Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Konservaator, tase 6 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Konservaator, tase 6 esmase kutse kutsestandard on välja töötatud rakenduskõrghariduse või bakalaureusetaseme õppekavade aluseks ja vastava õpp...
ekava lõpetajatele kutse andmiseks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Konservaator, tase 6 esmane kutse
EN: Conservator level 6, Initial Higher Education level
Spetsialiseerumised:
  • Köitekonservaator, tase 6 esmane kutse
  • Maalikonservaator, tase 6 esmane kutse
  • Monumentaalmaali konservaator, tase 6 esmane kutse
  • Paberikonservaator, tase 6 esmane kutse
  • Puidukonservaator, tase 6 esmane kutse
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 10.04.2019
Kehtib kuni: 05.12.2021
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kuni 05.12.2021
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Konserveerimine on interdistsiplinaarne kutseala.
Konserveerimise eesmärk on parendada ja/või stabiliseerida materiaalse kultuuripärandi objektide seisundit, säilitades samaaegselt maksimaalselt võimalikus ulatuses nende esteetilise, ajaloolise ja füüsilise terviklikkuse.

Konservaator on spetsi...
alist, kelle teadmised, oskused, kogemused, hoiakud ja haridus võimaldavad osaleda kultuuripärandi säilitamisel ja tagada selle kasutamist praegustel ja tulevastel põlvkondadel.
Konservaatori kompetents on määratletud materjali- või objektipõhise spetsialiseerumisega.

Konservaator planeerib ja teostab objekti uuringuid, konserveerimist ja restaureerimist, ning vastutab nimetatud tööde teostamise ja dokumenteerimise eest.
Konservaator lähtub oma töös kutse-eetika normidest, konserveerimise põhiprintsiipidest (pööratavus, töötlemise sobilikkus ja hädavajalikkus, minimalism ja kvaliteet), objekti ohutu käsitsemise ja rahvusvahelise parima praktika tavades andes oma panuse kultuuripärandi mõistmiseks selle esteetilise ja ajaloolise tähtsuse ja füüsilise terviklikkuse osas.

Konservaator, tase 6 esmase kutse saanud on erialase ettevalmistusega, kuid väheste praktiliste kogemustega töötaja, kes järgib oma tööülesannete täitmisel täpselt etteantud juhiseid. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ja keerulisemate tööde tegemisel võib vajada vahetut juhendamist. Kogub ja analüüsib erialast informatsiooni. Vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest.

Konservaatori kutsel on järgmised spetsialiseerumised:
Arhiivi ja raamatukogu materjalide paberikonservaator tegeleb käsi- ja/või trükikirjas vormistatud paberalusel dokumentide, raamatute sisuplokkide jms konserveerimisega, mis võivad olla ka koloreeritud.
Paberalusel kunstiteoste konservaator tegeleb loomingulise tegevuse tulemusel erinevates tehnikates (graafika tehnikad, trüki-, manuaal- ja maali tehnikad jms) valminud paberalusel kunstiteoste konserveerimisega.
Köitekonservaator tegeleb kõva- või pehmekaaneliste trükitud või käsikirjaliste raamatute, albumite, perioodika- ja jätkväljaannete, köidetud/õmmeldud arhiividokumentide jms konserveerimisega. Köited võivad sisaldada illustratsioone ja kokkuvolditud lisalehti jms. Köitekonservaator teeb lihtsamaid paberiparandusi.
Puidukonservaator tegeleb monoliitsete etnograafiliste puitesemete, puitkonstruktsioonide, mööbli ning eriotstarbeliste puidust objektide (skulptuurid, puidust mudelid jms) konserveerimisega.
Maalikonservaator tegeleb erinevates maalitehnikates (nt õli-, akrüül-, tempera- või segatehnikas) valminud lõuend-, puit-, vineer-, masoniit- vms. alusel (va paberalusel) tahvelmaalide ning ikoonide konserveerimisega.
Monumentaalmaali konservaator tegeleb erinevatele aluspindadele (nt krohv, puit, lõuend) teostatud suuremõõtmeliste seina- ja laemaalide ning arhitektuursete maalingute konserveerimisega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Objekti uurimine
1) Materjali ja tehnikate määramine.
2) Seisundi analüüsimine.

A.2.2 Dokumenteerimine
1) Seisundi visuaalne jäädvustamine.
2) Objekti ja selle seisundi kirjeldamine.
3) Konserveerimiskava koostamine.
4) Konserveerimistööde kirjeldamine.

A.2.3 Töökoha organiseerim...
ine ja tööohutuse tagamine
1) Töökoha korraldamine.
2) Objekti säästev ja ohutu käsitsemine.
3) Tööohutuse tagamine.

A.2.4 Konserveerimistööde maksumuse arvestamine
1) Materjali- ja tööajakulu järelarvestamine.

A.2.5 Objekti märgistamine ja ettevalmistamine eksponeerimiseks, hoidmiseks või transportimiseks
1) Ümbrise valmistamine, objekti pakkimine ja märgistamine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Paberikonservaator
A.2.6 Pabermaterjalide konserveerimine

Köitekonservaator
A.2.7 Köidete konserveerimine

Puidukonservaator
A.2.8 Puitesemete konserveerimine

Maalikonservaator
A.2.9 Maalide konserveerimine

Monumentaalmaali konservaator
A.2.10 Monumentaalmaali konserveerimine
Valitavad tööosad
A.2.11 Paberalusel kunstiteoste konserveerimine
A.2.12 Arhiivi- ja raamatukogu materjalide konserveerimine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Olenevalt spetsialiseerumisest võib konservaator töötada sise- ja/või välistingimustes. Töös tuleb järgida tervisekaitse- ja ohutusnõudeid ning kasutada isikukaitsevahendeid. Konservaator puutub kokku kemikaalide, hallitusseente, tolmu jm allergiat põhjustada võivate ainetega. Töö võib nõuda füüsili...st pingutust ja töötamist sundasendites, tööaeg võib olla paindlik.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Tavaliselt kasutab konservaator oma töös erinevaid töövahendeid, materjale ja seadmeid: traditsioonilisi käsitöövahendeid, kaasaegseid mehhaanilisi ja elektrilisi, sh eriotstarbelisi tööriistu ja seadmeid ning spetsiaalselt konserveerimistöödeks valmistatud vahendeid ja seadmeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Konservaatori töö nõuab head käelist osavust, korrektsust, keskendumisvõimet, rutiinitaluvust, ruumi-, värvi- ja kujunditaju, koostöövalmidust, otsustus- ja analüüsivõimet, vastutustunnet ja loogilist mõtlemist.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutsealal töötamine eeldab üldjuhul kõrgharidust, nt järgmistel erialadel: kultuuriväärtuste konserveerimine, restaureerimine ja/või säilitamine.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Konservaator, restauraator, ennistaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Konservaator, tase 6 esmane kutse koosneb kohustuslikest (B.2.1 - B.2.5), läbivast (B.2.13) ja spetsialiseerumisega seotud (B.2.6 - B.2.10) kompetentsidest ning paberikonservaatori valitavatest kompetentsidest B.2.11 ja B.2.12.
Põhikutse konservaator, tase 6 esmane kutse taotlemisel on nõutav kohus...
tuslike kompetentside B.2.1 – B.2.5 ja läbiva kompetentsi B.2.13 tõendamine.
Spetsialiseerumisel tuleb lisaks kohustuslikele kompetentsidele ja läbivale kompetentsile tõendada vastavalt spetsialiseerumisele järgmised kompetentsid:
paberi konserveerimine - kompetents B.2.6 ja vähemalt üks kompetents valikust B.2.11- B.2.12,
köite konserveerimine - kompetents B.2.7,
puidu konserveerimine - kompetents B.2.8,
maali konserveerimine – kompetents B.2.9,
monumentaalmaali konserveerimine – kompetents B.2.10.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Objekti uurimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab visuaalsel vaatlusel välja objekti valmistamisel kasutatud materjalid ja tehnikad.
2. Teeb või korraldab vajalikud testid objekti materjalide, kahjustuste ja üldseisundi määramiseks lähtudes objekti eripärast.

Paberikonservaator: mikroskoopia (materjalide ja kahjustuste uuring), värvainete ja tintide määramine (nt raua- ja vaseioonide test), vee- ja lahustikindluse test, pH määramine, ligniinitest, hallitustest. Paberalusel kunstiteoste puhul lisanduvad kunstitehnikate määramine ja kampolitest.

Köitekonservaator: mikroskoopia (nt naha liigi määramine, kahjustuste uuring), parkaine määramine, putukkahjurite määrang, hallitustest, paberi pH määramine, ligniinitest, värvainete ja tintide määramine (nt raua- ja vaseioonide test), vee- ja lahustikindluse test.

Puidukonservaator: makro- ja mikroskoopiline uuring, objekti vaatlus erinevates kiirgustes (nt UV, infrapuna), putukkahjurite määrang, materjalide määramise keemilised testid (kromatograafia jms), viimistlusmaterjalide stabiilsuse testid, materjalide ja seotiste vastupidavuse määramine.

Maalikonservaator: määrab pildikihi ja maalialuse seisundi ning kahjustuse ulatuse, värvi- ja kattekihi vee- ja lahustikindluse testid, hallitustest, putukkahjurite määrang, eelnevate restaureerimiste ja lisanduste ulatuse tuvastamine, mikroskoopia (lõuendikiu määramine, pildikihi stratigraafika uurimine).

Monumentaalmaali konservaator: määrab maalingu värvikihtide ja maalingutealuse pinna kahjustuste ulatuse, värvikihi vee- ja lahustikindluse testid, hallitustest, putukkahjurite määrang, eelnevate restaureerimiste ja lisanduste ulatuse tuvastamine, mikroskoopia (maalingu stratigraafia, krohviproovide uurimine), enda poolt teostatud või tellitud uuringute tulemuste interpreteerimine.

Teadmised:
1) materjalide koostis ja struktuur;
2) materjali/objekti valmistamise tehnikad ja tehnoloogiad;
3) uurimis(testi)meetodid;
4) instrumentaalanalüüside meetodid;
5) materjali/objekti kahjustusprotsessid;
6) objekti stiilid, konstruktsioonid, kaunistustehnikad ning nende ajalooline areng.
B.2.2 Dokumenteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Lähtudes püstitatud ülesandest jäädvustab objekti seisundi kasutades selleks objekti säästvaid ning tema eripära arvestavaid tehnilisi vahendeid (fotografeerib, skaneerib jne).
2. Kirjeldab objekti, selle kahjustusi ja üldseisundit vastavalt kehtivatele dokumenteerimise sisu- ja vorminõuetele.
3. Koostab objekti konserveerimiskava, järgides etteantud juhiseid.
4. Kirjeldab teostatud konserveerimistöid, kasutatud materjale ja töövahendeid tööetappide kaupa arusaadavalt ja piisavalt (mis võimaldaks kogu tööprotsessi hiljem taastada).

Teadmised:
1) arvuti- ja fotoseadmete käsitsemise põhimõtted;
2) levinumad teksti- ja fototöötlusprogrammid (nt MS Office, Libre Office jms);
3) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) kahjustumine;
4) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) säilitamise alused;
5) kutse-eetika ja konserveerimisprintsiibid;
6) konserveerimiskeemia ja –bioloogia;
7) erialaterminoloogia.
B.2.3 Töökoha organiseerimine ja tööohutuse tagamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab töökoha vastavalt tööoperatsioonile ja objektile järgides tööohutus- ja hoiunõudeid.
2. Valib sobivad töövahendid ja materjalid lähtudes objektist ja konserveerimiskavast.
3. Hooldab töövahendeid ja abimaterjale järgides hooldusjuhendeid.
4. Valib objektile optimaalse suurusega ning hästi valgustatud tööpinna.
5. Paigutab ja käsitseb objekti ohutult lähtudes objekti eripärast ning säilitusnõuetest.
6. Järgib töökeskkonna ohutuse, seadmete kasutamise, kemikaalide käsitsemise jms nõudeid.
7. Kasutab üld- ja isikukaitsevahendeid.

Teadmised:
1) töökoha organiseerimist ning tööohutust käsitlevad materjalid;
2) esmaste pääste- ja isikukaitse vahendite kasutusjuhendid;
3) kemikaalide käitlemise ja ohutuse nõuded;
4) kultuuriväärtuste kahjustumine ning säilitus- ja hoiunõuded;
5) seadmete kasutusjuhendid.
B.2.4 Konserveerimistööde maksumuse arvestamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Järelarvestab materjali- ja tööajakulu vastavalt teostatud konserveerimistööde sisule ja mahule.

Teadmised:
1) majandusarvestuse alused.
B.2.5 Objekti märgistamine ja ettevalmistamine eksponeerimiseks, hoidmiseks või transportimiseks 6

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab (vajadusel tellib) etteantud mudeli järgi objekti formaadile, kaalule, konstruktsioonile, seisundile ja muudele eripäradele vastava (eksponeerimis) ümbrise (nt paspartuu, toestik jms) ja paigaldab selle objektile ohutult järgides eksponeerimis- ja hoiunõudeid.
2. Pakib objekti hoidmiseks või transportimiseks, valides objekti formaadile ja konstruktsioonile vastava ümbrismaterjali ning pakkemeetodi ja kasutab seda objektile ohutult.
3. Märgistab objekti kasutades arhiivipüsivaid materjale.

Teadmised:
1) ümbriste valmistamisel kasutatavad materjalid ja töövahendid;
2) kinnitamismeetodid (sh liimivaba);
3) ümbriste konstruktsiooni-, eksponeerimis- ja hoiunõuded;
4) arhiivipüsivusnõuetele vastavad märgistusvahendid.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel tuleb lisaks kohustuslikele kompetentsidele ja läbivale kompetentsile tõendada vastavalt spetsialiseerumisele järgmised kompetentsid: paberi konserveerimine - kompetents B.2.6, köite konserveerimine - kompetents B.2.7, puidu konserveerimine - kompetents B.2.8, maali konservee...rimine – kompetents B.2.9, monumentaalmaali konserveerimine – kompetents B.2.10.
Loe edasi
Peida
Paberikonservaator, tase 6 esmane kutse
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Pabermaterjalide konserveerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab liime lähtudes valmistamise metoodikast, retseptuurist ja etteantud konserveerimiskavast.
2. Puhastab objekti sobivate kuivpuhastusmeetoditega (nt mikrokiudlapi, kummi, käsnaga jne) arvestades objekti seisundit ja kasutatud tehnikaid.
3. Desinfitseerib (nt sügavkülmutamine) lähtuvalt objekti ja kahjustuse eripärast.
4. Eemaldab ebasobivad lisandused (manused, parandused jms) mehhaaniliselt või kasutades sobivaid kemikaale arvestades objekti seisundit ja kasutatud tehnikaid.
5. Niisutab paberit sobival meetodil (niiske käsn, filterpaber, pihusti, goretex, kompressid jne) lähtudes objekti seisundist ja kasutatud tehnikatest.
6. Peseb ja puhverdab paberit lähtudes objekti seisundist vajadusel lehte toestades.
7. Parandab paberit käsitsimeetodil (paranduspaberid, loorpaberid) lähtudes objekti seisundist.
8. Liimistab (pintsli või pihustiga) ja pressib/kuivatab paberit kasutades tehnilisi abivahendeid (pressplaadid, paberipress, „raskused“ jms) lähtuvalt objekti eripärast.
9. Lõikab paberilehe sobivasse formaati kasutades lõikevahendeid.

Teadmised:
1) materjalid, nt paranduspaberid, loorpaberid, arhiivipüsivusnõuetele vastavad pabermaterjalid;
2) töövahendid, nt traditsioonilised paberi konserveerimise töövahendid, press, pintsel;
3) tehnoloogiad ja metoodikad, nt kuivpuhastus, märgtöötlus, desinfitseerimine, puhverdamine, paberi käsitsiparandamine, liimistamine, kuivatamine;
4) (töölahuste) retseptuur, nt liimid: tärklisekliister, metüültselluloosi lahus, Klucel G lahus ja želatiinilahus jms.
 
Köitekonservaator, tase 6 esmane kutse
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Köidete konserveerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab liime lähtudes valmistamise metoodikast, retseptuurist ja etteantud konserveerimiskavast.
2. Puhastab objekti sobivate kuivpuhastusmeetoditega (nt mikrokiudlapi, kummi, käsnaga) arvestades objekti seisundit.
3. Desinfitseerib (nt sügavkülmutamine) lähtuvalt objekti ja kahjustuse eripärast.
4. Vajadusel pagineerib lehed grafiitpliiatsiga.
5. Vajadusel demonteerib kaaned, ees- ja kaanelehed ja/või sisuploki lehti kahjustamata.
6. Eemaldab liimi sisuploki/poognate seljalt lehti kahjustamata.
7. Eemaldab ebasobivad lisandused (manused, parandused jms) mehhaaniliselt või kasutades sobivaid kemikaale arvestades objekti seisundit ja kasutatud tehnikaid.
8. Niisutab paberit sobival meetodil (niiske käsn, filterpaber, pihusti, goretex, kompressid jne) lähtudes objekti seisundist.
9. Peseb paberit vesivannis lähtudes objekti seisundist vajadusel lehte toestades.
10. Parandab paberit käsitsimeetodil (paranduspaberid, loorpaberid) lähtudes objekti seisundist.
11. Liimistab ja pressib/kuivatab paberit kasutades tehnilisi abivahendeid (pressplaadid, paberipress, „raskused“ jms) lähtuvalt objekti eripärast.
12. Lõikab paberilehe sobivasse formaati kasutades lõikevahendeid.
13. Voldib sisuploki lehed poognateks, vajadusel kasutades tehnilisi abivahendeid, ja järjestab lehed ning seab poognad õigesse järjekorda lähtudes lehtede numeratsioonist.
14. Ühendab lehed järgides lehtede algupärast õmblusviisi.
15. Valmistab vajadusel toonitud, kliistripaberi või pritsitud paberi arvestades objekti algupära.
16. Töötleb köiteselja (kumerdamine, valtsimine, liimimine, tugevdamine) arvestades objekti algupära ja vajadusel edasist kasutuseesmärki.
17. Parandab algsed kaaned liimides kinni lahtised osad, parandab valtsikoha ja vajadusel kaanepaberi või valmistab uued kaaned arvestades objekti algupära ja/või edasist kasutuseesmärki.
18. Kaanestab sisuploki arvestades objekti algupära ja/või edasist kasutuseesmärki.

Teadmised:
1) materjalid, nt paranduspaberid, loorpaberid, arhiivipüsivusnõuetele vastavad materjalid;
2) töövahendid, nt traditsioonilised köitmise töövahendid, pressplaadid, pressid, „raskused“;
3) tehnoloogiad ja metoodikad, nt standard EVS-ISO 14416:2005, kuivpuhastus, desinfitseerimine, märgtöötlus, paberi ja kaante parandamine käsistsimeetodil, liimistamine, kuivatamine/pressimine, toonitud, kliistripaberi või pritsitud paberi valmistamine, lehtede õmblusviisid, eeslehtede valmistamise viisid, köiteselja töötlemine, köite kaanestamine;
4) (töölahuste) retseptuur, nt tärklisekliister, jahukliister, metüültselluloosi lahus, Klucel G lahus, kondiliim ja želatiinilahus, värvilahused paberi dekoreerimiseks.
 
Puidukonservaator, tase 6 esmane kutse
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Puitesemete konserveerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab liime (loomsed, sünteetilised) lähtudes valmistamise metoodikast, retseptuurist ja konserveerimiskavast.
2. Valmistab märgtöötluslahused lähtudes valmistamise metoodikast, retseptuurist ja konserveerimiskavast.
3. Puhastab objekti sobivate kuivpuhastusmeetoditega (nt pintsel, käsn, tolmuimeja) arvestades objekti seisundit.
4. Puhastab objekti sobivate märgpuhastusmeetoditega arvestades pinnaviimistluse tüüpi(e).
5. Määrab kindlaks konstruktsioonisõlmede stabiilsuse ja liimipindade kvaliteedi.
6. Demonteerib kahjustatud konstruktsioonisõlmed, puhastab ja vajadusel korrigeerib liimitavad pinnad.
7. Vajadusel eemaldab konstruktsioonilt metallist kinnitused, dekoorielemendid, furnituuri, sepised jms.
8. Plombeerib purunenud detailid ning korrigeerib deformeerunud pinnad.
9. Stabiliseerib putukate või hallitusseente poolt kahjustatud piirkonnad.
10. Hindab eelnevate restaureerimiste käigus tehtud lisanduste mõju objekti autentsusele ning vajadusel eemaldab need mehaaniliselt või kasutab selleks sobivaid kemikaale.
11. Võimalusel valmistab konstruktsiooni puuduvatest detailidest/fragmentidest ja dekoorielementidest koopiad ning paigaldab need.
12. Kopeerimisvõimaluse puudumisel leiab objekti stabiliseerimiseks ning visuaalselt tervikliku ilme saavutamiseks konserveerimisprintsiipe arvestava lahenduse.
13. Avab autentse pinnaviimistluse võimalikult väikseimate kahjustustega.
14. Taastab pinnaviimistluse ning fikseerib alusmaterjalilt irdunud kihistused sobiva meetodite ja vahenditega.
15. Valmistab purunenud detailide paigaldamiseks ja liimimiseks vajalikud abivahendid ja rakised ning taastab objekti konstruktsiooni.
16. Puhastab ning kinnitab manused ja furnituuri arvestades objekti algupära.

Teadmised:
1) materjalid, nt erinevad puiduliigid, spoonid, inkrustatsioonides ja pinnaviimistluses kasutatud materjalid;
2) töövahendid, nt traditsioonilised puutööriistad, elektrilised töövahendid, pressid;
3) tehnoloogiad ja metoodikad, nt kuivpuhastus, liimimine, desinfitseerimine, märgtöötlus, vahatamine, õlitamine, poleerimine, marketreerimine, inkrustatsioon, imitatsioonitehnikad, kuldamine;
4) (töölahuste) retseptuur, nt loomsed ja sünteetilised liimid, lakid, peitsid.
 
Maalikonservaator, tase 6 esmane kutse
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Maalide konserveerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab liime ja töölahuseid lähtudes valmistamise metoodikast, retseptuurist ja konserveerimiskavast.
2. Valmistab maalis esinevate kadude krunte lähtudes maali eripärast ja konserveerimisülesandest.
3. Vajadusel demonteerib teose iluraamist.
4. Vajadusel eemaldab teose alusraamilt või toestusmaterjalidelt.
5. Vajadusel eemaldab objektilt manused (sildid, metallist lisandid vms).
6. Teostab maali puhastuse (mustus, lakikihid vm) ) arvestades objekti seisundit ja kasutatud tehnikaid.
7. Kindlustab irduva värvikihi profülaktilise kaitsega .
8. Kinnitab lahtise värvi- ja/või krundikihi maali aluspinnale.
9. Teostab lihtsamad strukturaalsed parandused puidus, lõuendis jt maalialustes parandades lõuendi- ja puidukaod ning paigaldades lõuendmaalile uued äärised.
10. Eemaldab maalilt väiksemad deformatsioonid pressimise ja/või lõuendi taaspinguldamise kaudu; teiste maalialuste puhul teostab ise või koostöös vastavate spetsialistidega vajaliku tugikonstruktsiooni teose tasapinnalisuse taastamiseks.
11. Täidab maalil esinevad kaod sobiva täitematerjaliga.
12. Valib maalil esinevate kadude iseloomu ja ulatust hinnates sobiva kadude toneerimismetoodika ning teostab selle.
13. Kannab maalipinnale lakikihid.
14. Monteerib teose sobivasse vormistusse lähtudes teose seisundist ja/või edaspidisest kasutusest
15. Kinnitab alus- või iluraamile või maali tagaküljele sellelt enne konserveerimist eemaldatud manused.

Teadmised:
1) materjalid, nt lõuendid, loorpaberid, silikoonpaberid, liivapaberid, kuumakindlad kiled, retušeerimismeediumid- ja vahendid;
2) töövahendid, nt traditsioonilised maalikonserveerimise töövahendid, kuumaspaatlid, pressid, raskused, lõuendipingutamise tangid;
3) tehnoloogiad ja metoodikad, nt kuivpuhastus, märgtöötlus, värvikihi kinnitamine, pressimine, kadude kruntimine, retušeerimine;
4) töölahuste retseptuur, nt liimid, täitekrundid, puhastuslahused.
 
Monumentaalmaali konservaator, tase 6 esmane kutse
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Monumentaalmaali konserveerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab liime ja töölahuseid lähtudes valmistamise metoodikast, retseptuurist ja etteantud konserveerimiskavast.
2. Valmistab maalipinnal või maali aluspinnal esinevate kadude täite–aineid (krohve, krunte), lähtudes maali eripärast ja konserveerimisülesandest.
3. Teostab maali puhastuse (mustuse, laki –jm kaitsekihid) arvestades objekti seisundit.
4. Kindlustab irduva värvikihi profülaktilise kaitsega.
5. Kinnitab lahtise värvi- ja/või krundi/krohvikihi maali aluspinnale.
6. Teostab lihtsamad strukturaalsed parandused maalialusel pinnal tugevdades maalialuse struktuuri, kasutades sobivaid liim- ja täiteaineid ning parandades väiksemad krohvi, kivi- ja puidukaod.
7. Täidab maalis esinevad kaod sobiva täitematerjaliga.
8. Valib maalis esinevate kadude iseloomu ja ulatust hinnates sobiva kadude toneerimismetoodika, lähtudes kogu arhitektuurse objekti terviklikkusest ja eripärast ning teostab selle.
9. Vajadusel kannab maalipinnale sobivad kattekihid.

Teadmised:
1) materjalid, nt lubjapasta, liiv, lõuendid, liivapaberid, retušeerimismeediumid- ja vahendid;
2) töövahendid, nt spaatlid, peitlid, süstlad, skalpellid;
3) tehnoloogiad ja metoodikad, nt kuivpuhastus, märgtöötlus, värvikihi kinnitamine, kadude kruntimine, retušeerimine;
4) töölahuste retseptuur, nt liimid, täitesegud, -krundid, puhastuslahused.

Valitavad kompetentsid
Paberi konserveerimise spetsialiseerumise valimisel tuleb lisaks tõendada vähemalt üks kompetents valikust B.2.11- B.2.12.
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Paberalusel kunstiteoste konserveerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Vajadusel demonteerib objekti.
2. Monteerib objekti originaalvormistusse ja/või uude iluraami, kasutades arhiivipüsivaid materjale ja sobivaid kinnitusviise.

Hindamismeetod(id): hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
B.2.12 Arhiivi- ja raamatukogumaterjalide konserveerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Võtab sisuploki poognateks lahti lehti kahjustamata.
2. Voldib sisuploki lehed poognateks, vajadusel kasutades tehnilisi abivahendeid ja seab poognad õigesse järjekorda lähtudes lehtede numeratsioonist.

Hindamismeetod(id): hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.13 Konservaator, tase 6 esmast kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab oma töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise oskuste baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus ning standardmoodulitele Esitlus, Pilditöötlus, IT-turvalisus ja Koostöö internetis (vt lisa 1 Arvuti kasutamise oskused).
2. Osaleb edukalt meeskonnatöös ja oskab säilitada väärikust osaledes erinevates dialoogides.
3. Väljendab ennast selgelt nii kõnes kui kirjas.
4. Järgib kasutatud materjalide ja tehnikaga seonduvaid tervise- ja ohutusnõudeid. Korraldab töökeskkonda vastavalt (asutusesisestele) nõuetele.
5. Täidab ohutustehnika nõudeid vastavalt asutuse sisekorraeeskirjale.
6. Järgib kasutatud materjalide ja tehnikaga seonduvaid keskkonnakaitselisi jäätmekäitluse ja utiliseerimise nõudeid.
7. Juhindub oma töös konservaatori kutse eetikast.
8. Valdab eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused).

Teadmised:
1) tööohutus;
2) töösuhteid reguleerivad õigusaktid;
3) meeskonnatöö ja suhtlemispsühholoogia alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-10042019-1.10/4k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.04.2019
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Restaureerimine-konserveerimine
Kutse grupp: Konservaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
262 Raamatukoguhoidjad, arhivaarid ja kuraatorid
2621 Arhivaarid ja kuraatorid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
022 Humanitaaria
0222 Ajalugu ja arheoloogia
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Annes Hermann Tartu Kõrgem Kunstikool
Ülle Jukk Muinsuskaitseamet
Merike Kallas Eesti Kunstiakadeemia
Eve Keedus Rahvusarhiiv
Marike Laht Eesti Vabaõhumuuseum
Jaan Lehtaru Rahvusarhiiv
Margit Pajupuu Eesti Kunstimuuseum
Heige Peets Ennistuskoda Kanut
Silli Peedosk Tartu Kõrgem Kunstikool
Ruth Tiidor Rahvusarhiiv
Ülle Vahar Eesti Rahva Muuseum

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist