Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Pottsepp-sell, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Pottsepp-sell, tase 3
EN: Oven-builder, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.02.2019
Kehtib kuni: 31.12.2019
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kuni 31.12.2019
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Pottsepp-sell 134906 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 14.02.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Pottsepp-sell 138258 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 14.02.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Valgamaa Kutseõppekeskus Pottsepp-sell 144477 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 14.02.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Pottsepa peamised tööülesanded on tahkeküttesüsteemi ja selle elementide ehitamine, paigaldamine ja renoveerimine.
Tahkeküttesüsteemide alla kuuluvad nii tellistest, erinevatest plaatidest ja plokkidest, maakivist või muust materjalist tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmed (ahjud, pliidid, kam...
inad jne) ja nendega kaasnevad süsteemid (lõõrid, korstnad jne.) kui ka tootja vastutusega valmiskütteseadmed ja korstnasüsteemid (nt kerged õhkküttekaminad, saunakerised).

Pottsepa kutsealal on kutsed kolmel tasemel:
Pottsepp-sell, tase 3;
Pottsepp, tase 4;
Pottseppmeister, tase 5.

Pottsepp-sell ehitab ja remondib tahkekütteseadmeid ja korstnasüsteeme kõrgema taseme pottsepa juhendamisel.
Pottsepp-sell lähtub oma töö tegemisel standardist EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine objekti võimaluste ja ehitusliku dokumentatsiooniga
1. Kliendi soovide väljaselgitamine.
2. Tutvumine ehitusliku dokumentatsiooniga.

A.2.2 Ehitatava ja/või paigaldatava küttesüsteemi kavandamine või projekteerimine
1. Hoone või ruumi soojavaj...
aduse arvutamine.
2. Vajalike materjalide valimine ja hinnapakkumise koostamine.

A.2.3 Tahkekütteseadme ehitamine ja/või paigaldamine
1. Töökeskkonna ettevalmistamine.
2. Vundamendi ja aluspinna (põrand) ette valmistamine ja ehitamine.
3. Aluspinna (sein, vahelagi vms) ette valmistamine.
4. Tootja vastutusega kütteseadme paigaldamine eelnevalt ettevalmistatud aluspinnale.
5. Müüritiskütteseadme ehitamine.
6. Müüritiskorstna ehitamine.
7. Tootja vastutusega või eritellimusel valmistatud (v.a. müüritiskorsten) korstna paigaldamine.
8. Küttesüsteemi osade dekoratiivviimistlemine.

A.2.4 Tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimine või muutmine
1. Müüritud küttesüsteemi või selle osade renoveerimine või muutmine.
2. Tootja vastutusega küttesüsteemi või selle osade renoveerimine või muutmine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Pottsepa töö toimub paindliku töögraafiku alusel. Sõltuvalt tööandja või kliendiga sõlmitud kokkulepetest, töö mahust või muudest töökorralduse eripäradest võib töö toimuda ka puhkepäevadel, pühade ajal või õhtuti.
Töö rütm võib sõltuvalt tellimuse mahust ja iseloomust olla kiire ja pingeline.
...
Pottsepatöö on raske ja nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid ehitusmaterjale, töötada sundasendis või ronida ajutistel tellingutel ja konstruktsioonidel. Töö toimub nii siseruumides kui ka õues, erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes.
Pottsepa töökeskkonnaga on seotud kõrgendatud vigastuste tekkimise risk, mistõttu ta peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Riskiteguriteks on ka tolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuuri kõikumised ja tuuletõmbus ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Pottsepa peamised töövahendid on mitmesugused käsitööriistad (kellud, müürihaamrid jne.), mõõteriistad (mõõdulindid, loodid, nivelliirid jne), elektrilised seadmed (lõikurid, segumasinad jne), tõsteseadmed ja -vahendid (tõstukid jne), märkimisvahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Pottsepa töö eeldab korrektsust, täpsust, rutiinitaluvust, õppimis- ja keskendumisvõimet. Töö tegemiseks on vajalikud hea koordinatsioon, füüsiline vastupidavus ja kõrgusetaluvus.
Pottsepa kutsealal töötavad inimesed peaksid olema hea stressitaluvusega, ladusad suhtlejad ja kohusetundlikud. Töö teg...
emisel tulevad kasuks ruumiline kujutlusvõime ja ilumeel.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Pottsepad omandavad oma kutsealased oskused praktilise tööga ning erialaste täiendkoolituste kaudu.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Pottsepp, kaminameister, ahjumeister, korstnapaigaldaja, korstna renoveerija.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tuleohutusseadus, § 9 , lg 1 - Tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme (edaspidi ahi, kamin või pliit) ning korstna ja ühenduslõõri võib majandustegevusena ehitada või paigaldada pottsepp, kellel on pottsepa kutsetunnistus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Pottsepp-sell, tase 3 kutsestandard koosneb neljast kohustuslikust (B.2.1.-2.4) ja viiest kutset läbivast kompetentsist (B.2.5. – B.2.9). Kutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kõik standardis kirjeldatud kompetentsid (B.2.1 – 2.9).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine objekti võimaluste ja dokumentatsiooniga 3

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja töö tegemiseks vajalikud töökorralduslikud soovid.
2. Tutvub juhendaja esitatud tööjoonistega.

Teadmised:
a) baasteadmised klienditeenindusest;
b) tööjooniste lugemine;
c) küttesüsteemide ja -seadmete ehitamist/paigaldamist reguleeriv seadusandlus ja kehtestatud nõuded.
B.2.2 Ehitatava ja/või paigaldatava küttesüsteemi kavandamine või projekteerimine 3

Tegevusnäitajad:
1. Arvutab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel välja hoone või hoone osa ligikaudse soojavajaduse, lähtudes hoone ja/või ruumi kasutamise ja asukoha eripärast.
2. Arvutab vahetust tööülesandest lähtudes välja tööks vajaminevate materjalide mahud.

Teadmised:
a) ligikaudse soojavajaduse arvutamise alused;
b) enamlevinud ehitusmaterjalid;
c) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid, nende omadused ja kasutusalad.
B.2.3 Tahkekütteseadme ehitamine ja/või paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab endale oma töölõigu piires ette nõuetekohase töökoha: paigaldab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel töölava ning lähtuvalt objekti eripärast ehitab tööohutusnõudeid ja paigaldusjuhendeid järgides ka vajalikud tõusuteed, redelid ja piirded. Valmistab vastavalt etteantud tööülesandele ette vajalikud tööriistad ja -vahendid, materjalid ja lisatarvikud. Ladustab vastavalt etteantud tööülesandele vajalikud elemendid ja detailid, tagades materjalide kvaliteedi säilimise. Veendub isikukaitsevahendite olemasolus.
2. Kaevab etteantud kõrgusmärgini kaeviku ning teeb tööjoonisest lähtuvalt liiv- ja/või killustikaluse. Ehitab raketise ja teeb kohtbetoneerimistöid koos vajaliku armeerimisega. Paigaldab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel hüdro- ja termoisolatsiooni. Kütteseadmest sõltuvalt paigaldab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel põlevmaterjalist aluspinnale (põrandale) nõuetekohase (EVS 812-3) tulekindla aluse.
3. Paigaldab vastavalt etteantud märgistusele vajalikud kinnitusdetailid või kandurid.
4. Paigaldab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel tootja vastutusega kütteseadme, lähtudes seadme tootja poolt koostatud kasutusjuhendist ja kehtivatest tuleohutusnõuetest.
5. Ehitab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel ja vastavalt etteantud tööjoonisele müüritisküttekolde.
6. Ehitab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel, vastavalt etteantud tööjoonisele ja kehtivatele tuleohutusnõuetele korstna ja ühenduslõõri.
7. Paigaldab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel ja vastavalt etteantud tööjoonisele, seadme tootja poolt koostatud paigaldusjuhendile ja kehtivatele tuleohutusnõuetele korstna ja ühenduslõõri.
8. Viimistleb juhendamisel ja vastavalt etteantud tööjoonisele kütteseadme.

Teadmised:
a) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid, nende omadused ja kasutusalad;
b) isikukaitsevahendid ja ohutustehnika nõuded;
c) pottsepatöödel kasutatavad mehaanilised ja elektrilised tööriistad ja muud abivahendid;
d) tööjoonised, tingmärgid;
e) küttesüsteemid ja nende osad;
f) pottsepatöödega seonduvad tuleohutusnõuded.
B.2.4 Tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimine või muutmine 3

Tegevusnäitajad:
1. Teeb juhendamisel ja vastavalt etteantud tööülesandele küttesüsteemile või selle osadele renoveerimistöid, järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ning head ehitustava.
2. Teeb juhendamisel ja vastavalt etteantud tööülesandele tootja vastutusega küttesüsteemidele või -seadmetele renoveerimistöid, järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ning head ehitustava.

Teadmised:
a) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid, nende omadused ja kasutusalad;
b) isikukaitsevahendite kasutamine, ohutustehnikanõuded;
c) pottsepatöödel kasutatavad mehaanilised ja elektrilised tööriistad ja muud abivahendid;
d) tööjooniste lugemine;
e) küttesüsteemid ja nende osad;
f) pottsepatöödega seonduvad tuleohutusnõuded.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik teadmiste test ja praktiline töö ja kutsealane vestlus
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Suhtlemisoskus ja klienditeenindus 3

Tegevusnäitajad:
1. Loob head suhted klientidega. On võimeline kohandama oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega.
2. Järgib hea klienditeeninduse põhimõtteid erivajaduste ja erineva kultuuritaustaga klientidega suhtlemisel, pidades silmas ettevõtte väärtushoiakuid nii kõnes, kirjas kui ka tegudes.
3. Väljendab oma välimusega (korrektne tööriietus jne) lugupidavat suhtumist klientidesse.
4. Järgib kliendiga suhtlemisel konfidentsiaalsuse põhimõtteid, ei avalda kliendiga seotud infot kolmandatele osapooltele.
5. Suhtub kliendi varasse ja elukeskkonda lugupidavalt ja hoolivalt.
6. Suhtub mõistvalt kriitikasse ja õpib sellest.
B.2.6 Kutse-eetika põhimõtete järgimine 3

Tegevusnäitajad:
1. Juhindub oma tegevuses pottseppade heade tavade koodeksist ja tunneb töökultuuri.
2. Peab kinni kokkulepitud ajakavast, tähtaegadest ja etappidest.
3. Osutab teenust, mis vastab kokkulepitud tingimustele ning järgib seejuures asjassepuutuvaid õigusakte, standardeid, tööeeskirju, juhiseid ja protseduure.
4. Võtab vastutuse oma käitumise ja selle tagajärgede eest.
B.2.7 Tegevuste planeerimine 3

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib oma tegevusi ja püstitab konkreetsed tööeesmärgid. Kasutab aega efektiivselt, planeerib ja organiseerib ressursside kasutamist ja arvestab võimalike muutustega.
B.2.8 Enesearendamine/elukestva õppe protsessis osalemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab tööülesannete lahendamiseks oma valdkonna-spetsiifilisi teadmisi ja arendab oma kompetentse läbi pideva kutsealase täiendamise, kasutades pakutavaid arengu- ja koolitusvõimalusi.
2. Tunnustab uusi ideid ja arengusuundi.
3. Analüüsib ennast ja oma tööd ja planeerib selle põhjal elukestva õppe protsessist lähtuva enesearendamise.
B.2.9 Keskkonnahoidliku tööstiili hoidmine 3

Tegevusnäitajad:
1. On vastutustundlik ümbritseva keskkonna suhtes.
2. Mõistab energia- ja materjaliressursside säästmise võimalusi ja vajalikkust.
3. Arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-13022019-3.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.02.2019
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Küttesüsteemide ehitus ja hooldus
Kutse grupp: Pottsepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7314 Savi- ja portselanimeistrid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kasutatud mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andrus Schults OÜ Raidkivi
Annes Andresson MTÜ Eesti Pottsepad
Koit Koppel MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda
Mati Jürgenson OÜ Ahjusepad
Mati Malm OÜ Kodusoe Grupp
Pepe Sussen OÜ Potipoiss
Raido Jalas Päästeamet
Raivo Koppel OÜ Ahjumaailm
Sigrid Ester Tani MTÜ Eesti Pottsepad
Urmas Danil OÜ Schiedel Moodulkorstnad
Paul Pääso MTÜ Eesti Pottsepad

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist