Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Spaateenindaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Spaateenindaja, tase 4
EN: Spa therapist, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.10.2023
Kehtib kuni: 10.10.2028
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Tehtud muudatused on vormilised. Muudeti Töö kirjelduse osa. Sõnastati tulevikuoskused ja lisati üldoskused. Kutset läbivas kompetentsis on kirjeldatud teadmised töös kasutatavate toodete, anatoomia, füsioloogia ja nahahaiguste kohta.
Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Spaateenindaja 141217 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 13.10.2023 Avatud
2 Juuksurite Erakool "Maridel" (suletud) Spaateenindaja 141638 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 13.10.2023 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Kuressaare Ametikool Spaateenindaja 125877 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 13.10.2023 Avatud
4 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Spaateenindaja 214405 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 13.10.2023 Avatud
5 Tallinna Teeninduskool Spaateenindaja 163997 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 13.10.2023 Avatud
6 Tallinna Teeninduskool Spaateenindaja 229223 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 13.10.2023 Avatud
7 Tallinna Teeninduskool Spaateenindaja 254747 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 03.04.2024 Avatud
8 Tallinna Teeninduskool Spaateenindaja 254748 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 03.04.2024 Avatud
9 Tartu Rakenduslik Kolledž Spaateenindaja 128177 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 13.10.2023 Avatud
10 Tartu Rakenduslik Kolledž Spaateenindaja 227984 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 13.10.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Spaateenindaja töö on kliendile spaateenuste osutamine, arvestades tema soove, vajadusi, tervislikku seisundit ja ettevõtte võimalusi. Spaateenindaja on laiapõhjalise ettevalmistusega isikuteenuse pakkuja, kes töötab spaateenuseid pakkuvas ettevõttes ja omab teadmisi spaa terminoloogiast. Spaateenin...daja viib läbi spaahoolitsusi, millel on tervist tugevdav ja lõõgastav mõju, spaateenindaja ei lahenda terviseprobleeme. Töö eripäraks on vältimatu füüsiline kontakt kliendiga, mis loob delikaatse situatsiooni, kus klient peab tundma end turvaliselt. Spaateenindaja peamised tööülesanded on kliendi nõustamine spaahoolitsuse valikul, seadmete, vahendite, ruumide ja kliendi valmisseadmine ning ilu- ja heaoluhoolitsuse, vee-, sauna- ja terviseprotseduuride läbiviimine. Spaateenindaja soovitab kliendile koduseks hoolitsuseks sobivaid hooldusvahendeid ning hoolitsust vastavalt kliendi isikupärale ja spaas tehtud hoolitsusele.
Töökeskkonnaks on enamasti hoolitsusteks spetsiaalselt kohandatud ruum, mis on ergonoomiliselt sisustatud, puhas, valgustatud, õhutatud ja soe, et see mõjuks kliendile emotsionaalselt positiivselt ja turvaliselt. Spaateenindaja töötab graafiku alusel, vajadusel nädalavahetustel ja riigipühadel. Spaateenindaja töös võib esineda kokkupuuteid allergeenidega. Ta võib oma töös kokku puutuda kõrge ja madala temperatuuriga ning töövahendite ja -ainetega, mille kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid.
Spaateenindaja töövahendid on erinevateks hoolitsuseks vajaminevad abi- ja kaitsevahendid, kemikaalid, kosmeetikatooted, massaažitooted, instrumendid, erinevad aparaadid ja vannisüsteemid ning võimlemisvahendid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Kliendi teenindamine
A.2.2. Spaateenuste ettevalmistamine
A.2.3. Spaahoolitsuste läbiviimine
A.2.4. Kehahoolitsuste läbiviimine
A.2.5. Näohoolitsuse läbiviimine
Valitavad tööosad
A.2.6. Aktiivse kehalise tegevuse läbiviimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Spaateenindajaks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel ja/või töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Spaateenindaja
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab
Arvutiprogrammide ja rakenduste kasutamise oskus. Ringmajanduse alased ja roheoskused.
Protseduuri riskide hindamise oskus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Spaateenindaja, tase 4 kutse koosneb üldoskustest, kohustuslikest kompetentsidest ja valitavast kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ning kohustuslike kompetentside (B.3.1−B.3.5 ja B.3.7) tõendamine. Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents B.3.6.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Kutse taotlemisel
Töömaailma taotlejale
1. Põhiharidus
2. Töökogemus spaateenindajana või spaateenindusega seotud ametikohal vähemalt 2 aastat ja erialane täienduskoolitus vähemalt 50 tundi
Kutseõppe lõpetajale
1. Spaateenindaja või sellele lähedase õppekava (kosmeetik, ökokosmeetik) läbimine t...
äies mahus
Kutse taastõendamisel
1. Varasemalt väljaantud spaateenindaja kutse kehtivusaja lõpust ei ole möödas rohkem kui 2 aastat
2. Töökogemus spaateenindajana või spaateenindusega seotud ametikohal vähemalt 5 aastat
3. Erialane täienduskoolitus vähemalt 40 tundi

Loe edasi
Peida
B.2 Spaateenindaja, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Räägib eesti keelt tasemel B1; inglise keelt tasemel B1 (lisa 1 − keelte oskustasemete kirjeldused); väljendab end arusaadavalt veel ühes võõrkeeles, kasutades kliendiga suhtlemisel korrektset erialast terminoloogiat.
2. Kasutab oma töös arvutit algtasemel (lisa 2 − digipädevus...
te enesehindamisskaala).
3. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise, isikukaitsevahendeid ning järgib ohutusnõudeid.
4. Rakendab hügieeni ja puhtuse põhimõtteid, et säilitada tervislik keskkond ja ennetada nakkushaiguste levikut (käte ja pindade pesu, desinfitseerimine jmt). Võimalusel kasutab ökoloogilisi puhastusvahendeid.
5. Käitub energiat säästvalt ja ressursse kestlikult kasutades ning jäätmeid vähendavalt.
6. Tegutseb oskuslikult häire- ja ohuolukordades vastavalt eeskirjadele. Vajaduse korral helistab hädaabinumbrile ning teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut.
7. Väljendab end ka keerukates suhtlusolukordades viisakalt, arusaadavalt ja olukorrale vastavalt.
8. Püüab leida rahuldavad ja vastastikku aktsepteeritavad lahendused või kokkulepped.
9. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud heast tavast.
10. Hoiab delikaatseid, tundlikke ja salastatud andmeid turvaliselt ning töötleb neid vaid asjakohase volituse korral.
11. Austab ja tunnustab teiste kultuuride, religioonide, rahvuste, soolise identiteedi jm väärtusi ja norme ning arvestab oma tegevuses nendega.
12. Kasutab töötades ergonoomiliselt mugavaid kehaasendeid, töövahendeid ja ennast säästvaid töövõtteid. Arvestab halbade harjumuste mõjuga iseendale ja teistele.
13. Märkab ja mõistab teiste tundeid, vajadusi ja reaktsioone ning arvestab nendega, olles vastutulelik ja abivalmis.
14. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
15. Hoolitseb meeskonnas positiivse õhkkonna ja heade suhete säilimise eest.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kliendi teenindamine 4

Tegevusnäitajad
1. Kuulab tähelepanelikult kliendi soove ja ootusi teenuse kohta.
2. Juhendab klienti spaaruumides liikumisel.
3. Selgitab kliendile hoolitsuse sisu, seab kliendi hoolitsuseks valmis, andes talle vajalikud vahendid.
4. Jälgib klienti kogu hoolitsuse vältel, küsib rahulolu ja mugavuse kohta, et tagada tema heaolu ja turvalisus.
5. Teavitab klienti hoolitsuse lõppemisest ja lõpetab hoolitsuse, jälgides tema seisundit ning küsides tagasisidet; veendub kliendi rahulolus.
6. Tutvustab tooteid ja teenuseid, olles kursis ettevõttes pakutavate pakettide ja eripakkumistega ning soovitab lisateenuseid või müügitooteid lähtuvalt kliendi soovidest ja vajadustest.
7. Nõustab klienti, lahendades teenuse kasutamisega seotud probleeme oma vastutusala piires, tagades kliendi rahulolu.
8. Nõustab klienti spaahoolitsuste omavahelise sobivuse osas tuues välja võimalikud terviseriskid.
B.3.2 Spaateenuste ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette spaahoolitsuse ruumi, tekitades lõõgastava miljöö, kasutades selleks sobivat muusikat ja dekoreerivaid elemente, mis tagavad kliendi rahulolu; jälgib ruumide puhtust ja korda.
2. Puhastab töövahendid ja seadmed enne ja/või pärast kasutamist vastavalt hoolitsuse spetsiifikale ning säilitab neid vastavalt nõuetele.
3. Vaatab üle, valmistab ette ning seab töökorda seadmed, aparaadid jm vahendid ja materjalid vastavalt hoolitsuse spetsiifikale; märgates tekkinud tehnilisi probleeme teavitab vajadusel spetsialisti või vastutavat isikut.
4. Jälgib toodete laovaru ja säilivusaega hoolitsuse spetsiifikast lähtudes, tagab oma tööks vajalikud materjalid ja töövahendid, vajadusel toob/tellib neid juurde.
B.3.3 Spaahoolitsuste läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Järgib spaahoolitsuseks ettenähtud nõudeid temperatuuri, hoolitsuse kestuse jms kohta.
2. Viib läbi kliendi poolt valitud ja/või tervishoiutöötaja poolt määratud spaahoolitsuse.
3. Valmistab sauna ette vastavalt sauna spetsiifikale ja viib läbi saunahoolitsuse.
4. Valmistab ette ja viib läbi vee- ja vannihoolitsused (pärli-, aroomi- jm vannid, dušihoolitsused), arvestades kliendi soovide ja eripäraga.
5. Valmistab ette ja viib läbi parafiini- ja osokeriidihoolitsused, savi- ja turbahoolitsused, arvestades kliendi soovide ja eripäraga.
6. Valmistab ette ja viib läbi mudavannid, -mähised ja/või –aplikatsioonid, arvestades kliendi soovide ja eripäraga.
7. Valmistab ette ja viib läbi erihoolitsusi (soolaravi, külmaravi, solaariumi, massaažitooli, vesivoodi, valgusravi jms), arvestades kliendi soovide ja eripäraga.
B.3.4 Kehahoolitsuste läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja kliendi naha- ja kehatüübi, näidustused ja vastunäidustused, võimalike vastunäidustuste puhul nõustab klienti edaspidise hoolitsuse osas.
2. Viib läbi kehahoolitsusi, kasutades sobivaid vahendeid ja tooteid ning järgides hoolitsuse teostamise metoodikat.
3. Viib läbi massaaži, kasutades rootsi klassikalise massaaži võtteid ja vahendeid lähtuvalt kliendi eripärast.
4. Viib läbi spaa käte ja jalgade hoolitsusi, kasutades sobivaid töövahendeid, -võtteid ning tooteid.
B.3.5 Näohoolitsuste läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab visuaalselt kliendi näonaha seisundit; võimalike vastunäidustuste puhul soovitab pöörduda kosmeetiku või tervishoiutöötaja poole.
2. Valib sobivad hooldustooted vastavalt kliendi naha vajadustele ja hoolitsuse spetsiifikale.
3. Teeb näo, kaela ja dekoltee piirkonna pindmist puhastamist ja teostab näohoolitsuse massaažiga, kasutamata mehaanilisi või aparaatseid abivahendeid.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents B.3.6.
    Nimetus EKR tase
B.3.6 Aktiivse kehalise tegevuse läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Viib läbi hommikuvõimlemise grupis või individuaalselt, andes juhised kliendile sobiva tehnika kasutamiseks, arvestades kliendi huvide, ea ja võimetega, jälgib kliendi turvalisust.
2. Juhendab kepikõndijaid grupis või individuaalselt, andes kliendile juhiseid sobiva tehnika kasutamiseks; arvestab kliendi huvide, ea ja võimetega; jälgib kliendi turvalisust.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.7 Spaateenindaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Järgib ettevõtte teenindusstandardit.
2. Annab õnnetusjuhtumi korral esmaabi ja vajadusel kutsub professionaalse abi.
3. Teavitab õnnetusjuhtumist tööandjat ja/või vastutavat isikut.
4. Märgates vajadust (põletikud, ekseemid, sünnimärgid jms) soovitab kliendil pöörduda vastava erialaspetsialisti poole.

Teadmised:
kasutatavate toodete, sh loodus- ja ökokosmeetika, koostis ja toime; anatoomia, füsioloogia, nahahaigused.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-11102023-2.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 36
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.10.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Iluteenindus
Kutse grupp: Spaateenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
514 Iluteenindajad
5142 Iluteenindajad (v.a juuksurid)
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aire Toffer Eesti Spaaliit
Jana Uusna ESTONIA Resort Hotel & Spa
Irene Targem spetsialist
Marella Kakkum Kuressaare Ametikool
Anne Ast LaSpa Group OÜ
Ruth Hoole Pintmann Grupp OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist