Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tekstiilkäsitööline, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Tekstiilkäsitööline, tase 4
EN: Textiles craftspeople, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 25.04.2018
Kehtib kuni: 18.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard uuendatud seoses lõppeva kehtivusajaga; uuendamisel muudetud kutsenimetust (varasemalt tekstiilkäsitöö sell, tase 4); töös olulised põhioskused on kirjeldatud kohustuslike kompetentsidena, lisaks valitavad kompetentsid Masintikkimine ning Materjalide värvimine, trükkimine ja maalimine; kutsestandardi lisas on välja toodud kohustuslike töövõtete ja tehnikate loetelu.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tekstiilkäsitööline on käsitöö tegija, kes valmistab tekstiile ja tekstiilist esemeid.
Tekstiilkäsitööline, tase 4 töötab iseseisvalt, kombineerib erinevaid tehnikaid, juhendab oma oskuste piires kaastöötajaid.

Kutsealal on ka
tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3, kes töötab juhendamisel ja vasta...
valt juhenditele, kasutades etteantud materjale;
tekstiilkäsitööline, tase 5, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda;
tekstiilkäsitöö meister, tase 6, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda, lisaks juhendab ja nõustab, loob õppematerjale;
tekstiilkäsitöö meister, tase 6 esmane kutse, mis saadakse kõrgkooli vastava õppekava läbimisel ja mis ei sisalda spetsialiseerumist;
tekstiilkäsitöö meister, tase 7, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda, lisaks juhendab ja nõustab, loob õppematerjale, arendab valdkonda, töötab välja uusi tehnoloogiaid ja töövõtteid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööprotsessi korraldamine
1. Eseme kavandamine.
2. Tööprotsessi kavandamine.
3. Materjalide varumine ja ettevalmistamine.
4. Töövahendite ettevalmistamine.
5. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
6. Tööprotsessi dokumenteerimine.
7. Tekstiilkäsitöö tehnikate kombineerimine.
8....
Viimistlemine.
9. Vigade ja probleemide tuvastamine ning kõrvaldamine.
10. Tekstiilkäsitöö tehnikate tingmärkide ja skeemide lugemine ja kasutamine.

A.2.2 Kangakudumine
1. Kangastelgede rakendamine.
2. Erinevate sidustega kangaste kudumine.
3. Vööde kudumine.
4. Kanga materjali ja siduse määratlemine, kangarakenduse tuletamine.

A.2.3 Silmuskudumine
1. Esemete, sh pitside kudumine.
2. Kootud detailide ühendamine.
3. Koepindade määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

A.2.4 Heegeldamine
1. Esemete, sh pitside heegeldamine.
2. Heegeldatud detailide ühendamine.
3. Heegelpindade määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

A.2.5 Tikkimine
1. Esemete tikkimine.
2. Tikitud detailide ühendamine.
3. Tikandite määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

A.2.6 Käsitööalane ettevõtlus
1. Ettevõtte tegevuse korraldamine.
2. Töötajate juhendamine.
3. Toote ja/või teenuse arendus.
4. Toodete ja/või teenuste esitlus ning müük.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.7 Masinkudumine
1. Kudumismasina ettevalmistamine ja seadistamine.
2. Esemete kudumine lõike järgi.
3. Masinal kootud detailide ühendamine.
4. Koepindade määratlemine, skeemi tuletamine ja koostamine.

A.2.8 Masintikkimine
1. Tikkimismasina ettevalmistamine ja seadistamine.
2. Valmisfa...
ilide ja tikkimisprogrammide kasutamine.
3. Esemete tikkimine.

A.2.9 Materjalide värvimine, trükkimine ja maalimine
1. Materjali värvimine.
2. Trükkimine.
3. Tekstiili maalimine.

A.2.10 Viltimine
1. Esemete kuivviltimine.
2. Esemete märgviltimine.
3. Viltimistehnika määratlemine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Käsitöö tegija tööaeg on paindlik, vajadusel hooajatöö või töö puhkepäevadel. Töö võib olla füüsiliselt pingutav ja sundasendit nõudev. Võib esineda kokkupuudet tolmu (allergiaoht) ja keemiliste ainetega, silmade tervishoiu huvides on vajalik hea valgustus.
A.4 Töövahendid
Seadmed ja vahendid vastavalt käsitöötehnikale ja spetsialiseerumisele, nt kangasteljed, kudumismasin, õmblusmasin, vardad, heegelnõel.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on olulised käeline osavus, ruumiline mõtlemine, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus, vastutustunne ja õpivalmidus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme tekstiilkäsitöölise kompetentsid omandatakse kutseõppeasutuses või töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tekstiilkäsitöö valmistaja, tekstiilkäsitööline, kangakuduja, heegeldaja, tikkija, kuduja, masinkuduja, tekstiilimaalija, viltija, masintikkija.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 - B.2.6 ja B.2.11 (läbiv kompetents) ning vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.7 – B.2.10.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. kavandab eseme, arvestades kompositsiooni ja värvusõpetuse põhimõtetega ning materjali eripära ja kasutatava tehnoloogiaga; koostab mõõtkavas tööjoonise; loeb etteantud kavandeid ja tööjooniseid;
2. valib vastavalt kavandile ja eseme otstarbele materjali ja tehnoloogia, teeb tööproovi; arvestab eseme valmistamiseks kuluva aja;
3. arvestab vastavalt kavandile, tööproovile ja eseme otstarbele materjali koguse, varub materjalid; valmistab ette (vt lisa 1) tööks vajaliku koguse materjali vastavalt juhendile ja kasutatavale tehnikale, arvestades valmiva eseme otstarvet ning omadusi;
4. komplekteerib kavandatud eseme valmistamiseks töövahendid vastavalt kasutatavale tehnikale;
5. loob ergonoomiliselt sobiva ja ohutu töökeskkonna vastavalt nõuetele;
6. dokumenteerib tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks ja kogemuse talletamiseks;
7. kombineerib erinevaid tekstiilkäsitöö tehnikaid vastavalt kavandile;
8. viimistleb eseme, arvestades eseme valmistamisel kasutatud tehnikat, materjali eripära ja eseme otstarvet;
9. tunneb ära eseme valmistamisel tekkinud vead ning kõrvaldab need;
10. loeb ja kasutab tekstiilkäsitöö tehnikate tingmärke ja skeeme.
B.2.2 Kangakudumine 4

Tegevusnäitajad:
1. rakendab kangasteljed vastavalt rakendusskeemile;
2. koob erinevatest materjalidest liht- ja liitsidustes kangaid vastavalt kavandile ja rakendusskeemile;
3. koob kirivöid vööteljel või umbses ringis vastavalt rakendusskeemile;
4. teeb kindlaks kanga materjali, siduse ja kasutusala; tuletab rakendusskeemi; kohandab rakendusi vastavalt eesmärgile.
B.2.3 Silmuskudumine 4

Tegevusnäitajad:
1. koob esemeid vastavalt juhendile ja skeemile; määrab eseme silmuste arvu, arvestades koe venivust ja materjali omadusi; reguleerib sobiva lõnga, töövahendite ja -võtetega koe tihedust;
2. ühendab kootud detailid sobivate töövõtetega;
3. teeb kindlaks kootud eseme valmistamise viisi, materjali ja kasutusala; tuletab tööskeemi; kohandab seda vastavalt eesmärgile.
B.2.4 Heegeldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. heegeldab esemeid vastavalt juhendile ja skeemile; määrab eseme silmuste arvu, arvestades heegelpinna venivust ja materjali omadusi; reguleerib sobiva materjali, töövahendite ja -võtetega heegelpinna tihedust;
2. ühendab heegeldatud detailid sobivate töövõtetega;
3. teeb kindlaks heegeldatud eseme valmistamise viisi, materjali ja kasutusala; tuletab tööskeemi; kohandab seda vastavalt eesmärgile.
B.2.5 Tikkimine 4

Tegevusnäitajad:
1. tikib esemeid vastavalt juhendile ja skeemile; reguleerib sobiva materjali, töövahendite ja -võtetega tikandi suurust;
2. ühendab tikitud detailid sobivate töövõtetega;
3. tunneb ära tikandi ja tikkimisel kasutatud materjalid; tuletab tööjoonise.
B.2.6 Käsitööalane ettevõtlus 4

Tegevusnäitajad:
1. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib talle sobiva ettevõtlusvormi; korraldab oma tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtluse põhitõdedest; planeerib oma töö; teeb koostööd erinevate partneritega, sh võrgustikega, jälgides tegutsemise tõhusust;
2. vajadusel juhendab kaastöötajaid või koostööpartnereid oma oskuste piires;
3. kujundab sihtgrupist lähtudes toote ja/või teenuse; leiab oma tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi, lähtudes sihtgrupist, logistikast, tasuvusest ja tootmisbaasist; kujundab toote ja/või teenuse hinna; korraldab toote pakendamise, vajadusel koostab kasutus- ja hooldusjuhendi;
4. organiseerib oma toodete ja/või teenuste esitluse ning müügi, arvestades nõudlust, võimalusi, tasuvust jm.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb tõendada vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.7 – B.2.10.
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Masinkudumine 4

Tegevusnäitajad:
1. valmistab kudumismasina ette ühe või kahe plaadiga kudumiseks;
2. koob põhiplaadiga lihtsamaid lõikejärgseid esemeid ning kahe plaadiga ringselt ja soonikut; kasvatab ja kahandab silmuseid; muudab koe tihedust vastavalt töö eesmärgile ja lähtuvalt materjalist; kasutab erinevaid loomis- ja lõpetamismeetodeid; kasutab mustrikaarte; koob kahe plaadiga soonikut ja ringset kudet; koostab ise kirjatud koe kaarte;
3. ühendab masinal kootud detaile käsitsi või õmblusmasinal;
4. teeb kindlaks kudumil kasutatud tehnoloogilised võtted; koostab lõike järgimiseks skeemi.
B.2.8 Masintikkimine 4

Tegevusnäitajad:
1. seadistab tikkimisseadmega varustatud universaalõmblusmasina; valib sobiva tugikanga, raami ja programmi, arvestades tikitava eseme materjali, suuruse ja funktsiooniga;
2. kasutab valmisfaile, korrigeerib neid vastavalt masina võimalustele, arvestades valmiva eseme otstarvet ning omadusi;
3. tikib valmisfaile kasutades tikkimisseadmega varustatud universaalõmblusmasinaga; kasutab spetsiaalseid tikkimisniite, tugikangaid ja abivahendeid arvestades nende omavahelise sobivusega.
B.2.9 Materjalide värvimine, trükkimine ja maalimine 4

Tegevusnäitajad:
1. värvib lõngu ja kangaid sünteetiliste värvidega vastavalt juhendile;
2. kujundab tekstiilmaterjale trükitehnikates, arvestades materjali ja tehnika eripära, omavahelist sobivust ning eseme kasutusotstarvet;
3. kujundab tekstiilmaterjale erinevates maalitehnikates, arvestades materjali ja tehnika eripära, omavahelist sobivust ning eseme kasutusotstarvet.
B.2.10 Viltimine 4

Tegevusnäitajad:
1. valmistab juhendi järgi nii käsitsi kui ka masinaid kasutades kuivviltimistehnikas esemeid, arvestades materjali eripära; kombineerib erinevaid kuiv- ja märgviltimistehnikaid;
2. valmistab juhendi järgi nii käsitsi kui ka masinaid kasutades märgviltimistehnikas tasapindseid ja ruumilisi esemeid, arvestades materjali eripära; kasutab sobivaid abivahendeid; kombineerib erinevaid kiudusid ja kangaid ning kuiv- ja märgviltimistehnikaid; kasutab kohaseid viimistlusvõtteid ja -vahendeid;
3. määratleb vilditud esemete valmistamisel kasutatud tehnikaid ja materjale.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Tekstiilkäsitööline, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib oma tööd ja tulemusi, teeb vajadusel korrektuure;
2. hoiab end kursis erialase terminoloogiaga, kasutab seda korrektselt;
3. kasutab tekstiilmaterjale, arvestades tehnikat, materjali(de) omadusi ning eseme otstarvet;
4. säilitab ja arendab oma kutseoskusi; hoiab end kursis erialaste arengutega;
5. järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid (vt lisa 2 Käsitöölise kutse-eetika); järgib oma tööga seotud õigusakte, sh autoriõiguse seadust;
6. loob head suhted kolleegide ja klientidega; valib sobiva suhtlemisstiili;
7. planeerib ja kasutab ressursse (nt inimesed, aeg, töövahendid, finantsid) efektiivselt; jälgib tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist;
8. hoiab töö ja eraelu tasakaalus ning hoolitseb oma tervise ja töövõimekuse hoidmise eest;
9. töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas; teeb koostööd;
10. kasutab eesti keelt klientide ja kolleegidega suhtlemiseks vajalikul tasemel;
11. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades, Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 3 Digioskused) ning sobivaid erialaseid programme.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.21/7k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 25.04.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Tekstiilkäsitööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7318 Tekstiil-, nahk- jms tooteid valmistavad käsitöömeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Töövõtted tehnikad ja abivahendid
Lisa 2 Käsitöölise kutse-eetika
Lisa 3 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anu Randmaa MTÜ Rahvarõivas, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Silja Nõu OÜ Kodukäsitöö
Maret Lehis OÜ Pileum
Ave Matsin Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Inna Soonurm SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist