Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Loomamassöör, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Loomamassöör, tase 5
EN: Animal Massage Therapist, EQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.04.2023
Kehtib kuni: 10.04.2028
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
1. Kompetents „Ettevalmistused massaažiks“ võeti välja, tegevusnäitajad lisati kompetentsile „Massaaži tegemine“. See tulenes kutsestandardi koostamise uuenenud metoodikast, mille kohaselt moodustab üks tegevus tervikliku tööosa ehk massaaži tegemine algab ettevalmistusest.
2. Kompetentsi „Massaaži tegemine“ lisati tegevusnäitaja dokumenteerimisest: p 8 dokumenteerib oma leiud, töö kirjelduse ja looma hooldajale antud juhised.
3. Üldoskused (varem kutset läbiv kompetents) sõnastati ümber koost...
öös Kutsekoja oskuste registri spetsialistiga.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Loomamassööri töö eesmärgiks on toetada massaažiga looma organite ja organsüsteemide talitlust, kiirendada postoperatiivset taastumist ning ennetada traumade, tugiliikumisaparaadi ülekoormusseisundite ja stressist tingitud tervisekahjustusi. Ta töötab loomakliinikus, loomakasvatusettevõttes ja -raja...tises ning tegeleb mh ka teenistus-, abi- ja teraapiakoertega.

Loomamassöör töötab iseseisvalt erinevates olukordades ning vastutab oma tööülesannete täitmise eest. Ta teeb koostööd ja suhtleb looma hooldaja, loomaarsti, loomafüsioterapeudi ja teiste spetsialistidega.

Loomamassööri töökeskkond peab olema võimalikult ergonoomiline, valgustatud ja õhutatud ning vastama zoohügieeni tingimustele. Vajaduse korral toimub töö välitingimustes, öösiti, puhkepäevadel ning riiklikel pühadel. Loomamassööri töö eripära on vältimatu kehaline kontakt loomaga ning massaaž võib esile kutsuda looma ettearvamatut käitumist. Loomamassööri töö võib olla vaimselt ja emotsionaalselt pingeline. Peamised ohud on loomade põhjustatud traumad, töötraumad või erinevate bioloogiliste ohutegurite tekitatud tervisekahjustused.

Loomamassöör kasutab massaaži tegemisel loomahoolduslauda või sobivat matti ja vajaduse korral fikseerimisvahendeid, samuti puhastusvahendeid jms ning ida- ja läänemeditsiinis kasutatavaid massaaživahendeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Massaaži tegemine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Loomamassöörina töötavad inimesed, kes on läbinud erialase koolituse.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Loomamassöör
A.6 Tulevikuoskused
Tulevikuvaates on oluline suutlikkus minna kaasa uuendustega töövahendite kasutamisel ja digipädevused erinevate töövahendite kasutamisel. Samuti on tähtis suhtlemisoskus ja enda vaimse tervise eest hoolt kandmine.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Loomamassöör, tase 5 kutse moodustub üldoskustest B.2 ja ühest kompetentsist B.3.1. Kutse taotlemisel tuleb tõendada mõlemad.
B.2 Loomamassöör, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad
1. jälgib hügieeni- ja ohutusnõudeid, töökeskkonna- ja tööohutusnõudeid;
2. täidab nakkushaiguste leviku tõkestamiseks kehtestatud füüsilise distantsi ja hügieenireegleid (nt haigena kodus püsimine, kätepesu, desinfektsioonivahendite ja kaitsemaski kasutus jmt);
3. juhindub oma t...
öös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud ja tööalastest eetikanõuetest; arvestab ka teiste kutsevaldkondade spetsialistide käitumise aluseks olevate heade tavade ja standarditega;
4. suhtleb, vahetab teavet, peab nõu ja teeb koostööd isikute ja isikute rühmadega, et leida ühine mõistmine, leppida vajaduse korral kokku kompromissides ja tagada töö maksimaalne tõhusus;
5. kohtleb loomi vastutustundlikult ja heatahtlikult ning arvestab loomade liigiomasest käitumisest tulenevaid erinevusi ja loomade heaolu;
6. pakub vigastatud või traumeeritud loomale esmast abi kuni veterinaarabi saabumiseni, et vältida olukorra halvenemist ning leevendada looma kannatusi;
7. säilitab keerukates olukordades rahu ega kaota enesekontrolli;
8. õpib kogemusest, kriitikast ja tehtud vigadest, hindab, analüüsib ja korrigeerib ennast ja tegevusi;
9. mõistab ja kasutab digitaalseid süsteeme, tööriistu ja rakendusi ning töötleb digitaalset teavet algtasemel kasutaja tasemel (vt lisa 1).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Massaaži tegemine 5

Tegevusnäitajad
1. valmistab ette töökoha ja -vahendid, arvestades looma liiki, tõu iseärasusi, töö iseloomu ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid; puhastab ja desinfitseerib pinnad, lähtudes zoohügieeni põhimõtetest ning kasutades profülaktilisi puhastus- ja desinfektsioonivahendeid ja meetodeid;
2. loob loomaga kontakti, arvestades looma liiki, tõu eripära, arengut, tervislikku seisundit, sugu, vanust, söötmis- ja pidamistingimusi (sise- või õueloom) ning ümbritsevat keskkonda;
3. kogub anamneesi, küsitledes hooldajat; hindab looma liigesliikuvust ja kõnnimustrit visuaalselt ja lihaste seisundit palpatsiooni abil; konsulteerib vajaduse korral loomaarsti või -füsioterapeudiga või soovitab pöörduda loomaarsti poole; analüüsib massaaži vajadust, tuginedes kogutud anamneesile ja teadmistele loomade anatoomiast, füsioloogiast ja patoloogiast, haigustest ja haigusseisunditest;
4. koostab massaažiplaani, lähtudes püstitatud eesmärgist, looma seisundist või loomaarsti juhistest; põhjendab vajaduse korral valikut looma hooldajale;
5. teeb loomale massaaži vastavalt koostatud massaažiplaanile, arvestades looma tervislikku seisundit ning massaaži liigist tulenevaid näidustusi ja vastunäidustusi, kasutades tehniliselt korrektseid ja ergonoomilisi töövõtteid, sobivaid vahendeid ja materjale; kasutab vajaduse korral üldmassaaži tehes erinevaid tehnikaid;
6. hindab massaaži tulemusi lähtuvalt püstitatud eesmärgist ning looma seisundi muutumisest, kasutades sobivaid hindamismeetodeid;
7. teavitab loomaomanikku või hooldajat võimalikest massaažijärgsetest füüsilistest ja psüühilistest muutustest looma organismis; annab vajaduse korral juhiseid looma tervisliku seisundi jälgimiseks ja tegevusteks kodustes tingimustes looma tervisliku seisundi parendamiseks; suunab vajaduse korral looma liikumisravi spetsialisti või loomaarsti poole;
8. dokumenteerib oma leiud, töö kirjelduse ja looma hooldajale antud juhised.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-04042023-2.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.04.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Veterinaaria
Kutse grupp: Loomamassöör
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
516 Muud isikuteenindajad
5164 Lemmikloomade hooldajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1019 Isikuteenindus, mujal liigitamata
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ruudu Asveit Eesti Maaülikooli Loomakliinik
Martin Ilves Eesti Massööride Liit
Ester Leuska LoomaVetAbi OÜ
Kadi Meesak Lakast Kabjani OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist