Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Koorijuht, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Koorijuht, tase 8
EN: Conductor, level 8
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.01.2019
Kehtib kuni: 15.01.2024
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Kompetents Repertuaari omandamine, harjutamine ja musitseerimine nimetati ümber kompetentsiks Repertuaari omandamine ja harjutamine ning kompetents Töö repertuaariga on uue nimega Töö kooriga. Kaotati valitavad kompetentsid Kooriliikumise edendamine, Kontsertprojekti korraldamine, Koori loomine ja arendustegevus, Koolitus- või teadustegevus ning Koori administreerimine.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kooridirigendi töö on loominguline, mis eeldab muusikalist ettevalmistust. Kooridirigent on vokaalmuusika interpreet, kelle tööülesanneteks on laulude õpetamine koorile ja esitamine kontserdil. Töö eesmärk on koori kunstiline juhtimine ning publikule kõrgetasemelise muusikaelamuse pakkumine. Kooridi...rigendi töö on oma olemuselt pedagoogiline ning eeldab lisaks muusikalistele oskustele ka iseseisvat tööd kooriga ning metoodika ja psühholoogia tundmist.

Koorijuhi kutsealal on viis kutset:
Koorijuht, tase 4 töötab dirigendi või abidirigendina.
Koorijuht, tase 5 töötab dirigendi või abidirigendina. Ta osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte.
Koorijuht, tase 6 töötab dirigendina oma koori või abidirigendina mahuka repertuaariga kõrgetasemelise kontsertkoori juures. Ta osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte. Tema koorid osalevad aktiivselt kontserttegevuses. 6. taseme koorijuht koolitab vajadusel madalama taseme koorijuhte ja muusikaõpetajaid piirkonna tasandil.
Koorijuht, tase 7 on tunnustatud dirigent, kes juhatab ühendkoore laulupäevadel ja/või laulupidudel, üleriigilisel laulupeol või on liigijuht/kunstiline juht, juhib muusikalisi projekte (kunstilise juhi töö laulupidudel, laulupäevadel, galakontsertidel). Ta võib olla ka koori hääleseadja ja koori vokaaltöö spetsialist. 7. taseme koorijuht osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte. Tema koori(de)l on aktiivne kontserttegevus. Ta viib läbi seminare, koolitusi mentorina, leiab koolituste läbiviimiseks vajaliku metoodika ning vajadusel koostab õppematerjale.
Koorijuht, tase 8 on professionaalse koorimuusika tippinterpreet ja ekspert, rahvusvaheliselt tunnustatud dirigent, keda kutsutakse dirigendina ja/või koolitajana mainekatele rahvusvahelistele koorimuusika suursündmustele. Ta on kunstiline juht ja arvamusliider erinevatel rahvusvahelistel kõrgetasemelistel koorimuusikasündmustel, juhatab vokaal-sümfoonilisi suurvorme orkestriga.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Repertuaari ettevalmistamine
1. Repertuaari valimine ja esinemiskava koostamine.
2. Muusikalise materjali ettevalmistamine.

A.2.2 Repertuaari omandamine ja harjutamine
1. Repertuaari omandamine/ettevalmistamine harjutamiseks.
2. Iseseisev harjutamine.
3. Ettevalmistus esinemiseks.
4...
. Töö orkestri partituuriga.

A.2.3 Töö kooriga
1. Repertuaari ettevalmistamine.
2. Repertuaari õpetamine.
3. Kooriansambli kujundamine.

A.2.4 Koori loominguline juhtimine
1. Kontserttegevus.
2. Laulupeoprotsessis osalemine.
3. Koori kui organisatsiooni juhtimine.
4. Kooriliikumise edendamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Töö vokaaliga
1. Hääleseade rühmades.
2. Individuaalne hääleseade.

A.2.6 Solfedžo õpetamine
1. Noodilugemisoskuse arendamine.
2. Laadi ja astmetaju arendamine.

A.2.7 Muusika loomine
1. Arranžeerimine.
2. Komponeerimine.

A.2.8 Noodigraafika- ja muusikaprogrammide kasutamine
...
1. Noodigraafika-programmide kasutamine.
2. Muusikasalvestus-programmide kasutamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kooridirigendi tööaeg on paindlik, töötatakse ka puhkepäevadel ja pühade ajal. Töötatakse üldjuhul siseruumides, kuid esinetakse ka väljas.
A.4 Töövahendid
Noodimaterjal.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös dirigendina on olulised muusikalised võimed, loomingulisus, empaatiavõime, valmisolek meeskonnatööks, pingetaluvus, enesedistsipliin, analüüsivõime, tulemusele orienteeritus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
8. taseme koorijuht on muusikalise kõrgharidusega spetsialist, kes on läbinud koorijuhtimisalase(d) koolituse(d) ja arendanud oma kompetentse töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Dirigent, koorijuht, kooridirigent, koormeister, peadirigent.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.4 ja B.2.9 (läbiv kompetents). Lisaks võib tõendada valitavaid kompetentse B.2.5 – B.2.8.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Repertuaari ettevalmistamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Valib hooaja repertuaari, koostab terviklikke eripalgelisi esinemiskavasid suunamaks koori arenemist, lähtudes eesmärgist ning koorilauljate võimekusest. Konsulteerib koorimuusika eksperdina teisi koorijuhte. Nõustab repertuaari valikul koorimuusika suurürituste korraldamisel, kasutades oma teadmisi kooriliteratuurist.
2. Analüüsib muusikalise materjali sisu ning valmistab ette noodimaterjali lähtuvalt vajadusest.
B.2.2 Repertuaari omandamine ja harjutamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Loeb ja analüüsib nooditeksti ning kujundab sellele toetudes oma muusikalise tõlgenduse.
2. Planeerib iseseisva harjutamisprotsessi ja harjutab eesmärgipäraselt, lähtudes ajaressursist, repertuaari tehnilistest ja sisulistest vajadustest ning järgides ergonoomikat. Valib tööks kooriga sobivad metoodikad, arvestades repertuaari keerukust ja mahtu. Suunab koolitajana/mentorina kolleege iseseisvas harjutusprotsessis.
3. Valmistub esinemiseks põhjalikult, lähtudes heast esinemiskultuurist ja kontserdi iseloomust. Tuleb toime esinemisega kaasneva psühholoogilise pingega ning suhtleb publikuga olukorrale vastavalt. Suunab koolitajana/mentorina kolleege esinemiseks ettevalmistumisel.
4. Sõltuvalt repertuaarist harjutab orkestrisaatega kooriteoseid. Nõustab kolleege töös orkestri partituuriga.
B.2.3 Töö kooriga 8

Tegevusnäitajad:
1. Juhatab kõrgel kunstilisel tasemel professionaalseid kollektiive või kõrgetasemelisi kontsertkoore, lähtudes kunstilistest taotlusest. Õpetab ulatuslikumaid ja komplitseeritumaid kooriteoseid ja/või suurvorme ning juhatab kollektiivi kõrgel kunstilisel tasemel. Juhatab suurvorme ja/või oopereid kõrgel kunstilisel tasemel.
2. Õpetab koorile erinevate ajastute ja stiilide muusikat. Interpreteerib muusikat kõrgel kunstilisel tasemel. Töötab tulemuslikult koori intonatsiooni, artikulatsiooni ja vokaaliga. Kasutab mitmekülgset metoodikat laulude õpetamisel, lähtudes koori eripärast ning muusika eesmärgist. Teeb detailset tööd kõikide interpretatsiooniliste nüanssidega, mõtestab teose olemust. Avab lauljatele teose tausta (ajastu jms), tutvustab teose autorit/autoreid ning vajadusel tõlgib ja mõtestab teose teksti. Õpetab ulatuslikumaid ja komplitseeritumaid kooriteoseid ja/või suurvorme, lähtudes kunstilistest eesmärkidest.
3. Leiab muusika interpreteerimisel varjundirikkaid nüansse, arendab ja laiendab koori kõlaskaalat eri stiilides, lähtudes repertuaari nõudlikkusest ja kunstilisest eesmärgist.
B.2.4 Koori loominguline juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Juhatab dirigent-interpreedina mitmekülgse kavaga kontserte Eestis ja mujal maailmas.
2. Koostab laulupeo kunstilise juhina või liigijuhina laulupidude kontserdikavad, lähtudes sündmuse eesmärgist, kunstilistest taotlustest. Valib dirigendid, tutvustab sündmuse sisu, oma ootusi neile ja viib läbi proovi ning juhatab kontserti kõrgel kunstilisel tasemel.
3. Juhendab professionaalse kollektiivi tööd kõrgel tasemel.
4. Osaleb rahvusvaheliste koorimuusika organisatsioonide töös, tutvustades Eesti kooriliikumist rahvusvahelisel tasandil. Rahvusvaheliste koorifestivalide või konkursside žüriiliikmena annab tagasisidet ja mõjutab kooride kunstilist arenemist. Teeb ettekandeid, avaldab publikatsioone või annab intervjuusid koorivaldkonna teemadel.
Valitavad kompetentsid
Lisaks võib tõendada valitavaid kompetentse B.2.5 – B.2.8.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Töö vokaaliga 7

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab tulemuslikult erinevas vanuses ja arengutasemel koorilauljaid, lähtudes vokaal- ja hingamistehnikast. Kasutab töös erinevaid vokaaltehnilisi metoodikaid, lähtudes lauljate hääle omapärast ja repertuaari nõudlikkusest. Nõustab ja juhendab koorijuhte vokaaltehnilistes küsimustes.
2. Kasutab individuaalses hääleseades erinevaid vokaaltehnilisi metoodikaid, lähtudes lauljate hääle omapärast ja repertuaari nõudlikkusest. Juhendab (koori)soliste või solistide gruppi, lähtudes repertuaarist ja muusikastiilist.
B.2.6 Solfedžo õpetamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Õpetab lauljatele noodikirja (meetrum, rütm, võtmemärgid, helistikud jm) põhialuseid vastavalt õpetatavale repertuaarile. Koostab lauljatele jõukohaseid harjutusi noodist laulmiseks. Teeb jõukohaseid rütmi- ja meloodilisi diktaate.
2. Õpetab lauljaid tundma noodi-, astme-, ja/või tähtnimesid ja alteratsioonimärke. Tutvustab helistikke, intervalle, võtmeid ja akorde vastavalt õpetatavale repertuaarile.
B.2.7 Muusika loomine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kujundab keerukama faktuuriga seade kõikidele kooriliikidele. Kujundab muusikaliselt keerukamad ja komplitseeritumad seaded. Seab erinevatele kooriliikidele mitmesuguse raskusastmega muusikat.
2. Komponeerib erinevatele kooriliikidele isesuguse raskusastmega (ka komplitseerituma vormi ja faktuuriga) koorilaule, lähtudes kompositsiooni alustest. Loob koorilaule, mis on kõrge muusikalise ja sisulise kvaliteediga.
B.2.8 Noodigraafika- ja muusikaprogrammide kasutamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Rakendab erinevaid muusika töötluse programme, lähtudes töö eesmärgist. Sisestab noote arvutiklaviatuuri või MIDI-süntesaatori abil, kasutades erinevaid noteerimisprogramme.
2. Salvestab arvutisse helifaile, lähtudes salvestuse eesmärgist. Konverteerib helifaile vastavalt töö eesmärgile ja vajadusele. Kasutab erinevate faktuuridega partituuride faile, lähtudes salvestuse eesmärgist.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Koorijuht, tase 8 kutset läbiv kompetents 8

Tegevusnäitajad:
1. Järgib esinemiskultuuri häid tavasid ja esinemistraditsioone; suhtleb kolleegidega vastavalt tunnustatud hea tava põhimõtetele ning juhindub oma töös kooridirigendi kutse-eetikast (vt lisa 1 Koorijuhtide kutse-eetika).
2. Täidab võetud kohustusi ja saavutab töö eesmärgi määratud aja jooksul; annab ratsionaalseid hinnanguid ja analüüsib tagasisidet ning võtab vastu asjakohaseid otsuseid, vastutab nende täitmise eest.
3. Viib läbi või osaleb erialaga seonduvates töötubades, meistrikursustel, täiendkoolitustel jms; analüüsib oma ja teiste koorijuhtide oskusi ning on teadlik arenguvajadustest. On kursis oma erialal toimuvaga, külastab kontserte ja kultuurisündmusi. Vajadusel võtab eratunde oma ala meistritelt ning õpib lisapilli.
4. Loob kolleegidega head suhted ning on koostöövalmis. Hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni, valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi. Väljendab oma seisukohti hinnanguvabalt. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt, lahendab konflikte. Talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida.
5. On avatud koostööle, juhib meeskonnatööd, jagab teistega vajalikku ja kasulikku informatsiooni, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
6. Hindab tööga kaasnevaid ohte ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, juhindudes ohutusnõuetest; järgib tööprotsessis ohutusnõuete täitmist ning vastutab nende täitmise eest; hoiab oma töökoha korras.
7. Kasutab oma töös eesti keelt ja võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused). Esitab kirjalikud materjalid (nt taotlused, aruanded) struktureeritult ja loogiliselt.
8. Kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades, Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 3 Digioskused) ning erialast tarkvara.
9. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte, sh autoriõiguse seadust.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-16052019-05/3k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.01.2019
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Koorijuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2652 Muusikud, lauljad ja heliloojad
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Koorijuhtide kutse-eetika
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ksenija Grabova G. Otsa nim Tallinna Muusikakool, Kalamaja Segakoor
Heli Jürgenson Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Estonia Seltsi Segakoor
Kristel Pedak Tallinna Kultuuriamet
Indrek Vijard Eesti Meestelaulu Selts, Nõmme Muusikakool
Varje Vürst Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Kooriühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist