Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tekstiilkäsitöö meister, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Tekstiilkäsitöö meister, tase 7
EN: Textiles craftspeople, level 7
Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.25/6k
Kutsestandardi versiooni number: 6
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
  • Kangakuduja
  • Masinkuduja
  • Masintikkija
  • Materjalide värvija ja trükkija
  • Pitstehnikates esemete valmistaja
  • Rahvarõivaste valmistaja
  • Tikkija
  • Viltija
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Tekstiilkäsitööline
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 25.04.2018
Kehtib alates: 25.04.2018
Kehtib kuni: 24.04.2023
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
23 Pedagoogika tippspetsialistid
235 Muud pedagoogika tippspetsialistid
2355 Huvikoolide ja eratundide kunstiõpetajad
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Muudatused:
Varasemalt käsitöömeister, tase 7 ühe spetsialiseerumisena olnud kutse on kirjeldatud eraldi kutsestandardis ning struktuurilt teiste kutseala kutsetega võrreldavana; kutsestandardi lisas on välja toodud kohustuslike töövõtete ja tehnikate loetelu.
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Töövõtted tehnikad ja abivahendid
Lisa 2 Käsitöölise kutse-eetika
Lisa 3 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anu Randmaa MTÜ Rahvarõivas, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Silja Nõu OÜ Kodukäsitöö
Maret Lehis OÜ Pileum
Ave Matsin Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Inna Soonurm SA Innove
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Tekstiilkäsitöö meister on käsitöö tegija, kes kavandab ja valmistab tekstiile ning tekstiilist esemeid. Ta valdab vähemalt ühte tehnikat meistritasemel, annab edasi oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi ning organiseerib ja juhendab kaastöötajate tööd, vastutades protsessi sujuvuse eest.
Tekstiilkäs...
itöö meister, tase 7 on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda, lisaks juhendab ja nõustab, loob õppematerjale, arendab valdkonda, töötab välja uusi tehnoloogiaid ja töövõtteid.

Kutsealal on ka
tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3, kes töötab juhendamisel ja vastavalt juhenditele, kasutades etteantud materjale;
tekstiilkäsitööline, tase 4, kes töötab iseseisvalt, kombineerib erinevaid tehnikaid, juhendab oma oskuste piires kaastöötajaid;
tekstiilkäsitööline, tase 5, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda;
tekstiilkäsitöö meister, tase 6, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda, lisaks juhendab ja nõustab, loob õppematerjale;
tekstiilkäsitöö meister, tase 6 esmane kutse, mis saadakse kõrgkooli vastava õppekava läbimisel ja mis ei sisalda spetsialiseerumist.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Tööprotsessi korraldamine
1. Eseme kavandamine.
2. Tööprotsessi kavandamine.
3. Materjalide varumine ja ettevalmistamine.
4. Töövahendite ettevalmistamine.
5. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
6. Tööprotsessi dokumenteerimine.
7. Tekstiilkäsitöö tehnikate kombineerimine.
8....
Viimistlemine.
9. Vigade ja probleemide tuvastamine ning kõrvaldamine.
10. Tekstiilkäsitöö tehnikate tingmärkide ja skeemide lugemine, kasutamine ja loomine.

A.2.2 Käsitööalane ettevõtlus
1. Ettevõtte tegevuse korraldamine.
2. Töötajate juhendamine.
3. Tekstiilesemete disainimine.
4. Toote ja/või teenuse arendus.
5. Toodete ja/või teenuste esitlus ning müük.

A.2.3 Nõustamine ja juhendamine
1. Nõustamine.
2. Juhendamine.
3. Õppematerjalide koostamine.

A.2.4 Arendustegevus
1. Uurimine, rakendusuuringute läbiviimine.
2. Arendustegevuste kavandamine ja elluviimine.
3. Kutseala populariseerimine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Kangakudumine
A.2.5 Kangakudumine
1. Kangastelgede rakendamine.
2. Erinevate sidustega kangaste kudumine.
3. Vööde kudumine.
4. Kanga materjali ja siduse määratlemine, kangarakenduse tuletamine.

Masinkudumine
A.2.6 Masinkudumine
1. Kudumismasina ettevalmistamine ja seadistamine.
2. Esem...
ete kudumine lõike järgi.
3. Masinal kootud detailide ühendamine.
4. Koepindade määratlemine, skeemi tuletamine ja koostamine.

Tikkimine
A.2.7 Tikkimine
1. Esemete tikkimine.
2. Tikitud detailide ühendamine.
3. Tikandite määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

Masintikkimine
A.2.8 Masintikkimine
1. Tikkimismasina ettevalmistamine ja seadistamine.
2. Valmisfailide ja tikkimisprogrammide kasutamine.
3. Esemete tikkimine.
4. Detailide ühendamine.

Pitstehnikates esemete valmistamine
A.2.9 Pitstehnikates esemete valmistamine
1. Pitside valmistamine.
2. Pitside ühendamine.
3. Pitside määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

Rahvarõivaste valmistamine
A.2.10 Rahvarõivaste valmistamine
1. Rahvarõivaste komplekteerimine.
2. Lõigete ja tööjuhiste koostamine, kasutamine ja kohandamine.
3. Rahvarõiva valmistamiseks sobivate materjalide valimine ja valmistamine.
4. Rahvarõiva valmistamise tehnikate määramine.
5. Rahvarõivaesemete valmistamine.
6. Esemete kvaliteedi hindamine.
7. Rahvarõivakomplekti kokkupanemine.

Materjalide värvimine ja trükkimine
A.2.11 Materjalide värvimine ja trükkimine
1. Materjali värvimine.
2. Trükkimine.
3. Tehnika määratlemine.

Viltimine
A.2.12 Viltimine
1. Esemete kuivviltimine.
2. Esemete märgviltimine.
3. Viltimistehnika määratlemine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad:
A.2.13 Silmuskudumine
1. Esemete, sh pitside kudumine.
2. Kootud detailide ühendamine.
3. Koepindade määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

A.2.14 Heegeldamine
1. Esemete, sh pitside heegeldamine.
2. Heegeldatud detailide ühendamine.
3. Heegelpindade määramine, skeemi tuletamine ja k...
oostamine.
Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära: Käsitöö tegija tööaeg on paindlik, vajadusel hooajatöö või töö puhkepäevadel. Töö võib olla füüsiliselt pingutav ja sundasendit nõudev. Võib esineda kokkupuudet tolmu (allergiaoht) ja keemiliste ainetega, silmade tervishoiu huvides on vajalik hea valgustus.
Töövahendid: Seadmed ja vahendid vastavalt käsitöötehnikale ja spetsialiseerumisele, nt kangasteljed, kudumismasin, õmblusmasin, vardad, heegelnõel.
Tööks vajalikud isikuomadused: Töös on olulised käeline osavus, ruumiline mõtlemine, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus, vastutustunne, õpivalmidus ja ettevõtlikkus.
Kutsealane ettevalmistus: 7. taseme tekstiilkäsitöö meistril on kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus, tal on erialane kõrgharidus või läbitud erialane koolitus.
Enamlevinud ametinimetused: Tekstiilkäsitöö meister, tekstiilkäsitööline, kangakuduja, heegeldaja, tikkija, masintikkija, kuduja, masinkuduja, tekstiilimaalija, viltija, rahvarõivameister.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Tekstiilkäsitöö meister, tase 7 kutse taotlemisel tuleb tõendada järgnevad kompetentsid: kõigile on kohustuslikud kompetentsid B.2.1 - B.2.4 ja B.2.15 (läbiv kompetents) ning spetsialiseerumisega seotud kompetentside hulgast tuleb tõendada üks spetsialiseerumine järgmistest: kangakudumine, kompete...nts B.2.5, masinkudumine, kompetents B.2.6, tikkimine, kompetents B.2.7, masintikkimine, kompetents B.2.8, pitstehnikates esemete valmistamine, kompetents B.2.9, rahvarõivaste valmistamine, kompetents B.2.10, materjalide värvimine ja trükkimine, kompetents B.2.11, viltimine, kompetents B.2.12. Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.13 ja B.2.14.
Loe edasi
Peida
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Tööprotsessi korraldamine 7
Käsitööalane ettevõtlus 7
Nõustamine ja juhendamine 7
Arendustegevus 7
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb tõendada üks spetsialiseerumine järgmistest: kangakudumine, kompetents B.2.5, masinkudumine, kompetents B.2.6, tikkimine, kompetents B.2.7, masintikkimine, kompetents B.2.8, pitstehnikates esemete valmistamine, kompetents B.2.9, rahvarõivaste valmistamine, kompetents B....2.10, materjalide värvimine ja trükkimine, kompetents B.2.11, viltimine, kompetents B.2.12.
Loe edasi
Peida
Kangakuduja
  Kompetents EKR tase
Kangakudumine 7
 
Masinkuduja
  Kompetents EKR tase
Masinkudumine 7
 
Tikkija
  Kompetents EKR tase
Tikkimine 7
 
Masintikkija
  Kompetents EKR tase
Masintikkimine 7
 
Pitstehnikates esemete valmistaja
  Kompetents EKR tase
Pitsitehnikates esemete valmistamine 7
 
Rahvarõivaste valmistaja
  Kompetents EKR tase
Rahvarõivaste valmistamine 7
 
Materjalide värvija ja trükkija
  Kompetents EKR tase
Materjalide värvimine ja trükkimine 7
 
Viltija
  Kompetents EKR tase
Viltimine 5

Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.13 ja B.2.14.
  Nimetus EKR tase
Silmuskudumine 5
Heegeldamine 5
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Tekstiilkäsitöö meister, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist