Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
EN: Diploma Mechanical Engineer, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
  • Masina- ja robotisüsteemid
  • Tootearendus
  • Tootmistehnika
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.11.2018
Kehtib kuni: 07.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
• Töö kirjelduses (A.1) toodi välja mehaanikainseneride kutse rakendusvaldkonnad: masinaehitus, inseneriteadus ja tootmistehnoloogia (metalli-, masina-, lennuki-, auto-, puidu-, toiduainete- ja keemiatööstus, põllumajandustehnika, energeetika jm).
• Tööosade struktuuris (A.2) tehti järgmised muudatused:
1) kohustuslikud tööosad koondati kahe jaotuse alla, kuna valdkondliku inseneritööga saab tegevusi ühendada;
2) lisati spetsialiseerumine - masina- ja robotisüsteemid;
• Kutsealane ette...
valmistus A.6 võeti välja kutse andmisega seotud info, edaspidi on see ainult kutseandmise korras ja selle lisades.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mehaanikainseneride tegevuse eesmärk on luua insenertehnilisi lahendusi ning tagada toodete, masinate ja süsteemide efektiivne ja ohutu toimimine.
Mehaanikainsenerid töötavad masinaehituse, inseneriteaduse ja tootmistehnoloogia valdkondades (nt metalli-, masina-, lennuki-, auto-, puidu-, toiduaine...
te- ja keemiatööstus, põllumajandustehnika, energeetika).
Kutsealal on välja töötatud kolm kutsestandardit:
a) Mehaanikainsener, tase 6
b) Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
c) Volitatud mehaanikainsener, tase 8

7. taseme diplomeeritud mehaanikainsener on kogenud tehnika- või tehnoloogiaspetsialist, kes arendab tooteid või tehnoloogiaid ning kindlustab seadmete ja süsteemide töökindluse ja ohutuse.
Diplomeeritud mehaanikainsener spetsialiseerub tootearendusele, tootmistehnikale ning masina- ja robotisüsteemidele.

Diplomeeritud mehaanikainsener tegutseb keerulistes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades. Tal on valmisolek töötada meeskonnas koos sidusvaldkondade spetsialistidega, juhtida töörühmi ning kanda vastutust töötajate töötulemuste eest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Mehhanotehnikaalane inseneritöö
1. Insenertehniliste ülesannete täitmine
2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine
3. Kutsealaste normide järgimine

A.2.2 Koostöö ja juhendamine
1. Koostöö ja korraldamine
2. Juhendamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Tootearendus
A.2.3 Tootearendus
1. Uute toodete ja tehniliste lahenduste väljatöötamine
2. Olemasolevate toodete ja tehniliste lahenduste täiustamine
3. Toote elutsükli ja keskkonnamõjude analüüs

Tootmistehnika
A.2.4 Tootmistehnika
1. Tootmise korraldamine
2. Tehnoloogiate kavandamine
...
3. Tehnoloogiliste protsesside ning süsteemide kavandamine
4. Tootmisseadmete loomine ja rakendamine
5. Tootmisseadmete - ja süsteemide hooldus- ja remonditööde korraldamine

Masina- ja robotisüsteemid
A.2.5 Masina- ja robotisüsteemid
1. Masina- ja robotisüsteemide projekteerimine
2. Robottehnoloogiate kavandamine
3. IKT kasutus masina- ja robotisüsteemide rakendamisel
4. Masina- ja robotisüsteemide hooldus- ja remonditööde kavandamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mehaanikainsenerid töötavad büroodes, tootmisettevõtetes ning sise- ja välisobjektidel.
Tootmisettevõtetes ja objektidel töötades tuleb juhinduda üldise tööohutuse nõuetest. Tööaeg võib olla paindlik.
A.4 Töövahendid
IKT vahendid, tarkvara, spetsiifilised arvutus- ja joonestusprogrammid ning muud töövahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab insenerlikku loogilist mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutus- ja kohusetunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet, empaatia- ja kohanemisvõimet, enesekehtestamist, organiseerimisvõimet, pingetaluvust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
7. taseme diplomeeritud mehaanikainsener on läbinud reeglina magistriõppe või tal on omandatud 6. taseme mehaanikainseneri kutse ning täiendavalt läbitud täiendusõpe. Mõlemal juhul on nõutav erialane töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Projekteerija, projektijuht, robootikainsener, CAD/CAM-insener, protsessiinsener, tootmisjuht, protsessiinsener, kvaliteediinsener, tehnoloog, mehhatroonik, hooldusjuht, tootearendusinsener, tootmisinsener, tootmisjuht, tugevusanalüüside insener, jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tootmissüsteemide ning -seadmete projekteerimist, ehitamist ja käitamist reguleerivad valdkondlikud rahvusvahelised ja riiklikud regulatsioonid (masinaehituse direktiiv, seadme ohutuse seadus jt). Projekteerimisel juhindub täiendavalt ehituse, meditsiini, soojusenergeetika jt valdkondade regulatsioo...nidest.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 kutse taotlemisel on nõutav tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.2 ning vähemalt üks spetsialiseerumisega seotud kompetents valikust B.2.3 - B.2.5.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Mehhanotehnikaalane inseneritöö 7

Tegevusnäitajad:
1. Määratleb ja lahendab insenertehnilisi ülesandeid, kasutades asjakohaseid üldiseid inseneriteadmisi (matemaatika, füüsika, insenerimehaanika, materjalitehnika jm), majandusalaseid teadmisi (ettevõtte majandusõpetus, äriprotsessid jm);
2. Leiab erialastele probleemidele parimaid lahendusi, kasutades kogemusi ja asjakohast inseneriteavet (tootedisaini ja keskkonnasõbraliku projekteerimise põhimõtted ja metoodikad; tootmisseadmed ja -süsteemid, toodete ja seadmete tehnilise diagnostika meetodid; toote valmistamise tehnoloogiad ja meetodid; hüdraulika ja pneumaatika komponendid; modelleerimine, tööriistade projekteerimine; tehnoloogilised tootmisprotsessid ja süsteemid jm);
3. Kasutab mehhanotehnikaga seotud tehnika- ja majandusvaldkondade (nt IKT, elekter, soojustehnika) üleseid lahendusmetoodikaid;
4. Hindab tehnoloogiate rakendatavust, võttes arvesse kasutaja vajadusi, turusituatsiooni ja piiranguid;
5. Kasutab oma töös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel, sisuloome osas vilunud kasutaja tasemel, Lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala;
6. Kasutab sobivat riistvara ja nüüdisaegseid modelleerimise, simulatsiooni ning analüüsi- ja sünteesitehnikaid jt tarkvaralahendusi erialaste probleemide lahendamiseks;
7. Hoiab end kursis digitehnoloogia arengusuundadega ning toetab teisi IKT oskuste täiendamisel;
8. Püstitab IKT alaseid ülesandeid ja esitab eriala spetsialistidele tellimusi lahenduste leidmiseks;
9. Järgib andmekaitse põhinõudeid;
10. Täidab kutsealaga seotud standardite ja regulatsioonide (kvaliteedijuhtimissüsteemid, tööohutus, keskkonnakaitse, energiatõhusus) nõudeid;
11. Juhindub oma töös inseneride kutse-eetika nõuetest, Lisa 2 – Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks;
12. Toetab oma tegevuse kaudu inseneritöö ja -kutse laiemat tutvustamist, kaitseb kutseala huve;
13. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega, teeb ettepanekuid uuendusteks ja (nt energiatõhususe parandamiseks);
14. Orienteerub kutseala eri aspektides, teeb ettepanekuid uuenduslikeks muutusteks;
15. Vahendab sh esitab tehnilist informatsiooni kõigile arusaadavalt, osaleb aktiivselt diskussioonidel ja koosolekutel;
16. Kasutab vähemalt ühte võõrkeelt, tasemel B2, Lisa 3 – Keelte oskustasemete kirjeldused.
B.2.2 Koostöö ja juhendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Loob suhteid ja teeb koostööd üksikisikute, töökaaslaste ja klientidega, orienteerudes tegevuse eesmärkidele;
2. Selgitab ja põhjendab oma seisukohti, on võimeline saavutama läbirääkimistel kokkuleppeid meeskonnasiseselt kui ka kolmandate osapoolte vahel;
3. Tuleb toime erinevate suhtlussituatsioonidega, sh konfliktidega, kasutades sobivat suhtlusviisi ning arvestades arvamuste erinevustega;
4. Töörühma juhina püstitab töörühma eesmärgid, delegeerib tööd asjakohaselt ja õiglaselt ning vastutab nende täitmise eest;
5. Annab edasi oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemiseks tuleb tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest vähemalt üks kompetentside B.2.3 - B.2.5 hulgast.
Tootearendus
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Tootearendus 7

Tegevusnäitajad:
1. Projekteerib uusi tooteid ning tehnilisi lahendusi, kasutades sobivalt valitud erialast projekteerimis- ja analüüsitarkvara (CAM, CAD, FEM jm);
2. Sätestab kavandatava toote ja tehniliste lahenduste projekteerimise tingimused ja tulemuslikkuse tegevusnäitajad vastavalt lähteülesandele;
3. Täiustab olemasolevaid tooteid ning tehnilisi lahendusi, kasutades sobivalt valitud erialast projekteerimis- ja analüüsitarkvara (CAM, CAD, FEM jm);
4. Modelleerib innovatiivseid, keskkonnasõbralikke ja-säästlikke tooteid ning valmistab vajadusel joonisele vastavaid prototüüpe;
5. Kavandab prototüübi katsetamise lähtudes tööülesandest;
6. Koostab toote lõppdokumentatsiooni vastavalt kehtestatud nõuetele.
7. Analüüsib toote keskkonnamõjusid, kasutades sobivaid metoodikaid;
8. Kavandab toote elutsükli lähtuvalt keskkonnamõjudest.
 
Tootmistehnika
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Tootmistehnika 7

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab tootmistööd, kasutades sobivat tarkvara (nt ERP) ja lähtudes väljatöötatud tootmisplaanist;
2. Koordineerib projektitegevusi vastavalt ajakavale;
3. Projekteerib valmistustehnoloogiaid lähtudes valmistatavast tootest, kasutades sobivalt valitud projekteerimistarkvara (CAD, CAM);
4. Täiustab olemasolevaid valmistustehnoloogiaid tootmisprotssesside parendamiseks;
5. Testib tehnoloogiaid virtuaalses ja reaalses keskkonnas;
6. Projekteerib ja täiustab tehnoloogilisi protsesse ning -süsteeme, lähtudes tehnoloogilistest võimalustest ja tarkvarast;
7. Simuleerib protsesse ja -süsteeme virtuaalses keskkonnas;
8. Testib protsesse ja süsteeme tootmiskeskkonnas;
9. Projekteerib uusi või täiustab olemasolevaid tootmisseadmeid;
10. Kombineerib ja integreerib loodud seadmeid tootmissüsteemi;
11. Planeerib seadmete ja -süsteemide hoolduskava vastavalt ettevõtte hooldusstrateegiale, kindlustades seadmete ja süsteemide töökindluse ja ohutuse;
12. Korraldab seadmete ja -süsteemide hoolduse vastavalt hoolduskavale.
 
Masina- ja robotisüsteemid
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Masina-ja robotisüsteemid 7

Tegevusnäitajad:
1. Projekteerib ja täiustab arukaid masin- ja robotisüsteeme (sh koostööroboteid), kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid;
2. Juhendab masin- ja robotisüsteemide paigaldamist töökeskkonda;
3. Koostab roboti töökeskkonna riskianalüüsi lähtudes töö iseloomust ja keskkonnale kehtestatud nõuetest;
4. Kavandab uusi ja parendab olemasolevaid tehnoloogiaid;
5. Tagab tehnoloogia töökindluse järgides ettevõtte strateegiat;
6. Töötab välja masin- ja robotisüsteemi hoolduskava;
7. Simuleerib masin- ja robotisüsteeme virtuaalses keskkonnas;
8. Kavandab arvutivõrke ja infosüsteeme koostöös IKT eriala spetsialistidega;
9. Administreerib operatsioonisüsteeme kasutades erialaseid süsteemiga seotud programme;
10. Kavandab hooldus- ja remonditööd, koostades hoolduskava vastavalt seadmete kasutus- ja hooldusjuhenditele;
11. Korraldab hooldus- ja remonditöid, järgides hoolduskava.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-08112018-1.1.2/6k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.11.2018
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Mehaanikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Oliver Mets INSERO OÜ
Vello Vainola Tallinna Tehnikakõrgkool
Veljo Konnimois RadiusTech OÜ
Andre Laanemets SKF Estonia OÜ
Priit Kulu Tallinna Tehnikaülikool
Kristo Vaher Eesti Mehaanikainseneride Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist