Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Automaatik-tehnik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Automaatik-tehnik, tase 5
EN: Automation Technician, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
  • Hooneautomaatika
  • Tootmisautomaatika
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.10.2019
Kehtib kuni: 07.10.2024
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis on tööosade struktuur muudetud eesmärgiga hoida ühtsust sidusvaldkondade kutsestandardites, välja on võetud valitavad kompetentsid, tegevust mõjutavaid regulatsioone on täpsustatud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Automaatik-tehnik 132757 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/9 11.11.2019 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
5. taseme automaatik-tehnik töötab tehnoloogiliste protsesside, tootmisseadmete ja -süsteemide ning hoonete tehnosüsteemide automatiseerimisega tegelevates ettevõtetes (nt tööstuses, ehituses), kus ta paigaldab automaatikakomponente, koostab automaatikasüsteeme ning teeb hooldustöid info- ja kommuni...katsioonitehnoloogia (IKT) lahendusi kasutades.

Automaatik-tehnik täidab mitmekülgseid tööülesandeid muutlikes oludes. Ta on valmis kandma meeskonnas juhi rolli ning tegema koostööd sidusvaldkondade spetsialistidega.

Töö automaatika, infotehnoloogia (IT), elektri ja nõrkvoolu valdkondade puutealal eeldab IT, elektri ja elektroonika alaseid kompleksseid kutseoskusi.
5. taseme automaatik-tehnik spetsialiseerub tootmis- või hooneautomaatikale.
Tootmisautomaatikale spetsialiseerunud automaatik-tehnik paigaldab, konfigureerib, häälestab ja hooldab tööstuslikke juhtsüsteeme (eraldiseisavad automaatikaseadmed, tootmisliinid ja -kompleksid) mõistes tootmisprotsesside olemust.
Olenevalt valdkonnast ja ettevõtte suurusest võivad tootmisautomaatiku tööülesanded osaliselt kattuda mehhatrooniku ja hooldusmehaaniku tööülesannetega.
Hooneautomaatikale spetsialiseerunud automaatik-tehnik paigaldab, konfigureerib, häälestab ja hooldab hoone tehnosüsteemide (ventilatsioon, jahutus, küte, tuleohutussüsteemid) automaatikat.
Paigaldus- ja hooldustöid võib ta teha ulatuses, mis ei lähe vastuollu valdkondlikes õigusaktides ja standardites sätestatud nõuetega.

Kutseala madalam kutsetase:
Automaatik, tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö kavandamine ja korraldamine
1. Tehnilisest dokumentatsioonist vajaliku teabe leidmine.
2. Tegevuse kavandamine.
3. Materjalide ja töövahendite valimine ja ettevalmistamine.

A.2.2 Ohutuse tagamine
1. Ohutusnõuete täitmine ja kontrollimine.
2. Ohutu töökoha korraldamine.
3. Ohutus-...
ja isikukaitsevahendite kasutamine.

A.2.3 Automaatikakomponentide paigaldamine ja ühendamine
1. Kaablitööd.
2. Seadmete ja komponentide paigaldamine.
3. Seadmete ühendamine, konfigureerimine ja häälestamine.
4. Töötulemuse kontrollimine ja dokumenteerimine.

A.2.4 Kontrolli- ja hooldustööd
1. Kontrolli- ja hooldustööde läbiviimine ja korraldamine.
2. Rikete kõrvaldamine.
3. Perioodiliste hooldustööde läbiviimine.
4. Tulemuste dokumenteerimine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.5 Tootmisautomaatika
1. Tootmistehnoloogiast lähtuvad paigaldus-, konfigureerimis- ja häälestustööd.
2. Seadmete ja süsteemide hooldus.

A.2.6 Hooneautomaatika
1. Tehnosüsteemide juhtimisautomaatika paigaldus-, konfigureerimis- ja häälestustööd.
2. Tehnosüsteemide juhtimisautomaatika ho...
oldus.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö võib toimuda välitingimustes, kõrgustes, ohtlikes või eritingimustega (nt kõrgendatud hügieenitase ja steriilsus) töökeskkondades. Võimalikud ohutegurid on plahvatus- ja tuleoht ning kokkupuude kemikaalidega. Nõutud on isikukaitsevahendite ja eririietuse kasutamine.
Tööga võib kaasneda füüsili...
ne ja vaimne pingutus, arvestada tuleb kiire töötempoga.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
IKT arvutustehnika riist- ja tarkvara.
Käsi-, elektri- ja spetsiaaltööriistad, mõõteseadmed ning abivahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab loogilist mõtlemist, järjekindlust, käelist osavust ja rutiinitaluvust. Oluline on hea analüüsi-, keskendumis-, koordinatsiooni- ja kohanemisvõime. Töötamine väikeste detailidega, nõuab head nägemist ja värvide eristamist.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutseoskused omandatakse töö käigus ja koolituskursustel või kutseõppeasutuse jätkuõppes, mis eeldab automaatika, IKT, elektrialaseid kutseoskusi ning erialast töökogemust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Vanemautomaatik, automaatik-paigaldaja, automaatik-seadistaja, hooldusautomaatik, hooldustehnik, automaatikaseadistaja, automaatik-operaator, tööpinkide automaatik jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamine nõuab elektriohutuse, esmaabi ja tööohutuse koolituste läbimist ja vastavate tõendite olemasolu.
Töötamine ohtlikes keskkondades nõuab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuete järgimist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Automaatik-tehnik, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 ja B.2.7 (läbiv kompetents) ning ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine valikust B.2.5-B.2.6.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Loeb ja tõlgendab automaatikaskeeme ja muid automaatikasüsteemidega seotud jooniseid.
2. Hindab automaatikaskeemide teostatavust, teeb vajadusel muudatusettepanekuid automaatikaskeemide muutmiseks.
3. Kooskõlastab tehnilised lahendused sidusspetsialistidega.
4. Planeerib tööülesandest lähtuvad materjalid ja töövahendid, ning järgib kuluarvestuse ja kalkulatsioonide koostamise põhimõtteid kasutades vastavat tarkvara.
5. Jagab tööülesanded ja jälgib planeeritud tegevuse elluviimist.
6. Leiab erialastest andmebaasidest seadmete tehnilise info, mida on vaja süsteemide paigaldamisel ja hooldamisel.
7. Valib ja valmistab ette tööülesandele vastavad materjalid.
8. Komplekteerib tööülesandele vastavad töövahendid, kontrollib töövahendite nõuetele vastavust.
B.2.2 Ohutuse tagamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Täidab igas tööetapis tööohutusnõudeid ja kontrollib nende täitmist vältimaks tööõnnetusi
2. Juhendab tööohutusalaselt töörühma liikmeid.
3. Korraldab enda ja töötajate ohutud töökohad, arvestades võimalikke ohutegurite ja riskidega.
4. Järgib töökeskkonna ohutuse reegleid, korraldab jäätmete kogumist, järgides protseduurireeglid ja järelevalve eeskirju.
5. Kasutab nõuetekohaselt ohutus- ja isikukaitsevahendeid ning kindlustab õigete isikukaitsevahendite olemasolu.
6. Kontrollib regulaarselt ohutus- ja isikukaitse­vahendite olemasolu ja korrasolekut.
B.2.3 Automaatikakomponentide paigaldamine ja ühendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab madalpinge- ja signaalikaablid, lähtudes tööülesandest ning järgides kaablitootja paigaldusnõudeid ja etteantud projekti, teeb vajalikud automaatikakaablite ühendused.
2. Hindab töö vastavust eeskirjadele ja projektdokumentatsioonile.
3. Paigaldab juhtimis-, täitur- ja andurseadmed ning mõõteriistad (va. spetsiifilised süsteemid), järgides paigaldusskeemi ning kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid.
4. Korraldab seadmete paigaldamist.
5. Ühendab elektrisüsteemi, IKT-komponendid ja juhtploki, lähtudes tarkvara komponentide funktsionaalsusest ja ühilduvusest. Konfigureerib ja häälestab seadmed vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile, kontrollides seadmete ühendusi ja hinnates nende vastavust projektile.
6. Kontrollib süsteemi toimivust ja häälestab süsteemi vastavalt juhendmaterjalidele.
7. Hindab visuaalselt ja mõõteriistadega paigaldiste näitajate vastavust projektile ja normidele.
8. Koostab töörühma paigaldustööde kontrollprotokollid ja dokumenteerib tehtud muudatused vastavalt etteantud vormidele.
B.2.4 Kontrolli- ja hooldustööd 5

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib mõõtmistega automaatikapaigaldiste tehniliste näitajate vastavust normväärtustele, kasutab sobivaid vigade otsimise meetodeid ja süsteemi hooldusprogramme.
2. Täidab seadmete ja süsteemide töös hoidmise, hoolduse ja remondiga seotud tööülesandeid.
3. Kavandab meetmed rikete kõrvaldamiseks, planeerib hooldustööd vastavalt hooldusjuhenditele.
4. Jälgib automaatikasüsteemi toimimist, vajadusel korrigeerib protsessi parameetrite seadesuurusi automaatikavahendites.
5. Analüüsib oma pädevuse piires seadmete, protsesside ja masinate automaatikasüsteemides esinevaid riistvaralisi ja tarkvaralisi rikkeid.
6. Kõrvaldab rikked kasutades automaatikaalast oskusteavet.
7. Teeb perioodilisi hooldustöid vastavalt hooldusjuhenditele.
8. Koostab hooldustööde kontrollprotokollid ja dokumenteerib tehtud muudatused digitaalsesse süsteemi, kasutades tarkvara.
9. Koostab ja uuendab tööjuhendeid, arvestades tehtud muudatuste ja parandusettepanekutega.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine valikust B.2.5-B.2.6.
Tootmisautomaatika
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Tootmisautomaatika 5

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab ja reguleerib kasutatava tootmisprotsessiga (nt elektri-, veekäitlus-, kaugkütte-, puidu-, keemia-, toiduaine- ja masinatööstus) seotud tootmisseadmeid- ja süsteeme ning roboteid, kasutades tootmisprotsessiga seotud oskusteavet. Konfigureerib ja häälestab süsteemi kasutades automaatika riistvara ja tarkvaravahendite lahendusi.
2. Teeb elektro-, pneumo- ja hüdroautomaatikaseadmete ja -süsteemide ülevaatust vastavalt hooldusjuhenditele. Taastab süsteemi toimivuse komponentide asendamise teel. Viib protsessi tehnoloogiliselt stabiilsesse töörežiimi. Korrigeerib koostöös sidusspetsialistidega automatiseeritud protsessi parameetreid vastavalt tehnoloogia nõuetele. Teeb ettepanekuid süsteemide uuendamiseks ja optimeerimiseks.
 
Hooneautomaatika
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Hooneautomaatika 5

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab ja reguleerib hoone tehnosüsteemide (ventilatsioon, jahutus, küte, tuleohutusautomaatika) ja nende juhtimisautomaatikat, järgides nõudeid ja projektdokumentatsiooni. Konfigureerib ja häälestab süsteemi kasutades automaatika riistvara ja tarkvaravahendite lahendusi.
2. Teeb hoone tehnosüsteemide (ventilatsioon, jahutus, küte, tuleohutusautomaatika) juhtimissüsteemide ülevaatuse vastavalt hooldusjuhenditele ja kehtivatele õigusaktidele ja standarditele. Taastab süsteemi toimivuse komponentide asendamise teel, kasutades automaatreguleerimis-, juhtimis- ja kontrollseadmeid ning vahendeid (sh mõõteseadmed nende kasutusalas). Uuendab tootmisautomaatika funktsionaal- ja juhtimisskeeme.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Automaatik-tehnik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Loeb ja mõistab tehnilist dokumentatsiooni, sh digitaalseid jooniseid, kasutab kutsealast terminoloogia.
2. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest.
3. Osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
4. Töörühma juhina korraldab meeskonna tööd: seab eesmärgid ja algatab tegevusi oma otsustusvaldkonna piires, annab õigeaegset ja asjakohast tagasisidet, innustab ja tunnustab töötajaid.
5. Suhtleb kaastöötajate, klientide ja sidusvaldkonna spetsialistidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe (sh tehnilise teabe) selgelt ja arusaadavalt.
6. Juhendab kaastöötajaid oma pädevuse piires: kontrollib ja parandab juhendatava töösooritusi, annab juhendatavale tagasisidet.
7. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks, on kursis erialase tehnoloogia arenguga.
8. Kasutab erialast IKT riistvara ja rakendustarkvara, järgides ettevõtte andmekaitse nõudeid ja korda.
9. Kasutab baasdigioskusi: ohutuse ja sisuloome osas algtasemel ning probleemilahenduse, infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutajatasemel, vt lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala.
10. Kasutab oma töös inglise keelt erialase informatsiooni hankimiseks, materjalidega töötamiseks ning tööalaseks suhtluseks vähemalt tasemel B1, vt lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-08102019-1.4/7k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.10.2019
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Automaatik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3113 Elektrotehniliste alade tehnikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Eerik Laid Ecomatic As
Leho Kuusk ABB AS
Ülo Kala Walde AS
Dmitri Sabunov G4S
Tõnu Kutsar Telealarm OÜ
Ellen Mihklepp Tallinna Vesi AS
Urmas Leitmäe Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit
Vadim Veeremaa Tallinna Polütehnikum
Andre Lilleleht Eesti Turvaettevõtete Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist