Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Automaatik-tehnik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Automaatik-tehnik, tase 5
EN: Automation Technician, level 5
Spetsialiseerumised:
  • Ehitusautomaatik, tase 5
  • Tootmisautomaatik, tase 5
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.11.2018
Kehtib kuni: 07.10.2019
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Automaatikud on oskustöötajad, kelle põhitegevus on automaatikasüsteemide, -komponentide ja -seadmete paigaldamine ja käitamine. Tootmisautomaatika ettevõtetes kasutavad nad elektro-, pneumo- ja/või hüdroautomaatika vahendeid, ehitusautomaatika ettevõtetes spetsiifilist seadmestikku ja aparatuuri.
...

Automaatik-tehnik, tase 5 töötab iseseisvalt või meeskonnas, kus ta juhib paigaldusprojektide teostamist. Ta vastutab enda ja teiste töötulemuste eest. Töö eeldab juhendamist, klientide nõustamist, vajadusel ressursside jagamist ning koostööd elektrikute, tehnoloogide, IT- jm sidusvaldkondade spetsialistidega.
Ta võtab oma töös arvesse energiatõhususe, säästlikkuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid.

Automaatik-tehnik spetsialiseerub tootmis- või ehitusautomaatikale.

Tootmisautomaatikale spetsialiseerunud automaatik-tehnik töötab protsesside, tootmisseadmete ja -süsteemide automatiseerimisega tegelevates ettevõtetes. Ta reguleerib, juhib ja kontrollib elektritootmise, kaugkütte, puidu-, keemia-, toiduainete- masina-, veevarustuse- ja põllumajandustööstuse jm automaatikasüsteeme. Ta täidab ka tootmisseadmete ja robotite paigaldamise, hooldamise ja käitamisega seotud tööülesandeid.

Ehitusautomaatikale spetsialiseerunud automaatik-tehnik töötab ehitiste, sh hoonete ja rajatiste tehnosüsteemide automatiseerimisega tegelevates ettevõtetes. Ta täidab hoonete ja rajatiste soojus- ja külmavarustuse, kütte- ja jahutussüsteemide, ventilatsiooni, veevarustuse- ja kanalisatsiooni automaatika ja lokaalsete juhtimisvõrkude paigalduse, hoolduse, korrashoiu ja kasutuselevõtuga seotud tööülesandeid.

Seotud kutsed:
Automaatik, tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine
1. Ettevalmistustööd.
2. Seadmete ja süsteemide väljaehitamine.
3. Käivitustööd.
4. Dokumenteerimine.

A.2.2 Automaatikaseadmete ja -süsteemide käitamine
1. Ettevalmistustööd.
2. Seadmete tööshoidmine, hooldus ja remont.
3. Automatiseer...
itud tehnoloogiliste protsesside jälgimine ja kontrollimine.

A.2.3 Juhtimine ja juhendamine
1. Töö organiseerimine, sh paigaldusprojektide teostamise juhtimine.
2. Töötajate juhendamine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.4 Tootmisautomaatika paigaldamine ja käitamine
1. Seadmete ja süsteemide paigaldus, hooldus- ja korrashoiutööd.
2. Protsesside juhtimine.

A.2.5 Ehitusautomaatika paigaldamine ja käitamine
1. Seadmete ja süsteemide paigaldustööd.
2. Seadmete ja süsteemide käitamise, hoolduse ja korrashoiu...
tööd.
Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.6 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine plahvatusohtlikes keskkondades.

A.2.7 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine keemiliselt agressiivsetes keskkondades.

A.2.8 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine kõrgendatud steriils...
usega seotud keskkondades.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööga võib kaasneda füüsiline ja vaimne pingutus ning kiire töötempo. Olenevalt spetsialiseerumisalast võib töö toimuda välitingimustes, kõrgustes, ohtlikes või eritingimustega töökeskkondades (plahvatus- ja tuleoht, kokkupuude kemikaalidega, kõrgendatud hügieeni- ja steriilsusenõuded jne).
A.4 Töövahendid
Automaatik-tehniku põhilised töövahendid on infotehnoloogiavahendid (arvutustehnika riist- ja tarkvara), telekommunikatsioonivahendid, käsi- ja spetsiaaltööriistad, mõõteseadmed ning abivahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetulek eeldab loogilist mõtlemist, suhtlemis- ja väljendusoskust, head keskendumisvõimet, järjekindlust, koordinatsioonivõimet, arenenud vastutustunnet ja õppimisvalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme automaatik-tehnikuks saab õppeasutuses õppides või kutsealal töötades ja koolituskursusi läbides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Automaatik, automaatik-paigaldaja, automaatik-seadistaja, hooldusautomaatik, tööpinkide automaatikaseadistaja, programmeerija, automaatik-operaator, tööpinkide automaatik jm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Automaatik-tehnik, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.3 ja B.2.9 (läbiv kompetents) ning ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine valikust B.2.4-B.2.5

Tootmisautomaatika seadmetele ja süsteemidele spetsialiseerunud automaatiku kutse tõendamiseks on lisaks ...
nõutav kompetentsi B.2.4 tõendamine.

Ehitusautomaatika seadmete ja süsteemide spetsialiseerunud automaatiku kutse tõendamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.5 tõendamine.

Valitavate kompetentside B.2.6-B.2.8 tõendamine on vabatahtlik.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) tutvub etteantud paigaldusdokumentatsiooniga;
2) hindab automaatikasüsteemide teostatavust, teeb vajadusel muudatusettepanekuid automaatikaskeemides;
3) hindab paigaldustöödeks vajalikke ressursse, paigaldustööde mahtu ja töö keerukust;
4) koostab tööga seotud kulude kalkulatsioone, lähtudes töö eesmärgist ja kehtivatest õigusaktidest;
5) järjestab tegevuse, koostab teostavate paigaldustööde ajagraafiku;
6) kooskõlastab tehnilised lahendused sidusspetsialistidega;
7) kontrollib kooskõlastuste olemasolu või vajadust;
8) valib tööülesandele vastavad töövahendid ja -meetodid ning kasutab neid eesmärgipäraselt;
9) paigaldab täitur- ja andurseadmed ning mõõteriistad, järgides projekti;
10) koostab ja/või paigaldab automaatikakilpe ja kaabeldussüsteeme, sh andmesidesüsteeme;
11) paigaldab juhtmeid, kaableid ja seadmeid viisil, mis kaitseb neid keskkonna mehaaniliste koormuste ja elektromagnetiliste häirete eest;
12) teeb reguleerimistöid: katsetab süsteemide (sh andmesidesüsteemide) vastavust projektlahendusele;
13) häälestab ja korrigeerib aparatuuri seadeid, muudab kontrollerite programme, kontrollib töö tulemust;
14) jälgib paigaldustööde tegemise graafikut, kontrollib tehtud tööde vastavust projektile ning ressursside kasutamist;
15) kontrollib paigaldatud süsteemi töökindlust: teeb sobivate mõõteriistadega automaatika- ja elektrimõõtmisi veendumaks, et süsteem vastab automaatikaskeemile ja süsteemis ei esine tõrkeid põhjustavaid vigu;
16) kõrvaldab võimalikud vead ja rikked, lähtudes vea iseloomust ning tehnoloogilise protsessi vajadustest;
17) viib protsessi tehnoloogiliselt stabiilsesse töörežiimi;
18) korrigeerib koostöös sidusspetsialistidega automatiseeritud protsessi parameetreid vastavalt tehnoloogia nõuetele;
19) dokumenteerib tehtud muudatused ning paigaldus- ja käivitamistööd
20) koostab teostusjooniseid ja automaatikasüsteemide kasutusjuhendeid.

Teadmised:
1) enamlevinud paigaldusmeetodid;
2) paigaldamisel kasutatavad töövahendid;
3) baasteadmised automaatika paigaldustöödest, kasutatavatest materjalidest ja nende omadustest;
4) automaatikasüsteemide parameetrid ja toimimispõhimõtted;
5) paigalduseeskirjad ja nõuded.

Hindamismeetod(id):
Teooriaküsimused, proovitöö või intervjuu või töökohal jälgimine.
B.2.2 Automaatikaseadmete ja -süsteemide käitamine 5

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja tõlgendab jooniseid (s.h. teostusjooniseid), juhindub oma tegevuses seadmete kasutusjuhenditest, tehnilistest passidest jm lähtedokumentidest;
2) valib tööülesandele vastavad töövahendid ja seadmed (sh mõõteseadmed), kasutab neid eesmärgipäraselt;
3) kasutab sobivaid vigade otsimise meetodeid ja süsteemi hooldusprogramme;
4) jälgib informatsiooni tehnoloogiliste protsesside kulgemisest, vajadusel korrigeerib protsessi parameetrite seadesuurusi automaatikavahendites;
5) hooldab, remondib, häälestab ja kontrollib automaatikaseadmeid (nt täitur- ja andurseadmed, mõõteriistad), automaatikakilpe ja kaabeldussüsteeme teostusprojektile vastavalt;
6) remondi käigus kaasajastab skeemid;
7) hoiab ennast kursis automaatikavahendite ja materjalide hindadega (maksumustega) automaatikavahendite ostuks seadmete müügiturult;
8) hindab süsteemi seisukorda ja hooldustegevuste vajadust, koostab hooldusplaani
9) kontrollib ja korrastab automaatikaseadmete omavahelise kommunikatsiooni seadmete tööd (sh lokaalse juhtimisvõrgu toimimist);
10) tuvastab ja kõrvaldab rikked;
11) dokumenteerib hooldustegevuse ja töötulemuse;
12) analüüsib mõõtetulemuste alusel energia tarbimist, tehnoloogia kulgu;
13) peab enda töökulude arvestust, kasutab ressursse säästlikult;
14) teeb ettepanekuid süsteemide uuendamiseks ja optimeerimiseks (nt rohelise energia kasutuselevõtmiseks);
15) orienteerub lokaalsete juhtimisvõrkude tehniliste lahenduste koostamise ja väljaehitamise põhimõtetes ning kasutatavas seadmestikus.

Teadmised:
1) finantsarvestuse põhimõtted;
2) automaatreguleerimise, juhtimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid (sh mõõteseadmed nende kasutusalas).

Hindamismeetod(id):
Teooriaküsimused, proovitöö või intervjuu või töökohal jälgimine.
B.2.3 Juhtimine ja juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) korraldab meeskonna tööd, jagab tööülesandeid, motiveerib alluvaid;
2) jälgib veendub kaastöötajate ohutuses;
3) kontrollib ja hindab töötajate/juhendatavate töösooritusi ja töötulemusi;
4) kontrollib töö kvaliteetil sh alltöövõtjate töö kvaliteeti;
5) jälgib planeeritud tegevuste elluviimisel tähtaegadest kinnipidamist;
6) töötab majanduslikult efektiivselt, arvestades tasuvusarvestust ja kvaliteedinõudeid;
7) osaleb ettevõtte majandustegevuses, sh riskide väljaselgitamises ja ennetavate meetmete väljatöötamises;
8) juhendab töötajaid töö tegemisel ja annab hinnangu nende tegevuse tulemustele; tutvustab ohutuid töövõtteid;
9) suunab töötajaid kvaliteeti tagavate töövõtete kasutamisele; aitab leida probleemidele lahendusi;
10) korraldab kasutajakoolitusi (sh kasutatavate automaatikavahendite tehniliste näitajate osas).

Teadmised:
1) juhtimise alused;
2) finantsarvestuse alused;
3) valdkonda reguleerivate õigusaktide nõuded.

Hindamismeetod(id):
Teooriaküsimused, proovitöö või intervjuu või töökohal jälgimine.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Tootmisautomaatika seadmetele ja süsteemidele spetsialiseerunud automaatiku kutse tõendamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.4 tõendamine. Ehitusautomaatika seadmete ja süsteemide spetsialiseerunud automaatiku kutse tõendamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.5 tõendamine.
Tootmisautomaatik, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Tootmisautomaatika seadmete ja süsteemide paigaldamine ja käitamine 5

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja tõlgendab tootmisautomaatika funktsionaal- ja juhtimisskeeme;
2) paigaldab ja reguleerib tootmisprotsessiga (nt elektritootmine, keemiatööstus) seotud tootmisseadmeid ja roboteid, mõistes tootmisprotsessi olemust;
3) paigaldab automaatikakaablid, teeb vajalikud automaatikakaablite ühendused;
4) täidab seadmete ja süsteemide töös hoidmise, hoolduse ja remondiga seotud tööülesandeid.
5) analüüsib seadmete, protsesside ja masinate automaatikasüsteemides esinevaid riistvaralisi ja tarkvaralisi rikkeid oma vastutusalas;
6) hindab automaatika riistvara ja tarkvaravahendite arengutendentse ning soovitab valida parimaid lahendusi;
7) juhib ja kontrollib tootmisprotsessiga (nt elektritootmine, keemiatööstus) seotud tootmisseadmeid ja roboteid, mõistes tootmisprotsessi olemust;
8) korrigeerib protsessi parameetreid vastavalt tehnoloogilisele dokumentatsioonile;
9) täidab seadmete kasutuselevõtuga sh testimisega seotud tööülesandeid.

Teadmised:
1) elektritootmise, kaugkütte, puidu-, keemia-, toiduainete- ja masinatööstuse tehnoloogiliste protsessidega seotud seadmed ja süsteemid;
2) kasutatava protsessiga seotud seadmestiku/aparatuuri ja elektriajamite toimimispõhimõtted ja kasutusala;
3) baasteadmised pneumaatika-, hüdraulika-, jõuelektroonikaseadmetest;
4) tootmisautomaatika süsteemide, komponentide ja seadmete liigitus ja kasutusala.

Hindamismeetod(id):
Teooriaküsimused, proovitöö või intervjuu või töökohal jälgimine.
 
Ehitusautomaatik, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Ehitusautomaatika seadmete ja süsteemide paigaldamine ja käitamine 5

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja tõlgendab ehitusautomaatika funktsionaal- ja juhtimisskeeme ning tekstmaterjale käimasolevas automaatika tööprojektis;
2) paigaldab automaatikakaablid ja automaatikavahendite- ja aparatuuriga komplekteeritud automaatikakilbid ning teeb vajalikud automaatikakaablite ühendused kilpides vastavalt automaatika tööjooniste plaanilahendustele (vajadusel koostöös sidusalade spetsialistidega);
3) paigaldab automaatikasüsteemides kasutatavad andurid, täiturmootorid ja teised automaatikavahendid ning kaablid kohapeal (tehnoloogilised seadmestikud), võttes arvesse automaatikaseadmete või -vahendite tehnilisi näitajaid ja paigaldusnõudeid; teostab etteantud kaabliühendused;
4) koostab automaatikasüsteemide väljaehitamisel vajadusel automaatikavahendite paigaldamisskeeme/jooniseid nende paigalduseks kohapeal(ruumis);
5) kontrollib paigaldatud automaatikasüsteemi automaatikavahendite- ja -aparatuuri vastavust automaatika tööprojektile;
6) loeb ja tõlgendab ehitatud automaatikasüsteemide funktsionaal- ja juhtimisskeeme ning lokaalvõrkude struktuurskeeme koos tekstmaterjalidega teostusdokumentatsioonis;
7) häälestab valmisehitatud automaatikasüsteemis reguleerimis- ja juhtimisautomaatikat ning kontrollisüsteeme ühtse tervikliku süsteemina toimimiseks;
8) käsitleb ehitiste või hoonete tehnilisi järelevalvesüsteeme automaatika süsteemide optimaalse töö tagamiseks;
9) kontrollib (testib) vastpaigaldatud süsteemi töökindlust ;
10) kõrvaldab esinevad vead/rikked ja teeb järelkontrolli;
11) kontrollib seadistusparameetreid, vajadusel muudab seadistusi ja kontrollib seadme tööd;
12) määrab mõõteriistu kasutades kindlaks kõrvalekalded seadme töös;
13) korraldab automaatikavahendite remonti või väljavahetamist vastavalt seadmete valmistaja-tehase instruktsioonidele ja tehnilistele nõuetele;
14) testib remonditud või väljavahetatud seadme tööd süsteemis, vajadusel seadistades seadet;
15) häälestab automaatikasüsteemide komponente tehnosüsteemide ettenähtud töörežiimide tagamiseks;
16) jälgib automaatikaseadmete tööd kindlate perioodide jooksul;
17) dokumenteerib süsteemide järelevalve, kannab andmed hooldusraamatusse;
18) teeb vajadusel automaatikasüsteemide üldisi ülevaatusi ja analüüsib süsteemides esinevaid riist- ja tarkvaralisi rikkeid;
19) hindab automaatikas kasutatavate meetodite ja vahendite arengutendentse ning kasutab parimaid võimalikke lahendusi.
20) tunneb ja oskab kasutada spetsiaalselt ehitusautomaatikas kasutatavate automaatikavahendite tehnilisi näitajaid ja võimalusi koos nende tarkvara tundmise ja kasutamisega (s.h. vabalt programmeeritavate kontrollerite programmeerimise osas).

Teadmised:
1) ehitiste (rajatiste jms) soojus-ja külmavarustuse süsteemide, kütte- ja jahutusesüsteemide ning ventilatsiooni-, veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide automaatika toimimispõhimõtted, kasutusalad ja käitamistingimused;
2) lokaalsete juhtimisvõrkude rakendamise võimalused tehnosüsteemide käitamisel;
3) elektri- ja sidevõrkude toimimise üldpõhimõtted teabevahetuse tagamiseks lokaalvõrkude vahel.

Hindamismeetod(id):
Teooriaküsimused, proovitöö või intervjuu või töökohal jälgimine.

Valitavad kompetentsid
Valitavate kompetentside B.2.6-B.2.8 tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine plahvatusohtlikes keskkondades 5

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab, ühendab ja hooldab plahvatuskindlaid (Exd-sertifikatsioon) automaatikavahendeid ja kaablisüsteeme, arvestades potentsiaalselt plahvatusohtliku keskkonna iseärasustega.

Teadmised:
1) kõrgendatud plahvatusohuga ruumi ehitusnõuded;
2) plahvatusohtlikku keskkonda paigaldatavad seadmed , kaablid ja nende tähistus;
3) tähistustele vastavate seadmete konstruktsioonide eripära, nende kasutus- ja paigaldustingimused.
B.2.7 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine keemiliselt agressiivsetes keskkondades 5

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab, ühendab ja hooldab seadmeid ja kaablisüsteeme, arvestades keemiliselt agressiivse keskkonna eripäraga.

Teadmised:
1) keemiliselt agressiivse ruumi kasutusnõuded;
2) plahvatusohtlikku keskkonda paigaldatavad seadmed, kaablid ja nende tähistus;
3) tähistustele vastavate seadmete konstruktsioonide eripära, nende kasutus- ja paigaldustingimused.
B.2.8 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine kõrgendatud steriilsusega keskkondades 5

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab, ühendab ja hooldab seadmeid ja kaablisüsteeme, arvestades kõrgendatud steriilsusega keskkonna (nt ravimi- ja toiduainetetööstus, raviasutused) iseärasustega.

Teadmised:
1) kõrgendatud steriilsusnõuetega ruumi kasutusnõuded;
2) kõrgendatud steriilsusega ruumi paigaldatavad seadmed, kaablid ja nende tähistus;
3) tähistustele vastavate seadmete konstruktsioonide eripära, nende kasutus- ja paigaldustingimused.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Automaatik-tehnik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja tõlgendab automaatikaskeeme ja automaatikasüsteemidega seotud jooniseid;
2) elektri- ja automaatika projekteerimise põhialused, tingmärgid, funktsioonaalskeemide tegemine lähtematerjalide koostamiseks;
3) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 1).
4) kasutab info-ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi (infootsinguks, tööks dokumentidega jm);
5) valdab levinumaid tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogramme ning neil põhinevaid dokumenteerimisprogramme, sh erialaprogramme;
6) kasutab ja parandab CAD-tarkvara, loob uusi projekte;
7) järgib määratud objektil kõikides töö etappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu- (sh esmaabi), keskkonnahoiu- ja tööohutusnõudeid;
8) järgib tule- ja elektriohutuse nõudeid;
9) kasutab oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning isikukaitsevahendeid;
10) korraldab ohutu ja käepärase töökoha, hoiab selle puhta ja korras;
11) kontrollib meeskonnaliikmete töökohtade nõuetele vastavust;
12) hindab töökoha riske ja ohtusid, kasutades riskihindamismeetodeid;
13) kasutab oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;
14) käsitseb eesmärgipäraselt kutseala põhilisi tööriistu ja vahendeid;
15) suhtleb klientidega: selgitab kliendi vajadused, töötab kliendikeskselt, loob kliendisuhteid, nõustab kliente;
16) mõõdab ja fikseerib ja hindab ja/või analüüsib tehnoloogilisi ja elektrilisi parameetreid mõõtmisseadmete abil;
17) on valmis ennast pidevalt arendama, et tulla toime areneva tehnoloogia, tarkvara, uute seadmete ja töövõtetega;
18) käitleb nõuetekohaselt keskkonnaohtlikke ja utiliseerimist vajavaid materjale, korraldab töö käigus tekkivate jääkide käitlemise vastavalt keskkonnakaitsenõuetele.

Teadmised:
1) automaatikaseadmed ja -paigaldised, nende liigitus ja otstarve;
2) automaatikasüsteemide parameetrid ja toimimispõhimõtted;
3) baasteadmised automaatikast, mehaanikast ja elektrotehnikast (sh terminoloogia);
4) hüdraulika ja pneumaatikaga seotud komponentide tööpõhimõtted;
5) baasteadmised infotehnoloogia-, telekommunikatsiooni ja turvasüsteemidest.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-01112018-1.2.2/6k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.11.2018
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Automaatik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3113 Elektrotehniliste alade tehnikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Leho Kuusk ABB AS
Ellen Mihklepp Tallinna Vesi
Natalja Tšurkina Tallinna Polütehnikum
Arvo Ulla Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit
Aleksander Grünstam Eesti Süsteemiinseneride Selts

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist