Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Toiduainetöötleja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Toiduainetöötleja, tase 4
EN: Processor of food products, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.04.2018
Kehtib kuni: 16.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Toiduainetöötleja, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab aedviljatöötlejana, kalakäitlejana, jookide valmistajana, piimatöötlejana või lihatöötlejana. Ta töötab iseseisvalt olukordades, mida saab tavaliselt ette näha, aga mis võivad muutuda ja vajadusel juhendab kaastöötajaid oma pädevuse piires.
Toi...
duainetöötleja põhitegevuseks on toidu, sh joogi valmistamine koos kaasnevate tegevustega. Toidutöötleja võib töötada nii meeskonnas kui individuaalselt.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid
1. Tööülesannete täpsustamine.
2. Töökoha nõuetele vastavuse hindamine.
3. Seadmete töökorras oleku kontrollimine.

A.2.2 Toor-ja abimaterjali käitlemine
1. Toormaterjali vastuvõtmine.
2. Toorme ja abimaterjali kvaliteedi kontrollimine.
3. Toor...
materjali sorteerimine.
4. Toormaterjali ladustamine ning abimaterjali ettevalmistamine.

A.2.3 Toote valmistamine
1. Toormaterjali valimine ja ettevalmistamine.
2. Retsepti järgi toote valmistamine.
3. Toote pakkimine ja markeerimine.
4. Toote ladustamine.

A.2.4 Tehnoloogiliste seadmete käsitsemine
1. Seadmete seadistamine.
2. Töötamine seadmega.
3. Seadmete seiskamine.
4. Seadme puhastamine ja korrastamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö on vahelduva iseloomuga, võib toimuda mitmes vahetuses (sh öine vahetus), ka puhkepäevadel ja riiklikel pühadel. Töötaja peab arvestama toiduainetööstuses spetsiifiliste tingimustega (töö hügieenitsoonis, niiskus, vahelduv temperatuur, erinevad lõhnad, seadmetest tingitud müra ja vibratsioon, jm...). Töökeskkonnas võib kokku puutuda erinevate kemikaalidega ning allergiat põhjustavate materjalidega. Töö võib olla rutiinne, sundasendis ja füüsiliselt raske.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Toiduainetööstuses kasutatavad seadmed, tööprotsessiks vajalikud väikevahendid, kaasaegsed infotehnoloogilised vahendid, isikukaitsevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab otsustusvõimet, süsteemset mõtlemist, eneseväljendusoskust, pinge- ja rutiinitaluvus, täpsust, kohuse- ja vastutustunnet, valmidust meeskonnatööks.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme toiduainetöötlejaks saab õppida kutseõppeasutuses, kursustel või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Toiduainetöötleja, seadmeoperaator, vahetusevanem, laborant, protsessioperaator.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.4 ja läbiva kompetentsi B.2.5 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid 4

Tegevusnäitajad:
1. täpsustab tööülesanded, lähtudes konkreetsest tööprotsessist;
2. hindab töökoha nõuetele vastavust, lähtudes ettevõttes kehtestatud nõuetest;
3. kontrollib vajalike seadmete töökorras olekut ja töövahendite olemasolu, lähtudes ettevõttes kehtestatud nõuetest.
B.2.2 Toor-ja abimaterjali käitlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. võtab vastu toormaterjali ja abimaterjali, lähtudes ettevõttes kehtestatud nõuetest ning vajadusel kontrollib vajalikku saatedokumentatsiooni;
2. hindab toorme ja abimaterjali kvaliteeti, lähtudes ettevõttes kehtestatud kvaliteedinormidest ja etteantud protseduurireeglitest;
3. vajadusel sorteerib toormaterjali, lähtudes ettevõttes kehtestatud nõuetest;
4. ladustab toormaterjali ja valmistab ette abimaterjalid, lähtudes etteantud nõuetest.
B.2.3 Toote valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. valib ja valmistab ette toormaterjali, vastavalt kvaliteedinõuetele, arvestades retsepte ja järgides tehnoloogilisi juhendeid;
2. valmistab toote, järgides retsepte, nõutud režiime (nt kuumtöötlemine, jahutamine, külmutamine), valmistamise etappe ja kasutades sobivaid töövõtteid;
3. pakib, markeerib toote, kontrollib pakendi kvaliteeti ja markeeringu vastavust, lähtudes ettevõttes kehtestatud pakendamise nõuetest;
4. ladustab toote nõuetekohaselt.

Teadmised:
1) erinevad toote valmistamise tehnoloogilised protsessid ja seadmed;
2) biokeemia ja mikrobioloogia alused;
3) toiduga kokkupuutuvad materjalid.
B.2.4 Tehnoloogiliste seadmete käsitsemine 4

Tegevusnäitajad:
1. seadistab seadme vastavalt konkreetse töölõigu tehnoloogilise juhendi nõuetele ning käivitab selle vastavalt etteantud juhendile;
2. töötab seadmega iseseisvalt, arvestades etteantud juhendit, hindab seadme töö kvaliteeti, kontrollides toote vastavust tehnoloogilise juhendi kvaliteedinõuetele; kõrvalekalde korral teavitab vastutavat isikut või lahendab probleemi oma pädevuse piires;
3. seiskab seadme vastavalt etteantud juhendile;
4. korrastab ja puhastab seadet igapäevaselt, arvestades ettevõtte töökorda.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Toiduainetöötleja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. järgib toiduhügieeni ja -ohutuse nõudeid (sh allergeenide ohjet), enesekontrolli ning HACCP põhimõtteid;
2. järgib tööohutuse nõudeid;
3. teavitab vastutavat isikut töökorralduslikest puudustest, tööd segavatest asjaoludest või kvaliteediga seotud kõrvalekalletest, esitab asjakohaseid küsimusi ja teeb parendusettepanekuid oma pädevuse piires;
4. järgib ettevõttes kehtestatud isikliku hügieeni nõudeid ning kasutab isikukaitsevahendeid ja hoiab korras oma töökoha;
5. dokumenteerib erinevaid seiretulemusi, vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
6. kasutab ressursse otstarbekalt ja keskkonda säästes;
7. kasutab töökorras mõõtmis- ja kontrollimisvahendeid;
8. töötab meeskonnas, vajadusel juhendab kaastöötajaid oma pädevuse piires;
9. saab aru organisatsiooni erinevate osakondade/töölõikude tööst ja funktsioonidest, mõistab oma osa tootmise ahelas ning vastutab oma töö tulemuse eest;
10. võtab juhendis ettenähtud proovid ning käitleb (sh mõõdab) neid vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
11. käitleb ja kogub jäätmed, arvestades sorteerimise nõudeid;
12. vastavalt juhenditele valmistab pesemis- ja desinfitseerimislahused, peseb ja desinfitseerib ning hindab pesutulemust visuaalset, vajadusel kontrollib kemikaalijääkide puudumist;
13. kasutab arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamise skaala (lisa 1) tasemele "Algtasemel kasutaja";
14. räägib eesti keelt tasemel B1 ja inglise keelt tasemel A2 (lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-17042018-1.4/1k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.04.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Toiduainete töötlemine ja tootmine
Kutse grupp: Toiduainetöötleja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
751 Toiduainetööstuse jms töölised
7511 Lihatöötlejad, kalakäitlejad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0721 Toiduainete töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
10 Toiduainete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Mõistete selgitused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Sirje Potisepp Eesti Toiduainetööstuse Liit
Inga Roos Liviko AS
Eve Klettenberg Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Katrin Kleemann AS Põltsamaa Felix
Eda Lobjakas AS Põltsamaa Felix
Andero Paalvelt AS Linnamäe Lihatööstus
Kristi Kadak Veterinaar- ja Toiduamet
Kristjan Kiivit Eesti Kalatootjate Keskühistu

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist