Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Pottsepp-sell, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Pottsepp-sell, tase 3
EN: Apprentice Oven Builder, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.01.2020
Kehtib kuni: 31.12.2024
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
- Sisulisi muudatusi ei tehtud, korrigeeriti olemasolevat sõnastust. Senised kompetentsid „Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine objekti võimaluste ja ehitusliku dokumentatsiooniga“ ning „Ehitatava ja/või paigaldatava küttesüsteemi kavandamine või projekteerimine“ liideti kokku üheks kompetentsiks pealkirjaga „Ehitatava ja/või paigaldatava küttesüsteemi või selle osa(de) kavandamine“.
- Läbivad kompetentsid koondati üheks loeteluks.
- Uue lisana tuli juurde pottsepa eetikakoodeks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tartu Rakenduslik Kolledž Potsepp-sell 214660 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 19.03.2020 Avatud
2 Järvamaa Kutsehariduskeskus Pottsepp-sell 216447 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 06.07.2020 Avatud
3 Rakvere Ametikool Pottsepp-sell 197897 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 24.06.2020 Avatud
4 Valgamaa Kutseõppekeskus Pottsepp-sell 223605 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 21.06.2021 Avatud
5 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Pottsepp-sell 215627 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.05.2020 Avatud
6 Viljandi Kutseõppekeskus Pottsepp-sell 137417 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 02.05.2021 Avatud
7 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Pottsepp-sell 215130 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.06.2020 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Pottsepa peamised tööülesanded on tahkeküttesüsteemi ja selle osade ehitamine ja lammutamine, paigaldamine, renoveerimine ja muutmine.
Tahkeküttesüsteemide alla kuuluvad nii tellistest, ahjupottidest, erinevatest plaatidest ja plokkidest, maakivist või muust materjalist tahkeküttel töötavad müürit...
iskütteseadmed (ahjud, pliidid, kaminad jne) ja nendega kaasnevad süsteemid (lõõrid, korstnad jne.) kui ka tootja vastutusega valmiskütteseadmed ja korstnasüsteemid (nt kerged õhkküttekaminad, saunakerised).

Pottsepa kutsealal on kutsed kolmel tasemel:
Pottsepp-sell, tase 3;
Pottsepp, tase 4;
Pottseppmeister, tase 5.

Pottsepp-sell, tase 3 teeb kõrgema taseme pottsepa juhendamisel tahkekütteseadmete ja korstnasüsteemide, tootjavastutusega valmiskütteseadmete ja korstnasüsteemide ehitus- ja lammutustöid, renoveerib ja muudab neid.
Pottsepp-sell juhindub oma töös pottseppade kutse-eetika koodeksist (lisa 3 – pottsepa kutse-eetika). Ta lähtub tööde tegemisel kehtivatest õigusaktidest ning muudest asjakohastest juhenditest ja normdokumentidest (EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid, EVS-EN 15544 jms).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ehitatava ja/või paigaldatava küttesüsteemi või selle osa(de) kavandamine
1. Hoone või ruumi soojavajaduse arvutamine
2. Soojustehniliste arvutuste tegemine
3. Materjalide valimine ja koguste arvutamine

A.2.2 Tahkekütteseadme ehitamise või paigaldamise ettevalmistamine
1. Töökeskkonna...
ettevalmistamine
2. Küttesüsteemi vundamendi või aluspinna ettevalmistamine ja ehitamine
3. Kinnitusdetailide ja kandurite paigaldamine

A.2.3 Tootjavastutusega küttesüsteemi või selle osade paigaldamine
1. Tootjavastutusega kütteseadme paigaldamine eelnevalt ettevalmistatud aluspinnale
2. Tootjavastutusega korstna paigaldamine
3. Tootja vastutusega küttesüsteemi või selle osade renoveerimine või muutmine

A.2.4 Eritellimusel tahkeküttesüsteemi ehitamine
1. Eritellimusel tahkekütteseadme ehitamine eelnevalt ettevalmistatud aluspinnale
2. Müüritiskorstna ehitamine
3. Küttesüsteemi osade dekoratiivviimistlemine

A.2.5 Eritellimusel tahkekütteseadme või -süsteemi lammutamine, renoveerimine või muutmine
1. Kütteseadme lammutamine
2. Müüritud küttesüsteemi või selle osade renoveerimine
3. Müüritud küttesüsteemi või selle osade muutmine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Pottsepatöö toimub paindliku töögraafiku alusel. Sõltuvalt tööandja või kliendiga sõlmitud kokkulepetest, töö mahust või muudest töökorralduse eripäradest võib töö toimuda ka puhkepäevadel, pühade ajal või õhtuti.
Töö rütm võib sõltuvalt tellimuse mahust ja iseloomust olla kiire ja pingeline.
P...
ottsepatöö on raske ja nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid ehitusmaterjale, töötada sundasendis või ronida ajutistel tellingutel ja konstruktsioonidel. Töö toimub nii siseruumides kui ka õues, erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes.
Pottsepa töökeskkonnaga on seotud kõrgendatud vigastuste tekkimise risk, mistõttu ta peab järgima tööeeskirju, töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. Riskiteguriteks on ka tolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuuri kõikumised ja tuuletõmbus ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Pottsepa peamised töövahendid on mitmesugused käsitööriistad (kellud, müürihaamrid jne.), mõõteriistad (mõõdulindid, loodid, nivelliirid jne), elektrilised seadmed (lõikurid, segumasinad jne), tõsteseadmed ja -vahendid (tõstukid jne), märkimisvahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Pottsepa töö eeldab korrektsust, täpsust, rutiinitaluvust, õppimis- ja keskendumisvõimet. Töö tegemiseks on vajalikud hea koordinatsioon, füüsiline vastupidavus ja kõrgusetaluvus.
Pottsepa kutsealal töötavad inimesed peaksid olema hea stressitaluvusega, ladusad suhtlejad ja kohusetundlikud. Töö teg...
emisel tulevad kasuks ruumiline kujutlusvõime ja ilumeel.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Pottsepp-sellil on kas erialane kutseharidus või ta on oma kutsealased oskused omandanud praktilise töökogemuse ja erialaste täiendkoolituste kaudu.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Pottsepp, kaminameister, ahjumeister, korstnapaigaldaja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Ehitusseadustik ja selle asjakohased rakendusaktid
Tuleohutusseadus ja selle asjakohased rakendusaktid
Eesti Standardikeskuse normdokumendid
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Pottsepp-sell, tase 3 kutsestandard koosneb viiest kohustuslikust (B.2.1.-2.5) ja ühest kutset läbivast kompetentsist (B.2.6). Kutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – 2.6).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ehitatava ja/või paigaldatava küttesüsteemi kavandamine või selle osa(de) projekteerimine 3

Tegevusnäitajad:
1. Arvutab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel välja hoone või hoone osa ligikaudse soojavajaduse, lähtudes hoone ja/või ruumi kasutamise ja asukoha eripärast ning energiatõhususe miinimumnõuetest.
2. Arvutab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel kütteseadme soojustehnilised näitajad ja põlemisõhu vajaduse, lähtudes kehtivatest juhendmaterjalidest.
3. Arvutab vahetust tööülesandest lähtudes välja oma tööks vajaminevate materjalide mahud.

Teadmised:
1) soojustehnika-küttesüsteemiga seonduvad mõisted, põhimõtted;
2) tehnilise joonestamise alused, tööjooniste tingmärgid;
3) EVS EN 15544 ja muud asjakohased juhendmaterjalid;
4) energiatõhususe põhimõtted, energiatõhususe miinimumnõuded;
5) ligikaudse soojavajaduse arvutamise alused;
6) põlemiseõhu vajaduse arvutamise alused;
7) ehituse alused (materjaliõpetus, tugevusõpetus jne);
8) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid, nende omadused ja kasutusalad.
B.2.2 Tahkekütteseadme ehitamise või paigaldamise ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub juhendaja esitatud tööjoonistega ja selgitab välja töö tegemiseks vajalikud töökorralduslikud lähteülesanded.
Valmistab endale oma töölõigu piires ette nõuetekohase töökoha: paigaldab töölava ning lähtuvalt objekti eripärast ehitab tööohutusnõudeid ja paigaldusjuhendeid järgides ka vajalikud töötasapinnad, tõusuteed, redelid ja piirded. Valmistab vastavalt etteantud tööülesandele ette vajalikud tööriistad ja -vahendid, materjalid ja lisatarvikud. Ladustab vastavalt etteantud tööülesandele vajalikud elemendid ja detailid, tagades materjalide kvaliteedi säilimise. Veendub isikukaitsevahendite olemasolus.
2. Kaevab etteantud kõrgusmärgini kaeviku ning teeb tööjoonisest lähtuvalt liiv- ja/või killustikaluse. Ehitab raketise ja teeb kohtbetoneerimistöid koos vajaliku armeerimisega. Paigaldab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel hüdro- ja soojusisolatsiooni. Kütteseadmest sõltuvalt paigaldab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel põlevmaterjalist aluspinnale nõuetekohase (EVS 812-3) tulekindla aluse.
3. Paigaldab vastavalt etteantud märgistusele vajalikud kinnitusdetailid või kandurid.

Teadmised:
1) töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;
2) tehnilise joonestamise alused, tööjooniste tingmärgid;
3) ehitusmaterjalide ladustamise nõuded;
4) betoonkonstruktsioonide valmistamise alused;
5) põlemisõhu varustussüsteemi ehitamise ja paigaldamise alused;
6) erinevad kinnituslahendused ja nende rakendamise tehnoloogiad;
7) hüdro- ja soojusisolatsioonimaterjalid ja nende paigaldamise tehnoloogia.
B.2.3 Tootjavastutusega küttesüsteemi või selle osade paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel tootjavastutusega kütteseadme (nt õhkküttekamin, saunakeris, moodulahi või muu kütteseade), lähtudes seadme tootja poolt koostatud kasutusjuhendist ja kehtivatest tuleohutusnõuetest.
2. Paigaldab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel ja vastavalt etteantud tööjoonisele, seadme tootja poolt koostatud paigaldusjuhendile ja kehtivatele tuleohutusnõuetele korstna ja ühenduslõõri.
3. Teeb juhendamisel ja vastavalt etteantud tööülesandele tootja vastutusega küttesüsteemidele või -seadmetele renoveerimistöid, järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ning head ehitustava.

Teadmised:
1) kehtivad tuleohutusnormid ja -nõuded;
2) tootjavastutusega küttesüsteemide paigaldamisel kasutatavad materjalid ja paigaldamise tehnoloogiad;
3) mehaanilised ja elektrilised tööriistad ja muud abivahendid;
4) tööjoonised, tingmärgid;
5) tootjavastutusega küttesüsteemid ja nende osad.
B.2.4 Eritellimusel tahkeküttesüsteemi ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel ja vastavalt etteantud tööjoonisele müüritiskütteseadme (nt tellisahi, plekk-kestahi, pliit jne), järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ja head ehitustava.
2. Ehitab kõrgema taseme pottsepa juhendamisel, vastavalt etteantud tööjoonisele ja kehtivatele tuleohutusnõuetele korstna ja ühenduslõõri.
3. Viimistleb juhendamisel ja vastavalt etteantud tööjoonisele kütteseadme.

Teadmised:
1) töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;
2) pottsepatöödega seonduvad tuleohutusnõuded;
3) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid, nende omadused ja kasutusalad;
4) pottsepatöödel kasutatavad mehaanilised ja elektrilised tööriistad ja muud abivahendid;
5) tööjoonised, tingmärgid;
6) küttesüsteemid ja nende osad.
B.2.5 Eritellimusel tahkekütteseadme või -süsteemi lammutamine, renoveerimine või muutmine 3

Tegevusnäitajad:
1. Teeb etteantud tööülesandest lähtudes tahkekütteseadme lammutustöid.
2. Teeb juhendamisel ja vastavalt etteantud tööülesandele küttesüsteemile või selle osadele renoveerimistöid, järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ning head ehitustava.
3. Teeb juhendamisel ja vastavalt etteantud tööülesandele küttesüsteemile või selle osadele muutmisega seotud töid, järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ning head ehitustava.

Teadmised:
1) töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;
2) pottsepatöödega seonduvad tuleohutusnõuded;
3) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid, nende omadused ja kasutusalad;
4) pottsepatöödel kasutatavad mehaanilised ja elektrilised tööriistad ja muud abivahendid;
5) tööjoonised, tingmärgid;
6) küttesüsteemid ja nende osad.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Pottsepp-sell, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. Järgib hea klienditeeninduse tavasid, kohandab oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega.
2. Väljendab oma käitumise ja olekuga (nt korrektne tööriietus, töökultuur jne) lugupidavat suhtumist klientidesse.
3. Peab kinni kokkulepitud ajakavast, tähtaegadest ja etappidest.
4. Järgib kliendiga suhtlemisel konfidentsiaalsuse põhimõtteid, ei avalda kliendiga seotud infot kolmandatele osapooltele.
5. Suhtub kliendi varasse ja elukeskkonda lugupidavalt ja hoolivalt.
6. Suhtub konstruktiivselt ja mõistvalt kriitikasse, püüab leida lahendusi tekkinud probleemidele.
7. Planeerib oma tegevusi ja püstitab konkreetsed tööeesmärgid.
8. Kasutab aega efektiivselt, planeerib ja organiseerib oma ressursside kasutamist.
9. Kasutab tööülesannete lahendamiseks oma valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja arendab oma kompetentse läbi pideva kutsealase enesetäiendamise, kasutades pakutavaid arengu- ja koolitusvõimalusi.
10. On vastutustundlik ümbritseva keskkonna suhtes. Järgib oma tegevuses jäätmekäitluse nõudeid.
11. Mõistab energia- ja materjaliressursside säästmise võimalusi ja vajalikkust.
12. Arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku.
13. Kasutab oma tööriistu ja töövahendeid säästlikult ja heaperemehelikult.
14. Kasutab igapäevaselt arvutit järgmisel tasemel: Infotöötlus, kommunikatsioon, sisuloome, ohutus ja probleemilahendus – algtasemel (Lisa 1 - Digipädevuse enesehindamise skaala).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-06052019-4.2/6k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.05.2019
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Küttesüsteemide ehitus ja hooldus
Kutse grupp: Pottsepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7314 Savi- ja portselanimeistrid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Kasutatud mõisted
Lisa 3 Pottsepa kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andrus Schults OÜ Raidkivi
Henri Huberg UÜ Robert, MTÜ Eesti Pottsepad
Mati Malm Kodu Soojaks OÜ, MTÜ Eesti Pottsepad, Tartu Kutsehariduskeskus
Paul Pääso Paul Pääso FIE, MTÜ Eesti Pottsepad, Kehtna Kutsehariduskeskus
Chris Süldre Ahilus OÜ, MTÜ Eesti Pottsepad
Urmas Danil OÜ Monier
Hillimar Heinroos Korstnaabi OÜ, MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda
Sigrid Ester Tani Tartu Kutsehariduskeskus, MTÜ Kütte - ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus
Ivar Kohjus Järvamaa Kutsehariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist