Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 8
EN: Architectural Conservationist, level 8
Kutsestandardi tähis: 19-14112018-1.18/5k
Kutsestandardi versiooni number: 5
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Restaureerimine-konserveerimine
Kutse grupp: Arhitektuuripärandi spetsialist
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.11.2018
Kehtib alates: 14.11.2018
Kehtib kuni: 13.11.2023
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
262 Raamatukoguhoidjad, arhivaarid ja kuraatorid
2621 Arhivaarid ja kuraatorid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
022 Humanitaaria
0222 Ajalugu ja arheoloogia
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga, sisulisi muudatusi ei tehtud.
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Õigusaktid
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ilme Mäesalu Muinsuskaitseamet
Juhan Kilumets Rändmeister OÜ
Krista Laido Eesti Kunstiakadeemia
Lilian Hansar Eesti Kunstiakadeemia
Maari Idnurm EEB Projekt OÜ
Maris Mändel Eesti Kunstiakadeemia
Oliver Orro Eesti Kunstiakadeemia
Tiina Linna Eesti Arhitektide Liit
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Arhitektuuripärandi spetsialist lähtub oma töös kaasaegsest keskkonnakäsitluse filosoofiast ja säästva arengu põhimõtetest, mille eesmärk on kultuurilise mitmekesisuse säilitamine ja alalhoidlik suhtumine kultuuripärandisse. Arhitektuuripärandi spetsialisti teadmised, oskused, kogemused, hoiakud ja... haridus võimaldavad osaleda töödes, mis väärtustavad ja säilitavad arhitektuuripärandit praegustele ja tulevastele põlvkondadele. Arhitektuuripärandi spetsialist tegeleb ehitiste (sh ehitis-, tehnika-, tööstus- ja ajaloomälestiste) ja hoonestatud alade (sh muinsuskaitsealade, miljööväärtuslike alade, rahvusparkide) uurimise, inventeerimise, kaitse tingimuste, eksperdihinnangute, restaureerimiskontseptsioonide ja säilitamiskavade koostamisega ning nõustamise ja nimetatud tegevuste juhtimisega. Arhitektuuripärandi spetsialist tunneb Eesti ja rahvusvahelisi kultuuripärandi säilitamise seadusandlikke dokumente ja hartasid, konserveerimise, restaureerimise, hooldamise põhimõtteid, meetodeid ja praktikat, arhitektuuri- ja kunstiajalugu, kultuuriväärtusega alade kujunemise ajalugu ning nende planeerimise ja säilitamise põhimõtteid, arhitektuuri- ja ehitusterminoloogiat ning omab teadmisi muinsuskaitse filosoofiast, teooriast ja ajaloost. Arhitektuuripärandi spetsialist töötab interdistsiplinaarsel kutsealal, mis eeldab võimet mõista erinevate osapoolte vajadusi ehituspärandi väärtustamisel ja säilitamisel, on hea suhtleja ning meeskonnatöös osaleja. Arhitektuuripärandi spetsialist lähtub oma töös kutse-eetika normidest. Väga oluline on pidev erialane enesetäiendamine.

6. taseme arhitektuuripärandi spetsialist on erialase ettevalmistusega, kuid väheste praktiliste kogemustega töötaja. Järgib ülesannete täitmisel täpselt etteantud juhiseid, võib vajada kõrgema taseme spetsialisti juhendamist. Uurib, dokumenteerib ja analüüsib ehitiste ja hoonestatud alade ajalugu, seisukorda, väärtusi ning teeb säilitamise ettepanekuid. Vastutab talle antud ülesannete täitmise eest.

7. taseme arhitektuuripärandi spetsialist on erialase ettevalmistusega ning praktilise kogemusega vastutav spetsialist, kes töötab iseseisvalt. Juhendab arhitektuuripärandi spetsialisti (tase 6), praktikante jt. Uurib, dokumenteerib ja analüüsib ehitiste ja hoonestatud alade ajalugu, seisukorda, määratleb väärtusi. Koostab ehitiste ja hoonestatud alade kaitse- ja kasutustingimusi ning muinsuskaitse eritingimusi, säilitus-, konserveerimis- ja restaureerimisjuhiseid, sise- ja välisviimistluslahendusi, teostab muinsuskaitselist järelevalvet. Nõustab ja juhib ehituspärandi säilitamise ja kaitsega seonduvaid töid. On kursis ehitiste konserveerimise kaasaegsete teooriate ja uute metoodikatega.

8. taseme arhitektuuripärandi spetsialist on erialase ettevalmistusega ning suure praktilise kogemuse, laia silmaringi ja avatud mõtlemisega tippspetsialist, kes töötab iseseisvalt ja omal vastutusel. Uurib, dokumenteerib ja analüüsib kõrge väärtusega ja kõrgendatud avaliku huvi objektiks olevate ehitiste ja hoonestatud alade ajalugu, seisukorda, selgitab väärtusi ning koostab ja hindab kaitse tingimusi ning säilitus- ja konserveerimisjuhiseid ja metoodikaid ning restaureerimiskontseptsioone. Juhib ja nõustab ehituspärandi säilitamise ja kaitsega seonduvaid töid. On võimeline andma keerulisemaid eksperthinnanguid oma erialal. Analüüsib ja üldistab erialasest praktikast saadud kogemusi ja teavet ning jagab tulemusi erialaringkonna ja avalikkusega. Vahendab rahvusvahelist erialast teavet kohalikele spetsialistidele ja vastupidi. On kursis ehitiste konserveerimise kaasaegsete teooriate ja uute metoodikatega. Osaleb rahvusvahelistes koostöövõrgustikes, töögruppides või erialasündmustel.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Ehitiste ja hoonestatud alade uuringud
1. Andmete kogumine.
2. Tegevuskava koostamine.
3. Arhiivi- ja bibliograafiliste materjalide analüüsimine ja hindamine.
4. Mälestiste tegevuskava koostamine.
5. Ehitise olukorra dokumenteerimine.
6. Kultuuriväärtuslike tarindite ja detailide dokumen...
teerimine ja määratlemine.
7. Hoonestatud ala inventeerimine ja dokumenteerimine/ Planeerimis- ja hoonestruktuuri välja selgitamine.
8. Ehituste ajaloo uurimine ja dokumenteerimine/ teostamine.
9. Uuringute aruande ja analüütilise kokkuvõtte koostamine.
10. Aruande vormistamine.
11. Mälestiste uurimine ja aruande koostamine.

A.2.2 Juhendite, tingimuste ja ettepanekute koostamine
1. Ehituspärandi korrashoidmiseks tegevuste loendi esitamine.
2. Kokkuvõtete tegemine.
3. Ehitise ja hoonestatud ala hindamine ja määratlemine.
4. Muinsuskaitse eritingimuste koostamine ehitisele.
5. Muinsuskaitse eritingimuste koostamine planeeringutele.
6. Ehitiste ja hoonestatud ala säilitamiskava koostamisel osalemine.
7. Viimistluslahenduste ettepanekute tegemine.
8. Fassaadide jooniste tegemine.
9. Hooldus- ja restaureerimismeetodite kirjeldamine.

A.2.3 Eksperthinnangud ehitiste ja hoonestatud alade kultuuriväärtustele
1. Ehitistele ja hoonestatud aladele väärtushinnangute andmine.
2. Eksperthinnangu koostamine.
3. Eksperthinnangute andmine.
4. Ruumiliste muudatuste hindamine kultuuripärandile.
5. Ruumiliste muudatuste mõju hindamine UNESCO maailmapärandi objektidele.

A.2.4 Juhendamine ja nõustamine
1. Erialane nõustamine.
2. Erialane juhendamine.
3. Õppe- ja juhendmaterjali koostamine.
4. Madalama taseme spetsialistide nõustamine.

A.2.5 Tegevuse planeerimine
1. Tegevuste püstitamine.
2. Tööprotsessi kavandamine.

A.2.6 Eriala edendamine
1. Erialaste metoodikate koostamine ja juhtimine.
2. Koostöö tegemine eriala spetsialistidega.
3. Erialase informatsiooni vahendamine.
4. Erialaste publikatsioonide avaldamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad:
A.2.7 Muinsuskaitseline järelevalve
1. Ehitusobjekti külastamine ja kontrollimine.
2. Kasutatavate metoodikate, töövõtete ja ehitusmaterjalide jälgimine, ettepanekute tegemine restaureerimiseks.
3. Ehitustegevuse dokumenteerimine.
4. Muinsuskaitse järelevalve aruande koostamine.

A.2.8 Töötami...
ne riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes
1. Kultuuripärandi säilitamisega seonduva valdkonna töö juhtimine või nõustamine.

A.2.9 Töögrupi juhtimine
1. Kultuuripärandi säilitamisega seonduvate projektide/töörühma juhtimine.
2. Tegevuste püstitamine.
3. Tööprotsessi kavandamine.
4. Töögrupi töö organiseerimine.
5. Tööõhkkonna mõjutamine.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Arhitektuuripärandi spetsialist töötab nii sise- kui ka välitingimustes. Ehitiste uurimisel tuleb järgida ohutusnõudeid ja bürooruumides tervisekaitsenõudeid. Töökoormus võib olla ebaühtlane. Töö nõuab mõõdukat füüsilist pingutust, toimudes erinevates looduslikes tingimustes ja ilmastikuoludes ning... kokku puutudes erinevate sotsiaalsete keskkondadega.
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Arhitektuuripärandi spetsialist kasutab oma töös ehitiste uurimiseks ja dokumenteerimiseks vastvaid töövahendeid, erinevaid kommunikatsioonitehnikaid, kontori- ja projekteerimistarkvara ning tavapäraseid bürootöövahendeid.
Tööks vajalikud isikuomadused: Loogiline mõtlemine ja üldistuvõime, tähelepanu- ja süvenemisvõime, iseseisvus, otsustamisjulgus, täpsus, koostöövõime, suhtlemisvalmidus, õppimis- ja saavutusvajadus, püsivus, pühendumus, kohuse- ja missioonitunne.
Kutsealane ettevalmistus: Doktoritase või sellele vastav kvalifikatsioon ja töökogemus või erialane magistritase ja pikaajaline töökogemus.
Enamlevinud ametinimetused: Arhitektuuri restauraator, arhitektuuri konservaator, muinsuskaitse nõunik, muinsuskaitse inspektor, miljööväärtuslike alade spetsialist, restauraator-projektijuht.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 8. taseme arhitektuuripärandi spetsialisti kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.6 ja B.2.10-B.2.11 tõendamine. Täiendavalt on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.7-B.2.9.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Ehitiste ja hoonestatud alade uuringud 8
Juhendite, tingimuste ja ettepanekute koostamine 8
Eksperthinnangud ehitiste ja hoonestatud alade kultuuriväärtustele 8
Juhendamine ja nõustamine 8
Eriala edendamine 8
Tegevuse planeerimine 7
Valitavad kompetentsid
Täiendavalt on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.7-B.2.9.
  Nimetus EKR tase
Muinsuskaitseline järelevalve 8
Töötamine riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes 8
Töögrupi juhtimine 8
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Suhtlemine 7
Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 8 kutset läbiv kompetents 8

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist