Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
EN: Diploma Mechanical Engineer, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
  • Mehhatroonikasüsteemid
  • Tootearendus
  • Tootmistehnika
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.11.2023
Kehtib kuni: 31.10.2028
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Mehhanotehnikaalane inseneritöö jaotati üldoskusteks B.2 ning kitsamateks tööellu kuuluvateks tegevusteks B.3.1-B.3.4. Spetsialiseerumiste ja valitavate kompetentside nimetused muudeti tegevuspõhiseks. Varasem kitsas spetsialiseerumine Masina-ja robotisüsteemid asendati laiemalt kasutusel oleva mehhatroonikasüsteemidega, mis on tänapäeval asjakohasem. Lisati Tulevikuoskused A.6 ja nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel B.1, mis tulenevad muudetud kutsestandardi vormist.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mehaanikainseneride töö eesmärk on luua insenertehnilisi lahendusi ning tagada toodete, masinate ja süsteemide efektiivne ja ohutu toimimine.
Mehaanikainsenerid töötavad masinaehituse, inseneriteaduse ja tootmistehnoloogia valdkondade (nt metalli-, masina-, lennuki-, auto-, puidu-, toiduaine- ja ke...
emiatööstuse, põllumajandustehnika ja energeetika) ettevõtetes.
7. taseme diplomeeritud mehaanikainsener on kogenud tehnika- või tehnoloogiaspetsialist, kes lähtuvalt oma spetsialiseerumise valdkonnast arendab uusi tooteid või toodete valmistamise tehnoloogiaid ning korraldab seadmete ja süsteemide käitamist.
Töö eeldab tegutsemist keerulistes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades.
Töötada tuleb meeskonnas koos sidusvaldkondade (nt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, elektri-, automaatika-, soojustehnika-) spetsialistidega. Tal on valmisolek juhtida töörühmi ning kanda vastutust töötajate töötulemuste eest.

Kutsealal kehtestatud kutsed:
Mehaanikainsener, tase 6
Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
Volitatud mehaanikainsener, tase 8

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Insenertehniliste lahenduste kavandamine ja rakendamine
A.2.2. Tarkvaralahenduste kasutamine
A.2.3. Riskijuhtimine
A.2.4. Dokumenteerimine
A.2.5. Juhendamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.6. Tootmisseadmete ja -tehnoloogiate juurutamine ja arendamine
A.2.7. Mehhatroonikasüsteemide juurutamine ja arendamine
A.2.8. Toote arendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Mehaanikainseneri kutseoskused on omandatud kõrgkoolis ning praktilise töö ja enesetäiendamise käigus (vt B.1).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Projektijuht, projekteerija, konstruktor, tootmisjuht, tehnoloog, mehhatroonikainsener, robootikainsener, protsessiinsener, kvaliteediinsener, hooldusinsener, CAD-/CAM-insener jm.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tootmissüsteemide ning -seadmete projekteerimist, ehitamist ja käitamist reguleerivad valdkondlikud rahvusvahelised ja riiklikud regulatsioonid. Kui õigusakti kohaselt peab isiku kompetentsus olema tõendatud, võib isik oma kompetentsust tõendada kutsetunnistusega kutseseaduse tähenduses, sertifitsee...rimisasutuse antud pädevustunnistusega või muu õigusakti kohase tõendiga (seadme ohutuse seadus).
Loe edasi
Peida
A.6 Tulevikuoskused
Tulevikus on paljudes valdkondades oodata suuremat automatiseerimist, mistõttu tuleb mehaanikainseneridel suuremal määral ette vajadust automaatika- ja robootikasüsteeme kavandada, arendada ning juhtida. Oluline on tunda eri robootikasüsteeme ja nende rakendusvõimalusi.
Energia- ja keskkonnasäästli...
kkus on tuleviku lahutamatu osa. Mehaanikainsenerid peavad olema võimelised projekteerima ja arendama energiatõhusaid süsteeme ja seadmeid, mis eeldab neilt erinevate energiatehnoloogiate rakendusvõimaluste tundmist.
Tarkvara arendamine ja programmeerimine võimaldab protsesse automatiseerida ning süsteeme ja seadmeid kontrollida. Mehaanikainsenerid peavad tundma tarkvaralahendusi, mis aitavad nende loodud seadmete ja süsteemide tööd tõhustada.
Seadmete ja süsteemide tõhususe suurendamiseks tuleb kasutada tehisintellektil põhinevaid rakendusi ning koguda, töödelda ja analüüsida andmeid.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Diplomeeritud mehaanikainseneri kutse moodustub üldoskustest ning kohustuslikest ja spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest.
Kutse taotlemisel on nõutav tõendada üldoskused, kohustuslikud kompetentsid ning üks spetsialiseerumisega seotud kompetents.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel:
1. erialase magistriõppe läbimine;
2. erialane töökogemus vähemalt 2 aastat vahetult enne taotlemist;
või
1. mehaanikainsener, tase 6 kutse;
2. erialane töökogemus vähemalt 2 aastat vahetult enne taotlemist;
3. erialase täiendkoolituse läbimine viimase 7 aasta jooksul...
mahus 24 EAP + 30 TP (lisa 1. „Täiendusõppe arvestamise juhend“).

Nõuded kutse taastõendamisel:
1. diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 kutsetunnistus, mille kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 5 aastat;
2. erialane töökogemus vähemalt 2 aastat vahetult enne taastõendamist;
3. erialase täiendkoolituse läbimine viimase 7 aasta jooksul mahus 3 EAP + 30 TP (lisa 1. „Täiendusõppe arvestamise juhend“).

Kutse andmise korraldamine on reguleeritud mehaanikainseneri kutsete andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 üldoskused
Mõtlemisoskused
1. Analüüsib oma teadmisi ja oskusi, määratleb koolitusvajaduse ja leiab võimalusi oma arengueesmärkide saavutamiseks, osaledes erialaüritustel, koolitustel, kutseühingute tegevuses ning lugedes erialakirjandust.
2. Näeb ja loob seoseid olemasoleva ja uue info, asjade ja nähtuste v...
ahel ning asetab info loogiliselt seostatud süsteemi.
Enesejuhtimisoskused
3. Planeerib ja koordineerib ise oma tegevust, paneb paika ajakava ning peab kinni kokkulepitud tööplaanist ja tähtaegadest.
4. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses inseneride kutse-eetika põhimõtetest (lisa 2. „Inseneri kutse-eetika koodeks“).
5. Järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
6. Seostab oma tegevust võimalike tagajärgedega ning on valmis ja võimeline tulemustest aru andma.
7. Hoiab delikaatseid, tundlikke ja salastatud andmeid turvaliselt ning töötleb neid vaid asjakohase volituse korral.
Lävimisoskused
8. Arvestab suhtlemisel suhtlusolukorra ja suhtluspartneri vajaduste, kultuurilise tausta, suhtlusvahendi iseärasuste jmt-ga.
9. Esitab avalikkusele, sihtrühmale või isikule asjakohast teavet suuliselt, kirjalikult või visuaalselt.
10. Kasutab oma töös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel, sisuloome osas vilunud kasutaja tasemel (lisa 3. „Digipädevuste enesehindamise skaala“).
11. Mõistab võõrkeelset erialateksti, sh peamisi termineid, ning on võimeline suhtlema võõrkeeles tasemel, mis võimaldab erialases suhtluses osaleda ning valdkonna üle arutleda.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Insenertehniliste lahenduste kavandamine ja rakendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab, määratleb ja lahendab keerukaid insenertehnilisi ja töökorralduslikke ülesandeid, kasutades mehaanikaga seotud teadmisi (matemaatika, füüsika, insenerimehaanika, materjalitehnika jm), majandusalaseid teadmisi (ettevõtte majandusõpetus, äriprotsessid jm) ning asjakohaseid meetodeid ja tehnoloogilisi võtteid.
2. Rakendab mehaanikaga seotud tehnika- ja majandusvaldkondade (nt IKT, elekter, soojustehnika) üleseid lahendusmetoodikaid.
3. Töötab välja uusi meetodeid, protseduure, protsesse jm, et lahendada töö käigus tõstatunud töökorralduslikke, kontseptuaalseid jm probleeme.
4. Jälgib ja arvestab tehnika viimaseid suundumusi ja arengut.
5. Töötab olemasoleva teabe ja võimaluste põhjal välja parima lahenduse ning võtab või annab selle ka töösse.
6. Juhib (digi)tehnoloogilisi muudatusi, et organisatsioonide ülene sotsiaalne, majanduslik ja keskkondlik areng oleks jätkusuutlik.
7. Koordineerib infosüsteemide väljatöötamist ja juurutab neid, jälgides, et need oleksid kooskõlas äritegevuse nõuetega.
B.3.2 Tarkvaralahenduste kasutamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab eriala spetsiifilisi tarkvaralahendusi, programme, infotehnoloogilisi töövahendeid ja tehisintellektil põhinevaid tööriistu.
2. Oskab näha infotehnoloogia (IT) arendamise vajadust, mõistab andmete töötlemise automatiseerimise vajadust, kasutades andmeanalüütilisi meetodeid.
3. Püstitab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaseid ülesandeid ja esitab eriala spetsialistidele tellimusi lahenduste leidmiseks.
B.3.3 Riskijuhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Viib läbi riskihindamise vastavalt toote või tootmise spetsiifikale, lähtudes turu ja kliendi nõuetest.
2. Töötab välja ja uuendab juhendeid ning tehnilisi protseduure, et tagada organisatsiooni töö kokkulepitud tingimuste kohaselt.
B.3.4 Dokumenteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Koostab ja sisestab infosüsteemi asjakohast ja vajalikku infot tööülesannete täitmise käigus vastavalt ettevõtte nõuetele, et tagada info kasutatavus.
2. Korraldab dokumentatsiooni säilitamise vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
B.3.5 Juhendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Abistab ja toetab kolleege, juhte, alluvaid jt tööalaste oskuste ja teadmiste omandamisel, tööülesannete täitmisel või äriüksuse tegevuses, vajaduse korral delegeerib ülesandeid.
2. Koordineerib ja juhendab meeskonna, töötajate või õpilaste rühma tegevusi organisatsiooni eesmärkidest lähtuvalt.
3. Motiveerib teisi ühise eesmärgi nimel tegutsema või tulemusi saavutama.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav tõendada üks spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.6-B.3.8
Tootmistehnika
    Kompetents EKR tase
B.3.6 Tootmisseadmete ja -tehnoloogiate juurutamine ja arendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib tootmist, tootmissüsteeme ja tootmisressursse, kasutades erialast planeerimistarkvara (nt ERP).
2. Korraldab ja juhib tootmist, järgides väljatöötatud tootmisplaani.
3. Simuleerib tootmisprotsesse ja -süsteeme optimeerimise eesmärgil (nt digikaksik).
4. Kavandab tootmistehnoloogiaid lähtudes valmistatava toote tehnilistest nõuetest ja kogusest, kasutades raalprojekteerimistarkvara.
5. Simuleerib tehnoloogilisi protsesse virtuaalkeskkonnas.
6. Testib tootmisprotsesse ja -süsteeme reaalses tootmiskeskkonnas.
7. Oskab projekteerida ja määratleda tootmise abiseadmete (rakised) vajadust.
8. Täiustab olemasolevaid valmistustehnoloogiaid tootmisprotssesside parendamiseks.
9. Koostab seadmete ja süsteemide hoolduskava vastavalt ettevõtte hooldusstrateegiale, kindlustades seadmete ja süsteemide töökindluse ja ohutuse.
10. Planeerib ja korraldab seadmete ja süsteemide hoolduse vastavalt hoolduskavale ja tootmisplaanile.
 
Mehhatroonikasüsteemid
    Kompetents EKR tase
B.3.7 Mehhatroonikasüsteemide juurutamine ja arendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Projekteerib uusi mehhatroonikasüsteeme sh robotisüsteeme, kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid (nt tehisintellekt).
2. Täiustab olemasolevaid mehhatroonikasüsteeme tootmisprotsesside parendamiseks arvestades ergonoomikat, tootlikkust, ressursi säästlikkust ja ohutust.
3. Simuleerib mehhatroonikasüsteeme virtuaalses keskkonnas süsteemide optimeerimiseks ja visualiseerimiseks kasutades sobilikku tarkvara.
4. Koordineerib erinevate spetsialistide meeskonna tööd masin- ja robotisüsteemide juurutamisel ja paigaldamisel töökeskkonda.
5. Püstitab lähteülesande IKT spetsialistidele arvutivõrkude ja infosüsteemide kavandamiseks ja lahenduste leidmiseks masina- ja robotisüsteemide kommunikatsiooni tagamisel.
6. Koostab mehhatroonikasüsteemide hoolduskavasid vastavalt seadmete kasutus- ja hooldusjuhenditele.
7. Planeerib ja korraldab mehhatroonikasüsteemide hooldus- ja remonditöid, järgides hoolduskava.
 
Tootearendus
    Kompetents EKR tase
B.3.8 Toote arendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Projekteerib uusi tooteid ning tehnilisi lahendusi, kasutades erialast projekteerimis- ja simulatsioonitarkvara.
2. Sätestab kavandatava toote ja tehniliste lahenduste projekteerimise tingimused ja tulemuslikkuse tegevusnäitajad vastavalt lähteülesandele (kogus, hind, kvaliteet, valmistustehnoloogia) ja turunõuetele.
3. Testib tooteid ja prototüüpe virtuaalses ja reaalses keskkonnas.
4. Täiustab olemasolevaid tooteid ning tehnilisi lahendusi, kasutades erialast projekteerimis- ja analüüsitarkvara (CAM, CAD, FEM jm), lähtuvalt arendatava toote spetsiifikast.
5. Kavandab, valmistab ja katsetab prototüüpe vastavalt lähteülesandele.
6. Koostab toodete ja tehniliste lahenduste lõppdokumentatsiooni (nt joonis, koostejoonis, kasutusjuhend, riski analüüs) vastavalt kehtestatud nõuetele.
7. Analüüsib toote keskkonnamõjusid, lähtudes turunõuetest sh seadused, direktiivid, standardid, määrused.
8. Kavandab toote elutsükli lähtuvalt keskkonnamõjudest.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-01112023-2.2/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 29
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.11.2023
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Mehaanikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Täiendusõppe arvestuse juhend
Lisa 2 Inseneri kutse-eetika koodeks
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Oliver Mets Insero OÜ
Aigar Hermaste Tallinna Tehnikaülikool
Vello Vainola Eesti Mehaanikainseneride Liit, Tallinna Tehnikakõrgkool
Martinš Sarkans Red Line Group OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist