Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Päästemeeskonna juht, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Päästemeeskonna juht, tase 5
EN: Rescue unit leader, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.12.2022
Kehtib kuni: 30.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardi uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega.
- läbivalt uuendati sõnastusi
- jäeti välja valitav kompetents „Erivõimekuse juhtimine“. Muudatuse eesmärgiks oli erivõimekusega seotud tegevuse täpsustamine.
- lisati uus kompetents „Ennetustöö tegemine“.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Sisekaitseakadeemia Päästemeeskonna juht 200319 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/5 05.06.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Päästemeeskonna juhi töö on juhtida ja teha pääste- ja ennetustööd, kaitsta inimeste tervist, päästa elu, vara ja keskkonda, valmistuda ohu-, kriisi- ja hädaolukordade lahendamiseks. Päästemeeskonna juht tõstab elanikkonna teadlikkust turvalise keskkonna loomiseks ja hoidmiseks.
Päästemeeskonna juh...
t koordineerib päästemeeskonna tööd päästekomandos ja päästetööl. Ta hindab päästesündmusel olukorda ja võtab vastu otsuseid ning annab korraldusi päästemeeskonnale ja teistele päästesündmusele kaasatud asutustele ja isikutele. Päästemeeskonna juht allub operatiivteenistuslikult välijuhile.
Päästemeeskonna juhi töö on korraldatud ööpäevaringsete valvevahetustega, sõltumata puhkepäevadest ja riigipühadest. Ta töötab nii sise- kui ka välitingimustes, sõltumata ilmastikuoludest, sageli äärmuslikes oludes (kõrge temperatuur, hingamiskõlbmatu keskkond, kitsad olud, töötamine kõrgustes ja sügavustes jm) ning teeb füüsilist pingutust nõudvat tööd.
Päästetööl puutub ta kokku ohuteguritega (põlemisgaasid, elekter, ohtlikud ained, vesi jm), mis võivad ohustada elu ja tervist.
Päästemeeskonna juhil peab olema valmisolek tegeleda oma psüühikat traumeerivate olukordadega. Ta peab vastama kehtestatud tervise- ja füüsilise ettevalmistuse nõuetele.
Päästemeeskonna juht kasutab oma töös peamiselt isikukaitse-, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-, luure- ja abivahendeid ning juhendab vajadusel päästjaid päästevaruste ohutul kasutamisel.

Lisaks päästemeeskonna juhi kutsestandardile on kehtestatud kutsestandard päästja, tase 4. Päästja ülesandeks on pääste- ja ennetustöö tegemine meeskonna liikmena.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Reageerimisvalmiduse tagamine
A.2.2 Päästetöö korraldamine
A.2.3 Päästetöö tegemine
A.2.4 Ennetustöö tegemine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on päästemeeskonna juhil keskharidus, kutseoskused on omandatud kutseõppeasutuses. Soovitavalt on päästemeeskonna juht eelnevalt töötanud päästjana.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Meeskonnavanem, rühmapealik.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töö päästeteenistujana on reguleeritud päästeteenistuse seadusega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kompetentside tõendamine.
B.2 Päästemeeskonna juht, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. järgib oma töös päästeteenistuja väärtusi ja eetikakoodeksit, märkab ohtu ja sekkub;
2. oskab hinnata ohte ja riske;
3. järgib oma töös päästetöö valdkonda reguleerivaid õigusakte;
4. järgib oma töös tööohutuse reegleid ja põhimõtteid; kasutab töövahendeid sihipäraselt vasta...
valt tootja kasutusjuhendile; veendub pärast töövahendi kasutamist selle tehnilises korrasolekus ja vajaduse korral teostab kasutusjärgse hoolduse oma kompetentsuse piires;
5. on motiveeritud õppima, huvitub iseenda ja eriala/valdkonna arengust; arendab ennast sihipäraselt; hoiab ennast treeningutega vormis;
6. tunneb ära eluohtliku seisundi ja valib sobiva elupäästva esmaabi andmise viisi; annab kannatanu(te)le elupäästvat esmaabi ja transpordib kannatanu ohutult kasutades põhiauto standardvarustust; taaselustab vastavalt normidele;
7. töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas;
8. kasutab oma töös eesti keelt vastavalt seadusega kehtestatud nõuetele;
9. kasutab tööks vajalikke info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid (riistvara ja tarkvara, raadiosidevahendid, navigatsiooniseadmed jm) vastavalt kehtestatud korrale ja kasutusjuhenditele.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Reageerimisvalmiduse tagamine 5

Tegevusnäitajad:
1. viib läbi valvevahetuse üleandmise ja vastuvõtmise vastavalt kehtivale korrale; paigutab isikkoosseisu operatiivvalmiduses olevale päästetehnikale vastavalt kehtivale korrale; täidab elektroonselt päästetöö rakendusprogramme; informeerib esimesel võimalusel muudatustest operatiivvalmiduses vastavalt kehtivale korrale; kontrollib dokumentide täitmist ja täidab valmisoleku tagamiseks vajalikud dokumendid; hoiab end kursis teeninduspiirkonna ohutegurite, kõrgema riskiga objektide ja reageerimisressursiga;
2. korraldab ja tagab varustuse ning tehnika hooldamise päästekomando tasandil; tuvastab erakorralise hoolduse tegemise vajaduse ja teavitab sellest vastavalt kehtivale korrale;
3. valmistab ette ja viib läbi valvemeeskonna päevakavajärgset õppetegevust vastavalt koolitusplaanile ja teenistuslikule vajadusele; annab koolitatavatele tagasisidet, sh ohutusnõuete järgimise kohta; täidab õppetegevusega seotud dokumendid vastavalt kehtivale korrale; hindab päästjate teadmiste ja oskuste taseme vastavust nõuetele, teavitab lisaväljaõppe vajadusest.
B.3.2 Päästetöö korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. valib kogutud info põhjal päästetööks sobiva suuna ja taktika; loob päästesündmuse lahendamiseks sobiva plaani, korraldab ressursid ning sündmuskoha halduse; juhib tulemuslikult päästetööd vastavalt kehtivatele õigusaktidele; hindab päästesündmuse kulgu ning vajadusel muudab taktikat; tagab päästesündmusele kaasatud isikute ohutuse ja jälgib päästetöö ohutustehnikat;
2. edastab päästesündmusega seotud osapooltele ja vajadusel avalikkusele teavet päästesündmuse kohta vastavalt kehtivale korrale;
3. täidab päästesündmuse kohta aruandluse ja teeb haldusmenetlustoimingud vastavalt kehtivale korrale; teeb esmased menetlustoimingud sündmuskohal vastavalt kehtivale korrale; analüüsib koos meeskonnaga päästesündmuse lahendamise tulemuslikkust.
B.3.3 Päästetöö tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab ja arvestab päästesündmusega seotud ohte ja riske; teavitab päästesündmusele kaasatud isikuid ohtudest ja riskidest; vajadusel annab esmased käitumisjuhised elanikkonna kaitsmiseks; hindab päästetöö tulemuslikkust ja edastab infot vastavalt juhendile;
2. juhib ja korraldab suitsusukeldumist vastavalt suitsusukeldumise juhendile ja tulekahju eripärale; hindab riske vastavalt suitsusukeldumistööde käigus saadud infole; kontrollib suitsusukeldujate valmisolekut, varustust ja tegevust; vajadusel suitsusukeldub kasutades selleks põhiauto standardvarustust; hindab tule ja põlemisgaaside levikut ning valib sobiva viisi ja vahendid tulekahju leviku piiramiseks ning kustutamiseks; annab korralduse tuleohutuspaigaldiste sihipäraseks ja ohutuks kasutamiseks; kontrollib kustutustöö efektiivsust ja ohutust ning teeb vajadusel korrektuure;
3. valib tehnilise päästetöö taktika vastavalt õnnetuse dünaamikale ja tagajärgedele; valib sobiva varustuse ja efektiivseima viisi ohutuks tehniliseks päästetööks; hindab riske vastavalt tehnilise päästetöö käigus saadud infole; kontrollib päästetöö efektiivsust ja vajadusel muudab taktikat; kasutab põhiauto standardvarustust vastavalt päästetöö iseloomule;
4. tuvastab lähtuvalt luure tulemusest aine omadused ja ohtlikkuse ning edastab info vastavalt juhendile, võtab kasutusele vajalikud kaitsemeetmed tagades meeskonna ja päästetavate ohutuse ja otsustab lisaressursi kaasamise; hindab riske vastavalt keemiapäästetöö käigus saadud infole; kontrollib keemiapäästetöö efektiivsust ja vajadusel muudab taktikat; kasutab põhiauto standardvarustust vastavalt päästetöö iseloomule; hindab naftareostuse ulatust ja korraldab naftareostuskorjetööd; hindab saasteärastuse vajadust ja korraldab saasteärastustööd;
5. valib efektiivse ja ohutu hargnemise vastavalt päästesündmuse liigile ja iseloomule; annab korraldused hargnemisteks; jälgib kogu päästesündmuse vältel hargnemiste efektiivsust, teeb vajadusel muudatusi;
6. hindab evakuatsiooni ja elupääste vajadust, arvestades ohte ja riske ning päästesündmuse liiki; annab korralduse kaitsevarustuse kasutamiseks ning efektiivseks ja ohutuks inimeste ning loomade evakuatsiooniks ja elupäästeks; jälgib evakuatsiooni ja elupääste tulemuslikkust, vajadusel teeb muudatusi;
7. kaasab päästesündmuse lahendamisse võimalikke vajaminevaid asutusi ja isikuid vastavalt nende vastutusalale ning päästesündmuse liigile; juhib päästetööle kaasatuid vastavalt ettenähtud korrale.
B.3.4 Ennetustöö tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1. planeerib ja viib läbi ohutusalaseid nõustamisi erinevatele sihtgruppidele nii kodu- kui looduskeskkonnas; kaardistab ohutuslase olukorra; täidab nõuetekohase aruandluse vastavalt Päästeametis kehtivatele juhenditele ja programmidele; annab vahetule juhile (komandopealikule) tagasisidet nõustamiste läbiviimise kohta ja teeb ettepanekuid jätkutegevuste algatamiseks;
2. korraldab ja viib läbi ennetustkoolitusi erinevatele sihtgruppidele vastavalt korraldusele, tegevuskavadele ja kokkulepetele, tuginedes Päästeameti juhenditele ja programmidele; annab vahetule juhile tagasisidet koolitustegevuse läbiviimise ja koolitusvajaduse kohta; täidab nõuetekohase aruandluse vastavalt Päästeametis kehtivatele juhenditele ja programmidele;
3. viib koostöös asutusesiseste ja väliste partneritega läbi ohutuse teemalisi avalikke üritusi; täidab nõuetekohase aruandluse vastavalt Päästeametis kehtivatele juhenditele ja programmidele;
4. juhendab meeskonna liikmeid ennetustegevuste läbiviimisel; annab nende tegevuste läbiviimise ja materjalide kohta tagasisidet meeskonnaliikmetele ja Päästeameti kolleegidele, sh üritusturunduse tegevusi koordineerivale nõunikule;
5. osaleb ennetusalastes projektides; annab partneritele sisendi ennetustegevuste arendamiseks ja planeerimiseks.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-01122022-1.4/9k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.12.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Päästja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid
134 Kutseteenuste juhid
1349 Kutseteenuste juhid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Häli Allas Sisekaitseakadeemia
Kady Danilas Sisekaitseakadeemia
Rasmus Laar Päästeamet
Karin Sõrmus Päästeamet
Gert Teder Eesti Päästeala Töötajate Ametiühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist