Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kinnisvara hindaja, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Kinnisvara hindaja, tase 6
EN: Residential Valuer, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 04.10.2018
Kehtib kuni: 03.10.2023
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused:
- Keeleoskuse ja digipädevuse lisad uuendatud, neile vastavalt muudetud ka läbivate kompetentside vastavat osa puudutav tekst (B.2.11).
- Läbivalt on kutsestandardis vahetatud nii A kui B osas termin „hinnatav objekt“, „hindamisobjekt“ jne terminiga „hinnatav vara“.
- Tööosas A.2.4 on ümber nimetatud tööülesanne „Objekti hindamine“. Uueks pealkirjaks on „Hindamismeetodi realiseerimine“.
- Lisati A.8 "Kutsealased regulatsioonid", kuna õiguslik olukord pärast eelmiste standardite koostamist on ...
muutunud ning hindaja kutseala on nüüd osaliselt reguleeritud.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kinnisvara hindamise kutsealal töötavate hindajate peamised tööülesanded on varade väärtuste leidmine, hindamisaruannete koostamine või nende läbivaatamine.
Hindajad tuginevad oma töös Eesti vara hindamise standarditele EVS 875 ja juhul kui EVS 875 regulatsioon on ebapiisav, siis rahvusvahelistele...
vara hindamise standarditele. Hindajad lähtuvad oma töös Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu (edaspidi EKHÜ) heade tavade koodeksist (Lisa 3 - Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu heade tavade koodeks).

Kinnisvara hindamise kutsealal on kutsed kolmel tasemel:
1) kinnisvara nooremhindaja, tase 5
2) kinnisvara hindaja, tase 6
3) vara hindaja, tase 7

Kinnisvara hindaja, tase 6 suhtleb tellijaga, teostab hinnatava vara ülevaatuse, koostab turuanalüüsi, valib ja rakendab hindamismeetodi, koostab ja vormistab hindamisaruande. Ta juhendab nooremhindajaid nende töös: kontrollib töö õigsust, kirjutab alla hindamisaruannetele. 6. taseme kinnisvara hindaja koostab ja allkirjastab peamiselt eluotstarbelise vara hindamisaruandeid. Oma kutsetaset ületavate varaliikide hindamisaruandeid esitab ta kõrgema taseme varahindajale läbivaatamiseks ja allkirjastamiseks.
6. taseme kinnisvara hindaja võib vajadusel juhtida äriühingu hindamisgrupi või hindamisosakonna tööd või hindamisteenuse osutamist äriühingus.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Suhtlemine tellijaga
1. Lähteülesande fikseerimine
2. Tellimuslepingu sõlmimine

A.2.2 Teabe kogumine hinnatava vara kohta
1. Dokumentide ja registriandmete kogumine
2. Hinnatava vara ülevaatamine
3. Hinnatava vara kohta kogutud andmete süstematiseerimine ja analüüsimine

A.2.3 Kinni...
svaraturu analüüsimine hinnatava vara kontekstis
1. Makromajandusliku olukorra kirjeldamine
2. Kinnisvaraturu analüüsimine
3. Turuandmete kogumine

A.2.4 Vara hindamine ja hindamisaruande vormistamine
1. Eelduste ja piiravate tingimuste määratlemine
2. Hindamismeetodi valimine
3. Hindamismeetodi realiseerimine
4. Hindamisaruande koostamine
5. Hindamisaruannet läbivaatamine

A.2.5 Aruandlus ja juhendamine
1. Hindamisaruannete arhiveerimine
2. Aruandluse esitamine
3. Teiste hindajate töö juhendamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kinnisvara hindaja töö on üldjoontes fikseeritud (40 tundi nädalas), kuid sõltuvalt kokkulepetest tööandjaga, töömahust või muudest töökorralduse eripäradest võib töö toimuda ka paindliku graafiku alusel või väljaspool kontorit. Hindaja töö toimub peamiselt siseruumides, kuid hinnatavat vara vaadata...kse üle välitöödel. Tööülesanded on vahelduvad, töö maht ja rütm sõltuvad tellimuste hulgast ja hinnatava vara eripärast.
Hindaja töökeskkonnaga seotud riskifaktorid tulenevad peamiselt välitöödel hinnatavate ehitiste, ehitus- ja tööstusobjektide eripärast, seetõttu peab ta rangelt järgima kehtivaid ohutusnõudeid.
Teatud olukordades tuleb hindajal tööülesannete täitmisel siseneda eravaldustesse, mistõttu võivad märkimisväärseks ohufaktoriks olla ka kurjad koduloomad, peamiselt koerad.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Arvuti, fotoaparaat, kontoritarbed, telefon, andmebaasid, internet.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kinnisvara hindaja töös on oluline täpsus, korrektsus, konkreetsus ja analüütiline mõtlemine. Töö tegemiseks on äärmiselt vajalikud ka suhtlemisoskus, pingetaluvus ja võime rahumeelselt lahendada konfliktolukordi. Tööülesannete täitmisel tulevad kasuks läbirääkimis- ja argumenteerimisoskused, meelek...indlus ja otsustusvõime.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kinnisvara hindajatena töötavatel inimestel on üldjuhul kõrgharidus, eelistatavalt majandus-, ehitus-, õigusteadus- või kinnisvaraalane. Lisaks praktiline töökogemus kinnisvara hindamise kutsealal ja läbitud kutsealane täiendõpe.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kinnisvara hindaja, hindamisekspert, kutseline hindaja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Krediidiandjate- ja vahendajate seadus.
Rahandusministri 15.06.2016 määrus nr 25 „Nõuded elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu tagatiseks oleva kinnisvara hindamisele“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kinnisvara hindaja, tase 6 kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – 2.11).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Suhtlemine tellijaga 6

Tegevusnäitajad:
1. Määratleb hinnatava vara, fikseerib hindamise eesmärgi ja väärtuse liigi. Vajadusel kaasab kõrgema taseme hindaja.
2. Lepib tellijaga kokku töö teostamise tähtaja ja teenuse hinna, arvestades töö mahtu, keerukust ja ajakulu. Korraldab tellimuslepingu sõlmimise või sõlmib tüüplepinguid, arvestades võlaõigusseaduse sätteid.

Teadmised:
1) EKHÜ heade tavade koodeks;
2) kinnisvara tegevusvaldkonnad;
3) hindamise süsteem: hindamise eesmärgid, väärtuse liigid jne;
4) ehitised, nende osad, tehnosüsteemid;
5) kinnisvara hindamisega seotud õigusaktid.
B.2.2 Teabe kogumine hinnatava objekti kohta 6

Tegevusnäitajad:
1. Kogub hinnatava vara kohta andmeid kinnistusregistrist, maakatastrist, ehitisregistrist ning teistest avalikest andmeallikatest. Kogub hinnatava vara kohta dokumente (nt detailplaneeringud) ja muud infot (nt suulised ütlused).
2. Vaatab üle hinnatava vara ümbruse ja asukohta, krundi ning sellel paiknevad hooned ja rajatised, hoonete põhitarindid, tehnovõrgud ja siseviimistluse. Selgitab hinnatava vara seisundi, tegeliku kasutuse ja muud väärtust mõjutavad tegurid (kvaliteet, funktsionaalsus, kasutus, kasutajad, vaated, ümbrus, keskkonnariskid jmt). Teeb varast selle olemust ja seisukorda võimalikult adekvaatselt kajastavad sise- ja välisfotod.
3. Süstematiseerib ja analüüsib hinnatava vara kohta kogutud õiguslikke, tehnilisi ja finantsmajanduslikke andmeid hindamisaruande koostamiseks.

Teadmised:
1) teabeallikad (sh elektroonilised andmebaasid: nt kinnistusregister, maakataster, ehitisregister jne);
2) ehitised, nende osad, tehnosüsteemid;
3) hindamise süsteem: hindamise eesmärgid, väärtuse liigid jne;
4) planeerimissüsteem ja planeeringud;
5) keskkonnariskid;
6) energiatõhususe printsiibid;
7) kinnisvara hindamisega seotud õigusaktid;
8) Eesti vara hindamise standardid EVS 875.
B.2.3 Kinnisvaraturu analüüsimine hinnatava vara kontekstis 6

Tegevusnäitajad:
1. Kirjeldab turusektori detailsema analüüsi tegemiseks Eesti makromajanduslikku olukorda, kasutades erinevatest algallikatest (nt Statistikaamet, Eesti Pank jm) saadud informatsiooni.
2. Analüüsib hinnatava vara kontekstis kinnisvaraturu olukorda, lähtudes turu dünaamikast, sektorist ja piirkonnast.
3. Kogub ja valib sobiva meetodi rakendamiseks vajalikud turuandmed.

Teadmised:
1) mikro- ja makroökonoomika;
2) rahandus ja pangandus;
3) statistika;
4) maksundus, maksusüsteemi toimimise põhimõtted;
5) kinnisvaraturg: turu liigid, nõudlus-pakkumine, turuanalüüsi koostamise põhimõtted;
6) kinnisvara tegevusvaldkonnad;
7) planeerimissüsteem ja planeeringud;
8) hindamise süsteem: hindamise eesmärgid, väärtuse liigid jne;
9) kinnisvara hindamise meetodid;
10) kinnisvara hindamisega seotud õigusaktid;
11) Eesti vara hindamise standardid EVS 875.
B.2.4 Vara hindamine ja hindamisaruande vormistamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Fikseerib eeldused ja piiravad tingimused, lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja vara hindamise standarditest EVS 875.
2. Valib sobiva hindamismeetodi, lähtudes hindamise eesmärgist, parima kasutuse analüüsist, turuandmete olemasolust, kättesaadavusest ja usaldusväärsusest.
3. Hindab valitud meetodit rakendades vara.
4. Koostab ja vormistab hindamisaruande koos vajalike lisadega, arvestades hindamisaruandele esitatavaid nõudeid. Esitab hindamisaruande läbivaatamiseks ja allkirjastamiseks kõrgema taseme hindajale.
5. Vaatab läbi madalama kutsetaseme hindaja koostatud hindamisaruandeid.

Teadmised:
1) kinnisvara hindamisega seotud õigusaktid;
2) Eesti vara hindamise standardid EVS 875;
3) kinnisvara hindamise meetodid;
4) hindamise süsteem: hindamise eesmärgid, väärtuse liigid jne.
B.2.5 Aruandlus ja juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Arhiveerib enda koostatud hindamisaruandeid vastavalt etteantud juhenditele ja ettevõttes kehtestatud nõuetele.
2. Esitab lähtudes etteantud nõuetest ja juhendmaterjalist aruandluse.
3. Juhendab nooremhindajat tööülesannete täitmisel, nt lähteülesande fikseerimisel, eelduste ja piirangute määratlemisel, hindamismeetodi valikul jne.

Teadmised:
1) kinnisvara hindamisega seotud õigusaktid;
2) Eesti varahindamise standardid EVS 875;
3) kinnisvaraturg: turu liigid, nõudlus-pakkumine, turuanalüüsi koostamise põhimõtted;
4) kinnisvara tegevusvaldkonnad;
5) kinnisvara hindamise meetodid;
6) hindamise süsteem: hindamise eesmärgid, väärtuse liigid jne.
7) dokumendihalduse nõuded
8) kutse andja poolt kehtestatud aruandluse esitamise nõuded
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Kutse-eetika põhimõtete järgimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Juhindub oma tegevuses EKHÜ heade tavade koodeksist, täidab kutse andja poolt kehtestatud kutsenõudeid ja tunneb töökultuuri.
2. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, näitab üles tegude ja sõnade ühtsust.
3. Tunneb ja aktsepteerib teiste kinnisvaravaldkonnaga seotud spetsialistide käitumise aluseks olevaid häid tavasid.
4. Osutab teenust, mis vastab kokkulepitud tingimustele ning järgib õigusakte, standardeid, tööeeskirju, juhiseid ja protseduure.
5. On vastutustundlik ühiskonna suhtes.

Teadmised:
1) EKHÜ heade tavade koodeks;
2) Eesti vara hindamise standardid EVS 875;
3) kinnisvara tegevusvaldkonnad;
4) kinnisvara hindamisega seotud õigusaktid.
B.2.7 Oma töö planeerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib oma aega ja tegevusi, peab kinni kokkulepitud ajakavast, tähtaegadest ja etappidest.
2. Tema tööstiil on metoodiline ja korrapärane. Kasutab aega efektiivselt, planeerib ja organiseerib ressursse ülesannete täitmisel, arvestab võimalike muutustega.
3. Kirjalikud materjalid on esitatud struktureeritult, loogiliselt ja korrektselt.
4. Enne otsuste langetamist analüüsib tema kasutuses olevat asjakohast teavet ning lähtub otsuse tegemisel eelnevalt analüüsitud informatsioonist.
5. On algatusvõimeline ja täidab oma tööülesandeid enesekindlalt.

Teadmised:
1) EKHÜ heade tavade koodeks;
2) Eesti vara hindamise standardid EVS 875;
3) kinnisvara tegevusvaldkonnad;
4) kinnisvara hindamisega seotud õigusaktid.
B.2.8 Suhtlemisoskused, meeskonnatöö ja klienditeenindus 6

Tegevusnäitajad:
1. Loob head suhted nii klientide kui ka kolleegidega. Käitub kõigi ametiasutuste ja isikute suhtes väärikalt, korrektselt ja lugupidavalt nii kõnes, kirjas kui teos. Tema välimus (riietus ja soeng) on korrektne.
2. Järgib klienditeeninduse põhimõtteid erinevate klientidega suhtlemisel, pidades silmas organisatsiooni väärtushoiakuid nii vahetul suhtlemisel kui ka kommunikatsioonivahendeid kasutades.
3. Jagab oma teadmisi ja oskusi kolleegidega.
4. Mõjub usaldusväärselt.
5. Väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt nii kirjalikus kui ka verbaalses suhtluses.
6. Kohandub meeskonnaga ja hoiab meeskonnavaimu.
7. Suudab töötada multidistsiplinaarses ja rahvusvahelises meeskonnas, olles võimeline kohandama oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega.
8. Saab aru oma rollist meeskonnas, suudab operatiivselt hinnata kujunenud olukordi ning tekkinud konflikte ja käituda adekvaatselt.
9. On kohanemisvõimeline, talub pinget ja tuleb hästi toime tagasilöökidega. Töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras ja tuleb toime konfliktidega. Suhtub mõistvalt kriitikasse ja õpib sellest.

Teadmised:
1) EKHÜ heade tavade koodeks;
2) üldtunnustatud klienditeeninduse põhimõtted;
3) meeskonnatöö alused.
B.2.9 Elukestvas õppes osalemine 6

Tegevusnäitajad:
1. On valmis aktiivselt osalema kutsealases arendustöös.
2. Kasutab tööülesannete lahendamiseks oma valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja arendab oma kompetentse läbi pideva kutsealase enesetäiendamise, kasutades pakutavaid arengu- ja koolitusvõimalusi.
3. On kursis muutustega ühiskonnas ning ehitus- ja kinnisvarasektoris ning panustab innovatsioonile ja loovusele suunatud enesearendamisele.
4. On selge analüütilise mõtlemisega, kasutab oma teadmisi tõhusalt; tunnustab uusi ideid ja arengusuundi.
5. Analüüsib ennast ja oma tööd ning planeerib selle põhjal elukestvast õppest lähtuva enesearendamise.

Teadmised:
1) EKHÜ heade tavade koodeks;
2) kinnisvara tegevusvaldkonnad;
3) kinnisvara hindamisega seotud õigusaktid;
4) rahanduse ja panganduse alused;
5) mikro- ja makroökonoomika alused;
6) maksundus, maksusüsteemi toimimise üldpõhimõtted;
7) kinnisvaraturg: turu liigid, nõudlus-pakkumine, turuanalüüsi koostamise põhimõtted;
8) kinnisvara tegevusvaldkonnad;
9) energiatõhususe printsiibid.
B.2.10 Keskkonnahoidliku tööstiili hoidmine 6

Tegevusnäitajad:
1. On vastutustundlik keskkonna suhtes.
2. Mõistab rohelist mõtteviisi oma tegevusvaldkonnas.
3. Mõistab energia- ja ressursside säästmise võimalusi ja vajalikkust ning toimib vastavalt nendele (paberivaba kontor jne).

Teadmised:
1) EKHÜ heade tavade koodeks;
2) keskkonna- ja energiasäästu põhimõtted.
B.2.11 Keelteoskus ja arvutioskus 6

Tegevusnäitajad:
1. Valdab korrektset eesti keelt ja erialast terminoloogiat nii kirjalikult kui suuliselt tasemel C1 (Lisa 1 – keelte oskustasemete kirjeldused).
2. On võimeline tööalaselt suhtlema ka vähemalt ühes võõrkeeles tasemel B2, soovitavalt vene ja/või inglise keeles.
3. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel ning sisuloome osas algaja tasemel (Lisa 2 – digipädevuste enesehindamise skaala)
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-04102018-3.9/9k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.10.2018
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Kinnisvarateenused
Kutse grupp: Kinnisvara hindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
331 Finants- ja matemaatilise arvestuse keskastme spetsialistid
3315 Hindajad ja kahjuhindajad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
042 Õigus
0421 Õigus
EMTAK klassifikaator: L KINNISVARAALANE TEGEVUS
68 Kinnisvaraalane tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 EKHÜ Heade Tavade Koodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Marje Kolmar 1Partner Kinnisvarabüroo, EKHÜ
Andres Teder Pindi Kinnisvara / ERI Kinnisvara
Härmo Haljaste Kaanon Kinnisvarabüroo
Andres Juss Maa-amet
Martin Kõiv Keskkonnaministeerium, EKHÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist