Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Taimekasvataja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Taimekasvataja, tase 4
EN: Farm-worker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 22.11.2018
Kehtib kuni: 30.10.2023
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Taime- ja loomakasvatusega seotud kompetentsid on kirjeldatud nüüd eraldi kutsestandardites. Juhtimise ja juhendamisega seotud kompetentse ei ole eraldi välja toodud, samuti ei ole enam eraldi osakutset Põllumajandusmasinatega töötamine. Eraldi teadmisi välja toodud ei ole, vajalikud teadmised on integreeritud tegevusnäitajatesse. Senisest selgemalt on välja toodud vajalikud IKT-kompetentsid. Parandatud on ka sõnastusi ja ühtlustatud detailsusastet.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Taimekasvatuse põllumajandustöötaja on oskustöötaja, kes töötab iseseisvalt nii tava- kui
mahepõllumajanduslikus ettevõttes. Tema põhilisteks tööülesanneteks on sööda varumine, põlluharimine, sh külvipinna ettevalmistamine, külvamine ning põllumajandusliku maa ja kultuuride hooldamine. Ta koristab ...
ja säilitab saaki ning valmistab selle müügiks ette.
Töötamine põllumajanduse tootmisettevõttes eeldab heade põllumajandustavade järgimist ja tegutsemist viisil, mis tagab ohutu toidu ja sööda tootmise.

Taimekasvatuse põllumajanduse kutsealal on ka Taimekasvatustootja, tase 5 kutse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Põllu- ja rohumaakultuuride kasvatamine
1. Mullaproovide võtmine.
2. Viljavaheldusplaani koostamine.
3. Maa külviks ettevalmistamine.
4. Seemnete kvaliteedi hindamine.
5. Põllu- ja rohumaakultuuride külvamine.
6. Väetamine.
7. Kasvuaegsed hooldustööd.
8. Taimekaitsetööde tegemine.

...
A.2.2 Põllukultuuride koristamine ja säilitamine
1. Küpsusfaasi hindamine, koristamine.
2. Saagi esmane töötlemine, hoiustamine ja säilitamine, proovide võtmine.

A.2.2 Rohumaakultuuride koristamine ja säilitamine
1. Koresöödaks kasvatatavate rohumaakultuuride kasvufaasi hindamine ja tehnika seadistamine.
2. Koresööda valmistamine.
3. Koresööda ladustamine, proovide võtmine.

A.2.2 Põllumajandusmasinate hooldamine ning remontimine
1. Põllumajandusmasinate ja -seadmete hooldamine.
2. Masinate ja seadmete ettevalmistamine hoiustamiseks või hooajatöödeks.
3. Tööseadmete kuluvosade seisundi määramine ja hindamine.
4. Põllumajandusmasina ja -seadme remontimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Põllumajandustöötaja töö eeldab töötamist nii sise- kui välitingimustes, vajadusel ka puhkepäevadel ja riiklikel pühadel ning öisel ajal. Töös puututakse kokku erinevate allergeenidega (taimekaitsevahendid, tolm, pesu- ja desinfektsioonivahendid, jm).
A.4 Töövahendid
Põllumajandustöötaja töötab kutsealal kasutatavate põllumajandusmasinate, farmiseadmete ja –tarvikutega(sh infotehnoloogiline riist- ja tarkvara).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Põllumajandustöötaja töö eeldab füüsilise koormuse taluvust, head füüsilist vormi ja tervist. Vajalikud on pingetaluvus, vastutus-, kohanemis- ja koostöövõime ning täpsus ja kohusetunne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme põllumajandustöötajal on enamasti erialane kutsekeskharidus ja/või töökohal ning täiendõppes omandatud kutseoskused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Taimekasvataja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Taimekaitsevahenditega töötamine nõuab taimekaitsetunnistust vastavalt taimekaitseseadusele.
Töötamine liikurmasinatega nõuab juhtimisõigust vastavalt liiklusseadusele.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendata kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Põllu- ja rohumaakultuuride kasvatamine 4

Tegevusnäitajad
1. Mõistab mullaproovide võtmise metoodikat, mullaanalüüsi vajadust ja tulemuste kasutamist; vajadusel võtab mullaproovid vastavalt juhistele.
2. Koostab viljavaheldusplaani vastavalt juhistele, arvestades kultuuride rotatsiooni põhimõtteid.
3. Valmistab maa külviks ette (sh künnab, randaalib/koorib, kultiveerib, äestab, libistab, rullib), lähtudes juhistest.
4. Hindab visuaalselt seemnete kvaliteeti ja arvutab külvisenormi enne külvi.
5. Seadistab külvil kasutatava tehnika, järgides juhiseid; külvab, valides vastava kultuuri seemned.
6. Seadistab väetamisel kasutatava tehnika; laotab külvieelselt ja kasvuaegselt orgaanilisi ja mineraalseid väetisi etteantud väetisnormidega.
7. Seadistab hooldustöödel kasutatava tehnika; teeb kasvuaegseid hooldustöid (äestamine, reavahede harimine), arvestades kasvatavat põllukultuuri ja selle kasvufaase.
8. Töötleb seemneid taimekaitsevahenditega (puhib) vastavalt juhistele; teeb taimekaitsetöid vastavalt juhistele, järgides töö- ja keskkonnaohutusnõudeid ning arvestades põllukultuuride kasvufaase.
B.2.2 Põllukultuuride koristamine ja säilitamine 4

Tegevusnäitajad
1. Määrab küpsusfaasi; seadistab koristustehnika vastavalt juhistele, koristab ja veab saagi põllult.
2. Kuivatab ja vajadusel sorteerib saagi vastavalt juhistele; valmistab hoidla ette saagi hoiustamiseks; ladustab saagi hoidlasse, arvestades hoiustamiseks ja säilitamiseks vajalikke nõudeid; võtab seemneproovid vastavalt juhistele.
B.2.3 Rohumaakultuuride koristamine ja säilitamine 4

Tegevusnäitajad
1. Määrab kasvufaasi; seadistab söödavarumise tehnika vastavalt juhistele.
2. Niidab, vaalutab, kaarutab; hindab niite niiskusesisaldust; sileerib niiduse, pressib heina või silomaterjali vastavalt juhistele.
3. Valmistab hoidla ette sööda hoiustamiseks; ladustab sööda hoidlasse, arvestades hoiustamiseks ja säilitamiseks vajalikke nõudeid; võtab söödaproovid vastavalt juhistele.
B.2.4 Põllumajandusmasinate hooldamine ning remontimine 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib masinate ja seadmete töökorrasolekut (igapäevane tehnokontroll) ja vajadusel hooldab (puhastab, määrib jm) neid.
2. Valmistab masinad ja seadmed ette hoiustamiseks või hooajatöödeks, puhastades ja hooldades neid vastavalt tootja juhistele ja ettevõtte sisekorrale.
3. Määrab ja hindab tööseadmete kuluvosade seisundit, lähtudes tootja juhistest ja ettevõtte sisekorrast.
4. Remondib ja vajadusel asendab tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide osasid vastavalt tootja juhisele ja ettevõtte sisekorrale.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Taimekasvataja kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. järgib õigusakte, juhendeid, töökorraldusi, -eeskirju, head põllumajandustava ning ohutusnõudeid;
2. vastutab oma tööülesannete täitmise eest; tavapärasest erineva olukorra puhul teavitab vastutavat isikut;
3. kannab hoolt heakorra, puhtuse ja meeldiva keskkonna eest ettevõttes, järgides hügieeni- ja bioohutusnõudeid, kasutades puhastus- ja desinfektsioonivahendeid;
4. tegutseb plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult;
5. korraldab oma tegevust ja kohandab enda käitumist vastavalt olukorrale;
6. osaleb tulemuslikult meeskonnatöös ning suhtleb viisakalt klientide ja kolleegidega;
7. täiendab ennast tööalaselt, õpib ja omandab uusi töövõtteid, -meetodeid ja -tehnikaid, mõistab oma panust ettevõttes;
8. tuleb toime kriisiolukordades; osutab esmaabi nii inimestele kui loomadele;
9. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 ja tööks vajalikul tasemel ühe võõrkeele erialaterminoloogiat;
10. kasutab oma töös arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamise skaala Algtasemel kasutaja tasemele (vt Lisa 2).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-22112018-2.2/1k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.11.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Looma- ja taimekasvatus. Põllumajandustehnika
Kutse grupp: Taimekasvataja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6111 Põllusaaduste ja köögiviljakasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ann Riisenberg Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
Marika Oeselg Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Külli Marrandi Järvamaa Kutsehariduskeskus
Miralda Paivel Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Kaja Marrandi Järvamaa Kutsehariduskeskus
Aive Kupp Järvamaa Kutsehariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist