Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Loomakasvatustöötaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Loomakasvatustöötaja, tase 3
EN: Farm-worker, level 3
Spetsialiseerumised:
  • Hobusekasvatustöötaja, tase 3
  • Karusloomakasvatustöötaja, tase 3
  • Lamba- ja kitsekasvatustöötaja, tase 3
  • Linnukasvatustöötaja, tase 3
  • Seakasvatustöötaja, tase 3
  • Veisekasvatustöötaja, tase 3
Vaata veelPeida
Osakutsed:
  • Lüpsja, tase 3
Kehtib alates: 22.11.2018
Kehtib kuni: 30.05.2019
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Taime- ja loomakasvatusega seotud kompetentsid on kirjeldatud nüüd eraldi kutsestandardites. Enam ei ole eraldi osakutset Põllumajandusmasinatega töötamine. Eraldi teadmisi välja toodud ei ole, vajalikud teadmised on integreeritud tegevusnäitajatesse. Senisest selgemalt on välja toodud vajalikud IKT-kompetentsid. Parandatud on ka sõnastusi ja ühtlustatud detailsusastet.
Standardis on küüliku- ja karusloomakasvatusega seotud kompetentsid kirjeldatud eraldi spetsialiseerumistena.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
3. taseme looma-või linnukasvatustöötaja põhiliseks tööülesandeks on loomade või lindude heaolu tagamine. Ta töötab iseseisvalt temale etteantud tootmislõigus ja omab algteadmisi põllumajandusloomadest ja farmitehnikast.
Ta hooldab loomi või linde ja täidab muid liigispetsiifilisi tööülesandeid, nt...
lüpsmine, karjatamine, pügamine, karusloomade nahastamine.

Loomakasvatuse kutsealal on ka Loomakasvataja, tase 4 ja Loomakasvatustootja, tase 5 kutsed.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Loomade või lindude hooldamine
1. Looma/linnu üldise heaolu jälgimine, hindamine ja hooldamine.
2. Looma/linnu grupeerimine ja/või ümberpaigutamine.
3. Looma/linnu igapäevane vaatlemine.
4. Looma/linnu puhastamine.
5. Loomade sõrgade hooldusvärkimine ja küüniste korrastamine.
6. Farmise...
admete töökorras oleku kontrollimine ja hooldamine.

A.2.2 Loomade või lindude söötmine
1. Toitumuse ja söömuse hindamine.
2. Sööda ladustamine ja kvaliteedi hindamine.
3. Söötmisala ja -vahendite puhastamine.
4. Söötmine ja jootmine.
5. Söötmis- ja jootmisseadmete töökorras oleku kontrollimine ja hooldamine.

A.2.3 Loomade või lindude tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti juhendamisel
1. Looma või linnu üldise tervisliku seisundi hindamine.
2. Haige looma ja linnu ravimine ning hooldamine.
3. Lõpnud looma või linnu kahjutustamine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Veisekasvatus
A.2.4 Veiste taastootmine
1. Inna avastamine.
2. Veise seemendamiseks või paaritamiseks ettevalmistamine.
3. Tiinuse kontrollimine.
4. Veise poegimise jälgimine ja abistamine.
5. Poeginud veise ja vastsündinud vasika tervislikku seisundi ning käitumise jälgimine.
6. Ternespiima ...
käsitlemine.
7. Lihaveiste noorloomade võõrutamine.

A.2.5 Lüpsmine
1. Lüpsiinventari ja piimajahuti lüpsiks ettevalmistamine.
2. Loomade lüpsialale ja -alalt suunamine.
3. Udara ettevalmistamine lüpsiks.
4. Loomade lüpsmine.
5. Lüpsinventari ja lüpsiala puhastamine.
6. Kinnisloomade grupeerimine.

Seakasvatus
A.2.6 Sigade taastootmine
1. Indleva emise avastamine.
2. Emise paarituseks või seemenduseks ettevalmistamine.
3. Paaritamisel ja seemendamisel abistamine.
4. Emise tiinuse määramine.
5. Poegimise ettevalmistamine.
6. Järglase identifitseerimine.
7. Poeginud emise ja vastsündinud tervislikku seisundi ning käitumise jälgimine.
8. Ternespiima olemasolu ja selle kättesaadavuse kontrollimine.
9. Põrsaste hooldamine.
10. Põrsaste võõrutamine.

Lamba- ja kitsekasvatus
A.2.7 Lammaste ja kitsede taastootmine
1. Paaritusgruppide moodustamine.
2. Poegimisala ettevalmistamine.
3. Poegimise jälgimine ja abistamine.
4. Poeginud ute või kitse ja vastsündinu tervisliku seisundi ja käitumise jälgimine.
5. Tallede registreerimine ja märgistamine.
6. Võõrutamine.

A.2.8 Lamba- ja kitsesaaduste tootmine
1. Lammaste pügamine.
2. Villa sorteerimine ja pakendamine.
3. Lamba- või kitsenaha parkimiseks ettevalmistamine.
4. Piimalammaste ja -kitsede lüpsmine.

Hobusekasvatus
A.2.9 Hobuste taastootmine
1. Inna avastamine ja abistamine paaritusel või seemendusel.
2. Poegimiseelse seisundi tuvastamine ja abistamine sünnitusel.
3. Varssade esmane hooldamine.
4. Varssunud märade hooldamine tervisliku seisundi jälgimine.
5. Varsaga märade talutamine ja sotsialiseerimine.
6. Võõrutamine.

Linnukasvatus
A.2.10 Linnusaaduste tootmine
1. Munade kogumine ja müügiks ettevalmistamine.
2. Sulgede puhastamine, pesemine, kuivatamine, sorteerimine ja pakendamine

Karusloomakasvatus
A.2.11 Karusloomade taastootmine
1. Indlevate karusloomade tuvastamine ja paaritamise/seemendamise ettevalmistamine.
2. Poegimise kavandamine.
3. Poegimise jälgimine ja abistamine.
4. Sündinud poegade, hukkude ja surnultsündide registreerimine ning ümberpaigutamine ja märgistamine.
5. Pesakonna tervisliku seisundi ja käitumise jälgimine.
6. Võõrutamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.12 Loomade karjatamine
1. Aedade rajamine ja nende korrasoleku kontrollimine.
2. Karja jälgimine ja ajamine.
3. Söötmine ja jootmine karjatamisel.
4. Karjamaade seisukorra jälgimine ning hooldamine.
5. Karja järelevalve karjatamisel.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Põllumajandustöötaja töö eeldab töötamist nii sise- kui välitingimustes, vajadusel ka puhkepäevadel ja riiklikel pühadel ning öisel ajal. Töös puututakse kokku erinevate allergeenidega (loomade karvad, söödad, tolm, pesu- ja desinfektsioonivahendid, ravimid jm).
A.4 Töövahendid
Põllumajandustöötaja töötab kutsealal kasutatavate farmiseadmete ja -tarvikutega (sh infotehnoloogiline riist- ja tarkvara).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Loomakasvatustöötaja töö eeldab füüsilise koormuse taluvust, head füüsilist vormi ja tervist. Vajalikud on pingetaluvus, vastutus-, kohanemis- ja koostöövõime ning täpsus ja kohusetunne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Loomakasvatustöötaja kutseoskused on enamasti omandatud töökohal või kutse- või täiendusõppes.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Talitaja, karjatalitaja, karjak, lüpsja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamine liikurmasinatega nõuab juhtimisõigust vastavalt liiklusseadusele.
Töötamine loomadega nõuab tervisetõendit vastavalt loomatauditõrje seadusele.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Veisekasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.3, spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.2.4-B.2.5, valitav kompetents B.2.12 ja läbiv kompetents B.2.13.
Seakasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.3, spets...
ialiseerumisega seotud kompetents B.2.6 ja läbiv kompetents B.2.13.
Lamba- ja kitsekasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.3, spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.2.7-B.2.8, valitav kompetents B.2.12 ja läbiv kompetents B.2.13.
Hobusekasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.3, spetsialiseerumisega seotud kompetents B.2.9, valitav kompetents B.2.12 ja läbiv kompetents B.2.13.
Linnukasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.3, spetsialiseerumisega seotud kompetents B.2.10 ja läbiv kompetents B.2.13.
Karusloomakasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.3, spetsialiseerumisega seotud kompetents B.2.11 ja läbiv kompetents B.2.13.
Lüpsja, tase 3 osakutse taotlemisel tuleb tõendada kompetents B.2.5 ja läbiv kompetents B.2.13.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Loomade või lindude hooldamine 3

Tegevusnäitajad
1. Jälgib sisekliimat, sööda ja vee olemasolu; hooldab loomi või linde, puhastades söötmis- ja jootmisala ja eemaldades sõnniku, vajadusel lisab allapanu vastavalt juhistele; kasutab sisekliima jälgimiseks automaatikat vastavalt juhistele.
2. Grupeerib ja/või paigutab loomad või linnud ümber, arvestades etteantud juhiseid.
3. Vaatleb loomi või linde igapäevaselt haigete ja/või surnud loomade või lindude leidmiseks ning vajadusel eraldab, registreerib ja edastab teabe vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
4. Puhastab vajadusel loomad või linnud vastavalt etteantud juhistele.
5. Hooldab sõrgu/kapju või küüniseid/tiibu, arvestades looma või linnu liiki ja juhiseid; abistab vajadusel spetsialisti loomade sõrgade/kapjade värkimisel ja küüniste/tiibade kärpimisel.
6. Jälgib farmiseadmete kasutamisel nende töökorras olekut, rikete korral teavitab vastutavat isikut, järgib kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, hooldab vastavalt juhistele.
B.2.2 Loomade või lindude söötmine 3

Tegevusnäitajad
1. Jälgib visuaalselt loomade või lindude söömust, järelejäänud sööda kogust;
2. Ladustab söödad, puhastab hoiuruumid, hindab söötade ja vee kvaliteeti organoleptiliselt; eemaldab riknenud sööda ja vee.
3. Puhastab ning vajadusel desinfitseerib söötmisala ja -vahendid vastavalt juhistele ning järgides pesu- ja desinfitseerimisvahendite kasutusjuhendeid.
4. Valmistab ette sööda vastavalt etteantud juhendile, söödab ja joodab loomi või linde, vastavalt ettevõtte töökorraldusele ja looma- või linnuliigile.
5. Kontrollib söötmis- ja jootmisseadmete töökorras olekut ja vee olemasolu, rikete korral teavitab vastutavat isikut; järgib kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, hooldab vastavalt juhistele.
B.2.3 Loomade või lindude tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti juhendamisel 3

Tegevusnäitajad
1. Hindab visuaalselt loomade või lindude üldist tervislikku seisundit, teavitab kõrvalekalletest, vajadusel eraldab looma või linnu, fikseerib ning osutab esmast abi vastavalt juhistele ja ohutustehnikat järgides, abistab loomaarsti.
2. Hooldab ja abistab haige looma või linnu ravimisel, teeb linnu hädatapmise vastavalt juhistele.
3. Looma või linnu surma korral teavitab vastutavat isikut, osaleb korjuste transportimisel ja hoiustamisel vastavalt juhistele.
B.2.4 Põllumajandusmasinate hooldamine ning remontimine 3

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib masinate ja seadmete töökorrasolekut (igapäevane tehnokontroll) ja vajadusel hooldab (puhastab, määrib jm) neid;
2. valmistab masinad ja seadmed ette hoiustamiseks või hooajatöödeks, puhastades ja hooldades neid vastavalt juhistele;
3. määrab ja hindab tööseadmete kuluvosade seisundit, lähtudes tootja juhistest;
4. remondib ja vajadusel asendab tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide osasid vastavalt tootja juhisele.
Osakutsega seotud kompetentsid
Lüpsja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.6 Lüpsmine 3

Tegevusnäitajad
1. Hindab lüpsiinventari valmisolekut ja valmistab selle lüpsiks ette; seab piimajahuti tööasendisse; kontrollib lüpsiks vajalike puhastusvahendite ja desinfektsiooniainete olemasolu.
2. Suunab loomad vastavalt nende eelnevale grupeerimisele lüpsile; tagab pärast lüpsi loomade liikumise lauta ettenähtud gruppi.
3. Puhastab nisad, teeb eellüpsi ja hindab visuaalselt piima kvaliteeti ning märgistab haige udaraga looma vastavalt juhistele.
4. Lüpsab loomad ja desinfitseerib nisad lüpsijärgselt vastavalt juhistele; eraldab ja utiliseerib toiduks sobimatu piima.
5. Valmistab lüpsinventari pesuks ette, puhastab ja desinfitseerib lüpsiinventari, peseb lüpsikannu ning tagab lüpsiala puhtuse vastavalt juhistele.
6. Grupeerib kinnisloomad vastavalt juhistele.
B.2.13 Loomade karjatamine 3

Tegevusnäitajad
1. Rajab ja hooldab karjaaedu, -teid või täiustatud puurisüsteeme (küülikud), kontrollib karjaaia korrasolekut, vajadusel parandab ja teisaldab aedu vastavalt juhistele.
2. Jälgib visuaalselt ja ajab karja vastavalt juhistele.
3. Jälgib sööda olemasolu, tagab vee ja lisasöötade olemasolu vastavalt juhistele.
4. Hooldab karjamaid vastavalt juhistele.
5. Jälgib karja terviklikkust ja käitumist visuaalselt; ohu või puuduste märkamisel tegutseb vastavalt juhistele.

Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Veisekasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.4-B.2.5. Seakasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetents B.2.6. Lamba- ja kitsekasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.7-B.2.8. Hobusekasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada ko...mpetents B.2.9. Linnukasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetents B.2.10. Karusloomakasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetents B.2.11.
Loe edasi
Peida
Veisekasvatustöötaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Veiste taastootmine 3

Tegevusnäitajad
1. Tuvastab võimalikud indlevad veised visuaalselt ja teavitab vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
2. Märgistab, eraldab ja fikseerib veise paarituseks või seemenduseks vastavalt juhistele.
3. Abistab looma tiinuse kontrollimisel vastavalt juhistele.
4. Jälgib veise poegimist ja komplikatsioonide tekkimisel teavitab, vajadusel abistab veist poegimisel.
5. Identifitseerib vastsündinu vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
6. Jälgib poeginud veist ja vastsündinud vasika tervislikku seisundit ja käitumist visuaalselt, tagab vastsündinu heaolu.
7. Veendub ternespiima olemasolus ja kontrollib selle kvaliteeti ning kättesaadavust vasikale, joodab vasikale ternespiima.
8. Abistab lihaveiste noorloomad võõrutamisel.
B.2.6 Lüpsmine 3

Tegevusnäitajad
1. Hindab lüpsiinventari valmisolekut ja valmistab selle lüpsiks ette; seab piimajahuti tööasendisse; kontrollib lüpsiks vajalike puhastusvahendite ja desinfektsiooniainete olemasolu.
2. Suunab loomad vastavalt nende eelnevale grupeerimisele lüpsile; tagab pärast lüpsi loomade liikumise lauta ettenähtud gruppi.
3. Puhastab nisad, teeb eellüpsi ja hindab visuaalselt piima kvaliteeti ning märgistab haige udaraga looma vastavalt juhistele.
4. Lüpsab loomad ja desinfitseerib nisad lüpsijärgselt vastavalt juhistele; eraldab ja utiliseerib toiduks sobimatu piima.
5. Valmistab lüpsinventari pesuks ette, puhastab ja desinfitseerib lüpsiinventari, peseb lüpsikannu ning tagab lüpsiala puhtuse vastavalt juhistele.
6. Grupeerib kinnisloomad vastavalt juhistele.
 
Seakasvatustöötaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Sigade taastootmine 3

Tegevusnäitajad
1. Tuvastab võimaliku indleva emise visuaalselt ja teavitab vastavalt töökorrale.
2. Märgistab, eraldab ja/või fikseerib emise paarituseks või seemenduseks vastavalt juhistele.
3. Abistab paaritamisel ja seemendamisel vastavalt juhistele.
4. Abistab loomakasvatusspetsialisti või loomaarsti emise tiinuse määramisel vastavalt juhistele; käsitleb mittetiinet emist vastavalt juhistele.
5. Valmistab osakonnad ja sulud poegimiseks ette (peseb, desinfitseerib ja reguleerib temperatuuri), tagades sobiva keskkonna.
6. Jälgib emise poegimist ja abistab emist poegimisel vastavalt ettevõtte töökorraldusele; komplikatsioonide tekkimisel teavitab koheselt vastutavat isikut.
7. Identifitseerib (sälgib, tätoveerib, märgistab jm) järglase vastavalt ettevõtte töökorraldusele.
8. Jälgib poeginud emise ja vastsündinute tervislikku seisundit ja käitumist visuaalselt, tagab vastsündinute ohutuse (emise eest, toidu kättesaamine jm).
9. Kontrollib ternespiima olemasolu ja selle kättesaadavust järglastele, jälgides põrsaste toitumust.
10. Abistab hammaste lihvimisel, sabade kupeerimisel ja kultpõrsaste kastreerimisel vastavalt juhistele.
11. Võõrutab põrsad vastavalt spetsialisti juhistele.
 
Lamba- ja kitsekasvatustöötaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Lammaste ja kitsede taastootmine 3

Tegevusnäitajad
1. Komplekteerib paaritusgrupid vastavalt juhistele.
2. Valmistab poegimisala vastavalt saadud juhistele poegimiseks ette, tagades sobiva keskkonna.
3. Tuvastab poegiva ja/või poeginud ute või kitse, vajadusel abistab poegimisel, teavitab komplikatsioonidest, eraldab teistest lammastest või kitsedest vastavalt juhistele.
4. Jälgib poeginud ute või kitse ja talle tervislikku seisundit ja käitumist, tagab ternespiima kättesaamise tallele.
5. Abistab talle märgistamisel.
6. Võõrutab talled vastavalt juhistele.
B.2.9 Lamba- ja kitsesaaduste tootmine 3

Tegevusnäitajad
1. Pügab lambad vastavalt juhistele.
2. Sorteerib villa ja pakendab selle vastavalt juhistele.
3. Valmistab lamba- või kitsenaha parkimiseks ette (soolab) vastavalt juhistele.
4. Lüpsab piimalambad ja -kitsed vastavalt juhistele.
 
Hobusekasvatustöötaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Hobuste taastootmine 3

Tegevusnäitajad
1. Tuvastab visuaalselt inna, arvestades hobuste füsioloogilisi näitajaid ja käitumise eripära, teavitab vastutavat isikut ning abistab paaritusel või seemendusel vastavalt juhistele.
2. Tuvastab visuaalselt poegimiseelse seisundi, teavitab sellest taastootmise eest vastutajale, vajadusel osutab abi varssumisel.
3. Jälgib varssade iseseisvat söömist, seedimisprotsesside toimimist ja üldist tervislikku seisundit vastavalt juhistele.
4. Hooldab ja jälgib varssunud märade tervislikku seisundit; puhastab asemeid, arvestades varsaga märade eripära.
5. Talutab varsaga märasid ja õpetab varssu sotsialiseeruma vastavalt juhistele ning tagades hobuste ja inimeste turvalisuse.
6. Abistab varssade võõrutusel vastavalt juhistele.
 
Linnukasvatustöötaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.11 Linnusaaduste tootmine 3

Tegevusnäitajad
1. Kogub ja sorteerib mune, vajadusel puhastab, märgistab, pakendab ja ladustab vastavalt juhistele.
2. Puhastab, peseb, kuivatab, sorteerib ja vajadusel pakendab linnusuled vastavalt juhistele.
 
Karusloomakasvatustöötaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.12 Karusloomade taastootmine 3

Tegevusnäitajad:
1. tuvastab võimalikud indlevad karusloomad visuaalselt ja teavitab vastavalt töökorrale, abistab seemendamisel/paaritamisel vastavalt juhistele;
2. valmistab puurid vastavalt juhistele poegimiseks ette, tagades sobiva keskkonna;
3. tuvastab poegiva ja/või poeginud karuslooma, vajadusel abistab poegimisel, järgides hügieeninõudeid ja jälgides loomade tervislikku seisundit;
4. registreerib sündinud pojad, hukud ja surnultsünnid vastavalt juhistele; abistab tõuloomade märgistamisel;
5. jälgib pesakonna tervislikku seisundit ja käitumist, tagab vastsündinute ohutuse, arvestades karuslooma liigiomast käitumist;
6. võõrutab karusloomad vastavalt töökorraldusele.

Valitavad kompetentsid
Valitav kompetents B.2.12 tuleb lisaks tõendada veisekasvatusele, lamba- ja kitsekasvatusele ning hobusekasvatusele spetsialiseerumisel, samuti lüpsja osakutse taotlemisel.
    Nimetus EKR tase
B.2.13 Loomade karjatamine 3

Tegevusnäitajad
1. Rajab ja hooldab karjaaedu, -teid või täiustatud puurisüsteeme (küülikud), kontrollib karjaaia korrasolekut, vajadusel parandab ja teisaldab aedu vastavalt juhistele.
2. Jälgib visuaalselt ja ajab karja vastavalt juhistele.
3. Jälgib sööda olemasolu, tagab vee ja lisasöötade olemasolu vastavalt juhistele.
4. Hooldab karjamaid vastavalt juhistele.
5. Jälgib karja terviklikkust ja käitumist visuaalselt; ohu või puuduste märkamisel tegutseb vastavalt juhistele.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.14 Loomakasvatustöötaja kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. järgib õigusakte, juhendeid, töökorraldusi, -eeskirju, head põllumajandustava ning ohutusnõudeid;
2. vastutab oma tööülesannete täitmise eest; tavapärasest erineva olukorra puhul teavitab vastutavat isikut;
3. kannab hoolt heakorra ja puhtuse eest ettevõttes, järgides hügieeni- ja bioohutusnõudeid, kasutades puhastus- ja desinfektsioonivahendeid;
4. tegutseb vastavalt saadud juhistele, säästlikult ja tulemuslikult;
5. kohandab enda käitumist vastavalt olukorrale;
6. osaleb tulemuslikult meeskonnatöös ning suhtleb viisakalt klientide ja kolleegidega;
7. täiendab ennast tööalaselt, õpib ja omandab uusi töövõtteid, -meetodeid ja -tehnikaid, mõistab oma panust ettevõttes;
8. tuleb toime kriisiolukordades; osutab esmaabi nii inimestele kui loomadele;
9. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-22112018-2.4/8k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.11.2018
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Looma- ja taimekasvatus. Põllumajandustehnika
Kutse grupp: Loomakasvataja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
612 Loomakasvatuse oskustöölised
6121 Loomakasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ann Riisenberg Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
Liia Taaler Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühing
Marika Oeselg Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Külli Marrandi Järvamaa Kutsehariduskeskus
Eve Alekand Eve Tehtud OÜ, linnukasvataja
Liilia Tali Eesti Lamba- ja Kitsekasvajate Liit
Katrin Tambet Eesti Lamba- ja Kitsekasvajate Liit
Aino Aringo Eesti Tõusigade Aretusühistu
Tanel-Taavi Bulitko Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
Miralda Paivel Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Kaja Marrandi Järvamaa Kutsehariduskeskus
Aive Kupp Järvamaa Kutsehariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist