Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Metsanduse spetsialist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Metsanduse spetsialist, tase 5
EN: Forest specialist, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.06.2018
Kehtib kuni: 31.12.2018
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kuni 31.12.2018
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Metsanduse kutseala koosneb viiest kutsest: raietööline, tase 3, metsur, tase 4, forvarderioperaator, tase 4, harvesterioperaator, tase 4 ja metsanduse spetsialist, tase 5.

Metsanduse spetsialist, tase 5 inventeerib metsa, planeerib ja korraldab metsamajanduslikke töid: metsakasvatamine, puiduva...
rumine, puidu vedamine, puidu hakkimine ja metsaparandus.
Metsanduse spetsialist suhtleb töövõtjatega, klientidega ja koostööpartneritega.
Metsanduse spetsialisti kutse sisaldab metsur, tase 4 kompetentse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Metsa korraldamine
1. Metsaeraldiste kaardistamine
2. Metsa inventeerimine
3. Pikaajaliste metsamajanduslike tegevuste kavandamine

A.2.2 Metsamajanduslike tööde korraldamine
1. Metsauuenduse planeerimine ja kavandamine ning tehtud tööde kvaliteedi hindamine
2. Metsauuenduse hooldamise ...
ja valgustusraie planeerimine ja korraldamine ning tehtud tööde kvaliteedi hindamine
3. Hooldusraie planeerimine ja korraldamine ning tehtud tööde kvaliteedi hindamine
4. Uuendusraie planeerimine ja korraldamine ning tehtud tööde kvaliteedi hindamine
5. Puidu sortimendi kvaliteedi hindamine
6. Puidu sortimendi mahu hindamine
7. Kasvava metsa rinnaspindala hindamine
8. Laoarvestuse pidamine
9. Puidu veol ja hakkimisel logistiliste lahenduste planeerimine
10. Metsakuivendustööde planeerimine ja korraldamine ning tehtud tööde kvaliteedi hindamine
11. Metsateede ehitamise ja hooldamise planeerimine ja korraldamine ning tehtud tööde kvaliteedi hindamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Metsandusspetsialisti töö toimub põhiliselt looduslikus keskkonnas ja välitingimustes.
A.4 Töövahendid
Metsanduse spetsialisti põhilisteks töövahenditeks on arvuti, sõiduauto või väikeveok ja metsa inventeerimise töövahendid (kõrgusmõõtja, juurdekasvupuur, talmeeter, relaskoop jt).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Metsanduse spetsialisti kutse eeldab orienteerumisvõimet looduses, otsustus-, vastutus-, keskendumis- ja nägemisvõimet, pingetaluvust, koostöö- ja suhtlemisvalmidust ning füüsilist vastupidavust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt on 5. taseme metsanduse spetsialistil vähemalt metsandusalane kutsekeskharidus või keskharidus ja erialane kutseharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Metsatööde juht, metsameister, metsakorraldaja, metsnik, praaker, metsakasvataja, taksaator, metsaparandaja, puidulogistik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Metsanduse spetsialist, tase 5 kutse tõendamiseks on vajalik kompetentside B.2.1, B.2.2 ja B.2.3 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Metsa korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kaardistab takseertunnuste põhjal metsaeraldisi, kasutades selleks topograafilist materjali;
2) inventeerib metsa, kasutades metsainventeerimise töövahendeid (näit kõrgusmõõtja, juurdekasvupuur, talmeeter, relaskoop jt );
3) kavandab pikaajalisi metsamajanduslikke tegevusi, lähtudes metsa takseertunnustest ja metsa seisukorrast.

Teadmised:
1) GPS-seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted;
2) topograafia alused;
3) metsatakseerimise põhimõtted;
4) metsabioloogia põhimõtted, sh põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused ja kasvatamise põhimõtted;
5) metsatüpoloogia põhimõtted;
6) metsakasvatuse meetodid;
7) metsakaitse alused, sh enamlevinud kahjustused;
8) metsa kõrvalkasutuse alused, sh jahindus ja puhkemajandus;
9) keskkonnakaitse alused.

Hindamismeetod (id):
praktiline töö metsa inventeerimisel ja intervjuu
B.2.2 Metsamajanduslike tööde korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) planeerib ja korraldab metsauuenduse rajamist, lähtudes metsakasvukohatüübist ning hindab tehtud tööde kvaliteeti, arvestades etteantud nõudeid;
2) planeerib ja korraldab metsauuenduse hooldamist ja valgustusraiet, lähtudes metsakasvukohatüübist ja takseertunnustest ning hindab tehtud tööde kvaliteeti, arvestades etteantud nõudeid;
3) planeerib ja korraldab hooldusraiet, lähtudes takseertunnustest ja puidu sortimendi kvaliteedinõuetest ning hindab tehtud tööde kvaliteeti, arvestades etteantud nõudeid;
4) planeerib ja korraldab uuendusraiet, lähtudes takseertunnustest ja puidu sortimendi kvaliteedinõuetest ning hindab tehtud tööde kvaliteeti, arvestades etteantud nõudeid;
5) hindab puidu sortimendi kvaliteeti, lähtudes kvaliteedinõuetest;
6) hindab puidu sortimendi mahtu, lähtudes erinevatest mõõtmise ja mahumääramise meetoditest;
7) hindab kasvava metsa rinnaspindala, kasutades relaskoopi;
8) peab laoarvestust, lähtudes puidu sortimendi kvaliteedist, mahust ning laoliikumiskannetest;
9) planeerib puidu veol ja hakkimisel logistilisi lahendusi, arvestades lähte- ja sihtkohata ning laoplatside asukohti ja teedevõrgustikku;
10) planeerib ja korraldab metsakuivendustöid ning hindab tehtud tööde kvaliteeti, lähtudes projektidest ja hoolduskavadest;
11) planeerib ja korraldab metsateede ehitamist ja hooldamist ning hindab tehtud tööde kvaliteeti, lähtudes projektidest ja hoolduskavadest.

Teadmised:
1) GPS-seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted;
2) metsabioloogia põhimõtted, sh põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused ja kasvatamise põhimõtted;
3) metsatüpoloogia põhimõtted;
4) metsakasvatuse meetodid;
5) metsataimekasvatuse põhimõtted;
6) metsakaitse alused, sh enamlevinud kahjustused;
7) puidu sortimendi kvaliteedinõuded ja puidurikked;
8) võsa- ja kettsae töötamise tehnoloogiad;
9) puiduvarumistehnoloogiad;
10) harvesteriga töötamise põhimõtted;
11) forvarderiga töötamise põhimõtted;
12) relaskoobi kasutamise põhimõtted;
13) puiduveo korraldamise põhimõtted;
14) laoarvestuse põhimõtted;
15) metsaparanduse põhimõtted;
16) metsa kõrvalkasutuse alused, sh jahindus ja puhkemajandus;
17) keskkonnakaitse alused;
18) töökeskkonna ja -ohutuse alused.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö ja intervjuu
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Metsanduse spetsialist, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) püstitab selged eesmärgid, planeerib tegevusi ja arvestab võimalike muutustega;
2) jälgib tootmisprotsessi jooksul tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist;
3) analüüsib tootmisprotsessiga seonduvat teavet; organiseerib ressursse ülesannete täitmiseks; langetab kiireid ja selgeid otsuseid ka mittetäieliku info alusel (ka rasked ja riski sisaldavad otsused);
4) vastutab enda ja oma töörühma tööülesannete täitmise eest;
5) kujundab töötajate vastutustundlikku suhtumist keskkonda;
6) teeb koostööd klientide ja koostööpartneritega;
7) täiendab ennast tööalaselt, õpib ja omandab uusi töövõtteid, -meetodeid ja -tehnikaid;
8) hindab ohufaktoreid; väldib ja ennetab metsa-, pinnase- ja keskkonnkahjustuse tekkimist ning võtab kasutusele abinõud riskide maandamiseks, oskab käituda ohuolukordades (nt metsapõleng), annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi ja kutsub professionaalse abi;
9) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel A1 (vt lisa 1).
10) kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel (vt Lisa 2).

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded;
2) töö- ja keskkonnaohutuse alused;
3) esmaabi alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-11062018-2.2/7k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.06.2018
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Metsandustehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
314 Bioteaduste tehnikud jms keskastme spetsialistid
3143 Metsandustehnikud
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Rainer Laigu Riigimetsa Majandamise Keskus
Ott Otsmann Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Ilmar Paal Riigimetsa Majandamise Keskus
Guido Ploompuu Eestimaa Erametsaliit
Taavi Saar Artiston OÜ
Aita Sauemägi SA Innove
Marko Vinni Luua Metsanduskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist