Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Päästemeeskonna juht, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Päästemeeskonna juht, tase 5
EN: Rescue unit leader, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.04.2018
Kehtib kuni: 30.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis on kompetentsusnõuded kirjeldatud kompaktsemalt, varasemalt eraldi kompetentsidena kirjeldatud erinevate päästesündmuste lahendamisega seotud kompetentsid on koondatud ühte kompetentsi (Päästetöö tegemine) ning kutsestandardisse on lisatud erivõimekuse juhtimisega seotud valitav kompetents, varem eraldi seisnud koolitamise kompetents lisatud kompetentsi Reageerimisvalmiduse tagamine alla.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Sisekaitseakadeemia Päästemeeskonna juht 140841 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 04.06.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Päästemeeskonna juhi töö eesmärk on teha ja juhtida päästetööd, kaitsta inimeste tervist, elu, vara ja keskkonda ning abistada neid operatiivselt ja professionaalselt õnnetuste korral. Päästemeeskonna juht tõstab elanikkonna teadlikkust turvalise keskkonna loomiseks ja hoidmiseks.
Päästemeeskonna j...
uht koordineerib päästemeeskonna tööd päästekomandos ja päästetööl. Ta hindab päästesündmusel olukorda ja võtab päästesündmusel vastu otsuseid ning annab korraldusi päästemeeskonnale ja teistele päästesündmusele kaasatud asutustele ja isikutele. Päästemeeskonna juht allub operatiivteenistuslikult päästejuhile.

Lisaks päästemeeskonna juht, tase 5-le on ka päästja, tase 4 ja päästejuhi, tase 6 kutsed.
Päästja ülesandeks on päästetöö tegemine meeskonna liikmena. Päästejuht korraldab keerukate ja ulatuslike päästesündmuse lahendamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Reageerimisvalmiduse tagamine
1. Valmisoleku tagamine.
2. Päästetöö varustuse ja tehnika kontrollimine.
3. Päästekomando koolitustegevuse läbiviimine.

A.2.2 Päästetöö korraldamine
1. Päästetöö juhtimine.
2. Päästesündmuse teabe edastamine.
3. Päästesündmuse järgsed tegevused.

A.2...
.3 Päästetöö tegemine
1. Ohtude ja riskide hindamine.
2. Tulekustutustöö tegemine.
3. Tehnilise päästetöö tegemine.
4. Keemiapäästetöö tegemine.
5. Hargnemine.
6. Evakueerimine ja päästmine.
7. Koostöö päästesündmusele kaasatutega.
8. Ennetustöö tegemine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.4 Erivõimekuse juhtimine
1. Erivahendite kasutamine.
2. Erivõimekust nõudva päästetöö juhtimine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Päästemeeskonna juhi töö on korraldatud ööpäevaringsete valvevahetustega, sõltumata puhkepäevadest ja riigipühadest.
Päästemeeskonna juht, tase 5 töötab nii sise- kui ka välitingimustes, sõltumata ilmastikuoludest, sageli ekstreemsetes oludes (kõrge temperatuur, hingamiskõlbmatu keskkond, kitsad ol...
ud, töötamine kõrgustes ja sügavustes jm) ning teeb füüsilist pingutust nõudvat tööd.
Päästetööl puutub ta kokku ohuteguritega (põlemisgaasid, elekter, ohtlikud ained, vesi jm), mis võivad mõjuda tema elule või tervisele.
Päästemeeskonna juhil peab olema valmisolek tegeleda tema enda psüühikat traumeerivate olukordadega. Ta peab vastama kehtestatud tervise- ja füüsilise ettevalmistuse nõuetele.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Päästemeeskonna juht kasutab oma töös peamiselt isikukaitse-, IKT-, luure- ja abivahendeid ning juhendab vajadusel päästjaid päästevaruste ohutul kasutamisel.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööks vajalikud isikuomadused on abivalmidus, julgus, usaldusväärsus, kohusetundlikkus, pinge- ja stressitaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on päästemeeskonna juhil keskharidus, kutseoskused on omandatud kutseõppeasutuses. Soovitavalt on päästemeeskonna juht eelnevalt töötanud päästjana.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Meeskonnavanem, rühmapealik.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töö päästeteenistujana on reguleeritud päästeteenistuse seadusega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.3 ja B.2.5 (läbiv kompetents). Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.4.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Reageerimisvalmiduse tagamine 5

Tegevusnäitajad:
1. viib läbi valvevahetuse üleandmise ja vastuvõtmise vastavalt kehtivale korrale; paigutab isikkoosseisu operatiivvalmiduses olevale päästetehnikale vastavalt kehtivale korrale; täidab elektroonselt päästetöö rakendusprogramme; informeerib esimesel võimalusel muudatustest operatiivvalmiduses vastavalt kehtivale korrale; kontrollib dokumentide täitmist ja täidab valmisoleku tagamiseks vajalikud dokumendid; hoiab end kursis teeninduspiirkonna ohutegurite, kõrgema riskiga objektide ja reageerimisressursiga;
2. korraldab ja tagab varustuse ning tehnika hooldamise päästekomando tasandil; tuvastab graafikuvälise hoolduse tegemise vajaduse ja teavitab sellest vastavalt kehtivale korrale;
3. valmistab ette ja viib läbi valvemeeskonna päevakavajärgset õppetegevust vastavalt plaanile ja teenistuslikule vajadusele; annab koolitatavatele tagasisidet, sh ohutusnõuete järgimise kohta; täidab õppetegevusega seotud dokumendid vastavalt kehtivale korrale; hindab päästjate teadmiste ja oskuste taseme vastavust nõuetele.
B.2.2 Päästetöö korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. valib päästetööks otsustava suuna ja taktika kogutud info põhjal, arvestades sündmuse liiki ning eripära; tagab päästesündmusele kaasatud isikute ohutuse, kontrollib ja jälgib kaitsevarustuse kasutamist ja tööülesannete ohutustehniliselt korrektset sooritamist; loob päästesündmuse lõpuni lahendamiseks sobiliku plaani ja korraldab selle ellu viimiseks vajalikud ressursid; annab korraldused vastavalt sündmuse lahendamise plaanile; juhib tulemuslikult päästetööd I päästetöö juhtimise tasandil vastavalt kehtivatele õigusaktidele; jälgib jooksvalt päästesündmuse kulgu, vajadusel muudab plaani;
2. edastab päästesündmusega seotud osapooltele ja avalikkusele teavet päästesündmuse kohta vastavalt kehtivale korrale;
3. täidab päästesündmuse kohta aruandluse ja teeb haldusmenetlustoimingud vastavalt kehtivale korrale; teeb esmased menetlustoimingud sündmuskohal vastavalt kehtivale korrale; analüüsib koos meeskonnaga päästesündmuse lahendamise tulemuslikkust.
B.2.3 Päästetöö tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab päästesündmusega seotud ohte ja riske vastavalt sündmuse liigile, sündmuse toimumise ajale ja ilmastikuoludele; teavitab päästesündmusele kaasatud isikuid ohtudest ja riskidest; annab esmased käitumisjuhised elanikkonna kaitsmiseks;
2. juhib ja korraldab suitsusukeldumist vastavalt suitsusukeldumise juhendile ja tulekahju eripärale; hindab riske vastavalt suitsusukeldumistööde käigus saadud infole; kontrollib suitsusukeldujate valmisolekut, varustust ja tegevust; vajadusel suitsusukeldub, kasutades selleks põhiauto standardvarustust; hindab tule ja põlemisgaaside levikut ning valib sobiva viisi ja vahendid tulekahju leviku piiramiseks ning kustutamiseks; annab korralduse tuleohutuspaigaldiste sihipäraseks ja ohutuks kasutamiseks; kontrollib kustutustöö efektiivsust ja ohutust ning teeb vajadusel korrektuure;
3. valib tehnilise päästetöö taktika vastavalt õnnetuse dünaamikale ja tagajärgedele; valib sobiva varustuse ja efektiivseima viisi ohutuks tehniliseks päästetööks; hindab riske vastavalt tehnilise päästetöö käigus saadud infole; kontrollib päästetöö efektiivsust ja vajadusel muudab taktikat; kasutab põhiauto standardvarustust vastavalt päästetöö iseloomule;
4. tuvastab lähtuvalt luure tulemusest aine omadused ja ohtlikkuse ning edastab info vastavalt juhendile, võtab kasutusele vajalikud kaitsemeetmed, tagades meeskonna ja päästetavate ohutuse ja otsustab lisaressursi kaasamise; hindab riske vastavalt keemiapäästetöö käigus saadud infole; kontrollib keemiapäästetöö efektiivsust ja vajadusel muudab taktikat; kasutab põhiauto standardvarustust vastavalt päästetöö iseloomule; hindab naftareostuse ulatust ja korraldab naftareostuskorjetööd; hindab saasteärastuse vajadust ja korraldab saasteärastustööd;
5. valib efektiivse ja ohutu hargnemise vastavalt päästesündmuse liigile ja iseloomule; annab korraldused hargnemisteks; jälgib kogu päästesündmuse vältel hargnemiste efektiivsust, teeb vajadusel muudatusi;
6. hindab evakuatsiooni ja elupääste vajadust, arvestades ohte ja riske ning päästesündmuse liiki; annab korralduse kaitsevarustuse kasutamiseks ning efektiivseks ja ohutuks inimeste ning loomade evakuatsiooniks ja elupäästeks; jälgib evakuatsiooni ja elupääste tulemuslikkust, vajadusel teeb muudatusi;
7. kaasab päästesündmuse lahendamisse võimalikke vajaminevaid asutusi ja isikuid vastavalt nende vastutusalale ning päästesündmuse liigile; juhib päästetööle kaasatuid vastavalt ettenähtud korrale;
8. teeb ennetustööd oma pädevuse piires vastavalt korraldusele; annab vahetule juhile ennetustöö sisu ja vahendite kohta tagasisidet; juhendab päästjaid ennetustöös; täidab ennetustöö kohta käiva nõuetekohase aruandluse.
Valitavad kompetentsid
Selle kutse taotlemisel on lisaks võimalik tõendada valitav kompetents B.2.4.
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Erivõimekuse juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab kannatanu päästmiseks või päästetöö tegemiseks erivahendite kasutamise võimalikkust, ohutust ja otstarbekust, arvestades sündmuse liiki ja kannatanu asukohta; annab korralduse erivahendite kasutamiseks;
2. juhib ja korraldab erivõimekust nõudvat päästetööd (nt keemia-, vee- ja kõrgustest pääste) vastavalt sündmuse liigile ja juhendile; kontrollib päästetöö efektiivsust ja ohutust ning teeb vajadusel korrektuure.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Päästemeeskonna juht, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. järgib oma töös tööohutuse reegleid ja põhimõtteid; vastutab koolitusel ja päästesündmusel osalevate ja kaasatud isikute ohutuse eest; kontrollib töövahendite kasutusjärgse hoolduse tulemust, fikseerib töövahendite erakorralise hoolduse vajaduse ja edastab info vastavalt korrale; kasutab töövahendeid sihipäraselt vastavalt tootja kasutusjuhendile ning kontrollib töövahendite sihipärast kasutamist;
2. järgib oma töös päästetöö valdkonda reguleerivaid õigusakte ja kontrollib nende järgimist; tunneb oma organisatsiooni ülesehitust ja toimimise põhimõtteid ning organisatsiooni kultuuri;
3. on motiveeritud õppima, huvitub iseenda ja eriala/valdkonna arengust; arendab ennast sihipäraselt; hoiab ennast treeningutega vormis;
4. kasutab tööks vajalikke info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid (riistvara ja tarkvara, raadiosidevahendid, navigatsiooniseadmed jm) vastavalt kehtestatud korrale ja kasutusjuhenditele;
5. tunneb ära eluohtliku seisundi ja valib sobiva elupäästva esmaabi andmise viisi; annab kannatanu(te)le elupäästvat esmaabi, kasutades põhiauto standardvarustust; kasutab õigeid esmaabi ja transpordi võtteid, arvestades kannatanu seisundit ja sündmuse liiki ning kasutades põhiauto standardvarustust; taaselustab vastavalt normidele;
6. töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga, juhib meeskonda; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas;
7. kasutab oma töös eesti keelt vastavalt seadusega kehtestatud nõuetele;
8. järgib oma töös päästeteenistuja väärtusi ja eetikakoodeksit ning ametniku eetikakoodeksit, teeb ennetustööd.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-11042018-1.2/8k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.04.2018
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Päästja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid
134 Kutseteenuste juhid
1349 Kutseteenuste juhid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Häli Allas Päästeameti päästetöö osakond
Indrek Ints Päästeameti ennetustöö osakond
Karin Kasetalu Päästeameti personali ja asjaajamise osakond
Aivar Kilp Päästeameti päästetöö osakond
Aivar Lepp ROTAL (EPTAÜ), Ida päästekeskuse Rakvere korrapidamisgrupp
Stella Polikarpus Sisekaitseakadeemia päästekolledž
Gert Teder Päästeameti Põhja päästekeskuse Lilleküla päästekomando

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist