Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Põllumajandustöötaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Põllumajandustöötaja, tase 4
EN: Farm-worker, level 4
Spetsialiseerumised:
  • Hobusekasvataja, tase 4
  • Karuslooma- ja küülikukasvataja, tase 4
  • Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4
  • Linnukasvataja, tase 4
  • Seakasvataja, tase 4
  • Taimekasvataja, tase 4
  • Veisekasvataja, tase 4
Vaata veelPeida
Osakutsed:
  • Lüpsja, tase 4
  • Põllumajandusmasinatega töötaja, tase 4
Kehtib alates: 17.04.2018
Kehtib kuni: 16.04.2019
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Järvamaa Kutsehariduskeskus Põllumajandustöötaja (osakutse lüpsja) 128597 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/4 23.05.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Järvamaa Kutsehariduskeskus Põllumajandustöötaja (osakutse põllumajandusmasinatega töötaja) 136177 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 23.05.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Põllumajanduse kutseala koosneb neljast kutsest: põllumajandustöötaja, tase 3; põllumajandustöötaja, tase 4; hobuhooldaja, tase 4 ja põllumajandustootja, tase 5.
Loomakasvatusega seotud kutsetes toimub spetsialiseerumine loomaliigiti.

Põllumajandustöötaja, tase 4 sisaldab põllumajandustöötaja, ...
tase 3 kompetentse.

Põllumajandustöötaja, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab iseseisvalt põllumajanduslikus (nii tava- kui mahepõllumajanduslikus) ettevõttes looma- ja/või taimekasvatussaaduste tootmises. Ta omab põhilisi teadmisi nii põllumajandusloomadest, taimekasvatusest kui farmitehnikast.

Töötamine põllumajanduse tootmisettevõttes eeldab heade põllumajandustavade järgimist ja tegutsemist viisil, mis tagab ohutu toidu ja sööda tootmise.

Põllumajandustöötaja, tase 4, kes töötab taimekasvatuses on spetsialiseerunud põllukultuuride (teravili, tehnilised kultuurid jm) ja rohumaaviljeluskultuuride kasvatusele.
Tema põhilisteks tööülesanneteks taimekasvatussaaduste tootmisel on sööda varumine, põlluharimine, sh külvipinna ettevalmistamine, külvamine ning põllumajandusliku maa ja kultuuride hooldamine. Ta koristab saaki, säilitab seda ja valmistab müügiks ette.

Põllumajandustöötaja, tase 4, kes töötab loomakasvatuses on spetsialiseerunud vähemalt ühe põllumajanduslooma- ja/või linnuliigi kasvatusele.
Tema põhilisteks tööülesanneteks loomakasvatussaaduste tootmisel on loomade heaolu ja tervisliku seisundi jälgimine, nende hooldamine ja söötmine, osalemine loomade taastootmisega seotud töödel ning loomakasvatussaaduste tootmine.

Põllumajandustöötaja, kes töötab segatootmises võib spetsialiseeruda mõlemale suunale või mitmele looma- ja/või linnuliigile.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
1. Töötamine põllumajanduslikus ettevõttes
2. Juhtimine ja majandamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Taimekasvatus
1. Külvipinna ettevalmistamine, külvamine ning põllumajandusliku maa ja põllukultuuride hooldamine
2. Põllukultuuride (v.a koresööt) koristamine, säilitamine ja arvelevõtmine
3. Koresööda (silo, hein jm) varumine
4. Põllumajandusmasinate (traktor, kombain) ja -seadmete (haakeriista...
d, kuivati jm) hooldamine ning remontimine

Veisekasvatus
1. Veiste hooldamine
2. Veiste söötmine
3. Veiste tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Veiste karjatamine
5. Lüpsmine
6. Veiste taastootmine

Seakasvatus
1. Sigade hooldamine
2. Sigade söötmine
3. Sigade tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Sigade taastootmine

Lamba- ja kitsekasvatus
1. Lammaste ja/või kitsede hooldamine
2. Lammaste ja/või kitsede söötmine
3. Lammaste ja/või kitsede tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Lammaste ja/või kitsede karjatamine
5. Lüpsmine
6. Lammaste ja/või kitsede taastootmine
7. Lamba- ja/või kitsesaaduste tootmine

Hobusekasvatus
1. Hobuste hooldamine
2. Hobuste söötmine
3. Hobuste tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Hobuste karjatamine
5. Hobuste taastootmine

Linnukasvatus
1. Lindude hooldamine
2. Lindude söötmine
3. Lindude tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Lindude taastootmine
5. Linnusaaduste tootmine

Karuslooma- ja küülikukasvatus
1. Karusloomade hooldamine
2. Karusloomade söötmine
3. Karusloomade tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Karusloomade taastootmine
5. Karusloomakasvatussaaduste tootmine

Põllumajandustöötaja, tase 4 kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
Lüpsja, tase 4 ja põllumajandusmasinatega töötaja, tase 4.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Põllumajandustöötaja töö eeldab töötamist nii sise- kui välitingimustes, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel, vajadusel öisel ajal. Oma töös puutub ta kokku erinevate allergeenidega (loomade karvad, söödad, taimekaitsevahendid, tolm, pesu- ja desinfektsioonivahendid, ravimid jm). Töö eripäraks on loo...made ettearvamatust käitumisest tulenevad ohud.
Töötamine looduslikus keskkonnas maandab stressi ja vabastab vaimsest pingest. Töö loomadega eeldab sõbralikku ja heatahtlikku käitumist oma hoolealustega ning nende vajaduste ja heaoluga arvestamist.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põllumajandustöötaja töötab kutsealal kasutatavate põllutöömasinate, farmiseadmete ja –tarvikutega (sh infotehnoloogiline riist- ja tarkvara).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Põllumajandustöötaja töö eeldab füüsilise koormuse taluvust, head füüsilist vormi ja tervist. Vajalikud on pingetaluvus (öötöö, loomade sünd ja surm jm), vastutus-, kohanemis-, ja koostöövõime ning täpsus ja kohusetunne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme põllumajandustöötajal on enamasti erialane kutsekeskharidus ja/või töökohal ning täiendõppes omandatud kutseoskused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Veisekasvataja, seakasvataja, lambakasvataja, kitsekasvataja, karusloomakasvataja, linnukasvataja, hobusekasvataja, hobuhooldaja, taimekasvataja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamine taimekaitsevahenditega nõuab taimekaitsetunnistust vastavalt taimekaitseseadusele.
Töötamine liikurmasinatega nõuab juhtimisõigust vastavalt liiklusseadusele.
Töötamine loomadega nõuab tervisetõendit vastavalt loomatauditõrje seadusele.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Põllumajandustöötaja, tase 4 spetsialiseerub vähemalt ühele loomaliigile ja/või taimekasvatusele. Kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1, B.2.2 ja B.2.21 (läbiv kompetents) tõendamine ning lisaks spetsialiseerumisega seotud kompetentside tõendamine järgmiselt:

Spetsialiseer...
umisel:
taimekasvatajaks on lisaks nõutav kompetentside B.2.3-B.2.6 tõendamine.
veisekasvatajaks on lisaks nõutav kompetentside B.2.7-B.2.12 tõendamine,
seakasvatajaks on lisaks nõutav kompetentside B.2.7- B.2.9 ja B.2.13 tõendamine,
lamba- ja kitsekasvatajaks on lisaks nõutav kompetentside B.2.7-B.2.11, B.2.14 ja B.2.15 tõendamine,
hobusekasvatajaks on lisaks nõutav kompetentside B.2.7-B.2.10 ja B.2.16 tõendamine,
linnukasvatajaks on lisaks nõutav kompetentside B.2.7-B.2.9, B.2.17 ja B.2.18 tõendamine,
karuslooma- ja küülikukasvatajaks on lisaks nõutav kompetentside B.2.7-B.2.9, B.2.19 ja B.2.20 tõendamine.

Osakutsed:
Lüpsja, tase 4 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentsi B.2.12 tõendamine
Põllumajandusmasinatega töötaja, tase 4 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 ja B.2.6 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töötamine põllumajanduslikus ettevõttes 4

Tegevusnäitajad:
Vastavalt juhistele:
1) veab ja ladustab sõnniku ja söödajäägid farmist;
2) transpordib sööda (silo, hein jne) ladustamise kohta;
3) söödab , joodab ja hooldab loomad ning linnud vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
4) teeb taimede kasvuaegseid hooldustöid;
5) niidab ja vajadusel kaarutab või vaalutab niiduse;
6) kontrollib masina ja seadme töökorrasolekut ning vea korral teavitab vastutavat isikut;
7) osaleb masinate ja seadmete hoiustamiseks või hooajatöödeks ettevalmistamisel, puhastades ja hooldades neid;
8) käitleb igapäevaselt põllumajanduslikke jäätmeid.

Teadmised:
1) keskkonnanõuded põllumajandusmasinatega töötamisel;
2) masinate ja seadmete kasutus- ja tööohutusnõuded;
3) põllumajandusmasinate- ja seadmete (külvi-, saagikoristus- jm masinad; haakeriistad, haagised jm seadmed) liigid, ehitus ning hooldamis- ja tööpõhimõtted;
4) taimekasvatuse alused sh enamlevinud põllu- ja rohumaakultuuride sordid, omadused ja kasutamine;
5) loomade ja lindude liigiomane käitumine;
6) loomade ja lindude heaolu nõuded;
7) söötmise ja jootmise alused vastavalt looma/linnu liigile;
8) jäätmekäitluse alused.

Hindamismeetod(id): praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.2 Juhtimine ja majandamine 4

Tegevusnäitajad:
1) juhendab ja nõustab vajadusel kaastöötajaid vastavalt ettevõtte töökorraldusele, arvestades töö iseloomu ja keerukust;
2) korraldab ettevõtte töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest, juhtides tähelepanu vajalikele muudatustele;
3) sõlmib kokkuleppeid koostööpartneritega oma pädevuse piires, kasutades vajalikke dokumente vastavalt ettevõtte töökorraldusele ja õigusaktide nõuetele;
4) osaleb toodangu ettevalmistamisel realiseerimiseks (piim, loomade saatmine tapamajja, teravilja vedu jms) vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
5) juhendab uut töötajat vastavalt juhistele.

Teadmised:
1) ettevõtluse alused;
2) meeskonnatöö alused.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.3 Külvipinna ettevalmistamine, külvamine ning põllumajandusliku maa ja põllukultuuride hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) koostab külviplaani vastavalt juhistele ja täidab põlluraamatut, kandes sellesse tehtud tööde loetelud, arvestades kultuuride vaheldust, nende rotatsiooni, ettevõtte vajadusi (kariloomade olemasolu, sööda vajadus, karjamaade vajadus) ja võimalusi;
2) võtab mullaproovid vastavalt juhistele;
3) valmistab maa külviks ette, lähtudes mullaproovide tulemustest ja juhistest ning mullaharimisviisist (otsekülv, minimeeritud ja tavaharimine);
4) hindab seemnete kvaliteeti, jälgides seemnete idanevust ja puhtust; vajadusel töötleb seemneid taimekaitsevahenditega (puhib) juhendamisel;
5) vastavalt juhistele külvab külviplaanis olevad kultuurid, kasutades olemasolevat agrotehnikat; seadistab traktori ja külviku olenevalt põllukultuurist;
6) väetab vajadusel põllukultuure, arvestades määratud väetusnorme; teeb vajadusel kasvuaegseid hooldustöid (äestamine, muldamine jm), arvestades kasvatatavat põllukultuuri;
7) teeb taimekaitsetöid (taimekaitsetunnistuse olemasolul) vastavalt juhistele, järgides töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.

Teadmised:
1) põllu- ja rohumaakultuuride enamlevinud sordid, nende omadused, kasvufaasid, taimekahjurid ja haigused;
2) mulla omadused;
3) mullaharimisviisid;
4) taimekaitsevahendite liigid ja nende kasutamise põhimõtted;
5) põllukultuuride seemnete kvaliteedinäitajad.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.4 Põllukultuuride (v.a koresööt) koristamine, säilitamine ja arvelevõtmine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab saagi küpsustaset vastavalt juhistele ning jälgides põllukultuuri kasutamise eesmärki ja taimekasvufaasi, teavitab vastutavat isikut vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
2) seadistab koristustehnika vastavalt juhistele; koristab saagi vastavalt juhistele;
3) kuivatab ja vajadusel sorteerib saagi vastavalt juhistele; ladustab saagi hoidlasse, arvestades hoiustamiseks ja säilitamiseks vajalikke nõudeid.

Teadmised:
1) põllu- ja rohumaakultuuride enamlevinud sordid, nende omadused, kasvufaasid, taimekahjurid ja haigused;
2) põllu- ja rohumaakultuuride saagikoristusseadmed ning nende hooldamise põhimõtted;
3) nõuded põllu- ja rohumaakultuuride säilitustingimustele;
4) põllu- ja rohumaakultuuride kvaliteedinäitajad.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.5 Koresööda (silo, hein jm) varumine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab koresöödaks kasvatatavate põllukultuuride kasvufaasi, vastavalt juhistele ja arvestades nende kasutamise eesmärki; teavitab olukorrast vastutavat isikut vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
2) seab töökorda koresööda varumiseks vajalikud seadmed;
3) niidab koresöödaks kasvatatava põllukultuuri, vastavalt juhistele;
4) hindab niite kuivust visuaalselt ja/või katsudes; sõltuvalt kuivuse astmest varub koresööda vastavalt juhistele, arvestades tehnoloogiat ja eesmärki (hein, silo);
5) valmistab ette koresööda hoiustamistingimused vastavalt koresööda liigile ja säilitusnõuetele ning ladustab koresööda hoidlasse vastavalt juhistele, tagades koresööda kvaliteedi säilimise.

Teadmised:
1) koresöödaks kasutatavad põllu- ja rohumaakultuuride sordid, nende omadused, kasvufaasid, taimekahjurid ja haigused;
2) koresöödaks kasutatavate põllu- ja rohumaakultuuride saagikoristusseadmed ja nende hooldamise põhimõtted;
3) heintaimede arengufaasid ja küpsusastmed;
4) nõuded koresööda säilitustingimustele ja hoiustamisviisid;
5) koresööda kvaliteedinäitajad;
6) koresööda varumise tehnoloogia (niitmine, närvutamine, kuivatamine, kaarutamine, vaalutamine, pressimine, tallamine, kogumine, kiletamine, konserveerimine, katmine).

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.6 Põllumajandusmasinate (traktor, kombain) ja -seadmete (haakeriistad, kuivati jm) hooldamine ning remontimine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib masinate ja seadmete töökorrasolekut (igapäevane tehnokontroll) ja vajadusel hooldab (puhastab, määrib jm) neid;
2) valmistab masinad ja seadmed ette hoiustamiseks või hooajatöödeks, puhastades ja hooldades neid vastavalt juhistele;
3) määrab ja hindab tööseadmete kuluvosade seisundit, lähtudes tootja remondijuhistest;
4) remondib ja vajadusel asendab tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide osasid vastavalt tootja remondijuhisele.

Teadmised:
1) põllumajandusmasinate liigid (külvi-, saagikoristus- jm masinad ja seadmed) ja nende ehitus;
2) põllumajandusmasinate ja -seadmete hooldamis- ja tööpõhimõtted;
3) masinate ja seadmete kasutus- ja tööohutusnõuded.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.7 Loomade ja lindude hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) hoolitseb loomade või lindude üldise heaolu eest, puhastades söötmisala, jälgides sööda ja vee olemasolu, vajadusel reguleerides sisekliimat, sh valgustust, eemaldades sõnniku asemelt ja käikudest, jm, arvestades loomade või lindude pidamise eesmärki (indlevad loomad, noorloomad ja -linnud, suguloomad jt) ja tööde teostamise järjekorda;
2) grupeerib ja/või paigutab loomad või linnud ümber, arvestades nende kasvatamise eesmärki ja tootmisperioodi;
3) vaatleb loomi või linde igapäevaselt haigete ja/või surnud loomade või lindude leidmiseks ning vajadusel eraldamiseks, registreerib ja edastab teabe vastavalt vajadusele ja kehtestatud korrale;
4) puhastab vajadusel loomad või linnud, arvestades nende heaolu ja pidamise eesmärki;
5) värgib loomade sõrgu, korrastab küüniseid ja kärbib lindude tiibu, arvestades looma või linnu liiki ja töökorraldust;
6) kontrollib seadmete (sõnniku ja läga eemaldusseadmete, kliimaseadmete jm) töökorrasolekut ja vee olemasolu ning vajadusel hooldab neid.

Teadmised:
1) loomade ja lindude liigiomane käitumine;
2) loomade ja lindude heaolu nõuded;
3) loomade ja lindude pidamisviisid ja rakendusalad;
4) allapanuliigid;
5) loomade ja lindude fikseerimis- ja talutamisviisid, -meetodid ja -vahendid;
6) loomade ja lindude puhastamise, pesemise ja pügamise viisid ja vahendid;
7) sõnniku- ja jäätmekäitluse nõuded;
8) sõnniku ja läga eemaldusseadmete liigid ja nende hoolduspõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.8 Loomade ja lindude söötmine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab loomade ja lindude toitumust ja söömust, arvestades keha konditsiooni, järelejäänud sööda kogust ning teavitab kõrvalekalletest vastavalt töökorrale;
2) ladustab söödad ja kontrollib nende olemasolu vastavalt juhistele, edastab teabe vastavalt ettevõtte töökorrale;
3) hindab söötade ja vee kvaliteeti organoleptiliselt, eemaldab riknenud sööda ja vee, teavitab kõrvalekalletest vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
4) söödab ja joodab loomi või linde, kohendab sööda vastavalt ettevõtte töökorraldusele ja loomaliigile;
5) kontrollib söötmis- ja jootmisseadmete töökorrasolekut ja vee olemasolu ning vajadusel hooldab seadmeid.

Teadmised:
1) söötmise ja jootmise alused vastavalt looma/linnu liigile;
2) enamlevinud söödakultuuride sordid, nende omadused ja kasutamine;
3) söödaliigid (sh vesi), nende kvaliteedi- ja säilitusnõuded;
4) söötmisgraafiku põhimõtted, söödaratsioonid ja nendest kinnipidamise tähtsus;
5) söötmis- ja jootmisseadmete tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.9 Loomade ja lindude tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab loomade või lindude üldist tervislikku seisundit, jälgides vähemalt korra päevas loomade või lindude käitumist (lamamine, söömine, liikumine, aktiivsus, käitumishälve jm), arvestades loomaliiki, vajadusel mõõdab looma kehatemperatuuri ning teavitab ja/või registreerib kõrvalekalded vastavalt ettevõtte sisekorrale; registreerib liigile mitteomase käitumise ja vajadusel võtab tarvitusele abinõud selle kõrvaldamiseks vastavalt juhistele;
2) tuvastab looma või linnu ägeda haigusliku seisundi ja/või trauma, arvestades erinevust normaalsest liigiomasest käitumisest/välimusest ning tabandumise kiirust ja ulatust; vajadusel eraldab terve ja haige looma või linnu ning teavitab vastavalt ettevõtte töökorraldusele (juhataja, loomaarsti jm) ja tegutseb vastavalt saadud juhistele;
3) kasutab ravimeid vastavalt loomaarsti ettekirjutusele; hooldab haiget looma (kraadib, eraldab jm) vastavalt juhistele;
4) hindab loomade või lindude sõrgade/ küüniste seisundit ja teavitab kõrvalekalletest vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
5) abistab loomakasvatusspetsialisti või loomaarsti looma või linnu hukkamisel (hädatapul) vastavalt juhistele;
6) looma või linnu surma korral teavitab vastutavat isikut vastavalt ettevõtte sisekorrale; abistab korjuste transportimisel ja hoiustamisel, kasutades selleks ettenähtud abivahendeid, arvestades korjuste hoidmise, matmis- ja hävitamisnõudeid ning järgides vastutava isiku juhiseid.

Teadmised:
1) loomade ja lindude anatoomia, füsioloogia ja psühholoogia (sh liigiomane käitumine) alused;
2) loomade ja lindude tervishoiu alused;
3) loomade ja lindude heaolu nõuded;
4) loomade ja lindude enamlevinud haiguste ja traumade liigid;
5) ravimiarvestuse alused;
6) loomade ja lindude esmaabi;
7) loomatauditõrje põhimõtted;
8) veterinaarkorralduse alused.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.10 Loomade karjatamine 4

Tegevusnäitajad:
1) koostab karjatamisplaani vastavalt juhistele, arvestades loomaliiki, rohumaade seisundit, asukohta ja varjualuse olemasolu;
2) rajab ja hooldab karjaaedu, kontrollib karjaaia korrasolekut, vajadusel parandab ja teisaldab aedu, arvestades karjaaia tüüpi, karjamaa ja/või kopli suurust ning loomaliiki; hooldab karjateid vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
3) jälgib karja visuaalselt, ajab karja vastavalt karjatamisplaanile, juhendab karjakut;
4) hindab sööda ja vee olemasolu karjatamisel, vajadusel varub vett ning toob lisasöödad, arvestades looma liiki, taimiku kõrgust, ratsiooni ning lähtudes juhistest; teavitab karjamaa olukorrast vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
5) jälgib karja- ja heinamaade ning koplite keskkonnaseisundit ja teeb järelniitmist vastavalt juhistele;
6) jälgib karja terviklikkust ja käitumist visuaalselt; ohu või puuduste märkamisel kõrvaldab need ja teavitab vastutavat isikut;
7) avastab indlevad loomad visuaalselt, teavitab vastutavat isikut ning tegutseb vastavalt juhistele;
8) tuvastab poegiva või poeginud looma visuaalselt, abistab vastavalt vajadusele või korraldab abi; teavitab koheselt vastutavat isikut, vajadusel paigutab poeginud looma ja sündinud järglase ümber vastavalt töökorraldusele.

Teadmised:
1) loomade ja lindude liigiomane käitumine;
2) loomade ja lindude heaolu nõuded;
3) karjamaade hooldamise ja kasutamise põhialused;
4) loomade ja lindude pidamisviisid ja rakendusalad.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.11 Lüpsmine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab lüpsiinventari korrasolekut sh vajalike piima- ja vaakumvoolikute töökorrasolekut ning vaakumi olemasolu ja valmistab selle lüpsiks ette;
2) seab piimatangi tööasendisse, sulgedes kraanid ja paigutades piimavoolu toru paaki; paigaldab piima mehaaniliseks puhastamiseks vajalikud filtrid ja puhastussukad; kontrollib lüpsiks vajalike puhastusvahendite ja desinfektsiooniainete olemasolu;
3) suunab loomad vastavalt nende eelnevale grupeerimisele lüpsiplatsi, -karusselli või -roboti ootealale, avades ja sulgedes vajalikud eraldusväravad, asetades vajadusel loomade ajamisel libisemise vältimiseks täiendava allapanu, sulatades külmunud ala ning puhastades tee roojast;
4) tagab pärast lüpsi loomade liikumise lauta ettenähtud gruppi;
5) valmistab loomad lüpsmiseks ette, puhastades udara ja nisad, teeb eellüpsi ja hindab piima kvaliteeti visuaalselt; alustab lüpsi, asetades nisakannud nisadele, eraldab inimtoiduks sobimatu piima ning registreerib sobimatu piimaga looma;
6) lüpsab loomad, vastavalt lüpsitehnoloogiale ja desinfitseerib nisad lüpsijärgselt;
7) valmistab lüpsinventari põhipesuks ette, puhastades ja loputades lüpsiinventari nii seest kui väljast; puhastab ja desinfitseerib lüpsiinventari vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
8) puhastab ja desinfitseerib lüpsiala, eemaldades mehaanilise mustuse, pestes ja desinfitseerides selle vastavalt ettevõtte töökorraldusele; kontrollib ja vajadusel lisab pesuks vajalikke pesuaineid;
9) jälgib lüpsiroboti tööprotsessi, kontrollides täiendsööda olemasolu ja jälgides lüpsitulemusi; vajadusel suunab looma lüpsile, kõrvalkallete korral likvideerib need ja/või teavitab vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
10) peseb ja desinfitseerib lüpsiroboti vastavalt juhistele ning ettevõtte töökorraldusele;
11) korraldab looma kinnisperioodile ülemineku, arvestades tema füsioloogilisi näitajaid.

Teadmised:
1) looma liigiomane käitumine;
2) lüpsiinventari tööpõhimõtted;
3) hügieeninõuded lüpsmisel ja piimakäitlemisel.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.12 Veiste taastootmine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib aretusloomad vastavalt juhistele;
2) avastab indleva veise visuaalselt või abivahendeid kasutades, arvestades veise füsioloogilisi näitajaid ja käitumise eripära, teavitab sellest koheselt taastootmise eest vastutavat isikut;
3) valmistab veise seemenduseks/paarituseks ette, märgistades, eraldades ja fikseerides ning järgides hügieeninõudeid; abistab bioloogilise aretusmaterjali hoiustamisel vastavalt loomakasvatusspetsialisti juhistele;
4) abistab loomakasvatusspetsialisti või loomaarsti veise tiinuse kontrollimisel, märgistades ja registreerides tiine veise vastavalt ettevõtte töökorraldusele; käsitleb mittetiinet veist vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
5) jälgib veise poegimisprotsessi ja komplikatsioonide tekkimisel teavitab koheselt vastutavat isikut vastavalt ettevõtte sisekorrale; abistab veist poegimisel, vastavalt looma vajadusele;
6) identifitseerib ja vajadusel registreerib vastsündinu, vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
7) jälgib poeginud looma ja vastsündinud vasika tervislikku seisundit ning käitumist visuaalselt, tagab vastsündinu ohutuse, vajadusel eraldamise vastavalt tootmissuunale;
8) kontrollib ternespiima olemasolu ja kvaliteeti ning selle kättesaadavust vasikale, vajadusel fikseerib ammlehma, tagades ternespiima kättesaadavuse; kõrvalekallete korral tegutseb oma pädevuse piires ja vajadusel teavitab vastutavat isikut vastavalt juhistele;
9) võõrutab lihaveiste noorloomad vastavalt töökorraldusele.

Teadmised:
1) veiste aretuse alused;
2) veiste füsioloogia ja taastootmise alused;
3) veiste pidamistingimused (allapanu, boksi suurus jne);
4) tõuaretuse algdokumentatsiooni täitmise põhimõtted;
5) tööohutusnõuded.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.13 Sigade taastootmine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib aretusloomad vastavalt juhistele;
2) avastab indleva emise visuaalselt või abivahendeid kasutades, arvestades emiste füsioloogilisi näitajaid ja käitumise eripära, teavitab sellest koheselt taastootmise eest vastutavat isikut;
3) valmistab emise paarituseks/seemenduseks ette, vajadusel märgistades, eraldades ja fikseerides ning järgides hügieeninõudeid; abistab bioloogilise aretusmaterjali hoiustamisel vastavalt loomakasvatusspetsialisti juhistele;
4) abistab loomakasvatusspetsialisti, konsulenti või loomaarsti emise tiinuse kontrollimisel, märgistades ja registreerides tiine emise vastavalt ettevõtte töökorraldusele; käsitleb mittetiinet emist vastavalt juhistele;
5) valmistab osakonnad ja sulud poegimiseks ette, tagades sobiva keskkonna (pesemine, desinfitseerimine ja temperatuur);
6) jälgib emise poegimist ja komplikatsioonide tekkimisel teavitab koheselt vastutavat isikut vastavalt ettevõtte sisekorrale; abistab emist poegimisel vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
7) identifitseerib (sälgib, tätoveerib, märgistab jm) ja vajadusel registreerib põrsad vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
8) jälgib poeginud emise ja vastusündinute tervislikku seisundit ja käitumist visuaalselt, tagab vastsündinutele ohutuse (emise eest, toidu kättesaamine jm);
9) kontrollib ternespiima olemasolu ja selle kättesaadavust järglastele, jälgides põrsaste toitumust; kõrvalekallete korral tegutseb oma pädevuse piires ja vajadusel teavitab vastutavat isikut vastavalt juhistele;
10) registreerib sündinud põrsad ja teeb ümberpaigutamist vastavalt ettevõtte töökorraldusele; registreerib hukud ja surnultsünnid vastavalt juhistele;
11) valib vajadusel ammemised ja kasuemad vastavalt juhistele;
12) lihvib põrsaste hambad, kupeerib sabad ja kastreerib kultpõrsad vastavalt juhistele; abistab profülaktiliste tööde tegemisel vastavalt juhistele (rauasüst jms);
13) võõrutab põrsad vastavalt spetsialisti juhistele.

Teadmised:
1) sigade aretuse alused;
2) sigade füsioloogia ja taastootmise alused;
3) sigade pidamistingimused (allapanu, boksi suurus jne);
4) tõuaretuse algdokumentatsiooni täitmise põhimõtted;
5) tööohutusnõuded.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.14 Lammaste ja/või kitsede taastootmine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib aretusloomad vastavalt juhistele;
2) moodustab paaritusgrupid ja dokumenteerib need, arvestades tootmis- või aretussuunda ja innaaega (sügisel ja/või kevadel);
3) tuvastab poegiva ja/või poeginud ute või kitse visuaalselt ja vajadusel eraldab ta teistest lammastest või kitsedest vastavalt olukorrale;
4) jälgib ute või kitse poegimist ja komplikatsioonide tekkimisel tegutseb oma pädevuse piires vastavalt ettevõtte töökorrale; abistab vajadusel utte või kitse poegimisel, jälgides hügieeni ja abistatava looma tervislikku seisundit;
5) identifitseerib (sälgib, tätoveerib, märgistab jm) järglase vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
6) jälgib poeginud ute või kitse ja vastusündinu tervislikku seisundit ja käitumist visuaalselt, tagab tallele ternespiima ja ohutuse, arvestades olukorda; komplikatsioonide tekkimisel tegutseb oma pädevuse piires, vajadusel teavitab vastutavat isikut ja dokumenteerib komplikatsioonid;
7) registreerib sündinud talled, surnultsünnid ja hukud vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
8) valib vajadusel amme ja/või kasuema vastavalt juhistele;
9) võõrutab talled, arvestades tootmissuunda.

Teadmised:
1) lammaste ja kitsede tõud;
2) lammaste ja kitsede aretuse alused;
3) lammaste ja kitsede füsioloogia ja taastootmise alused;
4) lammaste ja kitsede pidamistingimused (allapanu, rühmade suurus jne);
5) lammaste ja kitsede tiinuse määramise võimalused;
6) tõuaretuse algdokumentatsiooni täitmise põhimõtted;
7) tööohutusnõuded.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.15 Lamba- ja/või kitsesaaduste tootmine 4

Tegevusnäitajad:
1) pügab lambad vastavalt juhistele;
2) sorteerib villa ja pakendab selle vastavalt juhistele;
3) valmistab lamba- või kitsenaha parkimiseks ette (soolab) vastavalt juhistele;
4) lüpsab piimalambad ja -kitsed vastavalt juhistele.

Teadmised:
1) naha ja villa liigid ning kvaliteediklassid;
2) piima esmatöötlemise (juust, kohupiim jm) võimalused;
3) naha parkimisviisid ja võimalused.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.16 Hobuste taastootmine 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib visuaalselt sugu- ja noorhobuste konditsiooni, pidamise tingimusi ning heaolu, lähtudes looma liigiomasest käitumisest, soost, vanusest, tiinusest jms;
2) avastab visuaalselt inna, arvestades hobuste füsioloogilisi näitajaid ja käitumise eripära, teavitab sellest koheselt taastootmise eest vastutavat isikut;
3) valmistab suguhobused paarituseks või seemenduseks ette, abistab paaritusel või seemendusel vastavalt juhistele, vajadusel abistab paaritus- või seemenduspunkti transportimisel;
4) tuvastab visuaalselt poegimiseelse seisundi, teavitab sellest koheselt taastootmise eest vastutavat isikut ning osutab vajaduse korral abi varssumisel;
5) jälgib varssade iseseisvat söömist, seedimisprotsesside toimimist, tervislikku seisundit jne vastavalt liigiomastele füsioloogilistele näitajatele, kõrvalekallete korral teavitab vastutavat isikut ja tegutseb vastavalt juhistele;
6) hooldab ja jälgib varssunud märade tervislikku seisundit, kõrvalekallete korral teavitab vastutavat isikut ja tegutseb vastavalt juhistele, puhastab asemeid, arvestades varsaga märade eripära;
7) talutab varsaga märasid, osaleb karja komplekteerimisel ja ajamisel, lähtudes karja eripärast ning hobuste ja inimeste turvalisusest;
8) õpetab varssu sotsialiseeruma (puhastab, päitsestab, õpetab jalgu andma/tõstma jm), lähtudes inimeste turvalisusest ja hobuste heaolust;
9) võõrutab varsad vastavalt spetsialisti juhistele.

Teadmised:
1) hobuste aretuse alused;
2) hobuste füsioloogia ja taastootmise alused;
3) hobuste tõud ja tüübid;
4) noorhobuste, sh varsa õpetamise alused;
5) noor- ja suguhobuste pidamistingimused (allapanu, boksi suurus jne);
6) tööohutusnõuded.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, vestlus ja kirjalik ülesanne
B.2.17 Lindude taastootmine 4

Tegevusnäitajad:
1) seemendab linnud kunstlikult, arvestades linnuliiki, liigiomaseid füsioloogilisi näitajaid ja ettevõtte aretusplaani;
2) valib ja kogub sugulindude haudemunad, lähtudes tõumunade haudeplaanist;
3) kogub ja valmistab haudemunad hautamiseks ette (paigutab need inkubaatori haudelaegastele), arvestades ettevõtte töökorraldust;
4) haudemunade kunstlikul hautamisel jälgib inkubaatori tööd ja vajadusel reguleerib selle töörežiimi vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
5) teeb munemise jõudluskontrolli (dokumenteerib ja töötleb individuaalseid munajõudluskontrolli üksiknäite), arvestades ettevõtte töökorraldust;
6) paigutab haudemunad koorumiskappi, jälgib koorumisprotsessi ja vajadusel eraldab haudepraagi, arvestades ettevõtte töökorraldust;
7) jälgib tibude kasvamist kunstema perioodil, arvestades linnu liiki ja ettevõtte aretusplaani;
8) jälgib tibude ja noorte sugulindude kasvamist, järgides lindude üleskasvatusrežiime.

Teadmised:
1) lindude bioloogia, füsioloogia ja taastootmise alused;
2) lindude aretuse alused;
3) lindude liigid ja tõud;
4) haudurid ja nende režiimid;
5) lindude pidamistingimused (allapanu, boksi suurus jne);
6) tõuaretuse algdokumentatsiooni täitmise põhimõtted;
7) tööohutusnõuded.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.18 Linnusaaduste tootmine 4

Tegevusnäitajad:
1) määrab linnu realiseerimisaja, arvestades partii vanust;
2) korraldab lindude hukkamisele saatmise vastavalt juhistele;
3) kogub ja sorteerib lindlas mune kvaliteediklassidesse vastavalt nõuetele, pakib need transportkastidesse, vajadusel puhastab ja ladustab munad ärasaatmiseks vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
4) puhastab, peseb, kuivatab, sorteerib ja vajadusel pakendab linnusuled vastavalt ettevõtte töökorraldusele.

Teadmised:
1) enamlevinud linnusaadused (sh tapasaadused) ja nende esmase kvaliteedi kontrollimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.19 Karusloomade taastootmine 4

Tegevusnäitajad:
lähtudes karuslooma (k.a küülikud) liigist
1) valib aretusloomad (vajadusel koostab aretusringid) vastavalt juhistele;
2) valmistab karuslooma seemenduseks/paarituseks ette, märgistades, eraldades ja fikseerides ning järgides hügieeninõudeid; abistab bioloogilise aretusmaterjali hoiustamisel vastavalt loomakasvatusspetsialisti juhistele;
3) jälgib karuslooma poegimist ja komplikatsioonide tekkimisel teavitab koheselt vastutavat isikut vastavalt ettevõtte sisekorrale;
4) tuvastab karuslooma poegimise vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
5) registreerib sündinud pojad, hukud ja surnultsünnid vastavalt ettevõtte töökorraldusele; vajadusel teeb ümberpaigutamist;
6) jälgib pesakonna tervislikku seisundit ja käitumist, tagab vastsündinute ohutuse, arvestades karuslooma liigiomast käitumist ja juhendades töötajaid;
7) valib vajadusel ammemad ja kasuemad vastavalt juhistele;
8) identifitseerib potentsiaalsed aretusloomad (tätoveerib, märgistab jm) vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
9) võõrutab pojad vastavalt spetsialisti juhistele.

Teadmised:
1) karusloomade ja küülikute aretuse alused;
2) karusloomade liigid ja küülikute tõud;
3) karusloomade ja küülikute füsioloogia ja taastootmise alused;
4) karusloomade ja küülikute pidamistingimused (allapanu, puuri suurus jne);
5) tõuaretuse algdokumentatsiooni täitmise põhimõtted;
6) tööohutusnõuded.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.20 Karusloomakasvatussaaduste tootmine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib nahastamiseks loomad välja ja märgistab need vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
2) nahastuse eelselt valmistab ette nahastuse ruumid ja hooldab sisseseadet vastavalt ettevõtte töökorraldusele ja õigusaktide nõuetele;
3) osaleb looma hukkamisel vastavalt juhistele;
4) nahastab, puhastab nahad, kraapides rasva;
5) trummeldab, paigutab vormile, kuivatab, võtab vormilt maha, sorteerib (emaslooma ja isaslooma nahad) ja pakendab nahad vastavalt ettevõtte töökorraldusele.

Teadmised:
1) naha liigid ja kvaliteediklassid.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.21 Põllumajandustöötaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib oma töös juhendeid, töökorraldusi, -eeskirju, häid põllumajandustavasid ning ohutusnõudeid; vastutab oma tööülesannete täitmise eest;
2) kannab hoolt heakorra, puhtuse ja meeldiva keskkonna eest ettevõttes, järgides mikrokliimat, hügieeninõudeid ja kasutades puhastus- ja desinfektsioonivahendeid (sh desinfektsioonimatid);
3) tegutseb plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult;
4) korraldab oma tegevust ja kohandab enda käitumist vastavalt olukorrale;
5) osaleb tulemuslikult meeskonnatöös ning suhtleb viisakalt klientide ja kolleegidega;
6) täiendab ennast tööalaselt, õpib ja omandab uusi töövõtteid, -meetodeid ja -tehnikaid, mõistab oma panust ettevõttes;
7) vajadusel oskab käituda kriisiolukordades: loomadega seotud olukorrad (näiteks vigastused, taudid, haigused jms), põllumajandushoonetega seotud olukorrad (näiteks põleng, veekahjustused, elektrikatkestused jms), inimestega seotud olukorrad (näiteks traumad, haigused jms); osutab esmaabi nii inimestele kui loomadele; põllumajandustehnikaga seotud olukorrad (liiklusavarii, masinarikked jm)
8) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 ja võõrkeeles tasemel A2 (vt Lisa 1);
9) kasutab oma töös arvutit algtasemel: AO1 punkt 1 ja AO2; tekstitöötlus AO3, tabelarvutus – andmete sisestamine ja summeerimine AO4 punktid 1, 2, 3, 4 ja6 ning internet AO7 (vt Lisa 2).

Teadmised:
1) töölõiguga seonduvate õigusaktide nõuded, keskkonnanõuded ja head põllumajandustavad;
2) töökeskkonna ja tööohutuse alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
Osakutsega seotud kompetentsid
Lüpsja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.11 Lüpsmine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab lüpsiinventari korrasolekut sh vajalike piima- ja vaakumvoolikute töökorrasolekut ning vaakumi olemasolu ja valmistab selle lüpsiks ette;
2) seab piimatangi tööasendisse, sulgedes kraanid ja paigutades piimavoolu toru paaki; paigaldab piima mehaaniliseks puhastamiseks vajalikud filtrid ja puhastussukad; kontrollib lüpsiks vajalike puhastusvahendite ja desinfektsiooniainete olemasolu;
3) suunab loomad vastavalt nende eelnevale grupeerimisele lüpsiplatsi, -karusselli või -roboti ootealale, avades ja sulgedes vajalikud eraldusväravad, asetades vajadusel loomade ajamisel libisemise vältimiseks täiendava allapanu, sulatades külmunud ala ning puhastades tee roojast;
4) tagab pärast lüpsi loomade liikumise lauta ettenähtud gruppi;
5) valmistab loomad lüpsmiseks ette, puhastades udara ja nisad, teeb eellüpsi ja hindab piima kvaliteeti visuaalselt; alustab lüpsi, asetades nisakannud nisadele, eraldab inimtoiduks sobimatu piima ning registreerib sobimatu piimaga looma;
6) lüpsab loomad, vastavalt lüpsitehnoloogiale ja desinfitseerib nisad lüpsijärgselt;
7) valmistab lüpsinventari põhipesuks ette, puhastades ja loputades lüpsiinventari nii seest kui väljast; puhastab ja desinfitseerib lüpsiinventari vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
8) puhastab ja desinfitseerib lüpsiala, eemaldades mehaanilise mustuse, pestes ja desinfitseerides selle vastavalt ettevõtte töökorraldusele; kontrollib ja vajadusel lisab pesuks vajalikke pesuaineid;
9) jälgib lüpsiroboti tööprotsessi, kontrollides täiendsööda olemasolu ja jälgides lüpsitulemusi; vajadusel suunab looma lüpsile, kõrvalkallete korral likvideerib need ja/või teavitab vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
10) peseb ja desinfitseerib lüpsiroboti vastavalt juhistele ning ettevõtte töökorraldusele;
11) korraldab looma kinnisperioodile ülemineku, arvestades tema füsioloogilisi näitajaid.

Teadmised:
1) looma liigiomane käitumine;
2) lüpsiinventari tööpõhimõtted;
3) hügieeninõuded lüpsmisel ja piimakäitlemisel.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
 
Põllumajandusmasinatega töötaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Töötamine põllumajanduslikus ettevõttes 4

Tegevusnäitajad:
Vastavalt juhistele:
1) veab ja ladustab sõnniku ja söödajäägid farmist;
2) transpordib sööda (silo, hein jne) ladustamise kohta;
3) söödab , joodab ja hooldab loomad ning linnud vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
4) teeb taimede kasvuaegseid hooldustöid;
5) niidab ja vajadusel kaarutab või vaalutab niiduse;
6) kontrollib masina ja seadme töökorrasolekut ning vea korral teavitab vastutavat isikut;
7) osaleb masinate ja seadmete hoiustamiseks või hooajatöödeks ettevalmistamisel, puhastades ja hooldades neid;
8) käitleb igapäevaselt põllumajanduslikke jäätmeid.

Teadmised:
1) keskkonnanõuded põllumajandusmasinatega töötamisel;
2) masinate ja seadmete kasutus- ja tööohutusnõuded;
3) põllumajandusmasinate- ja seadmete (külvi-, saagikoristus- jm masinad; haakeriistad, haagised jm seadmed) liigid, ehitus ning hooldamis- ja tööpõhimõtted;
4) taimekasvatuse alused sh enamlevinud põllu- ja rohumaakultuuride sordid, omadused ja kasutamine;
5) loomade ja lindude liigiomane käitumine;
6) loomade ja lindude heaolu nõuded;
7) söötmise ja jootmise alused vastavalt looma/linnu liigile;
8) jäätmekäitluse alused.

Hindamismeetod(id): praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.6 Põllumajandusmasinate (traktor, kombain) ja -seadmete (haakeriistad, kuivati jm) hooldamine ning remontimine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib masinate ja seadmete töökorrasolekut (igapäevane tehnokontroll) ja vajadusel hooldab (puhastab, määrib jm) neid;
2) valmistab masinad ja seadmed ette hoiustamiseks või hooajatöödeks, puhastades ja hooldades neid vastavalt juhistele;
3) määrab ja hindab tööseadmete kuluvosade seisundit, lähtudes tootja remondijuhistest;
4) remondib ja vajadusel asendab tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide osasid vastavalt tootja remondijuhisele.

Teadmised:
1) põllumajandusmasinate liigid (külvi-, saagikoristus- jm masinad ja seadmed) ja nende ehitus;
2) põllumajandusmasinate ja -seadmete hooldamis- ja tööpõhimõtted;
3) masinate ja seadmete kasutus- ja tööohutusnõuded.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö, kirjalik ülesanne ja vestlus

Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Taimekasvataja, tase 4
 
Veisekasvataja, tase 4
 
Seakasvataja, tase 4
 
Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4
 
Hobusekasvataja, tase 4
 
Linnukasvataja, tase 4
 
Karuslooma- ja küülikukasvataja, tase 4

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.22 Põllumajandustöötaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib oma töös juhendeid, töökorraldusi, -eeskirju, häid põllumajandustavasid ning ohutusnõudeid; vastutab oma tööülesannete täitmise eest;
2) kannab hoolt heakorra, puhtuse ja meeldiva keskkonna eest ettevõttes, järgides mikrokliimat, hügieeninõudeid ja kasutades puhastus- ja desinfektsioonivahendeid (sh desinfektsioonimatid);
3) tegutseb plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult;
4) korraldab oma tegevust ja kohandab enda käitumist vastavalt olukorrale;
5) osaleb tulemuslikult meeskonnatöös ning suhtleb viisakalt klientide ja kolleegidega;
6) täiendab ennast tööalaselt, õpib ja omandab uusi töövõtteid, -meetodeid ja -tehnikaid, mõistab oma panust ettevõttes;
7) vajadusel oskab käituda kriisiolukordades: loomadega seotud olukorrad (näiteks vigastused, taudid, haigused jms), põllumajandushoonetega seotud olukorrad (näiteks põleng, veekahjustused, elektrikatkestused jms), inimestega seotud olukorrad (näiteks traumad, haigused jms); osutab esmaabi nii inimestele kui loomadele; põllumajandustehnikaga seotud olukorrad (liiklusavarii, masinarikked jm)
8) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 ja võõrkeeles tasemel A2 (vt Lisa 1);
9) kasutab oma töös arvutit algtasemel: AO1 punkt 1 ja AO2; tekstitöötlus AO3, tabelarvutus – andmete sisestamine ja summeerimine AO4 punktid 1, 2, 3, 4 ja6 ning internet AO7 (vt Lisa 2).

Teadmised:
1) töölõiguga seonduvate õigusaktide nõuded, keskkonnanõuded ja head põllumajandustavad;
2) töökeskkonna ja tööohutuse alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-17042018-1.7/7k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.04.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Looma- ja taimekasvatus. Põllumajandustehnika
Kutse grupp: Põllumajandustootja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
613 Segapõllumajanduse oskustöölised
6130 Segapõllumajanduse oskustöölised
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tanel-Taavi Bulitko Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
Asso Einberg Lääne-Virumaa Põllumajanduse Nõuandekeskus
Hanna Kreen Põllumajandusministeerium
Merle Kruus Eesti Tõusigade Aretusühistu
Külli Marrandi Järvamaa Kutsehariduskeskus
Salme Mitt karusloomakasvatuse konsulent
Ann Riisenberg Eesti Põllumeeste Keskliit
Aita Sauemägi SA Innove
Külli Vikat Eesti Lambakasvatajate Selts
Eksperdid:
Matti Piirsalu Eesti Linnukasvatajate Selts
Professor Harald Tikk linnukasvataja

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist