Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Toidutöötleja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Toidutöötleja, tase 4 kutsestandard on õppekava aluseks ning ei ole ku...
tse andmise aluseks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Toidutöötleja, tase 4
EN: Processor of Food Products, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.04.2023
Kehtib kuni: 16.04.2028
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
• Muudeti kutsestandardi nimetust, milleks on toidutöötleja, tase 4.
• Kutsestandard viidi uuele kutsestandardi vormile, s.h lisati tulevikuoskused.
• Täiendati üldoskuseid.
• Kompetents „Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid“ ühendati kompetentsiga „Toote valmistamine“.
• Mõisted ’toor- ja abimaterjal’ asendati mõistetega ’tooraine’ ja ’pakkematerjal’.
• Lisati kompetents „Juhendamine“.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Jookide tehnoloogia 145537 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 17.04.2023 Avatud
2 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Lihatoodete tehnoloogia 141867 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 17.04.2023 Avatud
3 Tartu Rakenduslik Kolledž Lihatöötleja 151279 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 17.04.2023 Avatud
4 Tartu Rakenduslik Kolledž Lihatöötleja 243982 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 05.06.2023 Avatud
5 Tartu Rakenduslik Kolledž Pagari- ja kondiitritööstuse liinioperaator 251722 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 22.03.2024 Avatud
6 Tartu Rakenduslik Kolledž Pagaritööstuse liinioperaator 245243 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 19.06.2023 Avatud
7 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Piimatoodete tehnoloogia 223865 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 17.04.2023 Avatud
8 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Toiduainete tehnoloogia 207937 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 17.04.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Toidutöötleja, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab nt aedviljatöötleja, kalatöötleja, piimatöötleja, lihatöötleja või jookide valmistajana. Tema põhitegevuseks on toote (toit, sh jook) valmistamine koos kaasnevate tegevustega vastavalt ettevõttes kehtestatud tööjuhenditele.
Toidutöötleja töötab ise...
seisvalt olukordades, mida saab ette näha, aga mis võivad muutuda; vajadusel juhendab kaastöötajaid oma pädevuse piires. Ta võib töötada nii meeskonnaliikmena kui ka individuaalselt.
Töö on vahelduva iseloomuga ja võib toimuda mitmes vahetuses (sh öine vahetus), puhkepäevadel ning riiklikel pühadel. Töötaja peab arvestama toiduainetööstuse spetsiifiliste tingimustega (töö hügieenitsoonis, niiskus, vahelduv temperatuur, erinevad lõhnad, seadmetest tingitud müra, vibratsioon jm). Töökeskkonnas võib kokku puutuda erinevate kemikaalidega ning allergiat põhjustavate materjalidega. Töö võib olla rutiinne, sundasendis ja füüsiliselt raske, kohustuslik on kasutada isikukaitsevahendeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tooraine ja pakkematerjali käitlemine
A.2.2 Toote valmistamine
A.2.3 Tehnoloogiliste seadmete käsitsemine
A.2.4 Juhendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Toidutöötlejaks saab õppida kutseõppe tasemeõppes ja/või täienduskoolitusel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Tootevalmistaja, meister, seadmeoperaator, laboritöötaja, protsessioperaator.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on digitehnoloogiate kasutamisel ja oskusel mõista ingliskeelseid erialaseid juhendeid, termineid jm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse koosneb üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kompetentside tõendamine.
B.2 Toidutöötleja, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. tunneb valdkonna biokeemia ja mikrobioloogia aluseid, toiduga kokkupuutuvaid materjale ning valdkonna tehnoloogilisi protsesse ning seadmeid;
2. järgib toiduhügieeni ja -ohutuse nõudeid (sh allergeenide ohjet), enesekontrolli ning HACCP põhimõtteid, samuti toiduohutuse juhtimis...
e süsteemi standardeid;
3. järgib tööohutuse nõudeid;
4. järgib isikliku hügieeni nõudeid ning kasutab isikukaitsevahendeid ja hoiab korras oma töökoha;
5. kasutab ressursse otstarbekalt ja keskkonda säästes;
6. käitleb ja kogub jäätmed arvestades sorteerimise nõudeid;
7. järgib töökorralduslikke nõudeid; teavitab vastutavat isikut töökorralduslikest puudustest, tööd segavatest asjaoludest või kvaliteediga seotud kõrvalekalletest, esitab asjakohaseid küsimusi ja teeb parendusettepanekuid oma pädevuse piires;
8. töötab meeskonnas, vajadusel juhendab kaastöötajaid oma pädevuse piires;
9. saab aru organisatsiooni erinevate osakondade/töölõikude tööst ja funktsioonidest, mõistab oma osa tootmise ahelas ning vastutab oma töö tulemuse eest;
10. kasutab eesti keelt tasemel B1 ja mõistab erialaseid termineid inglise keeles (Lisa 1);
11. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid algasemel kasutaja tasemel (Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tooraine ja pakkematerjali käitlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. võtab vastu toote valmistamiseks vajalikud koostisosad (edaspidi tooraine) ja pakkematerjali, sh etiketid lähtudes ettevõttes kehtestatud nõuetest ning kontrollib vajalikku saatedokumentatsiooni;
2. hindab tooraine ja pakkematerjali kvaliteeti lähtudes kvaliteedinormidest ja protseduurireeglitest; vajadusel sorteerib tooraine;
3. ladustab tooraine ja pakkematerjali nõuetekohaselt.
B.3.2 Toote valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja tööülesanded lähtudes konkreetsest tööprotsessist;
2. hindab töökoha nõuetele vastavust, kontrollib vajalike seadmete töökorras olekut ja töövahendite olemasolu;
3. valib ja valmistab ette tooraine ja pakkematerjali vastavalt kvaliteedinõuetele arvestades retsepte ja järgides tehnoloogilisi juhendeid;
4. valmistab toote järgides retsepte, nõutud režiime (nt kuumtöötlemine, jahutamine, külmutamine), valmistamise etappe ja kasutades sobivaid töövõtteid;
5. võtab proovid ja käitleb neid, sh mõõdab; dokumenteerib tulemused;
6. pakib, markeerib toote, kontrollib pakendi kvaliteeti ja markeeringu vastavust lähtudes pakendamise nõuetest;
7. ladustab toote nõuetekohaselt.

Teadmised:
1) erinevad toote valmistamise tehnoloogilised protsessid ja seadmed;
2) biokeemia ja mikrobioloogia alused;
3) toiduga kokkupuutuvad materjalid.
B.3.3 Tehnoloogiliste seadmete käsitsemine 4

Tegevusnäitajad:
1. seadistab seadme vastavalt konkreetse töölõigu tehnoloogilisele juhendile;
2. töötab seadmega iseseisvalt arvestades etteantud juhendit, hindab seadme töö kvaliteeti kontrollides toote vastavust tehnoloogilise juhendi kvaliteedinõuetele; kõrvalekalde korral teavitab vastutavat isikut või lahendab probleemi oma pädevuse piires;
3. valmistab pesemis- ja desinfitseerimislahused vastavalt juhenditele, peseb ja desinfitseerib ning hindab pesutulemust visuaalset, vajadusel kontrollib kemikaalijääkide puudumist.
B.3.4 Juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. juhendab väiksema kogemusega kolleege ning pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid;
2. jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist;
3. annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-02112022-3.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 02.11.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Toiduainete töötlemine ja tootmine
Kutse grupp: Toiduainetöötleja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
751 Toiduainetööstuse jms töölised
7511 Lihatöötlejad, kalakäitlejad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0721 Toiduainete töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
10 Toiduainete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Edgar Lepman Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Kristi Luht Tartu Rakenduslik Kolledž
Andero Paalvelt Linnamäe Lihatööstus AS
Sirje Potisepp Eesti Toiduliit
Hardo Reinike Lantmännen Unibake Estonia AS
Inga Roos AS Liviko
Reena Seema AS Saaremaa Piimatööstus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist