Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Loomakasvataja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Loomakasvataja, tase 4
EN: Farm worker, level 4
Spetsialiseerumised:
  • Hobusekasvataja, tase 4
  • Küülikukasvataja, tase 4
  • Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4
  • Linnukasvataja, tase 4
  • Seakasvataja, tase 4
  • Veisekasvataja, tase 4
Vaata veelPeida
Osakutsed:
  • Lüpsja, tase 4
Kehtib alates: 31.10.2023
Kehtib kuni: 30.10.2028
Kutsestandardi versiooni number: 10
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Korrastati ja täiendati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses. Spetsialiseerumine karusloomakasvatusele võeti välja, kuna töömaailmas puudub selle järele vajadus. Sõnastati A.6 „Tulevikuoskused“. Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotusse B.1 nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Koostati B.2 „Üldoskused“ (varem kutset läbiv kompetents) ja valitav kompetents „Loomade karjatamine“ muudeti kohustuslikuks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Järvamaa Kutsehariduskeskus Loomakasvataja 215966 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.03.2024 Avatud
2 Järvamaa Kutsehariduskeskus Loomakasvataja (osakutse lüpsja) 215922 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 30.03.2024 Avatud
3 Järvamaa Kutsehariduskeskus Põllumajandustöötaja 136157 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/6 01.11.2023 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
4 Järvamaa Kutsehariduskeskus Põllumajandustöötaja 215969 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/6 26.03.2024 Avatud
5 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Põllumajandustöötaja 215383 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.11.2023 Avatud
6 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Põllumajandustöötaja 215377 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/6 01.11.2023 Avatud
7 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Põllumajandustöötaja 141260 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/6 01.11.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Loomakasvataja, tase 4 on oskustöötaja, kelle tööülesanneteks on loomade heaolu ja tervisliku seisundi jälgimine, nende hooldamine ja söötmine, osalemine loomade taastootmisega seotud töödel ning loomakasvatussaaduste tootmine nii tava- kui mahepõllumajanduslikus ettevõttes.
Töötamine põllumajandu...
se tootmisettevõttes eeldab heade põllumajandustavade järgimist ja tegutsemist viisil, mis tagab ohutu toidutootmise.

Loomakasvataja töötab iseseivalt, võttes vastu oma tööd puudutavaid otsuseid. Töö eeldab suhtlemist töökaaslastega ning töötamist nii üksi kui meeskonnas.

Loomakasvataja töö toimub nii sise- kui välitingimustes, vajadusel ka puhkepäevadel ning öisel ajal. Töö terviseriskid tulenevad kokkupuutest erinevate allergeenidega (loomade karvad, söödad, tolm, pesu- ja desinfektsioonivahendid, ravimid jm).

Loomakasvataja kasutab oma töös farmiseadmeid ja –tarvikuid (sh infotehnoloogilist riist- ja tarkvara). Töötamine liikurmasinatega nõuab juhtimisõigust vastavalt liiklusseadusele. Töötamine loomadega nõuab tervisetõendit vastavalt loomatauditõrje seadusele.

Loomakasvatuse kutsealal on ka loomakasvataja, tase 3 ja loomakasvatustootja, tase 5 kutsed. 3. taseme loomakasvataja töötab juhendamisel ning 5. taseme loomakasvatustootja planeerib ja korraldab tootmise.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Loomade või lindude hooldamine
A.2.2. Loomade või lindude söötmine
A.2.3. Loomade või lindude tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti juhendamisel
A.2.4. Loomade karjatamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Veisekasvatus
A.2.5. Veiste taastootmine
A.2.6. Lüpsmine
Seakasvatus
A.2.7. Sigade taastootmine
Lamba- ja kitsekasvatus
A.2.8. Lammaste ja kitsede taastootmine
A.2.9. Lamba- ja kitsesaaduste tootmine
Hobusekasvatus
A.2.10. Hobuste taastootmine
Linnukasvatus
A.2.11. Lindude taastootmine
A...
.2.12. Linnusaaduste tootmine
Küülikukasvatus
A.2.13. Küülikute taastootmine
A.2.14. Küülikusaaduste tootmine

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Loomakasvataja on enamasti läbinud erialase kutseõppe ja/või omandanud kutseoskused töökohal ning täiendõppes (vt ka B.1).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Veisekasvataja, seakasvataja, lambakasvataja, kitsekasvataja, karusloomakasvataja, linnukasvataja, hobusekasvataja, hobuhooldaja.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab

Looma- ja linnukasvatajate tulevikuoskuste aluseks on teadmised ökoloogiast ja keskkonnakaitsest, loomade heaolust, söötmistehnoloogiatest ning karja tervise profülaktikast. Oluline on osata seirata toodangu näitajaid ning õigeaegs...
et sekkuda tootmisprotsessidesse, sellega haakub riskijuhtimisoskus, tehniliste abivahendite valimise oskus ning nende tasuvuse kriitilise hindamise oskus. Tähtis on tunda ja kasutada ajakohaseid loomakasvatusvõtteid, energiatõhusa tootmise võimalusi ja tooteahelapõhist mõtlemist. Kasvava olulisusega on teadmised EL-i õigusest ja nõuetest looma- ja linnukasvatusele, juhtimis- ja majandusalased teadmised, teadmised ettevõtlusest, sh äriplaani koostamisest, teadmised bioohutusest, loomade käsitlemisest ja fikseerimisest, karjatervisest ning tööohutusest. Sarnaselt teiste ametialadega on muutuvad üha tähtsamaks andmeanalüüsioskus, keskkonnaalased teadmised, sh teadmised süsinikukrediidist.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Loomakasvataja kutsestandard koosneb üldoskustest, kohustuslikest ja spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid vastavalt valitud spetsialiseerumisele:

Veisekasvataja kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1-...
B.3.4 ja spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.3.5-B.3.6.

Seakasvataja kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.4 ja spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.7.

Lamba- ja kitsekasvataja kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.4 ja spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.3.8-B.3.9.

Hobusekasvataja kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.4 ja spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.10.

Linnukasvataja kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.4 ja spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.3.11-B.3.12.

Küülikukasvataja kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.4 ja spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.3.13-B.3.14.

Lüpsja, tase 4 osakutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kompetents B.3.6.

Loe edasi
Peida
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
Töömaailma taotlejale
1. Erialane töökogemus ja/või läbitud täienduskoolitused

Kutseõppe lõpetajale
1. Täies mahus läbitud vastava eriala tasemeõppe õppekava

Nõuded kutse taastõendamisel
Loomakasvataja, tase 4 kutse on tähtajatu, mistõttu kutse taastõendamis...
t ei toimu.

Kutse andmise korraldamine on reguleeritud taime- ja loomakasvatuse kutsete kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Loomakasvataja, tase 4 üldoskused
1. Järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
2. Järgib oma tegevuses keskkonnakaitsega seotud eeskirju, standardeid, juhiseid, seadusi ja tavasid.
3. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise ning järgib ohutusnõudeid.
4. Annab õ...
nnetuses osalenule, vigastatule, terviserikkega inimesele või loomale või muul moel kannatanule esmast meditsiinilist abi kuni arsti saabumiseni.
5. Mõistab ja kasutab toote, seadme vm kasutusjuhendit, saab aru toote kokkupanemise joonistest, kasutusviisidest jmt.
6. Jälgib, et tema tegevus oleks vastavuses tööülesannete suuliselt või kirjalikult kokkulepitud järjekorra ja sisuga.
7. Valib tööülesandest lähtudes sobivaima viisi töö tegemiseks, probleemi lahendamiseks või eesmärgi saavutamiseks.
8. Teavitab kolleege ja ülemusi probleemidest ja mittevastavustest.
9. Ajakohastab ettenägematute sündmuste korral oma käitumist või tegutsemist, et tegevus saaks jätkuda võimalikult tavapärasel moel.
10. Hoiab ja korda ning kasutab teiste inimeste, organisatsiooni, ühiskonna ja loodusvarasid (materjalid, seadmed jm) hoolivalt ja otstarbekalt.
11. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
12. Oskab hinnata oma tundeid, mõtteid ja käitumise tagamaid ning reguleerida neid kriitilistes situatsioonides.
13. Säilitab keerukates olukordades rahu ega kaota enesekontrolli.
14. Käitub tasakaalukalt ja läbimõeldult nii enda kui ka teiste tugevate tunnete (rõõm, kurbus, viha, hirm, pettumus jmt) korral; vajaduse korral jagab muret asjakohaste inimestega ja otsib abi.
15. Koostöös tööandjaga analüüsib oma teadmisi ja oskusi, määratleb koolitusvajaduse ja leiab võimalusi oma arengueesmärkide saavutamiseks, osaledes erialaüritustel, koolitustel, kutseühingute tegevuses ning lugedes erialakirjandust.
16. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 ja tööks vajalikul tasemel ühe võõrkeele erialaterminoloogiat (vt lisa 1).
17. Mõistab ja kasutab digitaalseid süsteeme, tööriistu ja rakendusi ning töötleb digitaalset teavet algtasemel kasutaja tasemel (vt lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Loomade või lindude hooldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Jälgib ja reguleerib sisekliimat, jälgib sööda ja vee olemasolu; hooldab loomi või linde, puhastades söötmis- ja jootmisala ning eemaldades sõnniku, vajadusel lisab allapanu, arvestades loomade või lindude pidamise eesmärki ja heaolu; kasutab sisekliima jälgimiseks automaatikat, vajadusel seadistab.
2. Grupeerib ja/või paigutab loomad või linnud ümber, arvestades nende kasvatamise eesmärki ja tootmisperioodi.
3. Vaatleb loomi või linde igapäevaselt haigete ja/või surnud loomade või lindude leidmiseks ning vajadusel eraldab, registreerib ja edastab teabe vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
4. Puhastab vajadusel loomad või linnud, arvestades nende heaolu ja pidamise eesmärki.
5. Hooldab sõrgu/kapju või küüniseid/tiibu, arvestades looma või linnu liiki ja töökorraldust; abistab vajadusel spetsialisti loomade sõrgade/kapjade värkimisel ja küüniste/tiibade kärpimisel.
6. Jälgib farmiseadmete kasutamisel nende töökorras olekut, rikete korral teavitab vastutavat isikut, järgib kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, hooldab vastavalt juhistele.
B.3.2 Loomade või lindude söötmine 4

Tegevusnäitajad
1. Jälgib visuaalselt loomade või lindude söömust, järelejäänud sööda kogust.
2. Ladustab söödad, puhastab hoiuruumid, hindab söötade ja vee kvaliteeti organoleptiliselt; eemaldab riknenud sööda ja vee;
3. Puhastab ning vajadusel desinfitseerib söötmisala ja -vahendid, järgides juhiseid, hügieeninõudeid, pesu- ja desinfitseerimisvahendite kasutusjuhendeid.
4. Valmistab ette sööda vastavalt etteantud juhendile ja ratsioonile, söödab ja joodab loomi või linde, vastavalt ettevõtte töökorraldusele, arvestades looma- või linnuliiki ja kasutades muuhulgas eelseadistatud söötmisautomaatikat.
5. Kontrollib söötmis- ja jootmisseadmete töökorras olekut ja vee olemasolu, rikete korral teavitab vastutavat isikut, järgib kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, hooldab vastavalt juhistele.
B.3.3 Loomade või lindude tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti juhendamisel 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab visuaalselt loomade või lindude üldist tervislikku seisundit, teavitab kõrvalekalletest, vajadusel eraldab looma või linnu, fikseerib ning osutab esmast abi vastavalt juhistele ja ohutustehnikat järgides, abistab loomaarsti.
2. Ravib ja hooldab haiget looma või lindu vastavalt loomaarsti juhistele, teeb linnu hädatapmise vastavalt juhisele:
3. Looma või linnu surma korral teavitab vastutavat isikut, osaleb korjuste transportimisel ja hoiustamisel, arvestades seadusest tulenevaid nõudeid ning vastutava isiku juhiseid.
B.3.4 Loomade karjatamine 4

Tegevusnäitajad
1. Rajab ja hooldab karjaaedu, -teid või täiustatud puurisüsteeme (küülikud) kontrollib karjaaia korrasolekut, vajadusel parandab ja teisaldab aedu vastavalt juhistele.
2. Jälgib visuaalselt ja ajab karja vastavalt juhistele.
3. Hindab sööda tagavara rohumaadel; tagab vee ja lisasöötade olemasolu.
4. Jälgib karjamaade seisukorda ja teeb hooldust vastavalt juhistele.
5. Jälgib karja terviklikkust ja käitumist visuaalselt; ohu või puuduste märkamisel tegutseb vastavalt juhistele.
Osakutsega seotud kompetentsid
Lüpsja, tase 4 EKR tase: 4

Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Veisekasvataja kutse taotlemisel tuleb tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.3.5-B.3.6. Seakasvataja kutse taotlemisel tuleb tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.7. Lamba- ja kitsekasvataja kutse taotlemisel tuleb tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B....3.8-B.3.9. Hobusekasvataja kutse taotlemisel tuleb tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.10. Linnukasvataja kutse taotlemisel tuleb tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.3.11-B.3.12. Küülikukasvataja kutse taotlemisel tuleb tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.3.13-B.3.14.
Loe edasi
Peida
Veisekasvataja, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.3.5 Veiste taastootmine 4

Tegevusnäitajad
1. Tuvastab indleva veise visuaalselt või abivahendeid kasutades, arvestades veise füsioloogilisi näitajaid ja käitumise eripära; registreerib indleva looma ja teavitab vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
2. Märgistab, eraldab ja fikseerib veise paarituseks või seemenduseks vastavalt juhistele.
3. Märgistab loomad tiinusekontrolliks ja abistab looma tiinuse kontrollimisel vastavalt juhistele.
4. Jälgib veise poegimist ja komplikatsioonide tekkimisel teavitab, vajadusel abistab veist poegimisel.
5. Identifitseerib vastsündinu vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
6. Jälgib poeginud looma ja vastsündinud vasika tervislikku seisundit ning käitumist visuaalselt, tagab vastsündinu heaolu.
7. Veendub ternespiima olemasolus ja kontrollib selle kvaliteeti ning kättesaadavust vasikale, joodab vasikale ternespiima, vajadusel joodab sondiga.
8. Võõrutab noorloomad vastavalt töökorraldusele.
B.3.6 Lüpsmine 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab lüpsiinventari valmisolekut ja valmistab selle lüpsiks ette; seab piimajahuti tööasendisse; kontrollib lüpsiks vajalike puhastusvahendite ja desinfektsiooniainete olemasolu.
2. Suunab loomad vastavalt nende eelnevale grupeerimisele lüpsile; tagab pärast lüpsi loomade liikumise lauta ettenähtud gruppi.
3. Puhastab nisad, teeb eellüpsi ja hindab visuaalselt piima kvaliteeti ning märgistab haige udaraga looma vastavalt juhistele.
4. Lüpsab loomad ja desinfitseerib nisad lüpsijärgselt vastavalt juhistele; eraldab ja utiliseerib toiduks sobimatu piima.
5. Lüpsab mastiiti haigestunud looma ja ravib vastavalt veterinaari ettekirjutusele.
6. Valmistab lüpsinventari pesuks ette, puhastab ja desinfitseerib lüpsiinventari, peseb lüpsikannu ning tagab lüpsiala puhtuse vastavalt juhistele.
7. Jälgib lüpsitulemusi, kontrollib täiendsööda olemasolu, vajadusel suunab looma lüpsile ja likvideerib kõrvalkalded vastavalt juhistele; puhastab lüpsiroboti vastavalt ettevõtte töökorraldusele.
8. Jätab lehma kinnisperioodile, vajadusel teeb profülaktilist ravi vastavalt juhistele; grupeerib kinnisloomad.
 
Seakasvataja, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.3.7 Sigade taastootmine 4

Tegevusnäitajad
1. Valib grupeerib aretusloomad ja põhikarja vastavalt juhistele.
2. Tuvastab indleva emise visuaalselt või abivahendeid kasutades, arvestades emiste füsioloogilisi näitajaid ja käitumise eripära, teavitab sellest taastootmise eest vastutavat isikut.
3. Valmistab emise paarituseks/seemenduseks ette, vajadusel märgistades, eraldades ja fikseerides emise ning järgides hügieeninõudeid.
4. Teostab kuldiga paaritust, jälgides kuldi ja emise käitumist, järgib ohutusreegleid, registreerib paarituse; abistab seemendajat.
5. Abistab loomakasvatusspetsialisti, konsulenti või loomaarsti emise tiinuse kontrollimisel.
6. Märgistab ja registreerib tiine emise vastavalt ettevõtte töökorraldusele; käsitleb mittetiinet emist vastavalt juhistele; tuvastab aborteerunud või mitte-tiineks osutunud emise, teavitab sellest vastutavat isikut.
7. Valmistab ette poegimisosakonna ja poegimispoksid (puhastab, peseb, desinfitseerib ja reguleerib temperatuuri), tagades poegimiseks sobiva keskkonna.
8. Jälgib emise poegimist ja abistab emist poegimisel vastavalt ettevõtte töökorraldusele; komplikatsioonide tekkimisel teavitab koheselt vastutavat isikut.
9. Identifitseerib (sälgib, tätoveerib, märgistab jm) ja registreerib põrsad vastavalt ettevõtte töökorraldusele.
10. Jälgib poeginud emise ja vastsündinute tervislikku seisundit ja käitumist visuaalselt, tagab vastsündinutele ohutuse (emise eest, toidu kättesaamine jm).
11. Kontrollib ternespiima olemasolu ja selle kättesaadavust järglastele, jälgides põrsaste toitumust.
12. Registreerib sündinud põrsad ja teeb ümberpaigutamist vastavalt ettevõtte töökorraldusele; registreerib hukud ja surnultsünnid vastavalt juhistele.
13. Valib vajadusel ammemised ja kasuemad vastavalt juhistele.
14. Lihvib põrsaste hambad, kupeerib sabad ja kastreerib kultpõrsad vastavalt juhistele; abistab profülaktiliste tööde tegemisel vastavalt juhistele (rauasüst jms).
15. Võõrutab põrsad vastavalt spetsialisti juhistele.
 
Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.3.8 Lammaste ja kitsede taastootmine 4

Tegevusnäitajad
1. Moodustab ja dokumenteerib paaritusgrupid vastavalt juhistele.
2. Valmistab poegimisala vastavalt saadud juhistele poegimiseks ette, tagades sobiva keskkonna; kontrollib vajaliku inventari olemasolu.
3. Tuvastab poegiva ja/või poeginud ute või kitse, vajadusel abistab poegimisel, teavitab komplikatsioonidest, eraldab teistest lammastest või kitsedest vastavalt juhistele.
4. Jälgib poeginud ute või kitse ja talle tervislikku seisundit ja käitumist, tagab ternespiima kättesaamise tallele.
5. Valib vajadusel amme ja/või kasuema vastavalt juhistele.
6. Registreerib sündinud talled, surnultsünnid ja hukud ning märgistab talled vastavalt juhistele.
7. Võõrutab talled vastavalt juhistele.
B.3.9 Lamba- ja kitsesaaduste tootmine 4

Tegevusnäitajad
1. Pügab lambad vastavalt juhistele.
2. Sorteerib villa ja pakendab selle vastavalt juhistele.
3. Valmistab lamba- või kitsenaha parkimiseks ette (soolab) vastavalt juhistele.
4. Lüpsab piimalambad ja -kitsed vastavalt juhistele.
 
Hobusekasvataja, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.3.10 Hobuste taastootmine 4

Tegevusnäitajad
1. Tuvastab visuaalselt inna, arvestades hobuste füsioloogilisi näitajaid ja käitumise eripära, teavitab vastutavat isikut; valmistab suguhobused paarituseks või seemenduseks ette, abistab paaritusel või seemendusel vastavalt ettevõtte töökorraldusele.
2. Tuvastab visuaalselt poegimiseelse seisundi, teavitab sellest taastootmise eest vastutajat ning vajadusel osutab abi sünnitusel.
3. Jälgib varssade iseseisvat söömist, seedimisprotsesside toimimist ja üldist tervislikku seisundit, arvestades liigiomaseid füsioloogilisi näitajaid.
4. Hooldab ja jälgib varssunud märade tervislikku seisundit; puhastab asemeid, arvestades varsaga märade eripära.
5. Talutab varsaga märasid ja õpetab varssu sotsialiseeruma vastavalt juhistele ning tagades hobuste ja inimeste turvalisuse.
6. Võõrutab varsad vastavalt juhistele.
 
Linnukasvataja, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.3.11 Lindude taastootmine 4

Tegevusnäitajad
1. Seemendab linnud kunstlikult vastavalt juhistele.
2. Valib ja kogub haudemunad vastavalt kvaliteedile ning valmistab haudemunad hautamiseks ette; paigutab embrüod koorumiskappi vastavalt juhistele.
3. Jälgib haudemunade kunstlikul hautamisel haude- ja koorumiskapi tööd ja vajadusel likvideerib kõrvalekalded vastavalt juhistele.
4. Kontrollib koorunud tibusid, korjab tibud koorumiskastidest, eraldab haudepraagi ning valmistab tibud ette transpordiks vastavalt juhistele.
5. Teeb munemise jõudluskontrolli vastavalt juhistele.
6. Jälgib tibude ja noorte sugulindude kasvamist, järgides lindude üleskasvatusrežiime.
B.3.12 Linnusaaduste tootmine 4

Tegevusnäitajad
1. Valmistab linnud ja lindla ette realiseerimisele saatmiseks vastavalt juhistele.
2. Kogub ja sorteerib mune kvaliteediklassidesse vastavalt nõuetele; vajadusel puhastab, märgistab, pakendab ja ladustab.
3. Puhastab, peseb, kuivatab, sorteerib ja vajadusel pakendab linnusuled.
 
Küülikukasvataja, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.3.13 Küülikute taastootmine 4

Tegevusnäitajad
1. Valib taastootmiseks loomad (vajadusel koostab aretusringid) vastavalt juhistele.
2. Tuvastab indleva küüliku visuaalselt, arvestades füsioloogilisi näitajaid ja käitumise eripära; valmistab looma seemenduseks/paarituseks ette, märgistades, eraldades ja fikseerides looma vastavalt juhistele.
3. Valmistab puurid vastavalt juhistele poegimiseks ette, tagades sobiva keskkonna ja kontrollib vajaliku inventari olemasolu.
4. Tuvastab poegiva ja/või poeginud küüliku, vajadusel abistab poegimisel, järgides hügieeninõudeid ja jälgides loomade tervislikku seisundit.
5. Registreerib sündinud pojad, hukud ja surnultsünnid vastavalt juhistele; vajadusel teeb ümberpaigutamist; märgistab potentsiaalsed tõuloomad vastavalt töökorraldusele.
6. Jälgib pesakonna tervislikku seisundit ja käitumist, tagab vastsündinute ohutuse, arvestades küüliku ja karuslooma liigiomast käitumist.
7. Võõrutab küülikud vastavalt töökorraldusele.
B.3.14 Küülikusaaduste tootmine 4

Tegevusnäitajad
1. Valib nahastamiseks loomad, vajadusel hindab välimikku ja nahastamisvalmidust vastavalt juhistele; märgistab loomad vastavalt juhistele.
2. Valmistab ette nahastuse ruumid ja hooldab sisseseadet, arvestades õigusaktide nõudeid ja juhiseid.
3. Tapab looma vastavalt juhistele, tööplaanile ja õigusaktide nõuetele.
4. Nahastab looma trummeldades, nülgides, puhastades nahad ja kraapides rasva.
5. Trummeldab naha, paigutab vormile, kuivatab, võtab vormilt maha, sorteerib (emaslooma ja isaslooma nahad) ja pakendab nahad vastavalt juhistele.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-31102023-2.6/10k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.10.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Looma- ja taimekasvatus. Põllumajandustehnika
Kutse grupp: Loomakasvataja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
612 Loomakasvatuse oskustöölised
6121 Loomakasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Mae Alviste Järvamaa Põllumeeste Liit
Kerli Ats Luigeveski Agro
Anu Hellenurme Eesti Tõusigade Aretusühistu
Aive Kupp Järvamaa Kutsehariduskeskus
Mirjam Pikkmets Mätiku Talumeiereid
Janek Prits Estfarm OÜ
Kristjan Reino Eesti Lihaveiste Kasvatuse Selts
Vallo Seera Outserv OÜ
Kaisa Vahtmäe Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist