Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Taimekasvataja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Taimekasvataja, tase 4
EN: Farm-worker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 31.10.2023
Kehtib kuni: 30.10.2028
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardi uuendamise käigus ajakohastati ja täpsustati sõnastusi. Kutset läbiva kompetentsi asemel on üldoskused.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Järvamaa Kutsehariduskeskus Põllumajandustöötaja 136157 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/6 01.11.2023 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Järvamaa Kutsehariduskeskus Põllumajandustöötaja 215969 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/6 26.03.2024 Avatud
3 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Põllumajandustöötaja 215383 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.11.2023 Avatud
4 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Põllumajandustöötaja 215377 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/6 01.11.2023 Avatud
5 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Põllumajandustöötaja 141260 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/6 01.11.2023 Avatud
6 Järvamaa Kutsehariduskeskus Taimekasvataja 215965 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.03.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Taimekasvataja on oskustöötaja, kes töötab põllumajandusettevõttes. Tema põhilisteks tööülesanneteks on külvipinna ettevalmistamine, külvamine, põllumajandusliku maa ja kultuuride hooldamine, põllukultuuride koristamine, sööda varumine, säilitamine ja müügiks ette valmistamine.
Töötamine põllumaj...
andusettevõttes eeldab heade põllumajandustavade järgimist ja tegutsemist viisil, mis tagab ohutu toidu ja sööda tootmise.

Ta töötab nii üksi kui meeskonnas ja võtab talle antud volituste piires iseseisvalt vastu oma tööd puudutavaid otsuseid. Töö eeldab suhtlemist kolleegide, klientide jt.

Taimekasvataja töö toimub nii sise- kui välitingimustes, vajadusel ka puhkepäevadel ja riiklikel pühadel ning öisel ajal. Ohuteguriteks töös on sundasendis töötamine ja kokkupuude erinevate allergeenidega (taimekaitsevahendid, tolm, pesu- ja desinfektsioonivahendid jm).

Peamisteks töövahenditeks on põllumajandusmasinad, farmiseadmed ja –tarvikud (sh infotehnoloogiline riist- ja tarkvara).

Kutsealas on ka taimekasvatustootja, tase 5 kutse. 5. taseme taimekasvatustootja on erialase ettevalmistuse ja töökogemusega spetsialist, kes planeerib, analüüsib, korraldab ja vastutab taimekasvatusliku tootmise eest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Põllu- ja rohumaakultuuride kasvatamine
A.2.2. Põllukultuuride koristamine ja säilitamine
A.2.3. Rohumaakultuuride koristamine ja säilitamine
A.2.4. Põllumajandusmasinate hooldamine ning remontimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme taimekasvatajal on üldjuhul läbitud erialane kutseõpe ja/või töökohal omandatud kutseoskused.
Taimekaitsevahenditega töötamine nõuab taimekaitsetunnistust vastavalt taimekaitseseadusele.
Töötamine liikurmasinatega nõuab juhtimisõigust vastavalt liiklusseadusele.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Põllumajandustöötaja, taimekasvataja, traktorist, andmete sisestaja, tehnika operaator, biotehniliste süsteemide spetsialist.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab

Tulevikuvaates on järjest olulisemad ajakohased teadmised keskkonnasäästlikust, sh taastavast- ja mahepõllumajanduslikust tootmisest, kliimamuutustest ja taimetervisest ning taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamisest. Oluline on...
tunda ja kasutada nii täppisviljeluslahendusi kui muid infotehnoloogilisi rakendusi. Samuti on vaja arendada suhtlus- ja kommunikatsioonioskust.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Taimekasvataja, tase 4 kutsestandard koosneb üldoskustest B.2 ja kohustuslikest kompetentsidest B.3.1-B.3.4. Kutse taotlemisel on nõutud nende kõigi tõendamine.
B.2 Taimekasvataja, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad
1. Järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
2. Järgib oma tegevuses keskkonnakaitsega seotud eeskirju, standardeid, juhiseid, seadusi ja tavasid.
3. Mõistab ja kasutab toote, seadme vm kasutusjuhendit, saab aru toote kokkupanemise joo...
nistest, kasutusviisidest jmt.
4. Jälgib, et tema tegevus oleks vastavuses tööülesannete suuliselt või kirjalikult kokkulepitud järjekorra ja sisuga.
5. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise ning järgib ohutusnõudeid.
6. Peab puhtust ja korda ning hoiab ja kasutab teiste inimeste, organisatsiooni ühiskonna ja loodusvarasid (materjalid, seadmed, maafond jmt) hoolivalt ja otstarbekalt.
7. Teavitab kolleege ja ülemusi probleemidest ja mittevastavustest.
8. Valib tööülesandest lähtudes sobivaima viisi töö tegemiseks, probleemi lahendamiseks või eesmärgi saavutamiseks.
9. Ajakohastab ettenägematute sündmuste korral oma käitumist või tegutsemist, et tegevus saaks jätkuda võimalikult tavapärasel moel.
10. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
11. Koostöös tööandjaga analüüsib oma teadmisi ja oskusi, määratleb koolitusvajaduse ja leiab võimalusi oma arengueesmärkide saavutamiseks, osaledes erialaüritustel, koolitustel, kutseühingute tegevuses ning lugedes erialakirjandust.
12. Oskab hinnata oma tundeid, mõtteid ja käitumise tagamaid ning reguleerida neid kriitilistes situatsioonides.
13. Säilitab keerukates olukordades rahu ega kaota enesekontrolli.
14. Käitub tasakaalukalt ja läbimõeldult nii enda kui ka teiste tugevate tunnete (rõõm, kurbus, viha, hirm, pettumus jmt) korral; vajaduse korral jagab muret asjakohaste inimestega ja otsib abi.
15. Annab õnnetuses osalenule, haavatule, terviserikkega inimesele või loomale või muul moel kannatanule esmast meditsiinilist abi kuni arsti saabumiseni.
16. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 ja tööks vajalikul tasemel ühe võõrkeele erialaterminoloogiat (vt Lisa 1).
17. Mõistab ja kasutab digitaalseid süsteeme, tööriistu ja rakendusi ning töötleb digitaalset teavet algtasemel kasutaja tasemel (vt Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Põllu- ja rohumaakultuuride kasvatamine 4

Tegevusnäitajad
1. Mõistab mullaproovide võtmise metoodikat, mullaanalüüsi vajadust ja tulemuste kasutamist; vajadusel võtab mullaproovid vastavalt juhistele.
2. Koostab viljavaheldusplaani vastavalt juhistele, arvestades kultuuride rotatsiooni põhimõtteid.
3. Valmistab maa külviks ette (sh künnab, randaalib/koorib, kultiveerib, äestab, libistab, rullib), lähtudes juhistest.
4. Hindab visuaalselt seemnete kvaliteeti ja arvutab külvisenormi enne külvi.
5. Seadistab külvil kasutatava tehnika, järgides juhiseid; külvab, valides vastava kultuuri seemned.
6. Seadistab väetamisel kasutatava tehnika; laotab külvieelselt ja kasvuaegselt orgaanilisi ja mineraalseid väetisi etteantud väetisnormidega.
7. Seadistab hooldustöödel kasutatava tehnika; teeb kasvuaegseid hooldustöid (äestamine, reavahede harimine), arvestades kasvatavat põllukultuuri ja selle kasvufaase.
8. Töötleb seemneid taimekaitsevahenditega (puhib) vastavalt juhistele; teeb taimekaitsetöid vastavalt juhistele, järgides töö- ja keskkonnaohutusnõudeid ning arvestades põllukultuuride kasvufaase.
B.3.2 Põllukultuuride koristamine ja säilitamine 4

Tegevusnäitajad
1. Määrab küpsusfaasi; seadistab koristustehnika vastavalt juhistele, koristab ja veab saagi põllult.
2. Kuivatab ja vajadusel sorteerib saagi vastavalt juhistele; valmistab hoidla ette saagi hoiustamiseks; ladustab saagi hoidlasse, arvestades hoiustamiseks ja säilitamiseks vajalikke nõudeid; võtab seemneproovid vastavalt juhistele.
B.3.3 Rohumaakultuuride koristamine ja säilitamine 4

Tegevusnäitajad
1. Määrab kasvufaasi; seadistab söödavarumise tehnika vastavalt juhistele.
2. Niidab, vaalutab, kaarutab; hindab niite niiskusesisaldust; sileerib niiduse, pressib heina või silomaterjali vastavalt juhistele.
3. Valmistab hoidla ette sööda hoiustamiseks; ladustab sööda hoidlasse, arvestades hoiustamiseks ja säilitamiseks vajalikke nõudeid; võtab söödaproovid vastavalt juhistele.
B.3.4 Põllumajandusmasinate hooldamine ning remontimine 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib masinate ja seadmete töökorrasolekut (igapäevane tehnokontroll) ja vajadusel hooldab (puhastab, määrib jm) neid.
2. Valmistab masinad ja seadmed ette hoiustamiseks või hooajatöödeks, puhastades ja hooldades neid vastavalt tootja juhistele ja ettevõtte sisekorrale.
3. Määrab ja hindab tööseadmete kuluvosade seisundit, lähtudes tootja juhistest ja ettevõtte sisekorrast.
4. Remondib ja vajadusel asendab tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide osasid vastavalt tootja juhisele ja ettevõtte sisekorrale.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-31102023-2.8/2k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.10.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Looma- ja taimekasvatus. Põllumajandustehnika
Kutse grupp: Taimekasvataja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6111 Põllusaaduste ja köögiviljakasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Madis Ajaots OÜ Rannu Seeme
Henrik Klammer OÜ Voore Farm
Margus Lepp Vändra AS
Miralda Pavel Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Kaisa Vahtmäe Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
Taavi Võsa Maaelu Teadmuskeskus
Meelis Värnik Põllumeeste Ühistu KEVILI

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist