. Tegevusterapeut peab oma töös tagama kliendi konfidentsiaalsuse. Tööks on vaja eraldi ruumi, mille sisustus võimaldab inimestega läbi viia eakohaseid tegevusi nii individuaalselt kui ka grupis. Tegevusterapeutiline sekkumine võib olla nii lühi- kui pikaajaline.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Tegevusterapeut põhilised töövahendid on tegevusvõime hindamiseks ja teraapia elluviimiseks vajalikud vahendid ning keskkond.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Empaatiavõime, tolerantsus, vastutusvõime, koostöövõime, analüüsivõime, pingetaluvus, loovus, kohanemisvõime, iseseisvus, püsivus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tegevusterapeudil on erialane kõrgharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tegevusterapeut.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on vajalik tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1 - B.2.7, läbiv kompetents B.2.13 ja valida vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.8 – B.2.12.
Valitavate kompetentside tegevusnäitajad on ühesed, erisus tuleneb valitud valdkonna spetsiifilistest teadmistest.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Patsiendi/kliendi tegevusvõime ja tegevuskeskkonna hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja tegevusteraapia vajaduse, täpsustades isiku probleeme lähtudes isiku tegevusvõimest, terviseseisundist, tegevuseeldustest ja tegevuse sooritamisest keskkonnas ja kasutab selleks sobivaid hindamismeetodeid;
2) analüüsib hindamistulemusi ja selgitab välja tegevusvõime häire ning vormistab alghinnangu vastavalt asutuses kehtestatud eeskirjadele;
3) hindab teraapia tulemuslikkust ja sellest lähtuvalt teeb kokkuvõtteid, planeerib edasisi tegevusi ja vormistab lõpphinnangu.

Hindamismeetod(id):
Juhtumianalüüs ja vajadusel intervjuu.
B.2.2 Tegevusteraapia planeerimine 6

Tegevusnäitajad:
1) püstitab tegevusteraapia lühi- või pikaajalised eesmärgid, arvestades osapoolte vajadusi ja võimalusi, lähtudes patsiendi tegevusvõime häirest ja patsiendi eesmärkidest, terviseseisundist, motivatsioonist, keskkonnateguritest;
2) valib sobiva(d) tegevusterapeutilise sekkumisviisi(d) ja meetodid ning planeerib tegevusteraapia, arvestades eriala teoreetilisi aluseid (nt mudelid, lähenemisviisid jm);
3) jälgib protsessi jooksul tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist.

Hindamismeetod(id):
Juhtumianalüüs ja vajadusel intervjuu.
B.2.3 Tegevusteraapia elluviimine 6

Tegevusnäitajad:
1) õpetab isikule igapäevaelu tegevusi vastavalt teraapia eesmärkidele ja juhendab sooritusoskuste harjutamist;
2) arendab, parandab ja säilitab isiku tegevuseeldusi, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
3) valmistab ja kohandab individuaalseid ortoose (lihtsamad käe- ja/või kaelaortoosid), lähtuvalt isiku vajadustest; kohandab universaalseid ortoose vastavalt isiku vajadustele; õpetab isikut ortoosi kasutama ja hooldama, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
4) valib ja soovitab isikule abivahendeid, lähtudes isiku vajadustest ja õpetab neid kasutama ning hooldama, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
5) planeerib ja soovitab tegevusvõimet toetavaid keskkonnakohandusi, lähtuvalt isiku tegevusvõimest.

Hindamismeetod(id):
Juhtumianalüüs ja vajadusel intervjuu.
B.2.4 Nõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1) nõustab isikut ja teda toetavat võrgustikku isiku tegevusvõimest lähtuvalt ja kasutades sobivaid vahendeid ja meetodeid;
2) nõustab isikuga tegelevaid spetsialiste isiku tegevusvõimest lähtuvalt ja kasutades sobivaid meetodeid.

Hindamismeetod(id):
Juhtumianalüüs ja vajadusel intervjuu.
B.2.5 Suhtlemine 6

Tegevusnäitajad:
1) kuulab teisi, konsulteerib teistega ja algatab suhtlemist;
2) kasutab korrektset ja sobivat erialast terminoloogiat;
3) kasutab asjakohast sõnavara, väldib mittevajalikku žargooni või keerulise sõnavara kasutamist;
4) suhtleb viisakalt ja eetiliselt;
5) loob terapeutilise suhte;
6) kohandab oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega;
7) arvestab individuaalseid erinevusi, kultuurilisi uskumusi, kombeid ning nende mõju tegevusteraapiale;
8) tuleb toime konfliktidega, vajadusel kasutab asjakohast huumorit;
9) suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida.

Hindamismeetod(id):
Juhtumianalüüs ja intervjuu.
B.2.6 Dokumenteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) kirjutab selge, asjakohase ja korrektse tegevusteraapia aruande;
2) kasutab korrektset ja sobivat erialast terminoloogiat;
3) kirjalikud materjalid on esitatud struktureeritult ja loogiliselt.

Hindamismeetod(id):
Juhtumianalüüs ja vajadusel intervjuu.
B.2.7 Meeskonnatöö 5

Tegevusnäitajad:
1) osaleb meeskonnatöös võrdse partnerina teiste spetsialistidega ja kohandub meeskonnaga;
2) jagab oma teadmisi ja valdkonnaspetsiifikat kolleegidega;
3) töötab meeskonnaliikmena ühise eesmärgi nimel.

Hindamismeetod(id):
Juhtumianalüüs ja vajadusel intervjuu.
Valitavad kompetentsid
Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.8 – B.2.12. Valitavate kompetentside tegevusnäitajad on ühesed, erisus tuleneb valitud valdkonna spetsiifilistest teadmistest.
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Laste ja noorukite tegevusteraapia 6

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja tegevusteraapia vajaduse, täpsustades isiku probleeme lähtudes isiku tegevusvõimest, terviseseisundist, tegevuseeldustest ja tegevuse sooritamisest keskkonnas ja kasutab selleks sobivaid hindamismeetodeid;
2) analüüsib hindamistulemusi ja selgitab välja tegevusvõime häire ning vormistab alghinnangu vastavalt asutuses kehtestatud eeskirjadele;
3) hindab teraapia tulemuslikkust ja sellest lähtuvalt teeb kokkuvõtteid, planeerib edasisi tegevusi ja vormistab lõpphinnangu.
4) püstitab tegevusteraapia lühi- või pikaajalised eesmärgid, arvestades osapoolte vajadusi ja võimalusi, lähtudes patsiendi tegevusvõime häirest ja patsiendi eesmärkidest, terviseseisundist, motivatsioonist, keskkonnateguritest;
5) valib sobiva(d) tegevusterapeutilise sekkumisviisi(d) ja meetodid ning planeerib tegevusteraapia, arvestades eriala teoreetilisi aluseid (nt mudelid, lähenemisviisid jm);
6) jälgib protsessi jooksul tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist.
7) õpetab isikule igapäevaelu tegevusi vastavalt teraapia eesmärkidele ja juhendab sooritusoskuste harjutamist;
8) arendab, parandab ja säilitab isiku tegevuseeldusi, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
9) valmistab ja kohandab individuaalseid ortoose (lihtsamad käe- ja/või kaelaortoosid), lähtuvalt isiku vajadustest; kohandab universaalseid ortoose vastavalt isiku vajadustele; õpetab isikut ortoosi kasutama ja hooldama, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
10) valib ja soovitab isikule abivahendeid, lähtudes isiku vajadustest ja õpetab neid kasutama ning hooldama, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
11) planeerib ja soovitab tegevusvõimet toetavaid keskkonnakohandusi, lähtuvalt isiku tegevusvõimest.
12) nõustab isikut ja teda toetavat võrgustikku isiku tegevusvõimest lähtuvalt ja kasutades sobivaid vahendeid ja meetodeid;
13) nõustab isikuga tegelevaid spetsialiste isiku tegevusvõimest lähtuvalt ja kasutades sobivaid meetodeid.
14) kirjutab selge, asjakohase ja korrektse tegevusteraapia aruande;
15) kasutab korrektset ja sobivat erialast terminoloogiat;
16) kirjalikud materjalid on esitatud struktureeritult ja loogiliselt.

Teadmised:
1) lastehaigused ja nende mõju tegevusvõimele;
2) lapse areng, sh mäng ja mängulisus;
3) laste ja noorukite tegevusteraapia teooriad;
4) didaktilised võtted;
5) käe eakohane funktsionaalne areng.

Hindamismeetod(id):
Juhtumianalüüs ja vajadusel intervjuu.
B.2.9 Eakate tegevusteraapia 6

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja tegevusteraapia vajaduse, täpsustades isiku probleeme lähtudes isiku tegevusvõimest, terviseseisundist, tegevuseeldustest ja tegevuse sooritamisest keskkonnas ja kasutab selleks sobivaid hindamismeetodeid;
2) analüüsib hindamistulemusi ja selgitab välja tegevusvõime häire ning vormistab alghinnangu vastavalt asutuses kehtestatud eeskirjadele;
3) hindab teraapia tulemuslikkust ja sellest lähtuvalt teeb kokkuvõtteid, planeerib edasisi tegevusi ja vormistab lõpphinnangu.
4) püstitab tegevusteraapia lühi- või pikaajalised eesmärgid, arvestades osapoolte vajadusi ja võimalusi, lähtudes patsiendi tegevusvõime häirest ja patsiendi eesmärkidest, terviseseisundist, motivatsioonist, keskkonnateguritest;
5) valib sobiva(d) tegevusterapeutilise sekkumisviisi(d) ja meetodid ning planeerib tegevusteraapia, arvestades eriala teoreetilisi aluseid (nt mudelid, lähenemisviisid jm);
6) jälgib protsessi jooksul tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist.
7) õpetab isikule igapäevaelu tegevusi vastavalt teraapia eesmärkidele ja juhendab sooritusoskuste harjutamist;
8) arendab, parandab ja säilitab isiku tegevuseeldusi, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
9) valmistab ja kohandab individuaalseid ortoose (lihtsamad käe- ja/või kaelaortoosid), lähtuvalt isiku vajadustest; kohandab universaalseid ortoose vastavalt isiku vajadustele; õpetab isikut ortoosi kasutama ja hooldama, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
10) valib ja soovitab isikule abivahendeid, lähtudes isiku vajadustest ja õpetab neid kasutama ning hooldama, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
11) planeerib ja soovitab tegevusvõimet toetavaid keskkonnakohandusi, lähtuvalt isiku tegevusvõimest.
12) nõustab isikut ja teda toetavat võrgustikku isiku tegevusvõimest lähtuvalt ja kasutades sobivaid vahendeid ja meetodeid;
13) nõustab isikuga tegelevaid spetsialiste isiku tegevusvõimest lähtuvalt ja kasutades sobivaid meetodeid.
14) kirjutab selge, asjakohase ja korrektse tegevusteraapia aruande;
15) kasutab korrektset ja sobivat erialast terminoloogiat;
16) kirjalikud materjalid on esitatud struktureeritult ja loogiliselt.

Teadmised:
1) geriaatrilised haigused ja nende mõju tegevusvõimele;
2) gerontoloogia;
3) palliatiivne ravi ja tegevusteraapia elu lõppfaasis;
4) meenutusteraapia võtted (reminessence);
5) reaalsusele orienteeritud tehnikad ja validatsioon.

Hindamismeetod(id):
Juhtumianalüüs ja vajadusel intervjuu.
B.2.10 Tugiliikumise elundkonna häiretega isikute tegevusteraapia (lihaste, luustiku ja liikumisega seotud funktsioonid) 6

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja tegevusteraapia vajaduse, täpsustades isiku probleeme lähtudes isiku tegevusvõimest, terviseseisundist, tegevuseeldustest ja tegevuse sooritamisest keskkonnas ja kasutab selleks sobivaid hindamismeetodeid;
2) analüüsib hindamistulemusi ja selgitab välja tegevusvõime häire ning vormistab alghinnangu vastavalt asutuses kehtestatud eeskirjadele;
3) hindab teraapia tulemuslikkust ja sellest lähtuvalt teeb kokkuvõtteid, planeerib edasisi tegevusi ja vormistab lõpphinnangu.
4) püstitab tegevusteraapia lühi- või pikaajalised eesmärgid, arvestades osapoolte vajadusi ja võimalusi, lähtudes patsiendi tegevusvõime häirest ja patsiendi eesmärkidest, terviseseisundist, motivatsioonist, keskkonnateguritest;
5) valib sobiva(d) tegevusterapeutilise sekkumisviisi(d) ja meetodid ning planeerib tegevusteraapia, arvestades eriala teoreetilisi aluseid (nt mudelid, lähenemisviisid jm);
6) jälgib protsessi jooksul tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist.
7) õpetab isikule igapäevaelu tegevusi vastavalt teraapia eesmärkidele ja juhendab sooritusoskuste harjutamist;
8) arendab, parandab ja säilitab isiku tegevuseeldusi, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
9) valmistab ja kohandab individuaalseid ortoose (lihtsamad käe- ja/või kaelaortoosid), lähtuvalt isiku vajadustest; kohandab universaalseid ortoose vastavalt isiku vajadustele; õpetab isikut ortoosi kasutama ja hooldama, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
10) valib ja soovitab isikule abivahendeid, lähtudes isiku vajadustest ja õpetab neid kasutama ning hooldama, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
11) planeerib ja soovitab tegevusvõimet toetavaid keskkonnakohandusi, lähtuvalt isiku tegevusvõimest.
12) nõustab isikut ja teda toetavat võrgustikku isiku tegevusvõimest lähtuvalt ja kasutades sobivaid vahendeid ja meetodeid;
13) nõustab isikuga tegelevaid spetsialiste isiku tegevusvõimest lähtuvalt ja kasutades sobivaid meetodeid.
14) kirjutab selge, asjakohase ja korrektse tegevusteraapia aruande;
15) kasutab korrektset ja sobivat erialast terminoloogiat;
16) kirjalikud materjalid on esitatud struktureeritult ja loogiliselt.

Teadmised:
1) reumaatilised, ortopeedilised haigused ja seisundid, traumaatilised seisundid ning mõju tegevusvõimele;
2) ortopeedilise ja kirurgilise sekkumisega seotud ettevaatusabinõud;
3) liigesekaitse ja energia säästmise printsiibid;
4) käelihaskonna funktsioon ja selle hindamine;
5) käelahased ja ortoosid.

Hindamismeetod(id):
Juhtumianalüüs ja vajadusel intervjuu.
B.2.11 Neuroloogiliste häiretega isikute tegevusteraapia 6

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja tegevusteraapia vajaduse, täpsustades isiku probleeme lähtudes isiku tegevusvõimest, terviseseisundist, tegevuseeldustest ja tegevuse sooritamisest keskkonnas ja kasutab selleks sobivaid hindamismeetodeid;
2) analüüsib hindamistulemusi ja selgitab välja tegevusvõime häire ning vormistab alghinnangu vastavalt asutuses kehtestatud eeskirjadele;
3) hindab teraapia tulemuslikkust ja sellest lähtuvalt teeb kokkuvõtteid, planeerib edasisi tegevusi ja vormistab lõpphinnangu.
4) püstitab tegevusteraapia lühi- või pikaajalised eesmärgid, arvestades osapoolte vajadusi ja võimalusi, lähtudes patsiendi tegevusvõime häirest ja patsiendi eesmärkidest, terviseseisundist, motivatsioonist, keskkonnateguritest;
5) valib sobiva(d) tegevusterapeutilise sekkumisviisi(d) ja meetodid ning planeerib tegevusteraapia, arvestades eriala teoreetilisi aluseid (nt mudelid, lähenemisviisid jm);
6) jälgib protsessi jooksul tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist.
7) õpetab isikule igapäevaelu tegevusi vastavalt teraapia eesmärkidele ja juhendab sooritusoskuste harjutamist;
8) arendab, parandab ja säilitab isiku tegevuseeldusi, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
9) valmistab ja kohandab individuaalseid ortoose (lihtsamad käe- ja/või kaelaortoosid), lähtuvalt isiku vajadustest; kohandab universaalseid ortoose vastavalt isiku vajadustele; õpetab isikut ortoosi kasutama ja hooldama, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
10) valib ja soovitab isikule abivahendeid, lähtudes isiku vajadustest ja õpetab neid kasutama ning hooldama, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
11) planeerib ja soovitab tegevusvõimet toetavaid keskkonnakohandusi, lähtuvalt isiku tegevusvõimest.
12) nõustab isikut ja teda toetavat võrgustikku isiku tegevusvõimest lähtuvalt ja kasutades sobivaid vahendeid ja meetodeid;
13) nõustab isikuga tegelevaid spetsialiste isiku tegevusvõimest lähtuvalt ja kasutades sobivaid meetodeid.
14) kirjutab selge, asjakohase ja korrektse tegevusteraapia aruande;
15) kasutab korrektset ja sobivat erialast terminoloogiat;
16) kirjalikud materjalid on esitatud struktureeritult ja loogiliselt.

Teadmised:
1) neuroloogilised haigused, sümptomaatika ja prognoos;
2) halvatud käe funktsiooni häire (liikuvus, tundlikkus jm);
3) kognitiivtajumuslikud häired, nende mõju tegevusvõimele;
4) kognitiivse rehabilitatsiooni põhimõtted;
5) neuroloogiliste häirete spetsiifikast lähtuvad toimetulekutehnikad, tegevusviisid ja nende toimetulekutehnikad ja tegevusviisid ning nende õpetamine.

Hindamismeetod(id):
Juhtumianalüüs ja vajadusel intervjuu.
B.2.12 Vaimse tervise häiretega isikute tegevusteraapia 6

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja tegevusteraapia vajaduse, täpsustades isiku probleeme lähtudes isiku tegevusvõimest, terviseseisundist, tegevuseeldustest ja tegevuse sooritamisest keskkonnas ja kasutab selleks sobivaid hindamismeetodeid;
2) analüüsib hindamistulemusi ja selgitab välja tegevusvõime häire ning vormistab alghinnangu vastavalt asutuses kehtestatud eeskirjadele;
3) hindab teraapia tulemuslikkust ja sellest lähtuvalt teeb kokkuvõtteid, planeerib edasisi tegevusi ja vormistab lõpphinnangu.
4) püstitab tegevusteraapia lühi- või pikaajalised eesmärgid, arvestades osapoolte vajadusi ja võimalusi, lähtudes patsiendi tegevusvõime häirest ja patsiendi eesmärkidest, terviseseisundist, motivatsioonist, keskkonnateguritest;
5) valib sobiva(d) tegevusterapeutilise sekkumisviisi(d) ja meetodid ning planeerib tegevusteraapia, arvestades eriala teoreetilisi aluseid (nt mudelid, lähenemisviisid jm);
6) jälgib protsessi jooksul tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist.
7) õpetab isikule igapäevaelu tegevusi vastavalt teraapia eesmärkidele ja juhendab sooritusoskuste harjutamist;
8) arendab, parandab ja säilitab isiku tegevuseeldusi, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
9) valmistab ja kohandab individuaalseid ortoose (lihtsamad käe- ja/või kaelaortoosid), lähtuvalt isiku vajadustest; kohandab universaalseid ortoose vastavalt isiku vajadustele; õpetab isikut ortoosi kasutama ja hooldama, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
10) valib ja soovitab isikule abivahendeid, lähtudes isiku vajadustest ja õpetab neid kasutama ning hooldama, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
11) planeerib ja soovitab tegevusvõimet toetavaid keskkonnakohandusi, lähtuvalt isiku tegevusvõimest.
12) nõustab isikut ja teda toetavat võrgustikku isiku tegevusvõimest lähtuvalt ja kasutades sobivaid vahendeid ja meetodeid;
13) nõustab isikuga tegelevaid spetsialiste isiku tegevusvõimest lähtuvalt ja kasutades sobivaid meetodeid.
14) kirjutab selge, asjakohase ja korrektse tegevusteraapia aruande;
15) kasutab korrektset ja sobivat erialast terminoloogiat;
16) kirjalikud materjalid on esitatud struktureeritult ja loogiliselt.

Teadmised:
1) vaimse tervise häired, nende mõju tegevusvõimele;
2) psühhosomaatilised häired, nende mõju tegevusvõimele;
3) vaimupuue; määratlused, suhtumine, tegevusvõime vaimupuude eritasemete korral;
4) pervasiivsed arenguhäired, nende mõju tegevusvõimele;
5) psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni printsiibid ja nende rakendamine;
6) erihoolekandesüsteem Eestis, erihoolekande teenuste olemus;
7) tegevusvõimet toetavad sekkumisvõtted vaimse tervise häirete, vaimupuude ja pervasiivsete arenguhäirete korral;
8) käitumisprobleemid, käitumise analüüs ja juhendamine kognitiivsete eelduste languse korral.

Hindamismeetod(id):
Juhtumianalüüs ja vajadusel intervjuu.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.13 Tegevusterapeut, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) dokumenteerib tegevusteraapiat kogu tegevuse vältel, järgides kehtestatud eeskirju, standardeid ja regulatsioone;
2) juhendab praktikante, lähtudes praktika eesmärkidest ja kasutades sobivaid meetodeid;
3) kasutab oma töös arvutit tasemetel AO1 – AO4, AO7 (vt Lisa 2);
4) kasutab oma töös eesti ja ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt Lisa 3).

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvad õigusaktid;
2) kutse-eetika;
3) anatoomia ja füsioloogia – kesktase;
4) üldpatoloogia – kesktase;
5) biomehaanika – kesktase;
6) psühholoogia – kesktase;
7) ergonoomika – kõrgtase;
8) keskkonna käsitlus tegevusteraapias – kõrgtase;
9) erialane terminoloogia;
10) sotsioloogia alused;
11) tervisedenduse alused;
12) õppimise ja õpetamise alused (pedagoogika ja andragoogika);
13) tegevusteraapia teoreetilised käsitlused – kõrgtase;
14) haigused ( etioloogia, sümptomaatika, ravi ja prognoosid) ja nende mõju tegevusvõimele – kesktase;
15) biopsühhosotsiaalne lähenemisviis – kõrgtase;
16) tegevusteraapiale mittespetsiifilised sekkumisvõtted (sh kognitiiv-käitumusliku teraapia alused, psühhoteraapia alused, loovteraapia alused, eripedagoogika alused jmt) – algtase.

Teadmiste ja oskuste tasemete kirjeldused vt lisa 4.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-06122012-6.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.12.2012
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Tegevusteraapia
Kutse grupp: Tegevusterapeut
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2269 Tervishoiu tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsealased terminid
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 4 Teadmiste ja oskuste tasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Hanna-Maria Põldma Eesti Tegevusterapeutide Liit
Ingrid Saarmets AS Fertilitas
Kadri Englas Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus
Karin Lilienberg Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Mariliis Põld Tartu Ülikooli Kliinikum
Piret Laur Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Tiiu Tahk Ida-Tallinna Keskhaigla

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist