Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kohtukriminalistikaekspert, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Kohtukriminalistikaekspert, tase 7
EN: Forensic Expert, level 7
Kutsestandardi tähis: 26-06112018-1.3/5k
Kutsestandardi versiooni number: 5
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
 • Alkoholiekspert, tase 7
 • DNA - ekspert, tase 7
 • Dokumendiekspert, tase 7
 • Hääleekspert, tase 7
 • Infotehnoloogiaekspert, tase 7
 • Jäljeekspert, tase 7
 • Kiuekspert, tase 7
 • Kujutiseekspert, tase 7
 • Käekirjaekspert, tase 7
 • Liiklusekspert, tase 7
 • Lõhkeaineekspert, tase 7
 • Lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspert, tase 7
 • Metalli- ja lasujäägiekspert, tase 7
 • Narkootilise aine ekspert, tase 7
 • Põlevvedelikuekspert, tase 7
 • Raamatupidamiseekspert, tase 7
 • Sõrmejäljeekspert, tase 7
 • Toksikoloogiaekspert, tase 7
 • Tulekahjuekspert, tase 7
 • Tulirelvaekspert, tase 7
 • Värvkatteekspert, tase 7
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Justiits- ja kohtuteenistused
Kutse grupp: Kohtukriminalistikaekspert
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.11.2018
Kehtib alates: 01.03.2019
Kehtib kuni: 29.02.2024
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3119 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Muudatused:
Kutsestandard uuendati tulenevalt lõppevast kehtivusajast. Uuendamisel parendati sõnastust ja täpsustati kompetentsusnõudeid. Spetsialiseerumisel sõrmejäljeeksperdiks muutus kutsenimetus ning endise kahe spetsialiseerumise (sõrmejäljeekspert-esiletooja ning sõrmejäljeekspert-identija) asemel saab taotleja tõendada ühe või mõlemad kompetentsid/tegutsemissuunad valitavate kompetentsidena.
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Allan Juhe Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) tehnikaosakond
Urmas Lõiv EKEI liiklusosakond
Krista Reinek EKEI arendus- ja personalitalitus
Aime Riikoja EKEI keemiaosakond
Kaja Rodi EKEI dokumendiosakond
Merike Rump EKEI kvaliteeditalitus
Gunnar Tasa EKEI DNA osakond
Marika Väli Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse osakond, EKEI teadus- ja arendusnõukoda
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Kohtukriminalistikaekspert on riiklikus ekspertiisiasutuses töötav kohtuekspert, kelle peamine tööülesanne on menetlusasjades ekspertiiside ja uuringute tegemine ja mitteõiguslikele eriteadmistele põhineva eksperdiarvamuse andmine.

7. taseme kohtukriminalistikaekspert teeb oma eriteadmiste vald...
konnas ekspertiise ja uuringuid, mille alusel koostab kirjalikult põhjendatud eksperdiarvamuse. Kohtu kutsel osaleb kohtuistungil eksperdi/tunnistajana või oma eriteadmiste valdkonnas asjatundjana.
7. taseme kohtukriminalistikaekspert on oma töös erapooletu, järgib konfidentsiaalsuse ja teisi riikliku ekspertiisiasutuse põhikirjast ja kvaliteedisüsteemist tulenevaid nõudeid.

Kohtukriminalistikaeksperdi kutsealal on järgmised spetsialiseerumised:
DNA-ekspert võrdleb sündmuskoha DNA-profiile isiku DNA-profiilidega ja viib läbi DNA analüüsil baseeruvaid sugulusuuringuid.

Jäljeekspert uurib jalatsi-, rehvi-, murdmisriista- jm jälgi ning võrdleb neid esitatud võrdlusmaterjaliga.

Tulirelvaekspert uurib tulirelvi, laskemoona, nende komponente ja laskmisel tekkivaid jälgi.

Tulekahjuekspert teeb kindlaks tulekahjukolde asukoha, uurib objekti süttimise võimalikkust kontrollitavast süüteallikast ja tuvastab tulekahju tehnilise tekkepõhjuse.

Lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspert uurib lõhkeseadeldisi, lõhkematerjale, pürotehnilisi tooteid ja nende osi ning plahvatusjärgseid fragmente jm.

Liiklusekspert rekonstrueerib ja analüüsib liiklusõnnetusi, hindab sõidukite liiklusohutust tagavate süsteemide töövõimet ja rikke esinemisel tuvastab selle põhjuse, identifitseerib sõidukeid, analüüsib sõidukite vahelise kontakti toimumise võimalikkust.

Dokumendiekspert uurib tähtsaid isikuttõendavaid dokumente, paberraha, teisi trükitooteid ja dokumente, tehes kindlaks, kas on tegemist ehtsate või võltsitud dokumentidega.

Käekirjaekspert uurib kirjutaja tuvastamiseks tekste ja/või allkirju.

Raamatupidamiseekspert uurib raamatupidamiskohuslase raamatupidamisarvestuse ja aruandluse korraldamist, raamatupidamisandmete moonutamist või ebaõigete andmete esitamist, ainelise kahju tekitamist ja selle ulatust, revisjonijärelduste õigsust jm kuriteo toimepanemise tõendamisel tähtsust omavaid asjaolusid.

Hääleekspert parandab salvestuste arusaadavust, tuvastab kõneleja, määrab salvestiste õigsust ja transkribeerib kõnesid.

Kujutiseekspert parandab kujutava materjali kvaliteeti, eraldab sündmusega seotud kaadreid ja töötleb erivormingus videofaile.

Infotehnoloogiaekspert otsib ja taastab kuritegeliku tegevuse tuvastamiseks andmekandjatelt informatsiooni ning testib elektroonikaseadmeid.

Narkootilise aine ekspert teeb kindlaks, kas ja millise narkootilise või psühhotroopse ainega on tegemist.

Alkoholiekspert teeb kindlaks, kas on tegemist omavalmistatud või tööstusliku alkoholiga, samuti tuvastab puskariaparaate.

Põlevvedelikuekspert uurib, kas tulekahju sündmuskohalt võetud objektides leidub põlevvedelike jälgi.

Lõhkeaineekspert teeb kindlaks, kas on tegemist lõhkeainega või missugust lõhkeainet kasutati plahvatuse tekitamiseks.

Kiuekspert uurib objektidel leiduvaid kiudusid ja karvu.

Värvkatteekspert uurib ühe värvitud eseme värviosakeste leidumist teisel esemel.

Metalli- ja lasujäägiekspert teeb kindlaks, kas inimese kätel või riietel leidub tulirelvast pärinevaid osakesi, tuvastab metalli elementkoostise või metallijäljed objektidel, tuvastab ja klassifitseerib võltsmünte.

Toksikoloogiaekspert uurib joobeseisundi tuvastamiseks või surma põhjuse kindlakstegemiseks, milliseid aineid on isik tarvitanud.

Sõrmejäljeekspert toob esiletoojana esemetelt ja pindadelt naha papillaarkurrustiku jäljed esile ning hindab esiletoodud naha papillaarkurrustiku jälgede individualiseeritavust. Identijana hindab sõrmejäljeekspert naha papillaarkurrustiku jälgede individualiseeritavust ning identifitseerib naha papillaarkurrustiku jälje alusel isiku.

Kohtukriminalistikaeksperdi kutsealal on lisaks 7. tasemele ka 8. tase.
8. taseme kohtukriminalistikaekspertidel on lisaks ekspertiiside/uuringute tegemisele suurem osakaal valdkonna arendamisel, uute metoodikate juurutamisel, teiste ekspertide ja sihtgruppide koolitamisel ja juhendamisel ning valdkonda puudutava seadusloome uuendamisel.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Ekspertiiside ja/või uuringute tegemine
1. Materjalidega tutvumine.
2. Ekspertiisi ja/või uuringu läbiviimine.
3. Tulemuste vormistamine.
4. Menetlustoimingus osalemine.

A.2.2 Osalemine kohtuistungil
1. Kohtuistungiks valmistumine.
2. Kohtuistungil esinemine.
3. Kirjalik vastamine ko...
htuistungil esitatud aega või ettevalmistust vajavatele küsimustele.

A.2.3 Enesearendamine ja valdkonna arendamine
1. Valdkonna/eriala arendamine.
2. Osalemine rahvusvahelistes võrdluskatsetes.
3. Ettepanekute tegemine/osalemine õigusaktide väljatöötamisel
4. Ettekannete tegemine siseriiklikel ja/või rahvusvahelistel erialakonverentsidel või -seminaridel.
5. Enese täiendamine erialaga seonduvatel koolitustel ja erialase kirjandusega.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
DNA-ekspertiis
A.2.4 DNA ekspertiiside ja uuringute tegemine
1. DNA proovide võtmine ekspertiisideks ja uuringuteks.
2. DNA analüüsi käigus saadud tulemuste interpreteerimine.
3. DNA-tõendi kaalukuse hindamine.

Jäljeekspertiis
A.2.5 Jäljeekspertiisi tegemine
1. Jalatsi-, rehvi-, kinda- jms ...
jälgede uurimine ja võrdlemine.
2. Murdmisriista-, tööriista jms jälgede uurimine ja võrdlemine.
3. Teiste jälgede uurimine.

Tulirelvaekspertiis
A.2.6 Tulirelvaekspertiisi tegemine
1. Esemete tulirelvade hulka kuuluvuse tuvastamine.
2. Padrunite tulirelva laskemoona hulka kuuluvuse tuvastamine.
3. Relva grupikuuluvuse identifitseerimine kuulide ja padrunikestade järgi.
4. Relva identifitseerimine kuulide ja padrunikestade järgi.
5. Laskmise asjaolude tuvastamine lasujälgede ja laskmise olustiku järgi.

Tulekahjuekspertiis
A.2.7 Tulekahjuekspertiisi tegemine
1. Tulekahju tehnilise tekkepõhjuse (süüteallika) tuvastamine.
2. Tulekahjukolde asukoha (süttimiskoha) tuvastamine.
3. Sündmuskoha olustiku uurimine.
4. Ekspertiisiobjektide uurimine laboris.
5. Muude tulekahju tekkimist ja arengut puudutavate asjaolude tuvastamine.

Lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspertiis
A.2.8 Lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspertiisi tegemine
1. Lõhkeseadeldiste, lõhkematerjalide, pürotehniliste toodete ja nende osade uurimine ning identifitseerimine.
2. Ekspertiisiobjektide ehituse ning omaduste tuvastamine.
3. Ekspertiisiobjektide katsetamine nende kasutuskõlbulikkuse ja/või plahvatusvõimelisuse kontrollimiseks.
4. Plahvatuskohalt kogutud objektide ja fragmentide uurimine, võrdlemine ja ühildamine.
5. Plahvatanud objekti rekonstrueerimine ning plahvatuse tekkepõhjuse ja muude asjaolude tuvastamine.

Liiklusekspertiis
A.2.9 Liiklustehnilise ekspertiisi tegemine
1. Sõidukite vastastikuse kokkupõrkeasendi määramine.
2. Sõidukite asendite määramine kokkupõrke hetkel tee suhtes.
3. Sõidukite liikumiskiiruste tuvastamine.
4. Liiklusõnnetuse vältimisvõimaluse hindamine.
5. Jalakäijatele otsasõitude rekonstrueerimine.
6. Liiklusõnnetuses osalenud sõiduki juhi väljaselgitamine.

A.2.10 Autotehnilise ekspertiisi tegemine
1. Sõiduki liiklusohutust tagavate süsteemide töövõime hindamine.
2. Sõiduki tehniliste rikete korral põhjuse tuvastamine.

A.2.11 Liiklustrassoloogia ekspertiisi tegemine
1. Sõidukite identifitseerimine.
2. Sõidukite vahelise kontakti toimumise analüüs.

Dokumendiekspertiis
A.2.12 Dokumendiekspertiisi tegemine
1. Dokumendi õigsuse tuvastamine.
2. Võltsimiskahtlusega dokumendi võltsituse tuvastamine.
3. Võltsingute klassifitseerimine ja infovahetus.

Käekirjaekspertiis
A.2.13 Käekirjaekspertiisi tegemine
1. Ühise kirjutaja määramine.
2. Allkirja ja/või teksti kirjutaja tuvastamine.

Raamatupidamiseekspertiis
A.2.14 Raamatupidamisekspertiisi tegemine
1. Raamatupidamise usaldusväärsuse uurimine.
2. Raamatupidamise mittevastavuse tuvastamine Raamatupidamise seaduse või Riigi Raamatupidamise Üldeeskirja nõuetele.
3. Pankrotiseisu ja püsiva maksejõuetuse tekkimise aja tuvastamine.

Hääleekspertiis
A.2.15 Hääleekspertiisi tegemine
1. Kõneleja tuvastamine.
2. Autentimine ehk salvestiste õigsuse määramine.
3. Salvestiste arusaadavuse parandamine.
4. Transkribeerimine.

Kujutiseekspertiis
A.2.16 Kujutiseekspertiisi tegemine
1. Kujutava materjali kvaliteedi parandamine.
2. Sündmusega seotud kaadrite eraldamine ja kujutise analüüs.
3. Digitaalsete videovalveseadmete analüüs.

Infotehnoloogiaekspertiis
A.2.17 Infotehnoloogiaekspertiisi tegemine
1. Andmete kopeerimine.
2. Märksõnade ja viidete alusel informatsiooni tuvastamine.
3. Kustutatud informatsiooni taastamine.
4. Tegevuste modelleerimine.
5. Pahavara analüüs.
6. Mobiilsetest seadmetest andmete kopeerimine.
7. Elektroonikaseadmete testimine.

Narkootilise aine ekspertiis
A.2.18 Narkootilise aine ekspertiisi tegemine
1. Narkootilise aine tuvastamine.
2. Narkootilise aine protsendilise sisalduse määramine.

Alkoholiekspertiis
A.2.19 Alkoholiekspertiisi tegemine
1. Etanooli sisalduse määramine.
2. Alkoholi liigi määramine.
3. Illegaalsete alkoholivalmistamise seadmete uurimine.

Põlevvedelikuekspertiis
A.2.20 Põlevvedelikuekspertiisi tegemine
1. Põlevvedeliku olemasolu tuvastamine.
2. Põlevvedeliku identifitseerimine.

Lõhkeaineekspertiis
A.2.21 Lõhkeaineekspertiisi tegemine
1. Lõhkeaine olemasolu tuvastamine.
2. Lõhkeaine identifitseerimine.

Kiuekspertiis
A.2.22 Kiuekspertiisi tegemine
1. Kiudude/karvade olemasolu tuvastamine.
2. Kiudude/karvade võrdlemine.
3. Kiudude/karvade identifitseerimine.

Värvkatteekspertiis
A.2.23 Värvkatteekspertiisi tegemine
1. Värvkatte osakeste olemasolu tuvastamine.
2. Värvkatte osakeste võrdlemine.
3. Värvkatte osakeste identifitseerimine.

Metalli- ja lasujäägiekspertiis
A.2.24 Metalli- (sh mündi-) ja lasujäägiekspertiisi tegemine
1. Metalli, klaasi, värvkatte, aine, materjali võrdlusanalüüsi tegemine elektronmikroskoobiga.
2. Lasujääkide olemasolu tuvastamine.
3. Hõõglambi mikroskoopiline uurimine.
4. Võltsmüntide uurimine ja klassifitseerimine.

Toksikoloogiaekspertiis
A.2.25 Toksikoloogiaekspertiisi tegemine
Teeb vähemalt kahte järgmistest tüüpuuringutest:
1. Etanooli määramine.
2. Ühealuseliste alkoholide ja teiste kergestilenduvate ühendite määramine.
3. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete määramine.
4. Ravimite toimeainete määramine.
5. Karboksühemoglobiini määramine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad:
Spetsialiseerumisel sõrmejäljeeksperdiks on järgmised valitavad tööosad:
A.2.26 Naha papillaarkurrustiku jälgede esiletoomine
1. Naha papillaarkurrustiku jälgede esiletoomine esemetelt ja pindadelt.
2. Naha papillaarkurrustiku jälgede individualiseerimine.

A.2.27 Naha papillaarkurrustiku jälge...
de alusel isikute identifitseerimine
1. Naha papillaarkurrustiku jälgede individualiseerimine.
2. Naha papillaarkurrustiku jälgede kokkulangevuse tuvastamine.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Kohtukriminalistikaeksperdi tööaeg on fikseeritud, võib esineda töötamist väljaspool tööaega. Töö on pingeline ja nõuab vaimset pingutust. Tööülesannete täitmisel võib kokku puutuda erinevate ohuteguritega sõltuvalt spetsialiseerumisest. Kohtukriminalistikaekspert töötab valdavalt sisetingimustes, v...ajadusel sündmuskohal või uuritava objekti asukohas.
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Kohtukriminalistikaekspert kasutab oma töös erivahendeid ja seadmeid ning isikukaitsevahendeid vastavalt spetsialiseerumisele, IKT-vahendeid ja tarkvara vastavalt spetsialiseerumisele.
Tööks vajalikud isikuomadused: Kohtukriminalistikaeksperdi töös on vajalikud ausus, objektiivsus, korrektsus, stressitaluvus, koostöö- ja vastutusvõime, hea analüüsi- ja otsustusvõime ning iseseisvus.
Kutsealane ettevalmistus: 7. taseme kohtukriminalistikaeksperdil on erialale sobiv. Kutseoskused on omandatud töö käigus.
Enamlevinud ametinimetused: Kohtuekspert, ekspert.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kohtukriminalistikaekspert, tase 7 kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid järgnevalt: kõigile on kohustuslikud kompetentsid B.2.1- B.2.3 ja läbiv kompetents B.2.28 ning spetsialiseerumisega seotud kompetentside hulgast tuleb valida vähemalt üks spetsialiseerumine: DNA-ekspert, kompetents ...B.2.4; Jäljeekspert, kompetents B.2.5; Tulirelvaekspert, kompetents B.2.6; Tulekahjuekspert, kompetents B.2.7; Lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspert, kompetents B.2.8; Liiklusekspert, kompetentsid B.2.9 – B.2.11; Dokumendiekspert, kompetents B.2.12; Käekirjaekspert, kompetents B.2.13; Raamatupidamiseekspert, kompetents B.2.14; Hääleekspert, kompetents B.2.15; Kujutiseekspert, kompetents B.2.16; Infotehnoloogiaekspert, kompetents B.2.17; Narkootilise aine ekspert, kompetents B.2.18; Alkoholiekspert, kompetents B.2.19; Põlevvedelikuekspert, kompetents B.2.20; Lõhkeaineekspert, kompetents B.2.21; Kiuekspert, kompetents B.2.22; Värvkatteekspert, kompetents B.2.23; Metalli- ja lasujäägiekspert, kompetents B.2.24; Toksikoloogiaekspert, kompetents B.2.25. Spetsialiseerumisel sõrmejäljeeksperdiks tuleb lisaks tõendada vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.26 ja B.2.27.
Loe edasi
Peida
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Ekspertiiside ja/või uuringute tegemine 7
Osalemine kohtuistungil 7
Enesearendamine ja valdkonna arendamine 7
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb valida vähemalt üks spetsialiseerumine.
DNA - ekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
DNA ekspertiiside ja uuringute tegemine 7
 
Jäljeekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Jäljeekspertiisi tegemine 7
 
Tulirelvaekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Histoloogiliste preparaatide interpreteerimine 7
 
Tulekahjuekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Tulekahjuekspertiisi tegemine 7
 
Lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspertiisi tegemine 7
 
Liiklusekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Liiklustehnilise ekspertiisi tegemine 7
Autotehnilise ekspertiisi tegemine 7
Liiklustrassoloogia ekspertiisi tegemine 7
 
Dokumendiekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Dokumendiekspertiisi tegemine 7
 
Käekirjaekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Käekirjaekspertiisi tegemine 7
 
Raamatupidamiseekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Raamatupidamisekspertiisi tegemine 7
 
Hääleekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Hääleekspertiisi tegemine 7
 
Kujutiseekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Kujutiseekspertiisi tegemine 7
 
Infotehnoloogiaekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Infotehnoloogiaekspertiisi tegemine 7
 
Narkootilise aine ekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Narkootilise aine ekspertiisi tegemine 7
 
Alkoholiekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Alkoholiekspertiisi tegemine 7
 
Põlevvedelikuekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Põlevvedelikuekspertiisi tegemine 7
 
Lõhkeaineekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Lõhkeaineekspertiisi tegemine 7
 
Kiuekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Kiuekspertiisi tegemine 7
 
Värvkatteekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Värvkatteekspertiisi tegemine 7
 
Metalli- ja lasujäägiekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Metalli- (sh mündi-) ja lasujäägiekspertiisi tegemine 7
 
Toksikoloogiaekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Toksikoloogiaekspertiisi tegemine 7
 
Sõrmejäljeekspert, tase 7
  Kompetents EKR tase
Naha papillaarkurrustiku jälgede esiletoomine 7
Naha papillaarkurrustiku jälgede alusel isikute identifitseerimine 7

Valitavad kompetentsid
Spetsialiseerumisel sõrmejäljeeksperdiks tuleb lisaks tõendada vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.26 ja B.2.27.
  Nimetus EKR tase
Naha papillaarkurrustiku jälgede esiletoomine 7
Naha papillaarkurrustiku jälgede alusel isikute identifitseerimine 7
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Kohtukriminalistikaekspert, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist