Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Loomakasvatustöötaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Loomakasvatustöötaja, tase 3
EN: Farm-worker, level 3
Spetsialiseerumised:
  • Hobusekasvatustöötaja, tase 3
  • Küülikukasvatustöötaja, tase 3
  • Lamba- ja kitsekasvatustöötaja, tase 3
  • Linnukasvatustöötaja, tase 3
  • Seakasvatustöötaja, tase 3
  • Veisekasvatustöötaja, tase 3
Vaata veelPeida
Osakutsed:
  • Lüpsja, tase 3
Kehtib alates: 31.10.2023
Kehtib kuni: 30.10.2028
Kutsestandardi versiooni number: 10
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Korrastati ja täiendati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses. Spetsialiseerumine karusloomakasvatusele võeti välja, kuna töömaailmas puudub selle järele vajadus. Sõnastati A.6 „Tulevikuoskused“. Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotusse B.1 nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Koostati B.2 „Üldoskused“ (varem kutset läbiv kompetents) ja valitav kompetents „Loomade karjatamine“ muudeti kohustuslikuks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Järvamaa Kutsehariduskeskus Loomakasvatustöötaja 215942 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.03.2024 Avatud
2 Järvamaa Kutsehariduskeskus Loomakasvatustöötaja (osakutse lüpsja) 215862 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 01.11.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Loomakasvatustöötaja, tase 3 töö eesmärgiks on loomade või lindude heaolu tagamine. Ta hooldab loomi või linde ja täidab muid liigispetsiifilisi tööülesandeid, nt lüpsmine, karjatamine, pügamine.

Ta töötab temale etteantud tootmislõigus ja omab algteadmisi põllumajandusloomadest ja farmitehnikast...
. Töö eeldab suhtlemist töökaaslastega ning töötamist nii üksi kui meeskonnas.

Loomakasvatustöötaja töö toimub nii sise- kui välitingimustes, vajadusel ka puhkepäevadel ning öisel ajal. Töö terviseriskid tulenevad kokkupuutest erinevate allergeenidega (loomade karvad, söödad, tolm, pesu- ja desinfektsioonivahendid, ravimid jm).

Loomakasvatustöötaja kasutab oma töös farmiseadmeid ja -tarvikuid (sh infotehnoloogilist riist- ja tarkvara). Töötamine liikurmasinatega nõuab juhtimisõigust vastavalt liiklusseadusele. Töötamine loomadega nõuab tervisetõendit vastavalt loomatauditõrje seadusele.

Loomakasvatuse kutsealal on ka loomakasvataja, tase 4 ja loomakasvatustootja, tase 5 kutsed. 4. taseme loomakasvataja töötab iseseisvalt juhiste alusel ning 5. taseme loomakasvatustootja planeerib ja korraldab tootmise.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Loomade või lindude hooldamine
A.2.2. Loomade või lindude söötmine
A.2.3. Loomade või lindude tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti juhendamisel
A.2.4. Loomade karjatamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Veisekasvatus
A.2.5. Veiste taastootmine
A.2.6. Lüpsmine
Seakasvatus
A.2.7. Sigade taastootmine
Lamba- ja kitsekasvatus
A.2.8. Lammaste ja kitsede taastootmine
A.2.9. Lamba- ja kitsesaaduste tootmine
Hobusekasvatus
A.2.10. Hobuste taastootmine
Linnukasvatus
A.2.11. Linnusaaduste tootmine
...

Küülikukasvatus
A.2.12. Küülikute taastootmine

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Loomakasvatustöötaja on enamasti läbinud erialase kutseõppe või omandatud kutseoskused töökohal ja/või täiendõppes (vt ka B.1).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Talitaja, karjatalitaja, karjak, lüpsja.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab

Looma- ja linnukasvatajate tulevikuoskuste aluseks on teadmised ökoloogiast ja keskkonnakaitsest, loomade heaolust, söötmistehnoloogiatest ning karja tervise profülaktikast. Oluline on osata seirata toodangu näitajaid ning õigeaegs...
et sekkuda tootmisprotsessidesse, sellega haakub riskijuhtimisoskus, tehniliste abivahendite valimise oskus ning nende tasuvuse kriitilise hindamise oskus. Tähtis on tunda ja kasutada ajakohaseid loomakasvatusvõtteid, energiatõhusa tootmise võimalusi ja tooteahelapõhist mõtlemist. Kasvava olulisusega on teadmised EL-i õigusest ja nõuetest looma- ja linnukasvatusele, juhtimis- ja majandusalased teadmised, teadmised ettevõtlusest, sh äriplaani koostamisest, teadmised bioohutusest, loomade käsitlemisest ja fikseerimisest, karjatervisest ning tööohutusest. Sarnaselt teiste ametialadega on muutuvad üha tähtsamaks andmeanalüüsioskus, keskkonnaalased teadmised, sh teadmised süsinikukrediidist.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Loomakasvatustöötaja kutsestandard koosneb üldoskustest, kohustuslikest ja spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid vastavalt valitud spetsialiseerumisele:

Veisekasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompete...
ntsid B.3.1-B.3.4 ning spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.3.4-B.3.6.

Seakasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.4 ning spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.3.7.

Lamba- ja kitsekasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.4, spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.3.8-B.3.9.

Hobusekasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.4, spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.3.10.

Linnukasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.4, spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.3.11.

Küülikukasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.4, spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.3.12.

Lüpsja, tase 3 osakutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.6.

Loe edasi
Peida
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
Töömaailma taotlejale
1. Erialane töökogemus ja/või läbitud täienduskoolitused

Kutseõppe lõpetajale
1. Täies mahus läbitud vastava eriala tasemeõppe õppekava

Nõuded kutse taastõendamisel
Loomakasvatustöötaja, tase 3 kutse on tähtajatu, mistõttu kutse taastõe...
ndamist ei toimu.

Kutse andmise korraldamine on reguleeritud taime- ja loomakasvatuse kutsete kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Loomakasvatustöötaja, tase 3 üldoskused
1. Järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
2. Järgib oma tegevuses keskkonnakaitsega seotud eeskirju, standardeid, juhiseid, seadusi ja tavasid.
3. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise ning järgib ohutusnõudeid;
4. Annab õ...
nnetuses osalenule, vigastatule, terviserikkega inimesele või loomale või muul moel kannatanule esmast meditsiinilist abi kuni arsti saabumiseni.
5. Jälgib, et tema tegevus oleks vastavuses tööülesannete suuliselt või kirjalikult kokkulepitud järjekorra ja sisuga.
6. Teavitab kolleege ja ülemusi probleemidest ja mittevastavustest.
7. Ajakohastab ettenägematute sündmuste korral oma käitumist või tegutsemist, et tegevus saaks jätkuda võimalikult tavapärasel moel.
8. hoiab puhtust ja korda ning kasutab teiste inimeste, organisatsiooni, ühiskonna ja loodusvarasid (materjalid, seadmed, jm) hoolivalt ja otstarbekalt.
9. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
10. Oskab hinnata oma tundeid, mõtteid ja käitumise tagamaid ning reguleerida neid kriitilistes situatsioonides.
11. Säilitab keerukates olukordades rahu ega kaota enesekontrolli.
12. Käitub tasakaalukalt ja läbimõeldult nii enda kui ka teiste tugevate tunnete (rõõm, kurbus, viha, hirm, pettumus jmt) korral; vajaduse korral jagab muret asjakohaste inimestega ja otsib abi.
13. Koostöös tööandjaga analüüsib oma teadmisi ja oskusi, määratleb koolitusvajaduse ja leiab võimalusi oma arengueesmärkide saavutamiseks, osaledes erialaüritustel, koolitustel, kutseühingute tegevuses ning lugedes erialakirjandust.
14. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 (vt lisa 1).
15. Loeb ja kasutab tööks vajalikku teavet digitaalsetest seadmetest.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Loomade või lindude hooldamine 3

Tegevusnäitajad
1. Jälgib sisekliimat, sööda ja vee olemasolu; hooldab loomi või linde, puhastades söötmis- ja jootmisala ja eemaldades sõnniku, vajadusel lisab allapanu vastavalt juhistele; kasutab sisekliima jälgimiseks automaatikat vastavalt juhistele.
2. Grupeerib ja/või paigutab loomad või linnud ümber, arvestades etteantud juhiseid.
3. Vaatleb loomi või linde igapäevaselt haigete ja/või surnud loomade või lindude leidmiseks ning vajadusel eraldab, registreerib ja edastab teabe vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
4. Puhastab vajadusel loomad või linnud vastavalt etteantud juhistele.
5. Hooldab sõrgu/kapju või küüniseid/tiibu, arvestades looma või linnu liiki ja juhiseid; abistab vajadusel spetsialisti loomade sõrgade/kapjade värkimisel ja küüniste/tiibade kärpimisel.
6. Jälgib farmiseadmete kasutamisel nende töökorras olekut, rikete korral teavitab vastutavat isikut, järgib kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, hooldab vastavalt juhistele.
B.3.2 Loomade või lindude söötmine 3

Tegevusnäitajad
1. Jälgib visuaalselt loomade või lindude söömust, järelejäänud sööda kogust;
2. Ladustab söödad, puhastab hoiuruumid, hindab söötade ja vee kvaliteeti organoleptiliselt; eemaldab riknenud sööda ja vee.
3. Puhastab ning vajadusel desinfitseerib söötmisala ja -vahendid vastavalt juhistele ning järgides pesu- ja desinfitseerimisvahendite kasutusjuhendeid.
4. Valmistab ette sööda vastavalt etteantud juhendile, söödab ja joodab loomi või linde, vastavalt ettevõtte töökorraldusele ja looma- või linnuliigile.
5. Kontrollib söötmis- ja jootmisseadmete töökorras olekut ja vee olemasolu, rikete korral teavitab vastutavat isikut; järgib kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, hooldab vastavalt juhistele.
B.3.3 Loomade või lindude tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti juhendamisel 3

Tegevusnäitajad
1. Hindab visuaalselt loomade või lindude üldist tervislikku seisundit, teavitab kõrvalekalletest, vajadusel eraldab looma või linnu, fikseerib ning osutab esmast abi vastavalt juhistele ja ohutustehnikat järgides, abistab loomaarsti.
2. Hooldab ja abistab haige looma või linnu ravimisel, teeb linnu hädatapmise vastavalt juhistele.
3. Looma või linnu surma korral teavitab vastutavat isikut, osaleb korjuste transportimisel ja hoiustamisel vastavalt juhistele.
B.3.4 Loomade karjatamine 3

Tegevusnäitajad
1. Rajab ja hooldab karjaaedu, -teid või täiustatud puurisüsteeme (küülikud), kontrollib karjaaia korrasolekut, vajadusel parandab ja teisaldab aedu vastavalt juhistele.
2. Jälgib visuaalselt ja ajab karja vastavalt juhistele.
3. Jälgib sööda olemasolu, tagab vee ja lisasöötade olemasolu vastavalt juhistele.
4. Hooldab karjamaid vastavalt juhistele.
5. Jälgib karja terviklikkust ja käitumist visuaalselt; ohu või puuduste märkamisel tegutseb vastavalt juhistele.
Osakutsega seotud kompetentsid
Lüpsja, tase 3 EKR tase: 3

Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Seakasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.3.7. Lamba- ja kitsekasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.3.8-B.3.9. Hobusekasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada spetsialiseerumisega ...seotud kompetentsid B.3.10. Linnukasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.3.11. Küülikukasvatustöötaja kutse taotlemisel tuleb tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetentsid B.3.12. Lüpsja, tase 3 osakutse taotlemisel tuleb tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.6.
Loe edasi
Peida
Veisekasvatustöötaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.3.5 Veiste taastootmine 3

Tegevusnäitajad
1. Tuvastab võimalikud indlevad veised visuaalselt ja teavitab vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
2. Märgistab, eraldab ja fikseerib veise paarituseks või seemenduseks vastavalt juhistele.
3. Abistab looma tiinuse kontrollimisel vastavalt juhistele.
4. Jälgib veise poegimist ja komplikatsioonide tekkimisel teavitab, vajadusel abistab veist poegimisel.
5. Identifitseerib vastsündinu vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
6. Jälgib poeginud veist ja vastsündinud vasika tervislikku seisundit ja käitumist visuaalselt, tagab vastsündinu heaolu.
7. Veendub ternespiima olemasolus ja kontrollib selle kvaliteeti ning kättesaadavust vasikale, joodab vasikale ternespiima.
8. Abistab lihaveiste noorloomad võõrutamisel.
B.3.6 Lüpsmine 3

Tegevusnäitajad
1. Hindab lüpsiinventari valmisolekut ja valmistab selle lüpsiks ette; seab piimajahuti tööasendisse; kontrollib lüpsiks vajalike puhastusvahendite ja desinfektsiooniainete olemasolu.
2. Suunab loomad vastavalt nende eelnevale grupeerimisele lüpsile; tagab pärast lüpsi loomade liikumise lauta ettenähtud gruppi.
3. Puhastab nisad, teeb eellüpsi ja hindab visuaalselt piima kvaliteeti ning märgistab haige udaraga looma vastavalt juhistele.
4. Lüpsab loomad ja desinfitseerib nisad lüpsijärgselt vastavalt juhistele; eraldab ja utiliseerib toiduks sobimatu piima.
5. Valmistab lüpsinventari pesuks ette, puhastab ja desinfitseerib lüpsiinventari, peseb lüpsikannu ning tagab lüpsiala puhtuse vastavalt juhistele.
6. Grupeerib kinnisloomad vastavalt juhistele.
 
Seakasvatustöötaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.3.7 Sigade taastootmine 3

Tegevusnäitajad
1. Tuvastab võimaliku indleva emise visuaalselt ja teavitab vastavalt töökorrale.
2. Märgistab, eraldab ja/või fikseerib emise paarituseks või seemenduseks vastavalt juhistele.
3. Abistab paaritamisel ja seemendamisel vastavalt juhistele.
4. Abistab loomakasvatusspetsialisti või loomaarsti emise tiinuse määramisel vastavalt juhistele; käsitleb mittetiinet emist vastavalt juhistele.
5. Valmistab osakonnad ja sulud poegimiseks ette (peseb, desinfitseerib ja reguleerib temperatuuri), tagades sobiva keskkonna.
6. Jälgib emise poegimist ja abistab emist poegimisel vastavalt ettevõtte töökorraldusele; komplikatsioonide tekkimisel teavitab koheselt vastutavat isikut.
7. Identifitseerib (sälgib, tätoveerib, märgistab jm) järglase vastavalt ettevõtte töökorraldusele.
8. Jälgib poeginud emise ja vastsündinute tervislikku seisundit ja käitumist visuaalselt, tagab vastsündinute ohutuse (emise eest, toidu kättesaamine jm).
9. Kontrollib ternespiima olemasolu ja selle kättesaadavust järglastele, jälgides põrsaste toitumust.
10. Abistab hammaste lihvimisel, sabade kupeerimisel ja kultpõrsaste kastreerimisel vastavalt juhistele.
11. Võõrutab põrsad vastavalt spetsialisti juhistele.
 
Lamba- ja kitsekasvatustöötaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.3.8 Lammaste ja kitsede taastootmine 3

Tegevusnäitajad
1. Komplekteerib paaritusgrupid vastavalt juhistele.
2. Valmistab poegimisala vastavalt saadud juhistele poegimiseks ette, tagades sobiva keskkonna.
3. Tuvastab poegiva ja/või poeginud ute või kitse, vajadusel abistab poegimisel, teavitab komplikatsioonidest, eraldab teistest lammastest või kitsedest vastavalt juhistele.
4. Jälgib poeginud ute või kitse ja talle tervislikku seisundit ja käitumist, tagab ternespiima kättesaamise tallele.
5. Abistab talle märgistamisel.
6. Võõrutab talled vastavalt juhistele.
B.3.9 Lamba- ja kitsesaaduste tootmine 3

Tegevusnäitajad
1. Pügab lambad vastavalt juhistele.
2. Sorteerib villa ja pakendab selle vastavalt juhistele.
3. Valmistab lamba- või kitsenaha parkimiseks ette (soolab) vastavalt juhistele.
4. Lüpsab piimalambad ja -kitsed vastavalt juhistele.
 
Hobusekasvatustöötaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.3.10 Hobuste taastootmine 3

Tegevusnäitajad
1. Tuvastab visuaalselt inna, arvestades hobuste füsioloogilisi näitajaid ja käitumise eripära, teavitab vastutavat isikut ning abistab paaritusel või seemendusel vastavalt juhistele.
2. Tuvastab visuaalselt poegimiseelse seisundi, teavitab sellest taastootmise eest vastutajale, vajadusel osutab abi varssumisel.
3. Jälgib varssade iseseisvat söömist, seedimisprotsesside toimimist ja üldist tervislikku seisundit vastavalt juhistele.
4. Hooldab ja jälgib varssunud märade tervislikku seisundit; puhastab asemeid, arvestades varsaga märade eripära.
5. Talutab varsaga märasid ja õpetab varssu sotsialiseeruma vastavalt juhistele ning tagades hobuste ja inimeste turvalisuse.
6. Abistab varssade võõrutusel vastavalt juhistele.
 
Linnukasvatustöötaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.3.11 Linnusaaduste tootmine 3

Tegevusnäitajad
1. Kogub ja sorteerib mune, vajadusel puhastab, märgistab, pakendab ja ladustab vastavalt juhistele.
2. Puhastab, peseb, kuivatab, sorteerib ja vajadusel pakendab linnusuled vastavalt juhistele.
 
Küülikukasvatustöötaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.3.12 Küülikute taastootmine 3

Tegevusnäitajad
1. Tuvastab võimalikud indlevad küülikud visuaalselt ja teavitab vastavalt töökorrale, abistab seemendamisel/paaritamisel vastavalt juhistele.
2. Valmistab puurid vastavalt juhistele poegimiseks ette, tagades sobiva keskkonna.
3. Tuvastab poegiva ja/või poeginud küüliku, vajadusel abistab poegimisel, järgides hügieeninõudeid ja jälgides loomade tervislikku seisundit.
4. Registreerib sündinud pojad, hukud ja surnultsünnid vastavalt juhistele; abistab tõuloomade märgistamisel.
5. Jälgib pesakonna tervislikku seisundit ja käitumist, tagab vastsündinute ohutuse, arvestades küüliku liigiomast käitumist.
6. Võõrutab küülikud vastavalt töökorraldusele.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-31102023-2.5/10k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.10.2023
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Looma- ja taimekasvatus. Põllumajandustehnika
Kutse grupp: Loomakasvataja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
612 Loomakasvatuse oskustöölised
6121 Loomakasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Mae Alviste Järvamaa Põllumeeste Liit
Kerli Ats Luigeveski Agro
Anu Hellenurme Eesti Tõusigade Aretusühistu
Aive Kupp Järvamaa Kutsehariduskeskus
Mirjam Pikkmets Mätiku Talumeiereid
Janek Prits Estfarm OÜ
Kristjan Reino Eesti Lihaveiste Kasvatuse Selts
Vallo Seera Outserv OÜ
Kaisa Vahtmäe Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist