Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Automaatik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Automaatik, tase 4
EN: Automatician, level 4
Spetsialiseerumised:
  • Ehitusautomaatik, tase 4
  • Tootmisautomaatik, tase 4
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.11.2018
Kehtib kuni: 07.10.2019
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Pärnu Saksa Tehnoloogiakool Automaatik 188638 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 02.11.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Automaatikud on oskustöötajad, kelle põhitegevus on automaatikasüsteemide, -komponentide ja -seadmete paigaldamine ja käitamine. Tootmisautomaatika ettevõtetes kasutavad nad elektro-, pneumo- ja/või hüdroautomaatika vahendeid, ehitusautomaatika ettevõtetes spetsiifilist seadmestikku ja aparatuuri.
...

Automaatik, tase 4 teeb paigaldus- ja hooldustöid iseseisvalt juhendite, eeskirjade, projektdokumentatsiooni (eelnevalt koostatud projektide, tööjooniste) või tootja paigaldusjuhendite järgi. Ta võtab oma töös arvesse energiatõhususe, säästlikkuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid.
Tööga võib kaasneda kaastöötajate juhendamine ning klientide nõustamine seadme kasutuse ja hoolduse osas. Töö eeldab suhtlemist elektrikute, tehnoloogide, IT- ja sidespetsialistide jm sidusvaldkondade spetsialistidega.
Automaatik spetsialiseerub tootmis- või ehitusautomaatikale.

Tootmisautomaatikale spetsialiseerunud automaatik töötab protsesside, tootmisseadmete ja -süsteemide automatiseerimisega tegelevates ettevõtetes. Ta reguleerib, juhib ja kontrollib elektritootmise, kaugkütte, puidu-, keemia-, toiduainete-, masina-, veevarustuse- ja põllumajandustööstuse jm automaatikasüsteeme. Ta täidab ka tootmisseadmete ja robotite paigaldamise, hooldamise ja käitamisega seotud tööülesandeid.

Ehitusautomaatikale spetsialiseerunud automaatik töötab hoonete tehnosüsteemide automatiseerimisega tegelevates ettevõtetes. Ta täidab hoonete ja rajatiste soojus- ja külmavarustuse, kütte- ja jahutussüsteemide, ventilatsiooni automaatika ja lokaalsete juhtimisvõrkude, nõrkvoolusüsteemide paigalduse, hoolduse, korrashoiu ja kasutuselevõtuga seotud tööülesandeid.

Seotud kutsed:
Automaatik-tehnik, tase 5.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine
1. Ettevalmistustööd.
2. Süsteemide väljaehitamine.
3. Süsteemide käivitamine.
4. Dokumenteerimine.

A.2.2 Automaatikaseadmete ja -süsteemide käitamine
1. Ettevalmistustööd.
2. Seadmete tööshoidmine, hooldus ja remont.
3. Automatiseerit...
ud tehnoloogiliste protsesside jälgimine ja kontrollimine.
Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.3 Tootmisautomaatika paigaldamine ja käitamine
1. Seadmete ja süsteemide paigaldamine ja käitamine.
2. Protsesside juhtimine.

A.2.4 Ehitusautomaatika paigaldamine ja käitamine
1. Seadmete ja süsteemide paigaldamine.
2. Seadmete ja süsteemide käitamine.
Valitavad tööosad
A.2.5 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine plahvatusohtlikes keskkondades.

A.2.6 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine keemiliselt agressiivsetes keskkondades.

A.2.7 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine kõrgendatud steriil...
susega seotud keskkondades.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööga võib kaasneda füüsiline ja vaimne pingutus ning kiire töötempo. Olenevalt spetsialiseerumisalast võib töö toimuda välitingimustes, kõrgustes, ohtlikes või eritingimustega töökeskkondades (plahvatus- ja tuleoht, kokkupuude kemikaalidega, kõrgendatud hügieeni- ja steriilsusenõuded jne).
A.4 Töövahendid
Automaatiku põhilised töövahendid on infotehnoloogiavahendid (arvutustehnika riist- ja tarkvara), telekommunikatsioonivahendid, käsi- ja spetsiaaltööriistad, mõõteseadmed ning abivahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetulek eeldab loogilist mõtlemist, suhtlemis- ja väljendusoskust, head keskendumisvõimet, järjekindlust, koordinatsioonivõimet, arenenud vastutustunnet ja õppimisvalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme automaatikuks saab õppeasutuses õppides, või kutsealal töötades ja koolituskursusi läbides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Automaatik, automaatik-paigaldaja, automaatik-seadistaja, hooldusautomaatik, tööpinkide automaatikaseadistaja, programmeerija, automaatik-operaator, tööpinkide automaatik jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kohustuslik on läbida elektriohutuse, esmaabi ja tööohutuse koolitused.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Automaatik, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.2 ja B.2.8 (läbiv kompetents) ning ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine valikust B.2.3-B.2.4.

Tootmisautomaatika seadmetele ja süsteemidele spetsialiseerunud automaatiku kutse tõendamiseks on lisaks nõutav ko...
mpetentsi B.2.3 tõendamine.

Ehitusautomaatika seadmete ja süsteemide spetsialiseerunud automaatiku kutse tõendamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.4 tõendamine.

Valitavate kompetentside B.2.5-B.2.7 tõendamine on vabatahtlik.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja tõlgendab automaatikaskeeme ja muid automaatikasüsteemidega seotud jooniseid;
2) hindab automaatikaskeemide teostatavust, teeb vajadusel muudatusettepanekuid automaatikaskeemides;
3) valib sobivad töövahendid ja -meetodid ning kasutab neid eesmärgipäraselt;
4) paigaldab täitur- ja andurseadmed ning mõõteriistad, järgides projekti;
5) koostab ja/või paigaldab automaatikakilpe ja kaabeldussüsteeme, sh andmesidesüsteeme;
6) paigaldab juhtmeid, kaableid ja seadmeid viisil ,mis kaitseb neid keskkonna mehaaniliste koormuste ja elektromagnetiliste häirete eest;
7) teeb reguleerimistöid: katsetab süsteemide (sh andmesidesüsteemide) vastavust projektlahendusele;
8) häälestab ja korrigeerib aparatuuri seadeid, muudab kontrollerite programme, kontrollib töö tulemust;
9) kontrollib paigaldatud süsteemi töökindlust: teeb sobivate mõõteriistadega automaatika- ja elektrimõõtmisi veendumaks, et süsteem vastab automaatikaskeemile ja süsteemis ei esine tõrkeid põhjustavaid vigu;
10) kõrvaldab vead ja rikked, lähtudes vea iseloomust ning parandamisprotsessi vajadustest;
11) korrigeerib automatiseeritud protsessi parameetrite muutmise teel vastavalt tehnoloogia nõuetele;
12) dokumenteerib tehtud paigaldus- ja käivitamistööd ning tehtud muudatused.

Teadmised:
1) paigaldusmeetodid.

Hindamismeetod(id):
Teooriaküsimused, proovitöö või intervjuu või töökohal jälgimine.
B.2.2 Automaatikaseadmete ja -süsteemide käitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja tõlgendab jooniseid (ka teostusjooniseid), seadmete kasutusjuhendeid, tehnilisi passe jm lähtedokumente;
2) valib sobivad töövahendid ja seadmed (sh mõõteseadmed) ning kasutab neid otstarbekohaselt;
3) kasutab sobivaid vigade otsimise meetodeid ja süsteemi hooldusprogramme;
4) jälgib informatsiooni tehnoloogiliste protsesside kulgemisest, vajadusel korrigeerib protsessi parameetrite seadesuurusi automaatikavahendites;
5) hooldab, remondib, häälestab ja kontrollib automaatikaseadmeid (nt täitur- ja andurseadmed, mõõteriistad), automaatikakilpe ja kaabeldussüsteeme teostusprojekti alusel;
6) kontrollib ja korrastab automaatikaseadmete omavahelise kommunikatsiooni seadmete tööd;
7) peab enda töökulude arvestust ja kasutab ressursse säästlikult;
8) kasutab info-ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi (infootsinguks, tööks dokumentidega jm).

Teadmised:
1) automaatreguleerimise, juhtimise ja kontrolliseadmed ja vahendid (sh mõõteseadmed nende kasutusalas).

Hindamismeetod(id):
Teooriaküsimused, proovitöö või intervjuu või töökohal jälgimine.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Tootmisautomaatika seadmetele ja süsteemidele spetsialiseerunud automaatiku kutse tõendamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.3 tõendamine. Ehitusautomaatika seadmete ja süsteemide spetsialiseerunud automaatiku kutse tõendamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.4 tõendamine.
Tootmisautomaatik, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Tootmisautomaatika seadmete ja süsteemide paigaldamine ja käitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja tõlgendab tootmisautomaatika funktsionaal- ja juhtimisskeeme;
2) paigaldab, reguleerib, juhib ja kontrollib tootmisprotsessiga (nt elektritootmine, keemiatööstus) seotud tootmisseadmeid ja roboteid, mõistes tootmisprotsessi olemust;
3) paigaldab automaatikakaablid, teeb vajalikud automaatikakaablite ühendused;
4) täidab seadmete ja süsteemide töös hoidmise, hoolduse ja remondiga seotud tööülesandeid.

Teadmised:
1) elektritootmise, kaugkütte, puidu-, keemia-, toiduainete- ja masinatööstuse tehnoloogiliste protsessidega seotud seadmed ja süsteemid;
2) kasutatava protsessiga seotud seadmestiku/aparatuuri ja elektriajamite toimimispõhimõtted ja kasutusala;
3) baasteadmised pneumaatika, hüdraulika, jõuelektroonika seadmetest;
4) tootmisautomaatika süsteemide, komponentide ja seadmete liigitus ja kasutusala.
5) täidab seadmete kasutuselevõtuga sh testimisega seotud tööülesandeid.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel või teooriaküsimused.
 
Ehitusautomaatik, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Ehitusautomaatika seadmete ja süsteemide paigaldamine ja käitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja tõlgendab ehitusautomaatika funktsionaal- ja juhtimisskeeme;
2) paigaldab automaatikakaablid, teeb vajalikud automaatikakaablite ühendused, paigaldab keskseadmed ja komponendid;
3) paigaldab ja ühendab automatiseerimisel kasutatavaid andureid, täitureid ja kaableid, võttes
arvesse automaatikaseadme või -vahendi kasutusotstarvet ja paigaldusnõudeid;
4) hooldab ja remondib ohutult ehitiste ja rajatiste automaatikaseadmeid, automaatjuhtimis- ja andmesidesüsteeme ning automatiseerimisega seotud elektriseadmeid, mõistes tervikliku tootmisprotsessi olemust;
5) täidab seadmete kasutuselevõtu sh testimisega seotud tööülesandeid.

Teadmised:
1) ehitiste (rajatiste jms) soojus-ja külmavarustuse süsteemide, kütte- ja jahutusesüsteemide ning ventilatsiooni-, veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide automaatika toimimispõhimõtted, kasutusalad ja käitamistingimused;
2) lokaalsete juhtimisvõrkude rakendamise võimalused tehnosüsteemide käitamisel;
3) elektri- ja sidevõrkude toimimise üldpõhimõtted teabevahetuse tagamiseks lokaalvõrkude vahel.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel või teooriaküsimused.

Valitavad kompetentsid
Valitavate kompetentside B.2.5-B.2.7 tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine plahvatusohtlikes keskkondades 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab, ühendab ja hooldab plahvatuskindlaid (Exd-sertifikatsioon) automaatikavahendeid ja kaablisüsteeme, arvestades potentsiaalselt plahvatusohtliku keskkonna iseärasustega.

Teadmised:
1) kõrgendatud plahvatusohuga ruumi ehitusnõuded;
2) plahvatusohtlikku keskkonda paigaldatavad seadmed , kaablid ja nende tähistus;
3) tähistustele vastavate seadmete konstruktsioonide eripära, nende kasutus- ja paigaldustingimused.
B.2.6 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine keemiliselt agressiivsetes keskkondades 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab, ühendab ja hooldab seadmeid ja kaablisüsteeme, arvestades keemiliselt agressiivse keskkonna eripäraga.

Teadmised:
1) keemiliselt agressiivse ruumi kasutusnõuded;
2) plahvatusohtlikku keskkonda paigaldatavad seadmed, kaablid ja nende tähistus;
3) tähistustele vastavate seadmete konstruktsioonide eripära, nende kasutus- ja paigaldustingimused.
B.2.7 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine kõrgendatud steriilsusega keskkondades 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab, ühendab ja hooldab seadmeid ja kaablisüsteeme, arvestades kõrgendatud steriilsusega keskkonna (nt ravimi- ja toiduainetetööstus, raviasutused) iseärasustega.

Teadmised:
1) kõrgendatud steriilsusnõuetega ruumi kasutusnõuded;
2) kõrgendatud steriilsusega ruumi paigaldatavad seadmed, kaablid ja nende tähistus;
3) tähistustele vastavate seadmete konstruktsioonide eripära, nende kasutus- ja paigaldustingimused.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Automaatik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja saab aru tehnilisest dokumentatsioonist;
2) korraldab ohutu ja käepärase töökoha;
3) käsitseb kutseala põhilisi tööriistu ja vahendeid;
4) töötab kliendikeskselt, majanduslikult efektiivselt, kvaliteedinõuetele vastavat tulemust saavutades;
5) mõõdab ja fikseerib parameetrid mõõtmisseadmete abil;
6) järgib määratud objektil kõikides töö etappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu- (sh esmaabi), keskkonnahoiu- ja tööohutusnõudeid;
7) valdab levinumaid tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogramme ning neil põhinevaid dokumenteerimisprogramme ja CAD tarkvara;
8) peab olema valmis ennast pidevalt arendama, et tulla toime areneva
tehnoloogia, tarkvara, uute seadmete ja töövõtetega;
9) minimeerib tootmisprotsessi ajal enda tehtud hooldustoimingutest põhjustatud elektrikatkestusi või -häireid;
10) juhendamine ja töökvaliteedi kontroll.

Teadmised:
1) töö- ja elektriohutus;
2) kutsealane terminoloogia ja tingmärgid;
3) klienditeeninduse eeskirjad;
4) automaatikaseadmed ja -paigaldised, nende liigitus, otstarve ning ehitusnõuded (näiteks standard);
5) automaatikasüsteemide parameetrid ja toimimispõhimõtted;
6) baasteadmised automaatika paigaldustöödest, kasutatavatest materjalidest ja nende omadustest;
7) baasteadmised mõõtetehnikatest (elektrilised ja mitteelektrilised mõõtmised)
8) paigaldamisel kasutatavad töövahendid;
9) keskkonnaohtlike ja utiliseerimist vajavate materjalide käitlemine;
10) üldehitustöödel kehtivad tööohutus- ja töötervishoiunõuded;
11) baasteadmised automaatikast, mehaanikast, ja elektrotehnikast (sh terminoloogia);
12) töös kasutatavad materjalid ja vahendid, nende kasutusala;
13) hüdraulika ja pneumaatikaga seotud komponentide tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-01112018-1.2.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.11.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Automaatik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7412 Elektriseadmete mehaanikud ja paigaldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Leho Kuusk ABB AS
Ellen Mihklepp Tallinna Vesi
Natalja Tšurkina Tallinna Polütehnikum
Arvo Ulla Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit
Aleksander Grünstam Eesti Süsteemiinseneride Selts

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist