Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Spaateenindaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Spaateenindaja, tase 4
EN: Spa therapist, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.10.2018
Kehtib kuni: 10.10.2023
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga. Sisulisi muudatusi ei tehtud, parandatud on sõnastusi ja mõnes kompetetntsis pisut muudetud tegevusnäitajaid.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Spaateenindaja töö on kliendile spaateenuste osutamine, arvestades tema soove, vajadusi, tervislikku seisundit ja ettevõtte võimalusi. Spaateenindaja on laiapõhjalise ettevalmistusega isikuteenuse pakkuja, kes töötab spaateenuseid pakkuvas ettevõttes ja omab teadmisi spaa terminoloogiast. Spaateenin...daja viib läbi spaahoolitsusi, millel on tervist tugevdav ja lõõgastav mõju, spaateenindaja ei lahenda terviseprobleeme. Töö eripäraks on vältimatu füüsiline kontakt kliendiga, mis loob delikaatse situatsiooni, kus klient peab tundma end turvaliselt. Spaateenindaja peamised tööülesanded on kliendi nõustamine spaahoolitsuse valikul, seadmete, vahendite, ruumide ja kliendi valmisseadmine ning ilu- ja heaoluhoolitsuse, vee-, sauna- ja terviseprotseduuride läbiviimine. Spaateenindaja soovitab kliendile koduseks hoolitsuseks sobivaid hooldusvahendeid ja hoolitsust vastavalt kliendi isikupärale ja spaas tehtud hoolitsusele.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kliendi teenindamine
1. Klienditeeninduse hea tava järgimine.
2. Kliendi soovide väljaselgitamine.
3. Hoolitsuse ettevalmistamine.
4. Kliendi jälgimine hoolitsuse vältel.
5. Hoolitsuse lõpetamine.
6. Toodete ja teenuste tutvustamine.
7. Kliendi rahulolu tagamine.
8. Terviseriskidest t...
eavitamine.

A.2.2 Spaateenuste ettevalmistamine
1. Ruumi ettevalmistamine.
2. Töövahendite ja seadmete puhtuse ja korra tagamine.
3. Töövahendite ja materjalide ettevalmistamine.
4. Toodete tagamine töökohal.

A.2.3 Spaahoolitsuste läbiviimine
1. Spaahoolitsusega seotud nõuete järgimine.
2. Spaahoolitsuse läbiviimine.
3. Sauna ettevalmistamine ja saunahoolitsuse läbi viimine.
4. Vee- ja vannihoolitsuste läbiviimine.
5. Parafiini- ja osokeriidihoolitsuste, savi- ja turbahoolitsuste läbiviimine.
6. Mudavannide, -mähiste ja/või –aplikatsioonide läbiviimine.
7. Erihoolitsuste läbiviimine.

A.2.4 Kehahoolitsuste läbiviimine
1. Kliendi tervisliku seisundi hindamine.
2. Kehahoolitsuste läbiviimine.
3. Massaažihoolitsuse läbiviimine.
4. Spaa käte ja jalgade hoolitsuste läbiviimine.

A.2.5 Näohoolitsuse läbiviimine
1. Näonaha seisundi hindamine.
2. Hoolitsuseks sobivate toodete valimine.
3. Näohoolitsuse tegemine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.6 Aktiivse kehalise tegevuse läbiviimine
1. Hommikuvõimlemise läbiviimine.
2. Kepikõndijate juhendamine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töötatakse enamasti hoolitsusteks spetsiaalselt kohandatud ruumis, mis on ergonoomiliselt sisustatud, puhas, valgustatud, õhutatud ja soe, et see mõjuks kliendile emotsionaalselt positiivselt ja turvaliselt. Tööaeg on paindlik, vajadusel töötatakse puhkepäevadel ja erinevates töökeskkondades. Spaate...enindaja töös võib esineda kokkupuuteid allergeenidega. Spaateenindaja võib oma töös kokku puutuda kõrge ja madala temperatuuriga töövahendite ja -ainetega, mille kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Spaateenindaja töövahendid on erinevaks hoolitsuseks vajaminevad abi- ja kaitsevahendid, kemikaalid, kosmeetikatooted, massaažitooted, instrumendid, erinevad aparaadid ja vannisüsteemid ning võimlemisvahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Spaateenindaja kutse eeldab sihipärast suhtumist töösse, paindlikkust, head suhtlemisoskust ja vastutust oma töö tulemuste eest. Oluline on empaatiavõime, delikaatsus, tolerantsus, koostöö-, analüüsi- ja kohanemisvõime. Töö eeldab teenindusvalmidust, korrektsust, stressitaluvust ja füüsilist suutlik...kust ning tervislikke eluviise. Oluline on käeline osavus, liigutuste täpsus, kiirus ja hea koordinatsioon.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Spaateenindajaks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel ja/või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Spaateenindaja
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Spaateenindaja, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1- B.2.5 ja läbiva kompetentsi B.2.7 tõendamine.
Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.6.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kliendi teenindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. järgib klienditeeninduse head tava, arvestades ettevõttes kokkulepitud teenindusstandardeid, on korrektse välimusega;
2. kuulab tähelepanelikult kliendi soove ja ootusi teenuse kohta , vastab küsimustele arusaadavalt, suhtleb klientidega sõbralikult, on abivalmis ning vajadusel juhendab spaaruumides liikumisel;
3. suunab kliendi spaahoolitsuse ruumi, selgitab kliendile hoolitsuse sisu, seab kliendi hoolitsuseks valmis, andes talle vajalikud vahendid;
4. jälgib klienti kogu hoolitsuse vältel, küsib kliendi rahulolu ja mugavuse kohta, et tagada kliendi heaolu ja turvalisus;
5. teavitab klienti hoolitsuse lõppemisest ja lõpetab hoolitsuse, jälgides kliendi seisundit ning küsides tagasisidet; veendub kliendi rahulolus;
6. tutvustab tooteid ja teenuseid, olles kursis ettevõttes pakutavate pakettide ja eripakkumistega ning soovitab lisateenuseid või müügitooteid lähtuvalt kliendi soovidest ja vajadustest;
7. nõustab klienti, lahendades teenuse kasutamisega seotud probleeme oma vastutusala piires, tagades kliendi rahulolu;
8. nõustab klienti spaahoolitsuste omavahelise sobivuse osas tuues välja võimalikud terviseriskid.
B.2.2 Spaateenuste ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette spaahoolitsuse ruumi, tekitades lõõgastava miljöö, kasutades selleks sobivat muusikat ja dekoreerivaid elemente, mis tagavad kliendi rahulolu; jälgib ruumide puhtust ja korda.
2. Puhastab töövahendid ja seadmed enne ja/või pärast kasutamist vastavalt hoolitsuse spetsiifikale ning säilitab neid vastavalt nõuetele.
3. Vaatab üle, valmistab ette ning seab töökorda seadmed, aparaadid jm vahendid ja materjalid vastavalt hoolitsuse spetsiifikale; märgates tekkinud tehnilisi probleeme teavitab vajadusel spetsialisti või vastutavat isikut.
4. Jälgib toodete laovaru ja säilivusaega hoolitsuse spetsiifikast lähtudes, tagab oma tööks vajalikud materjalid ja töövahendid, vajadusel toob/tellib neid juurde.
B.2.3 Spaahoolitsuste läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Järgib spaahoolitsuseks ettenähtud nõudeid temperatuuri, hoolitsuse kestuse jms kohta.
2. Viib läbi kliendi poolt valitud ja/või tervishoiutöötaja poolt määratud spaahoolitsuse.
3. Valmistab sauna ette vastavalt sauna spetsiifikale ja viib läbi saunahoolitsuse.
4. Valmistab ette ja viib läbi vee- ja vannihoolitsused (pärli-, aroomi- jm vannid, dušihoolitsused), arvestades kliendi soovide ja eripäraga.
5. Valmistab ette ja viib läbi parafiini- ja osokeriidihoolitsused, savi- ja turbahoolitsused, arvestades kliendi soovide ja eripäraga.
6. Valmistab ette ja viib läbi mudavannid, -mähised ja/või –aplikatsioonid, arvestades kliendi soovide ja eripäraga.
7. Valmistab ette ja viib läbi erihoolitsusi (soolaravi, külmaravi, solaariumi, massaažitooli, vesivoodi, valgusravi jms), arvestades kliendi soovide ja eripäraga.
B.2.4 Kehahoolitsuste läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1. hindab visuaalselt kliendi tervislikku seisundit ning selgitab välja kliendi naha ja kehatüübi eripära, näidustused ja vastunäidustused, võimalike vastunäidustuste puhul nõustab klienti edaspidise hoolitsuse osas ning vajadusel suunab kosmeetiku, massööri või tervishoiutöötaja juurde;
2. viib läbi kehahoolitsusi, kasutades sobivaid kehahooldusvahendeid ja -tooteid ning järgides hoolitsuse teostamise metoodikat;
3. viib läbi massaažihoolitsuse, kasutades klassikalisi käsimassaaživõtteid ja vahendeid lähtuvalt kliendi eripärast;
4. viib läbi spaa käte ja jalgade hoolitsusi, kasutades sobivaid töövahendeid ja – võtteid ning tooteid.
B.2.5 Näohoolitsuste läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab visuaalselt kliendi näonaha seisundit; võimalike vastunäidustuste puhul soovitab pöörduda kosmeetiku või tervishoiutöötaja poole.
2. Valib sobivad hooldustooted vastavalt kliendi naha vajadustele ja hoolitsuse spetsiifikale.
3. Teeb näo, kaela ja dekoltee piirkonna pindmist puhastamist ja teostab näohoolitsuse massaažiga, kasutamata mehaanilisi või aparaatseid abivahendeid.
Valitavad kompetentsid
Soovi korral on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.6
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Aktiivse kehalise tegevuse läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Viib läbi hommikuvõimlemise grupis või individuaalselt, andes juhised kliendile sobiva tehnika kasutamiseks, arvestades kliendi huvide, ea ja võimetega, jälgib kliendi turvalisust.
2. Juhendab kepikõndijaid grupis või individuaalselt, andes kliendile juhiseid sobiva tehnika kasutamiseks; arvestab kliendi huvide, ea ja võimetega; jälgib kliendi turvalisust.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Spaateenindaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. järgib kõikides tööprotsessides tööohutus- ja hügieeninõudeid;
2. kasutab ressursse ennast ja keskkonda säästvalt;
3. õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, vajadusel kutsub professionaalse abi ja teavitab õnnetusjuhtumist tööandjat ja/või vastutavat isikut;
4. oskab tegutseda häire- ja eriolukordades ning vajaduse korral kutsub professionaalse abi ning teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut;
5. räägib eesti keelt tasemel B2; inglise keel tasemel B1 (vt lisa 1); väljendab end arusaadavalt veel ühes võõrkeeles, kasutades kliendiga suhtlemisel korrektset erialast terminoloogiat;
6. suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt ning lahendab konfliktseid olukordi rahulikult ja konstruktiivselt, lähtudes klienditeeninduse heast tavast;
7. suhtlemisel kolmandate osapooltega lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
8. mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv;
9. kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
10. märgates vajadust suunab kliendi kosmeetiku või tervishoiutöötaja juurde (põletikud, ekseemid, sünnimärgid jms);
11. omab ülevaadet töös kasutatavate toodete koostisest ja toimest;
12. omab teadmisi anatoomiast, füsioloogiast ja nahahaigustest;
13. kasutab oma töös arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamise skaala Algtasemel kasutaja tasemele. (vt lisa 2).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-17102018-1.4/3k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.10.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Iluteenindus
Kutse grupp: Spaateenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
514 Iluteenindajad
5142 Iluteenindajad (v.a juuksurid)
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aire Toffer Eesti Spaaliit
Jana Kivi ESTONIA Resort Hotel & Spa
Ly Voolaid Kubija hotell
Irene Targem Go Spa
Marella Kakkum Kuressaare Ametikool
Anne Ast Hestia Hotel Laulasmaa Spa

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist