Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Loomamassöör, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Loomamassöör, tase 5
EN: Animal Massage Therapist, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 22.11.2018
Kehtib kuni: 21.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Loomamassöör töötab iseseisvalt olukordades, mida saab tavaliselt ette näha, aga mis võivad ka muutuda. Ta korraldab oma tegevust ja kohandab seda vastavalt olukorrale ning vastutab oma tööülesannete täitmise eest. Loomamassööri töö on kassile, koerale ja hobusele massaaži tegemine vastavalt püstita...tud eesmärgile ja looma seisundile. Tema peamisteks ülesanneteks on massaažiga looma organite ja organsüsteemide talitluse toetamine, postoperatiivse taastumise kiirendamine ning traumade, tugiliikumisaparaadi ülekoormusseisundite ning stressist tingitud tervisekahjustuste ennetamine. Loomamassöör teeb koostööd looma hooldaja, loomaarsti, loomafüsioterapeudi ja teiste spetsialistidega. Ta töötab loomakliinikus, loomakasvatusettevõttes ja – rajatises, teenistus-, abi- ja teraapiakoerte juures jne.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistused loomamassaažiks
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Kontakti loomine.
3. Looma seisundi hindamine.
4. Massaaži kava koostamine.

A.2.2 Massaaži tegemine ja edasise tegevuse kavandamine
1. Loomale üld-, lümfi-, punkt-, vistseraal-, või reflektoorse massaaži tegemine.
2. ...
Massaaži tulemuste hindamine.
3. Looma hooldaja juhendamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Loomamassööri töökeskkond peab olema ergonoomiline, valgustatud ja õhutatud. Vajadusel töötab välitingimustes, öösiti, puhkepäevadel ning riiklikel pühadel. Loomamassööri töö eripäraks on vältimatu kehaline kontakt loomaga ning massaaž võib esile kutsuda looma ettearvamatut käitumist. Loomamassööri ...töö võib olla vaimselt ja emotsionaalselt pingeline. Peamisteks ohtudeks võivad olla loomade poolt põhjustatud traumad, töötraumad või erinevate bioloogiliste faktorite poolt tekitatud tervisekahjustused.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Loomamassöör kasutab massaaži tegemisel loomahoolduslauda või sobivat matti, puhastusvahendeid jms, ida- ja läänemeditsiinis kasutatavaid massaaživahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Loomamassööri töö eeldab motoorset võimekust, analüüsivõimet ning teenindusvalmidust.
Loomamassöör on empaatiavõimeline, usaldusväärne, koostöövõimeline, kohanemisvõimeline, hea pingetaluvusega ja loomasõbralik.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on loomamassöör keskharidusega erialase koolituse läbinud isik.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Loomamassöör.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Loomamassöör, tase 5 kutse koosneb kahest kohustuslikust (B.2.1 - B.2.2) ja läbivast kompetentsist B.2.3. Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ettevalmistused loomamassaažiks 5

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette töökoha ja -vahendid, arvestades looma liiki, tõu iseärasusi, töö iseloomu ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid; puhastab ja desinfitseerib, lähtudes zoohügieeni põhimõtetest ning kasutades profülaktilisi puhastus- ja desinfektsioonivahendeid ja - meetodeid;
2. loob kontakti loomaga, arvestades looma liiki, tõu eripära, arengut, tervislikku seisundit, sugu, vanust, söötmis- ja pidamistingimusi (sise- või õueloom) ning ümbritsevat keskkonda;
3. kogub anamneesi, küsitledes hooldajat; hindab looma liigesliikuvust ja kõnnimustrit visuaalselt ja lihaste seisundit palpatsiooni abil; vajadusel konsulteerib loomaarsti ja/või loomafüsioterapeudiga või soovitab pöörduda loomaarsti poole; analüüsib massaaži vajadust, tuginedes teadmistele kassi, koera ja hobuse anatoomiast, füsioloogiast ja patoloogiast, haigustest ja haigusseisunditest;
4. koostab massaažiplaani, lähtudes püstitatud eesmärgist, looma seisundist või loomaarsti juhistest; põhjendab vajadusel valikut looma hooldajale.
B.2.2 Massaaži tegemine ja edasise tegevuse kavandamine 5

Tegevusnäitajad:
1. teeb koerale, kassile ja hobusele üldmassaaži vastavalt koostatud massaažiplaanile, arvestades looma tervislikku seisundit ning massaaži liigist tulenevaid näidustusi ja vastunäidustusi, kasutades tehniliselt korrektseid ja ergonoomilisi töövõtteid, sobivaid vahendeid ja materjale; vajadusel kasutab üldmassaaži tehes vistseraalmassaaži, lümfimassaaži, aroommassaaži, refleksoteraapia ja akupressuuri tehnikaid;
2. hindab massaaži tulemusi lähtuvalt püstitatud eesmärgist ning vastavalt looma seisundi muutumisele, kasutades sobivaid hindamismeetodeid;
3. teavitab loomaomanikku või hooldajat võimalikest massaažijärgsetest füüsilistest ja psüühilistest muutustest looma organismis; vajadusel annab loomaomanikule juhiseid looma tervisliku seisundi jälgimiseks ja tegevusteks kodustes tingimustes looma tervisliku seisundi parendamiseks; vajadusel suunab looma liikumisravi spetsialisti või loomaarsti poole.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Loomamassöör, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. teeb koostööd looma hooldaja, treeneri, loomaarsti, loomafüsioterapeudi ja teiste spetsialistidega;
2. jälgib hügieeni- ja ohutusnõudeid, töökeskkonna ja tööohutusnõudeid;
3. annab vajadusel loomadele esmaabi;
4. vajadusel annab esmaabi;
5. kohtleb loomi vastutustundlikult ja heatahtlikult ning arvestab loomade liigiomasest käitumisest tulenevaid erinevusi ja loomade heaolu;
6. jälgib klienditeeninduse head tava;
7. õpib kogemusest, kriitikast ja tehtud vigadest, hindab, analüüsib ja korrigeerib ennast ja tegevusi;
8. kasutab arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamise skaala (lisa 1) tasemele "Algtasemel kasutaja".
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-22112018-2.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.11.2018
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Veterinaaria
Kutse grupp: Loomamassöör
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
516 Muud isikuteenindajad
5164 Lemmikloomade hooldajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1019 Isikuteenindus, mujal liigitamata
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Mai-Liis Pille Eesti Massööride Liit
Martin Ilves Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Ene Sikk Vabatahtlik Reservpäästerühm, Eesti Otsingukoerte Klubi
Aleksandr Semjonov Eesti Maaülikool
Ruudu Remmelgas Eesti Maaülikooli Loomakliinik

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist