Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Dekoraator-butafoor, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Dekoraator-butafoor, tase 7
EN: Scenic Artist, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
  • Butafoor, tase 7
  • Dekoraator, tase 7
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.04.2023
Kehtib kuni: 18.04.2028
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Uuendati kompetentside sõnastusi. Lisati oskus käituda energiat ja ressursse säästvalt ning jäätmeid vähendavalt, lisati nõue juhendada uute töövõtete ja tehnoloogia kasutuselevõttu. Kutse taotleja peab oskama arvestada materjalide valikul ja tehnoloogiate valikul keskkonnamõjuga ideest utiliseerimiseni.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Dekoraator-butafoor, tase 7 teostab kujundusi olenevalt töökohast (nt etendusasutus, televisioon, muuseum, reklaamibüroo): teeb teatri-, filmi- ja telelavastuste kujundusi, valmistab muuseumite, kaubandusettevõtete jt tellimustele vastavalt kujunduselemente.
Dekoraator-butafoor, tase 7 viib ellu ku...
nstniku nägemust, kasutades sealjuures erialaseid tehnilisi teadmisi ja käsitööoskust. Kujunduselemendi keerukusest lähtuvalt kaasatakse lisaks dekoraator-butafoorile dekoratsioonide valmistamise protsessi teiste erialade spetsialiste (nt puidu- ning metallitöö spetsialiste, õmblejaid jt).
Dekoraator-butafoor, tase 7 juhib tööprotsesse, pakub uusi lahendusi ja juhendab kolleege.
Töö iseloomu järgi on võimalik spetsialiseeruda kas butafooriks või dekoraatoriks:
dekoraator, tase 7 valmistab ja maalib kujunduselemente,
butafoor, tase 7 valmistab mahulisi kujunduselemente.
Kutsealal on ka kutse dekoraator-butafoor, tase 6, kes tegutseb juhiste järgi ning kes võib tööülesannete täitmisel vajada juhendamist.
Kokkuleppel tööandajaga võib tööaeg olla paindlik või fikseeritud. Dekoraator-butafoor töötab valdavalt siseruumis. Olenevalt tööülesandest võib esineda sundasendis töötamist. Võimalik on kokkupuude tervistkahjustavate (sh allergiat tekitavate) teguritega, nt kemikaalid, toksilised ained, tolm, müra, vibratsioon.
Töövahendid on kunstitarbed (pliiatsid, pintslid, värvid jm), mõõteriistad (joonlaud, mõõtkava joonlaud jm), lõikeriistad (käärid, saed, noad jm), ehitus- (liimid, kipsid, vahud jm) ja muud materjalid (kangad, paberid, kiled jms), mehaanilised ja elektrilised seadmed jms.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine
A.2.2 Kujunduselementide valmistamine
A.2.3 Juhtimine ja juhendamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Butafooria
A.2.3 Mahuliste elementide valmistamine ja viimistlemine

Dekoratsioonimaalimine
A.2.4 Kujunduselementide maalimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on dekoraator-butafoor, tase 7 kunstialase ettevalmistusega ning tal on kompetentsuse kujunemiseks vajalik töökogemus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Dekoraator-butafoor, vanemdekoraator, vanembutafoor, maalija, kunstnik-butafoor, kunstnik-dekoraator.
A.6 Tulevikuoskused
Oskus valida ja kasutada valdkonna spetsiifikast lähtuvalt nüüdisaegseid tehnoloogilisi lahendusi ja materjale. Teadmised erialaste tehnoloogiliste võimaluste kasutamisest, sh interaktiivsed lahendused. Oskused kasutada nüüdisaegset tehnoloogiat, sh heli-, valgus- ja videolahendusi. Oskus luua 3D-mu...deleid tehnoloogiliste vahenditega.
Digiturvalisuse tagamise oskus, sh turvariskide hindamise oskus.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse dekoraator-butafoor, tase 7 taotlemisel tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kõik kompetentsid B.3.1-B.3.6.
Spetsialiseerumisel butafoor, tase 7 kutsele tuleb tõendada üldoskused (B.2), kompetentsid B.3.1–B.3.4 ja B.3.6 (kutset läbivad kompetentsid).
Spetsialiseerumisel dekoraator, tase 7 kuts...
ele tuleb tõendada üldoskused (B.2), kompetentsid B.3.1–B.3.3, B.3.5 ja B.3.6 (kutset läbivad kompetentsid).
Loe edasi
Peida
B.2 Dekoraator-butafoor, tase 7 üldoskused
1. Kasutab töös eesti keelt tasemel B2 ning vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).
2. Kasutab oma töös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni ja ohutuse jaoks algtasemel (vt lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala).
3. Loob ja hoiab kolleegidevahelisi mee...
ldivaid ja koostööd soodustavaid suhteid.
4. Eristab fakte hinnangutest ning võimaluse korral arvestab tagasisidega edasises tegevuses.
5. Läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele avatult ja loovalt.
6. Tunnustab uusi ideid ja arengusuundi.
7. Kohandab oma käitumist ja suhtlemisviisi, lähtudes suhtluspartneri(te)st ja olukorrast.
8. Jälgib, et tema tegevus oleks vastavuses tööülesannete suuliselt või kirjalikult kokkulepitud järjekorra ja sisuga.
9. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud ja tööalastest eetikanõuetest. Arvestab ka teiste kutsevaldkondade spetsialistide käitumise aluseks olevate heade tavade ja standarditega.
10. Jälgib, et tema tegevus oleks vastavuses riiklike, kohalike ja organisatsiooni õigusaktidega, sh autoriõiguse seadusega.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töö planeerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Loeb tööjooniselt kujunduselementide mastaabi, materjali, viimistluse, funktsiooni ja kunstilise eesmärgi, vajaduse korral kohandab jooniseid, lähtudes kujunduse vajadusest.
2. Teeb vajaduse korral iseseisvalt tööjoonise, lähtudes tellija kirjeldatud ülesandest. Kohandab jooniseid, lähtudes kujunduse vajadusest. Näeb ette võimalikke vigu, teeb ettepanekuid vigade vältimiseks ja parandamiseks ning kujunduselemendi täiustamiseks.
3. Valib ja vajaduse korral hangib sobivate omadustega materjalid ja nende kogused vastavalt eelarvele, tööjoonisele ja kujunduselemendi funktsioonile. Koostab vajaduse korral eelarve. Analüüsib tööprotsessi ja prognoosib võimaliku materjali lisakulu, arvestab keeruliste lahenduste puhul katsetega. Arvestab materjali valimisel loovalt materjalide erisusi.
4. Planeerib tööde järjekorra nii, et saab valmistada mitut kujunduselementi samaaegselt, arvestades tööks kuluvat aega, elemendi kunstilist ja praktilist eesmärki, materjalide omadusi (kuivamine, mürgisus jne), varub kaitse- ja töövahendid. Valmistab tööpinna ette arvestades kasutatavaid materjale. Arvestab tellimuse tähtaega ja eesmärki.
5. Arvestab materjalide valikul ja tehnoloogiate valikul keskkonnamõjuga ideest utiliseerimiseni.
B.3.2 Kujunduselementide valmistamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Määrab tööjoonise põhjal kujunduselemendi mõõdud, vajaduse korral suurendab või vähendab joonist või selle osasid, kasutades sobivat tehnikat ja tehnoloogiat. Mõõdab materjali vastavalt joonisele ja koostatud tööplaanile ning kannab materjalile vajalikud andmed. Analüüsib ebatäpset või vastuolulist joonist ning teeb ülesandest lähtuvalt ise tööjoonise.
2. Kohandab, parandab ja täiustab kujunduselementi vastavalt tellija juhtnööridele ning arvestab kasutuseesmärki ja -tingimusi. Hindab iseseisvalt kujunduselemendi kasutuse ja eesmärkide põhjal vajadust kujunduselementi tehniliselt kohandada, täiustada või parandada.
B.3.3 Juhtimine ja juhendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib töögrupi juhina töörühma tööd, teeb järeldusi ja langetab asjakohaseid otsuseid. Algatab ja käivitab tegevusi, juhib ja kontrollib nende kulgu ning tulemuste suunas tegutsemist.
2. On täpne, planeerib ja kasutab ressursse (nt aeg, töövahendid) tõhusalt. Jälgib ja kontrollib tööprotsessi jooksul tähtaegadest ja etappidest kinnipidamist.
3. Juhendab kolleege tööülesannete täitmisel.
4. Juhendab töögruppi töö käigus lisandunud uute töövõtete ja tehnoloogia kasutuselevõttu.
5. Jagab kolleegidega oma teadmisi.
6. Aitab kujundada tööks sobivat hoiakut ja töökultuuri. Toetab võimekuse rakendamist.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel butafoor, tase 7 kutsele tuleb tõendada üldoskused (B.2), kompetentsid B.3.1–B.3.4 ja B.3.6 (kutset läbivad kompetentsid). Spetsialiseerumisel dekoraator, tase 7 kutsele tuleb tõendada üldoskused (B.2), kompetentsid B.3.1–B.3.3, B.3.5 ja B.3.6 (kutset läbivad kompetentsid).
Butafoor, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.3.4 Mahuliste elementide valmistamine ja viimistlemine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab mahulisi vorme, kasutades ja kohandades olemasolevaid ning luues uusi tehnikaid, täiendab vajaduse korral töövõtteid tööprotsessi käigus. Võtab jäljendi, töötab positiiv- ja negatiivvormidega. Arvestab elemendi valmistamisel selle kasutamiseesmärki ja -tingimusi, korrigeerib vajaduse korral elemendi ülesehitust ja kujundab pinna.
2. Viimistleb mahulisi vorme kattes, värvides, maalides ja faktuurtehnikaid kasutades vastavalt tööjoonisele, kavandile, näidisele ja/või kirjeldusele. Arvestab elemendi viimistlemisel selle kasutamiseesmärki ja -tingimusi, vajadusel korrigeerib elemendi ülesehitust ja kujundab pinna.
 
Dekoraator, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.3.5 Kujunduselementide maalimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Katab pinnad ja raamid materjaliga, kasutades sobivaid töövahendeid ning mitmekesiseid ja uuenduslikke töövõtteid. Valmistab pehmed dekoratsioonipinnad ette, arvestades järgnevate töödega, dekoratsiooni kasutustingimuste ja kunstiliste taotlustega.
2. Töötleb pindasid (värvib, maalib, teeb faktuure) vastavalt tööjoonisele ja/või kavandile, kasutades mitmekesiseid tehnikaid, töövahendeid ja -võtteid ning arvestades elemendi kasutamist ja kunstilist eesmärki. Loob uusi töövõtteid ja tehnilisi lahendusi, täiendab töövõtteid töö käigus. Kujundab vajaduse korral iseseisvalt faktuuri, pinna või maalingu, arvestades tellimust.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.6 Dekoraator-butafoor, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös tuleohutuse eeskirja, ohutus- ja turvanõudeid, kasutab isikukaitsevahendeid.
2. Tugineb oma töös teadmistele kultuuri- ja kunstiajaloost, vormi- ja värvusõpetusest, ruumikujunduse põhimõtetest ning konstruktsiooniõpetusest.
3. Hoiab end kursis erialaste uuendustega, jagab oma teadmisi kolleegidega.
4. Analüüsib tööd ning tööprotsessi tervikuna, korrigeerides vajadusel tegevusi.
5. Teeb koostööd kolleegide ja tellijatega, arvestades organisatsiooni struktuuri ning erinevate üksuste funktsioone ja pädevust.
6. Käitub energiat ja ressursse säästvalt ning jäätmeid vähendavalt (nt kasutab ökoloogilisi puhastusvahendeid, sordib prügi, minimeerib printimist, vee ja elektrivalguse kasutust jne).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-19042023-2.6/8k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.04.2023
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Dekoraator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3432 Sisekujundajad ja dekoraatorid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0213 Kujutav kunst ja kunstiteadus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Eve Komissarov SA Ugala, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Anni Rajas SA Eesti Noorsooteater
Liina Unt SA Endla teater
Mart Saar Tallinna Linnateater
Kristel Linnutaja Rahvusooper Estonia
Andres Bergström SA Eesti Draamateater

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist