Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Automaatik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Automaatik, tase 4
EN: Automatician, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
  • Hooneautomaatika
  • Tootmisautomaatika
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.10.2019
Kehtib kuni: 07.10.2024
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis on tööosade struktuur muudetud eesmärgiga hoida ühtsust sidusvaldkondade kutsestandardites, välja on võetud valitavad kompetentsid, tegevust mõjutavaid regulatsioone on täpsustatud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Automaatik 151860 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
2 Pärnu Saksa Tehnoloogiakool Automaatik 203017 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.11.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Pärnu Saksa Tehnoloogiakool AUTOMAATIK 228704 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 13.04.2022 Avatud
4 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Automaatik 165542 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 10.12.2019 Avatud
5 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Automaatik 169737 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 28.05.2021 Avatud
6 Tallinna Polütehnikum Automaatik 152661 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 16.04.2020 Avatud
7 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Tootmisautomaatik 170358 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 24.03.2022 Avatud
8 Tallinna Polütehnikum Tootmisautomaatik 134801 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 19.05.2020 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
4. taseme automaatik töötab tehnoloogiliste protsesside, tootmisseadmete ja -süsteemide ning hoonete tehnosüsteemide automatiseerimise tegelevates ettevõtetes (nt tööstuses, ehituses), kus ta teeb automaatikasüsteemide komponentide ja seadmete paigaldus- ja hooldustöid info- ja kommunikatsioonitehno...loogia (IKT) lahendusi kasutades.
4. taseme automaatik täidab oma tööülesandeid iseseisvalt või meeskonnas.

Töö automaatika, infotehnoloogia (IT), elektri ja nõrkvoolu valdkondade puutealal eeldab IT, elektrotehnika ja elektroonika alaseid baasteadmisi.

4. taseme automaatik spetsialiseerub tootmis- või hooneautomaatikale.
Tootmisautomaatikale spetsialiseerunud automaatik paigaldab ja hooldab tööstuslikke juhtsüsteemide komponente ning seadmeid (eraldiseisavad automaatikaseadmed, tootmisliinid ja -kompleksid) mõistes tootmisprotsesside olemust
Olenevalt valdkonnast ja ettevõtte suurusest võivad tööülesanded osaliselt kattuda mehhatrooniku ja hooldusmehaaniku tööülesannetega.
Hooneautomaatikale spetsialiseerunud automaatik paigaldab ja hooldab hoone tehnosüsteemide (ventilatsioon, jahutus, küte, tuleohutusüsteemid) automaatikat.
Paigaldus- ja hooldustöid võib ta teha ulatuses, mis ei lähe vastuollu valdkondlikes õigusaktides ja standardites sätestatud nõuetega.

Kutseala kõrgem kutsetase:
Automaatik-tehnik, tase 5.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö korraldamine
1. Tehnilisest dokumentatsioonist vajaliku teabe leidmine.
2. Oma tegevuse kavandamine.
3. Materjalide ja töövahendite valimine ja ettevalmistamine.

A.2.2 Ohutusnõuete täitmine
1. Ohutusnõuete täitmine.
2. Ohutu töökoha korraldamine.
3. Ohutus- ja isikukaitsevahen...
dite kasutamine.

A.2.3 Automaatikaseadmete ja -süsteemikomponentide paigaldamine ja ühendamine
1. Kaablitööd.
2. Seadmete ja komponentide paigaldamine.
3. Seadmete ühendamine.
4. Töötulemuse kontrollimine ja dokumenteerimine.

A.2.4 Kontrolli- ja hooldustööd
1. Kontrolli- ja hooldustööde läbiviimine.
2. Rikete kõrvaldamine.
3. Perioodiliste hooldustööde läbiviimine.
4. Tulemuste dokumenteerimine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.5 Tootmisautomaatika
1. Tootmistehnoloogiast lähtuvad paigaldustööd.
2. Seadmete ja süsteemide hooldus.

A.2.6 Hooneautomaatika
1. Tehnosüsteemide juhtimisautomaatika paigaldamine.
2. Tehnosüsteemide juhtimisautomaatika hooldus.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö võib toimuda välitingimustes, kõrgustes, ohtlikes või eritingimustega (nt kõrgendatud hügieenitase ja steriilsus) töökeskkondades. Võimalikud ohutegurid on plahvatus- ja tuleoht ning kokkupuude kemikaalidega. Nõutud on isikukaitsevahendite ja eririietuse kasutamine.
Tööga võib kaasneda füüsili...
ne ja vaimne pingutus, arvestada tuleb kiire töötempoga.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
IKT arvutustehnika riist- ja tarkvara.
Käsi-, elektri- ja spetsiaaltööriistad, mõõteseadmed ning abivahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab loogilist mõtlemist, järjekindlust, käelist osavust ja rutiinitaluvust. Oluline on hea analüüsi, keskendumis-, koordinatsiooni- ja kohanemisvõime. Töötamine väikeste detailidega, nõuab head nägemist ja värvide eristamist.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutseoskused omandatakse õppeasutuses või kutsealal töötades ja koolituskursusi läbides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Automaatik-paigaldaja, automaatik-operaator, tööpinkide automaatik jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kohustuslik on läbida elektriohutuse, esmaabi ja tööohutuse koolitused.
Töötamine ohtlikes keskkondades nõuab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuete järgimist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Automaatik, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 ja B.2.7 (läbiv kompetents) ning ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine valikust B.2.5-B.2.6.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Leiab projektist, asukohaplaanist ja paigaldusskeemilt, automaatikaskeemidelt ja automaatikasüsteemidega seotud joonistelt tööülesande lahendamiseks vajaliku teabe.
2. Koostab lähteandmete põhjal isikliku tööplaani, määrab kindlaks tööoperatsioonide järjestuse ja tööpaiga piiride ulatuse.
3. Valib ja valmistab ette tööülesandele vastavad materjalid.
4. Komplekteerib tööülesandele vastavad töövahendid, kontrollib töövahendite nõuetele vastavust.
B.2.2 Ohutusnõuete täitmine 4

Tegevusnäitajad:
1. Täidab igas tööetapis tööohutusnõudeid vältimaks tööõnnetusi.
2. Valmistab ette ohutu töökoha, kontrollib töö käigus selle ohutust, hoiab töökoha korras
3. Järgib töökeskkonna ohutuse reegleid, kogub jäätmed järgides protseduurireegleid ja järelevalve eeskirju.
4. Kasutab nõuetekohaselt ohutus- ja isikukaitsevahendeid.
5. Kontrollib regulaarselt ohutus- ja isikukaitse­vahendite korrasolekut.
B.2.3 Automaatikaseadmete ja -süsteemikomponentide paigaldamine ja ühendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab madalpinge- ja signaalikaablid, lähtudes tööülesandest ning järgides kaablitootja paigaldusnõudeid ja etteantud projekti.
2. Asendab lühise, katkestuse vm põhjusel rikutud kaabli, lähtudes tööülesandest ja tuvastatud rikke asukohast (nt kaabli vahetus seadmest seadmeni).
3. Paigaldab juhtimis-, täitur- ja andurseadmed ning mõõteriistad (va. spetsiifilised süsteemid), järgides paigaldusskeemi ning kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid.
4. Ühendab ühendusskeemi alusel juhtimis- ja signaalahelad, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid.
5. Hindab visuaalselt paigaldiste näitajate vastavust projektile ja normidele;
6. Koostab enda poolt läbi viidud paigaldustööde kontrollprotokollid ja dokumenteerib tehtud muudatused vastavalt etteantud vormidele.
B.2.4 Kontrolli- ja hooldustööd 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt ja mõõteriistu kasutades mõõturite või muude näitajate põhjal seadme vastavust normväärtustele.
2. Kontrollib seadmete omavahelisi ühendusi sobiva mõõtmismeetodiga, tuvastades võimalikud kõrvalekalded, häired ja rikked.
3. Protokollib tulemused vastavalt kehtestatud korrale.
4. Selgitab välja vea tekkimise põhjuse, teavitab sellest vastutavat töötajat.
5. Kõrvaldab rikked vastavalt etteantud juhistele.
6. Teeb perioodilisi hooldustöid vastavalt hooldusjuhenditele.
7. Koostab hooldustööde kontrollprotokollid ja dokumenteerib tehtud muudatused digitaalsesse süsteemi, kasutades tarkvara.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine valikust B.2.5-B.2.6.
Tootmisautomaatika
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Tootmisautomaatika 4

Tegevusnäitajad:
1. Leiab tootmisautomaatika funktsionaal- ja juhtimisskeemidest tööülesande täitmiseks vajaliku teabe. Paigaldab tootmisprotsessiga (nt elektri-, veekäitlus-, kaugkütte-, puidu-, keemia-, toiduaine-ja masinatööstus) seotud tootmisseadmeid ja roboteid, kasutades tootmisprotsessiga seotud oskusteavet.
2. Teeb elektro-, pneumo- ja hüdroautomaatikaseadmete ja -süsteemide ülevaatust vastavalt hooldusjuhenditele. Taastab süsteemi toimivuse komponentide asendamise teel. Tuvastab elektromehaaniliste seadmete mehaanilised rikked, osaleb remondimeeskonnas tehes koostööd vastava ala spetsialistiga.
 
Hooneautomaatika
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Hooneautomaatika 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab hoone tehnosüsteemide (ventilatsioon, jahutus, küte, tuleohutusautomaatika) juhtimisautomaatikat, järgides nõudeid ja projektdokumentatsiooni. Paigaldab automaatikasüsteemides kasutatavad andurid, täiturmootorid ja teised automaatikavahendid ning kaablid (tehnoloogilised seadmestikud), võttes arvesse automaatikaseadmete või -vahendite tehnilisi näitajaid ja paigaldusnõudeid.
2. Teeb hoone tehnosüsteemide (ventilatsioon, jahutus, küte, tuleohutusautomaatika) juhtimissüsteemide ülevaatuse vastavalt hooldusjuhenditele ja kehtivatele õigusaktidele ja standarditele. Taastab süsteemi toimivuse komponentide asendamise teel vastavalt saadud juhenditele.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Automaatik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Loeb ja mõistab tehnilist dokumentatsiooni sh digitaalseid jooniseid, kasutab kutsealast terminoloogiat.
2. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest.
3. Osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
4. Suhtleb kaastöötajate, klientide ja sidusvaldkonna spetsialistidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt.
5. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks, on kursis erialase tehnoloogia arenguga.
6. Kasutab erialast IKT riist- ja rakendustarkvara, järgides ettevõtte andmekaitse nõudeid ja korda.
7. Kasutab baasdigioskusi: ohutuse ja sisuloome osas algtasemel ning probleemilahenduse, infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutajatasemel, vt lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala.
8. Kasutab oma töös inglise keelt erialase informatsiooni hankimiseks, materjalidega töötamiseks ning tööalaseks suhtluseks vähemalt tasemel B1, vt lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-08102019-1.3/8k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.10.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Automaatik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7412 Elektriseadmete mehaanikud ja paigaldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Eerik Laid Ecomatic As
Leho Kuusk ABB AS
Ülo Kala Walde AS
Dmitri Sabunov G4S
Tõnu Kutsar Telealarm OÜ
Ellen Mihklepp Tallinna Vesi AS
Urmas Leitmäe Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit
Vadim Veeremaa Tallinna Polütehnikum
Andre Lilleleht Eesti Turvaettevõtete Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist