Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Dekoraator-butafoor, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Dekoraator-butafoor, tase 7
EN: Scenic artist, level 7
Spetsialiseerumised:
  • Butafoor, tase 7
  • Dekoraator, tase 7
Osakutsed:
Kehtib alates: 25.04.2018
Kehtib kuni: 18.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga; kompetentsusnõuded on kirjeldatud kompaktsemalt, seoses spetsialiseerumistega on korrastatud kutsestandardite struktuuri ning muudetud kutsenimetus (varasemalt kunstnik-dekoraator, tase 7).
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Dekoraator-butafoor, tase 7 teostab kujundusi vastavalt oma töökohale (nt etendusasutus, televisioon, muuseum, reklaamibüroo): teeb teatri,- filmi- ja telelavastuste kujundusi, valmistab muuseumite, kaubandusettevõtete jt tellimustele vastavalt kujunduselemente.
Dekoraator-butafoor, tase 7 viib ell...
u kunstniku nägemust, kasutades sealjuures erialaseid tehnilisi teadmisi ja käsitööoskust. Kujunduselemendi keerukusest lähtuvalt kaasatakse lisaks dekoraator-butafoorile dekoratsioonide valmistamise protsessi teiste erialade spetsialiste (nt puidu- ning metallitöö spetsialiste, õmblejaid jt).
Dekoraator-butafoor, tase 7 juhib tööprotsesse, pakub uusi lahendusi ja juhendab kolleege.

Töö iseloomust tulenevalt on võimalik spetsialiseeruda kas butafooriks või dekoraatoriks:
dekoraator, tase 7 valmistab ja maalib kujunduselemente,
butafoor, tase 7 valmistab mahulisi kujunduselemente.

Kutsealal on ka kutse dekoraator-butafoor, tase 6, kes tegutseb vastavalt juhistele ning võib tööülesannete täitmisel vajada juhendamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine
1. Maketi, kavandite ja tööjooniste lugemine.
2. Tööjooniste koostamine.
3. Materjalide valimine.
4. Tööde järjekorra ja tööaja planeerimine.

A.2.2 Kujunduselementide valmistamine
1. Kujunduselemendi ja selle osade proportsioonide määratlemine, materjali mõõtmine, va...
jadusel joonise kandmine mõõtkavasse.
2. Kujunduselemendi kohandamine ja täiustamine.

A.2.3 Juhtimine ja juhendamine
1. Töörühma juhtimine.
2. Ressursside kasutamine.
3. Juhendamine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Butafooria
A.2.4 Mahuliste elementide valmistamine ja viimistlemine
1. Mahuliste elementide valmistamine.
2. Mahuliste elementide viimistlemine.

Dekoratsioonimaalimine
A.2.5 Kujunduselementide maalimine
1. Pindade, raamide katmine erinevate materjalidega, pehmete dekoratsioonipindade ette...
valmistamine.
2. Pindade töötlemine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Vastavalt kokkuleppele tööandajaga võib töö aeg olla paindlik või fikseeritud. Dekoraator-butafoor töötab valdavalt siseruumis. Vastavalt tööülesande iseloomule võib esineda sundasendis töötamist. Võimalik on kokkupuude tervistkahjustavate (sh allergiat tekitavate) faktoritega, nt kemikaalid, toksil...ised ained, tolm, müra, vibratsioon.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Kunstitarbed (pliiatsid, pintslid, värvid, jm), mõõteriistad (joonlaud, mõõtkava joonlaud jm), lõikeriistad (käärid, saed, noad jm), ehitus- (liimid, kipsid, vahud jm) ja muud materjalid (kangad, paberid, kiled jms), mehaanilised ja elektrilised seadmed jms.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Dekoraator-butafoori töös on olulised analüüsi- ja õppimisvõime, püsivus, loovus, orienteeritus tulemusele, paindlikkus, pingetaluvus, täpsus ja vastutustunne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on dekoraator-butafoor, tase 7 kunstialase ettevalmistusega ning tal on kompetentsuse kujunemiseks vajalik töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Dekoraator-butafoor, vanemdekoraator, vanembutafoor, maalija, kunstnik-butafoor, kunstnik-dekoraator.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse dekoraator-butafoor, tase 7 taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.

Spetsialiseerumisel butafoor, tase 7 kutsele tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 - B.2.4 ja B.2.6 (läbiv kompetents).
Spetsialiseerumisel dekoraator, tase 6 kutsele tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 - B.2.3, B.2.5 ja B...
.2.6 (läbiv kompetents).
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Loeb tööjooniselt kujunduselementide mastaabi, materjali, viimistluse, funktsiooni ja kunstilise eesmärgi, vajadusel kohandab jooniseid, lähtudes kujunduse vajadusest.
2. Tuletab ilma mõõtudeta kavandi põhjal kujunduselementide mastaabi, materjali, viimistluse, funktsiooni ja kunstilise eesmärgi, vajadusel kohandab jooniseid, lähtudes kujunduse vajadusest. Vajadusel teeb iseseisvalt tööjoonise, lähtudes tellija kirjeldatud ülesandest. Näeb ette võimalikke tekkivaid vigu, teeb ettepanekuid vigade vältimiseks ja parandamiseks ning kujunduselemendi täiustamiseks.
3. Valib sobivate omadustega materjalid ja nende kogused vastavalt eelarvele, tööjoonisele ja kujunduselemendi funktsioonile. Vajadusel koostab eelarve. Analüüsib tööprotsessi ja prognoosib võimaliku materjali lisakulu, arvestab keeruliste lahenduste puhul katsetega. Arvestab materjali valimisel loovalt materjalide erisusi.
4. Planeerib tööde järjekorra nii, et saab valmistada mitut kujunduselementi samaaegselt, arvestades tööks kuluvat aega, elemendi kunstilist ja praktilist eesmärki, materjalide omadusi (kuivamine, mürgisus jne), varub kaitse- ja töövahendid. Valmistab tööpinna ette vastavalt kasutatavatele materjalidele. Arvestab tellimuse tähtaega ja eesmärki.
B.2.2 Kujunduselementide valmistamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Määrab tööjoonise põhjal kujunduselemendi mõõdud, vajadusel suurendab või vähendab joonist või selle osasid, kasutades sobivat tehnikat ja tehnoloogiat. Mõõdab materjali vastavalt joonisele ja koostatud tööplaanile ning kannab materjalile vajalikud andmed. Analüüsib ebatäpset või vastuolulist joonist ning teeb ülesandest lähtuvalt ise tööjoonise.
2. Kohandab, parandab ja täiustab kujunduselementi vastavalt tellija juhtnööridele ning arvestades kasutuseesmärki ja -tingimusi. Hindab iseseisvalt kujunduselemendi kasutuse ja eesmärkide põhjal vajadust kujunduselementi tehniliselt kohandada, täiustada või parandada.
B.2.3 Juhtimine ja juhendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Töögrupi juhina analüüsib töörühma tööd, teeb järeldusi ja langetab asjakohaseid otsuseid. Algatab ja käivitab tegevusi, juhib ja kontrollib nende kulgu ning tulemuste suunas tegutsemist.
2. On täpne, planeerib ja kasutab ressursse (nt aeg, töövahendid) efektiivselt. Jälgib ja kontrollib tööprotsessi jooksul tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist.
3. Juhendab kolleege tööülesannete täitmisel. Aitab kujundada tööks sobivat hoiakut ja töökultuuri. Toetab võimekuse rakendamist.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel butafoor, tase 7 kutsele tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 - B.2.4 ja B.2.6 (läbiv kompetents). Spetsialiseerumisel dekoraator, tase 6 kutsele tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 - B.2.3, B.2.5 ja B.2.6 (läbiv kompetents).
Butafoor, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Mahuliste elementide valmistamine ja viimistlemine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab mahulisi vorme, kasutades ja kohandades olemasolevaid ning luues uusi tehnikaid, vajadusel täiendab töövõtteid tööprotsessi käigus. Võtab jäljendi, töötab positiiv- ja negatiivvormidega. Arvestab elemendi valmistamisel selle kasutamiseesmärki ja -tingimusi, vajadusel korrigeerib elemendi ülesehitust ja kujundab pinna.
2. Viimistleb mahulisi vorme kattes, värvides, maalides ja faktuurtehnikaid kasutades vastavalt tööjoonisele, kavandile, näidisele ja/või kirjeldusele. Arvestab elemendi viimistlemisel selle kasutamiseesmärki ja -tingimusi, vajadusel korrigeerib elemendi ülesehitust ja kujundab pinna.
 
Dekoraator, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Kujunduselementide maalimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Katab pinnad ja raamid materjaliga, kasutades sobivaid töövahendeid ja mitmekesiseid ning uuenduslikke töövõtteid. Valmistab pehmed dekoratsioonipinnad ette, arvestades järgnevate töödega, dekoratsiooni kasutustingimuste ja kunstiliste taotlustega.
2. Töötleb pindasid (värvib, maalib, teeb faktuure) vastavalt tööjoonisele ja/või kavandile, kasutades mitmekesiseid tehnikaid, töövahendeid ja -võtteid ning arvestades elemendi kasutamist ja kunstilist eesmärki. Loob uusi töövõtteid ja tehnilisi lahendusi, täiendab töövõtteid töö käigus. Vajadusel kujundab iseseisvalt faktuuri, pinna või maalingu, arvestades tellimust.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Dekoraator-butafoor, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab töös eesti keelt tasemel B2 ning vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).
2. Kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused).
3. Järgib oma töös organisatsiooni sisekorraeeskirja, ametijuhendit ning ametialast eetikat. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte, sh autoriõiguse seadust.
4. Järgib oma töös tuleohutuse eeskirja, ohutus- ja turvanõudeid, kasutab isikukaitsevahendeid.
5. Tugineb oma töös teadmistele kultuuri- ja kunstiajaloost, vormi- ja värvusõpetusest, ruumikujunduse põhimõtetest ning konstruktsiooniõpetusest.
6. Hoiab end kursis erialaste uuendustega, jagab oma teadmisi kolleegidega.
7. Analüüsib tööd ning tööprotsessi tervikuna, korrigeerides vajadusel tegevusi.
8. Teeb koostööd kolleegide ja tellijatega, arvestades organisatsiooni struktuuri ning erinevate üksuste funktsioone ja pädevust.
9. Osaleb positiivse töökeskkonna loomises. Õpib konstruktiivsest tagasisidest. Läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele avatult ja loovalt. Tunnustab uusi ideid ja arengusuundi.
10. Hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni, valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi. Väljendab oma seisukohti hinnanguvabalt.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.2/7k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 25.04.2018
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Dekoraator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3432 Sisekujundajad ja dekoraatorid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0213 Kujutav kunst ja kunstiteadus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Bergström Eesti Draamateater
Terje Kiho Teater Vanemuine
Eve Komissarov Ugala Teater, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Liina Laigu Rahvusooper Estonia
Rein Neimar Tallinna Linnateater, Eesti Teatriliit
Külli Root Rahvusooper Estonia
Liina Unt Endla Teater

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist