Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja, tase 3
EN: Conventional machine operator, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Freesija, tase 3
  • Lihvija, tase 3
  • Treial, tase 3
Kehtib alates: 08.05.2019
Kehtib kuni: 26.04.2021
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kaheks aastaks
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötajad on ametis peamiselt ettevõtetes, mis tegelevad metallide töötlemisega treimise, freesimise või lihvimise teel.
Töö toimub sõltuvalt töötaja kutsealasest ettevalmistusest trei-, frees- või lihvpingil, kus ta töötleb joonise või näidise järgi detaile...
. Konventsionaalsetel metallitöötlemispinkidel töötaja põhilised tööülesanded on pindade, astmete, avade ja soonte töötlemine, puurimine ja keermestamine.
Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
a) freesija
b) treial
c) lihvija
Freesija peamised tööülesanded on detailide valmistamine pindade, avade, astmete ja soonte töötlemise teel konventsionaalsel freespingil.
Treiali tööülesanded detailide valmistamisel on lisaks pindade, astmete, avade ja soonte töötlemisele ka keermestamine ja tükeldamine.
Lihvija tööülesanded on detailide töötlemine pindade ja astmete lihvimise teel konventsionaalsel lihvpingil.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
1. Tööjooniste ja dokumentidega tutvumine.
2. Nõuetekohase töökoha korraldamine.
3. Tööpingi korrasoleku kontrollimine.
4. Tooriku vastavuse kontrollimine.

A.2.2 Tööpingi hooldustööde tegemine
1. Regulaarsete hooldus- ja puhastustööde tegemine.
2. Tehnili...
ste probleemide registreerimine.
Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.3 Detailide töötlemine konventsionaalsel freespingil
1. Konventsionaalse freespingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Detailide valmistamine konventsionaalsel freespingil.
3. Detailide järeltöötlemine ja ladustamine oma töökoha piires.

A.2.4 Detailide töötlemine konventsionaalsel...
treipingil
1. Konventsionaalse treipingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Detailide valmistamine konventsionaalse treipingil.
3. Detailide järeltöötlemine ja ladustamine oma töökoha piires.

A.2.5 Detailide töötlemine konventsionaalsel lihvpingil
1. Konventsionaalse lihvpingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Detailide valmistamine konventsionaalsel lihvpingil.
3. Detailide järeltöötlemine ja ladustamine oma töökoha piires.

Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja 3. taseme kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
Freesija, tase 3
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
1. Tööjooniste ja dokumentidega tutvumine.
2. Nõuetekohase töökoha korraldamine.
3. Tööpingi korrasoleku kontrollimine.
4. Tooriku vastavuse kontrollimine.

A.2.2 Tööpingi hooldustööde tegemine
1. Regulaarsete hooldus- ja puhastustööde tegemine.
2. Tehniliste probleemide registreerimine.

A.2.3 Detailide töötlemine konventsionaalsel freespingil
1. Konventsionaalse freespingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Detailide valmistamine konventsionaalsel freespingil.
3. Detailide järeltöötlemine ja ladustamine oma töökoha piires.

Treial, tase 3
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
1. Tööjooniste ja dokumentidega tutvumine.
2. Nõuetekohase töökoha korraldamine.
3. Tööpingi korrasoleku kontrollimine.
4. Tooriku vastavuse kontrollimine.

A.2.2 Tööpingi hooldustööde tegemine
1. Regulaarsete hooldus- ja puhastustööde tegemine.
2. Tehniliste probleemide registreerimine.

A.2.4 Detailide töötlemine konventsionaalsel treipingil
1. Konventsionaalse treipingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Detailide valmistamine konventsionaalse treipingil.
3. Detailide järeltöötlemine ja ladustamine oma töökoha piires.

Lihvija, tase 3
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
1. Tööjooniste ja dokumentidega tutvumine.
2. Nõuetekohase töökoha korraldamine.
3. Tööpingi korrasoleku kontrollimine.
4. Tooriku vastavuse kontrollimine.

A.2.2 Tööpingi hooldustööde tegemine
1. Regulaarsete hooldus- ja puhastustööde tegemine.
2. Tehniliste probleemide registreerimine.

A.2.5 Detailide töötlemine konventsionaalsel lihvpingil
1. Konventsionaalse lihvpingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Detailide valmistamine konventsionaalsel lihvpingil.
3. Detailide järeltöötlemine ja ladustamine oma töökoha piires.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötajate tööaeg on üldjuhul fikseeritud, ettevõtte töökorraldusest lähtudes võib töö toimuda ka paindliku töögraafiku alusel. Sõltuvalt ettevõtte tootmissegmendist (seeriatootmine või individuaaltootmine) võib töö olla nii rutiinne kui vahelduv, töötempo on ...üldjuhul mõõdukas. Töökeskkond paikneb siseruumides ning on mürarikas.
Töökeskkonnas esinevad metallitolm ja jahutusvedelike aurud võivad tekitada allergilisi reaktsioone. Kuna töötatakse masinatega, siis võib ohutusnõuete eiramine endaga kaasa tuua tööõnnetuse, mistõttu on kohustuslik järgida täpselt tööohutusnõudeid ja kasutada ettenähtud isikukaitsevahendeid.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Universaal- ja erirakised, mõõtmisvahendid, käsi-tööriistad (nt viil, laasturoop, abrasiivkivi jne), tõsteseadmed, isikukaitsevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Vastutustunne ja ausus, hoolikus, täpsus, iseseisev töö planeerimise oskus, ruumiline kujutlusvõime, rahulikkus, hea nägemine ja kuulmine, hea füüsiline vorm. Keskendumisvõime, rutiinitaluvus, koordinatsioon, matemaatiline võimekus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt töötavad sellel kutsealal inimesed, kellel on erialane haridus või kes on oma kutsealased oskused omandanud praktilise töökogemuse ja erialase täiendkoolitusega.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Treial, freesija, lihvija.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Konventsionaalsetel lõikepinkidel töötaja, tase 3 kutse saamiseks on kutse taotlejal vajalik tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1, B.2.2 ja B.2.6 ning vähemalt kaks kompetentsi valitavate kompetentside (B.2.3, B.2.4 ja B.2.5) hulgast.

Freesija 3. taseme osakutse saamiseks peab taotleja tõend...
ama kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.6 ja B.2.3.
Treiali 3. taseme osakutse saamiseks peab taotleja tõendama kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.6 ja B.2.4.
Lihvija 3. taseme osakutse saamiseks peab taotleja tõendama kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.6 ja B.2.5.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonise ja vajalike dokumentidega (nt töökäsk, saatelehed, tehnonõuded jne) ning veendub, et kõik vajalikud dokumendid on olemas, selged ja arusaadavad. Vajadusel küsib täiendavat infot.
2. Veendub, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Kontrollib, et tööks vajalikud isikukaitsevahendid (nt prillid, kindad jne) on olemas ja korras. Veendub visuaalse vaatluse teel, et tööpink on enne töö alustamist korras ja puhastatud.
3. Lülitab tööpingi tööle ning jälgib, et selle töös ei esine hälbeid. Hälvete korral reageerib vastavalt
volitustele kiiresti ja asjakohaselt, vajadusel teavitab probleemidest spetsialisti või oma vahetut juhti.
4. Kontrollib tooriku vastavust tööjoonisele, kasutades mõõtevahendeid.

Teadmised:
a) konventsionaalsete metallilõikepinkide tööpõhimõtted, töörežiimid ja tehnilised võimalused;
b) tehniline joonestamine;
c) materjaliõpetus: erinevad metalsed ja mittemetalsed materjalid, nende erinevused (füüsikalised ja mehaanilised omadused, termotöötlemine, markeeringud, enamlevinud EN ja ISO materjalistandardid jne);
d) tolereerimise alused (istud ja tolerantsid);
e) lõiketöötluse alused;
f) metallilõikepingi töö jälgimise meetodid, rikkele viitavad märgid;
g) enamlevinud rikketüübid, nende ennetamise meetodid;
h) ohutustehnika reeglid, masina/tööpingi kasutamisel vajalikud turvameetmed ning isikukaitsevahendid;
i) tööga kaasnev dokumentatsioon;
j) töös vajalikud mõõtevahendid (nt nihik, nurgamõõtja, kruvik jne), nende kasutuspõhimõtteid;
k) üldteadmised troppimisest ja tõsteseadmetest.
B.2.2 Tööpingi hooldustööde tegemine 3

1. Teeb tööpingi regulaarseid hooldus- ja puhastustöid vastavalt tööpingi kasutusjuhendile ja selleks ettenähtud vahendeid kasutades.
2. Registreerib kõik tekkinud tehnilised probleemid ja teavitab nendest spetsialisti või oma vahetut juhti.
3. Korrastab ja puhastab tööd lõpetades alati tööpingi ja töökoha.

Teadmised
a) metallitööpinkide tööpõhimõtted, töörežiimid ja tehnilised võimalused;
b) metallilõikepingi töö jälgimise meetodid, rikkele viitavad märgid;
c) enamlevinud rikketüübid, nende ennetamise meetodid;
d) ohutustehnika reeglid, masina/tööpingi kasutamisel vajalikud turvameetmed ning isikukaitsevahendid;
e) tehniline dokumentatsioon (terminoloogia ja tähised), dokumentide täitmine.
Osakutsega seotud kompetentsid
Freesija, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonise ja vajalike dokumentidega (nt töökäsk, saatelehed, tehnonõuded jne) ning veendub, et kõik vajalikud dokumendid on olemas, selged ja arusaadavad. Vajadusel küsib täiendavat infot.
2. Veendub, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Kontrollib, et tööks vajalikud isikukaitsevahendid (nt prillid, kindad jne) on olemas ja korras. Veendub visuaalse vaatluse teel, et tööpink on enne töö alustamist korras ja puhastatud.
3. Lülitab tööpingi tööle ning jälgib, et selle töös ei esine hälbeid. Hälvete korral reageerib vastavalt
volitustele kiiresti ja asjakohaselt, vajadusel teavitab probleemidest spetsialisti või oma vahetut juhti.
4. Kontrollib tooriku vastavust tööjoonisele, kasutades mõõtevahendeid.

Teadmised:
a) konventsionaalsete metallilõikepinkide tööpõhimõtted, töörežiimid ja tehnilised võimalused;
b) tehniline joonestamine;
c) materjaliõpetus: erinevad metalsed ja mittemetalsed materjalid, nende erinevused (füüsikalised ja mehaanilised omadused, termotöötlemine, markeeringud, enamlevinud EN ja ISO materjalistandardid jne);
d) tolereerimise alused (istud ja tolerantsid);
e) lõiketöötluse alused;
f) metallilõikepingi töö jälgimise meetodid, rikkele viitavad märgid;
g) enamlevinud rikketüübid, nende ennetamise meetodid;
h) ohutustehnika reeglid, masina/tööpingi kasutamisel vajalikud turvameetmed ning isikukaitsevahendid;
i) tööga kaasnev dokumentatsioon;
j) töös vajalikud mõõtevahendid (nt nihik, nurgamõõtja, kruvik jne), nende kasutuspõhimõtteid;
k) üldteadmised troppimisest ja tõsteseadmetest.
B.2.2 Tööpingi hooldustööde tegemine 3

1. Teeb tööpingi regulaarseid hooldus- ja puhastustöid vastavalt tööpingi kasutusjuhendile ja selleks ettenähtud vahendeid kasutades.
2. Registreerib kõik tekkinud tehnilised probleemid ja teavitab nendest spetsialisti või oma vahetut juhti.
3. Korrastab ja puhastab tööd lõpetades alati tööpingi ja töökoha.

Teadmised
a) metallitööpinkide tööpõhimõtted, töörežiimid ja tehnilised võimalused;
b) metallilõikepingi töö jälgimise meetodid, rikkele viitavad märgid;
c) enamlevinud rikketüübid, nende ennetamise meetodid;
d) ohutustehnika reeglid, masina/tööpingi kasutamisel vajalikud turvameetmed ning isikukaitsevahendid;
e) tehniline dokumentatsioon (terminoloogia ja tähised), dokumentide täitmine.
B.2.3 Detailide töötlemine konventsionaalsel freespingil 3

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonisega ja seadistab pingi detailide valmistamiseks: kinnitab tooriku töölauale, valides sobivad kinnitusrakised. Valib detailijoonisest lähtuvalt vajalikud lõikeinstrumendid ja veendub nende töökorras olekus, vajadusel teritab lõikeinstrumendid. Määrab lähtuvalt detailijoonisest, tooriku materjalist ja kasutatavast lõikeinstrumendist optimaalsed lõikerežiimid ja seadistab tööpingi vastavalt nendele. Vajadusel kohandab valitud lõikerežiimid pingi võimalustega. Analüüsib tööjoonisel toodud mõõteahelaid ja arvutab vajalikud puuduvad mõõdud.
2. Valmistab etteantud detailijoonisest lähtudes detaile (tasapinnad ja tasapinnalised kontuurid, kujufreesiga freesitud kontuurid, jagamispea abil freesitud hulktahukad ja sirged sooned), mis vastavad ISO standardis ette nähtud täpsusnõuetele IT 14. Kontrollib valmis detaili kvaliteeti ja vastavust tehnilisele dokumentatsioonile.
3. Puhastab valmis detailid ja eemaldab kraadid ja muud töötlemisjäätmed. Ladustab valmis detailid lähtudes töökoha korraldamise nõuetest. Tööd lõpetades puhastab tööpingi ja korrastab oma töökoha.

Teadmised:
a) tüüpdetailide valmistamise tehnoloogilised protsessid;
b) freesimisel kasutatavad lõikeinstrumendid;
c) erinevad konventsionaalsed freespingid, nende tööpõhimõtted, ehitus, juhtimine, kasutamine;
d) üldteadmised konventsionaalsete freespinkide hooldamisest (määrde- ja jahutusvedelikud, filtrid jne);
e) mitmesugused lisaseadmed, tööriistad, ülesseadmis- ja kinnitusrakised, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
f) tehnoloogilised režiimid freespinkidel;
g) freesimisega seotud tehniline terminoloogia (emakeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles).
B.2.6 Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad etteantud tehnilistele nõuetele. Ta peab kinni tähtaegadest ja tehnoloogilisest marsruudist.
2. Ta kasutab oma aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid, protseduure ja ohutusnõudeid.
3. Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi.
4. Ta on kiire mõtlemisega ning saab uuest informatsioonist kiiresti aru. Uute tööülesannete, meetodite ja tehnikate omandamine ei valmista talle raskusi. Kasutab võimalusi enesearendamiseks ning oma oskuste täiendamiseks.
5. Oma tööd tehes analüüsib ta oma tegevusi ning esitab ideid ja uuendusettepanekuid töö parendamiseks.
6. Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja on meeskonnatöötaja, kes tuleb vajadusel toime ka konfliktsituatsioonides. Ta suhtub mõistvalt kriitikasse, suudab sellest järeldusi teha ja õppida.
7. Suhtleb tööalaselt ja mõistab erialast terminoloogiat eesti ja vähemalt ühes võõrkeeles (soovitavalt inglise keeles).
8. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, ohutuse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutaja tasemel (vt. lisa 2).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
 
Treial, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonise ja vajalike dokumentidega (nt töökäsk, saatelehed, tehnonõuded jne) ning veendub, et kõik vajalikud dokumendid on olemas, selged ja arusaadavad. Vajadusel küsib täiendavat infot.
2. Veendub, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Kontrollib, et tööks vajalikud isikukaitsevahendid (nt prillid, kindad jne) on olemas ja korras. Veendub visuaalse vaatluse teel, et tööpink on enne töö alustamist korras ja puhastatud.
3. Lülitab tööpingi tööle ning jälgib, et selle töös ei esine hälbeid. Hälvete korral reageerib vastavalt
volitustele kiiresti ja asjakohaselt, vajadusel teavitab probleemidest spetsialisti või oma vahetut juhti.
4. Kontrollib tooriku vastavust tööjoonisele, kasutades mõõtevahendeid.

Teadmised:
a) konventsionaalsete metallilõikepinkide tööpõhimõtted, töörežiimid ja tehnilised võimalused;
b) tehniline joonestamine;
c) materjaliõpetus: erinevad metalsed ja mittemetalsed materjalid, nende erinevused (füüsikalised ja mehaanilised omadused, termotöötlemine, markeeringud, enamlevinud EN ja ISO materjalistandardid jne);
d) tolereerimise alused (istud ja tolerantsid);
e) lõiketöötluse alused;
f) metallilõikepingi töö jälgimise meetodid, rikkele viitavad märgid;
g) enamlevinud rikketüübid, nende ennetamise meetodid;
h) ohutustehnika reeglid, masina/tööpingi kasutamisel vajalikud turvameetmed ning isikukaitsevahendid;
i) tööga kaasnev dokumentatsioon;
j) töös vajalikud mõõtevahendid (nt nihik, nurgamõõtja, kruvik jne), nende kasutuspõhimõtteid;
k) üldteadmised troppimisest ja tõsteseadmetest.
B.2.2 Tööpingi hooldustööde tegemine 3

1. Teeb tööpingi regulaarseid hooldus- ja puhastustöid vastavalt tööpingi kasutusjuhendile ja selleks ettenähtud vahendeid kasutades.
2. Registreerib kõik tekkinud tehnilised probleemid ja teavitab nendest spetsialisti või oma vahetut juhti.
3. Korrastab ja puhastab tööd lõpetades alati tööpingi ja töökoha.

Teadmised
a) metallitööpinkide tööpõhimõtted, töörežiimid ja tehnilised võimalused;
b) metallilõikepingi töö jälgimise meetodid, rikkele viitavad märgid;
c) enamlevinud rikketüübid, nende ennetamise meetodid;
d) ohutustehnika reeglid, masina/tööpingi kasutamisel vajalikud turvameetmed ning isikukaitsevahendid;
e) tehniline dokumentatsioon (terminoloogia ja tähised), dokumentide täitmine.
B.2.4 Detailide töötlemine konventsionaalsel treipingil 3

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonisega ja seadistab pingi detailide valmistamiseks: kinnitab tooriku sobivate kinnitusrakiste abil. Valib detailijoonisest lähtuvalt vajalikud lõikeinstrumendid ja veendub nende töökorras olekus, vajadusel teritab lõikeinstrumendid. Määrab lähtuvalt detailijoonisest, tooriku materjalist ja kasutatavast lõikeinstrumendist optimaalsed lõikerežiimid ja seadistab tööpingi vastavalt nendele. Kohandab valitud lõikerežiimid pingi võimalustega. Analüüsib tööjoonisel toodud mõõteahelaid ja arvutab puuduvad mõõdud.
2. Valmistab etteantud detailijoonisest lähtudes detaile (kooniliste ja silindriliste pindade treimine, sise- ja väliskeermete töötlemine, puurimine jne), mis vastavad ISO standardis ette nähtud täpsusnõuetele IT 12. Kontrollib valmis detaili kvaliteeti ja vastavust tehnilisele dokumentatsioonile.
3. Puhastab valmis detailid ja eemaldab kraadid ja muud töötlemisjäätmed. Ladustab valmis detailid lähtudes töökoha korraldamise nõuetest. Tööd lõpetades puhastab tööpingi ja korrastab oma töökoha.

Teadmised:
a) tüüpdetailide valmistamise tehnoloogilised protsessid;
b) treimisel kasutatavad lõikeinstrumendid;
c) erinevad keermed;
d) erinevad konventsionaalsed treipingid, nende tööpõhimõtted, ehitus, juhtimine, kasutamine;
e) üldteadmised konventsionaalsete treipinkide hooldamisest (määrde- ja jahutusvedelikud, filtrid jne);
f) mitmesugused lisaseadmed, tööriistad, ülesseadmis- ja kinnitusrakised, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
g) tehnoloogilised režiimid treipinkidel;
h) treimisega seotud tehniline terminoloogia (emakeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles).
B.2.6 Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad etteantud tehnilistele nõuetele. Ta peab kinni tähtaegadest ja tehnoloogilisest marsruudist.
2. Ta kasutab oma aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid, protseduure ja ohutusnõudeid.
3. Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi.
4. Ta on kiire mõtlemisega ning saab uuest informatsioonist kiiresti aru. Uute tööülesannete, meetodite ja tehnikate omandamine ei valmista talle raskusi. Kasutab võimalusi enesearendamiseks ning oma oskuste täiendamiseks.
5. Oma tööd tehes analüüsib ta oma tegevusi ning esitab ideid ja uuendusettepanekuid töö parendamiseks.
6. Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja on meeskonnatöötaja, kes tuleb vajadusel toime ka konfliktsituatsioonides. Ta suhtub mõistvalt kriitikasse, suudab sellest järeldusi teha ja õppida.
7. Suhtleb tööalaselt ja mõistab erialast terminoloogiat eesti ja vähemalt ühes võõrkeeles (soovitavalt inglise keeles).
8. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, ohutuse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutaja tasemel (vt. lisa 2).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
 
Lihvija, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonise ja vajalike dokumentidega (nt töökäsk, saatelehed, tehnonõuded jne) ning veendub, et kõik vajalikud dokumendid on olemas, selged ja arusaadavad. Vajadusel küsib täiendavat infot.
2. Veendub, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Kontrollib, et tööks vajalikud isikukaitsevahendid (nt prillid, kindad jne) on olemas ja korras. Veendub visuaalse vaatluse teel, et tööpink on enne töö alustamist korras ja puhastatud.
3. Lülitab tööpingi tööle ning jälgib, et selle töös ei esine hälbeid. Hälvete korral reageerib vastavalt
volitustele kiiresti ja asjakohaselt, vajadusel teavitab probleemidest spetsialisti või oma vahetut juhti.
4. Kontrollib tooriku vastavust tööjoonisele, kasutades mõõtevahendeid.

Teadmised:
a) konventsionaalsete metallilõikepinkide tööpõhimõtted, töörežiimid ja tehnilised võimalused;
b) tehniline joonestamine;
c) materjaliõpetus: erinevad metalsed ja mittemetalsed materjalid, nende erinevused (füüsikalised ja mehaanilised omadused, termotöötlemine, markeeringud, enamlevinud EN ja ISO materjalistandardid jne);
d) tolereerimise alused (istud ja tolerantsid);
e) lõiketöötluse alused;
f) metallilõikepingi töö jälgimise meetodid, rikkele viitavad märgid;
g) enamlevinud rikketüübid, nende ennetamise meetodid;
h) ohutustehnika reeglid, masina/tööpingi kasutamisel vajalikud turvameetmed ning isikukaitsevahendid;
i) tööga kaasnev dokumentatsioon;
j) töös vajalikud mõõtevahendid (nt nihik, nurgamõõtja, kruvik jne), nende kasutuspõhimõtteid;
k) üldteadmised troppimisest ja tõsteseadmetest.
B.2.2 Tööpingi hooldustööde tegemine 3

1. Teeb tööpingi regulaarseid hooldus- ja puhastustöid vastavalt tööpingi kasutusjuhendile ja selleks ettenähtud vahendeid kasutades.
2. Registreerib kõik tekkinud tehnilised probleemid ja teavitab nendest spetsialisti või oma vahetut juhti.
3. Korrastab ja puhastab tööd lõpetades alati tööpingi ja töökoha.

Teadmised
a) metallitööpinkide tööpõhimõtted, töörežiimid ja tehnilised võimalused;
b) metallilõikepingi töö jälgimise meetodid, rikkele viitavad märgid;
c) enamlevinud rikketüübid, nende ennetamise meetodid;
d) ohutustehnika reeglid, masina/tööpingi kasutamisel vajalikud turvameetmed ning isikukaitsevahendid;
e) tehniline dokumentatsioon (terminoloogia ja tähised), dokumentide täitmine.
B.2.5 Detailide töötlemine konventsionaalsel lihvpingil 3

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonisega ja seadistab pingi detailide valmistamiseks: kinnitab tooriku sobivate kinnitusrakiste abil. Valib detailijoonisest lähtuvalt sobiva lihvkäia ja veendub selle töökorras olekus, vajadusel balansseerib. Määrab lähtuvalt detailijoonisest, tooriku materjalist ja kasutatavast lihvkäiast optimaalse lõikerežiimi ja seadistab tööpingi vastavalt sellele. Kohandab valitud lõikerežiimi pingi võimalustega, vajadusel teritab lihvkäia. Analüüsib tööjoonisel toodud mõõteahelaid ja arvutab vajalikud mõõdud.
2. Töötleb etteantud detailijoonisest ja tehnilistest nõuetest lähtudes detaile (tasapinnad ja astmed, silindrilised pinnad), mis vastavad ISO standardis ette nähtud täpsusnõuetele IT 10. Kontrollib valmis detaili kvaliteeti ja vastavust tehnilisele dokumentatsioonile.
3. Puhastab valmis detailid ja eemaldab kraadid ja muud töötlemisjäätmed. Ladustab valmis detailid lähtudes töökoha korraldamise nõuetest. Tööd lõpetades puhastab tööpingi ja korrastab oma töökoha.

Teadmised:
a) tüüpdetailide valmistamise tehnoloogilised protsessid;
b) lihvimisel kasutatavad abrasiivmaterjalid ja sideained;
c) lihvkäiade struktuur ja markeeringud;
d) erinevad konventsionaalsed lihvpingid (ümar-, tasa-, tsentriteta lihvpink), nende tööpõhimõtted;
e) üldteadmised konventsionaalsete lihvpinkide hooldamisest (määrde- ja jahutusvedelikud, filtrid jne);
f) mitmesugused lisaseadmed, ülesseadmis- ja kinnitusrakised, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
g) tehnoloogilised režiimid lihvpinkidel;
h) lihvimisega seotud tehniline terminoloogia (emakeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles).
B.2.6 Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad etteantud tehnilistele nõuetele. Ta peab kinni tähtaegadest ja tehnoloogilisest marsruudist.
2. Ta kasutab oma aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid, protseduure ja ohutusnõudeid.
3. Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi.
4. Ta on kiire mõtlemisega ning saab uuest informatsioonist kiiresti aru. Uute tööülesannete, meetodite ja tehnikate omandamine ei valmista talle raskusi. Kasutab võimalusi enesearendamiseks ning oma oskuste täiendamiseks.
5. Oma tööd tehes analüüsib ta oma tegevusi ning esitab ideid ja uuendusettepanekuid töö parendamiseks.
6. Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja on meeskonnatöötaja, kes tuleb vajadusel toime ka konfliktsituatsioonides. Ta suhtub mõistvalt kriitikasse, suudab sellest järeldusi teha ja õppida.
7. Suhtleb tööalaselt ja mõistab erialast terminoloogiat eesti ja vähemalt ühes võõrkeeles (soovitavalt inglise keeles).
8. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, ohutuse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutaja tasemel (vt. lisa 2).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Valitavad kompetentsid
Kutse saamiseks peab taotleja tõendama vähemalt kaks kompetentsi valitavate kompetentside (B.2.3, B.2.4 ja B.2.5) hulgast.
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Detailide töötlemine konventsionaalsel freespingil 3

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonisega ja seadistab pingi detailide valmistamiseks: kinnitab tooriku töölauale, valides sobivad kinnitusrakised. Valib detailijoonisest lähtuvalt vajalikud lõikeinstrumendid ja veendub nende töökorras olekus, vajadusel teritab lõikeinstrumendid. Määrab lähtuvalt detailijoonisest, tooriku materjalist ja kasutatavast lõikeinstrumendist optimaalsed lõikerežiimid ja seadistab tööpingi vastavalt nendele. Vajadusel kohandab valitud lõikerežiimid pingi võimalustega. Analüüsib tööjoonisel toodud mõõteahelaid ja arvutab vajalikud puuduvad mõõdud.
2. Valmistab etteantud detailijoonisest lähtudes detaile (tasapinnad ja tasapinnalised kontuurid, kujufreesiga freesitud kontuurid, jagamispea abil freesitud hulktahukad ja sirged sooned), mis vastavad ISO standardis ette nähtud täpsusnõuetele IT 14. Kontrollib valmis detaili kvaliteeti ja vastavust tehnilisele dokumentatsioonile.
3. Puhastab valmis detailid ja eemaldab kraadid ja muud töötlemisjäätmed. Ladustab valmis detailid lähtudes töökoha korraldamise nõuetest. Tööd lõpetades puhastab tööpingi ja korrastab oma töökoha.

Teadmised:
a) tüüpdetailide valmistamise tehnoloogilised protsessid;
b) freesimisel kasutatavad lõikeinstrumendid;
c) erinevad konventsionaalsed freespingid, nende tööpõhimõtted, ehitus, juhtimine, kasutamine;
d) üldteadmised konventsionaalsete freespinkide hooldamisest (määrde- ja jahutusvedelikud, filtrid jne);
e) mitmesugused lisaseadmed, tööriistad, ülesseadmis- ja kinnitusrakised, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
f) tehnoloogilised režiimid freespinkidel;
g) freesimisega seotud tehniline terminoloogia (emakeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles).
B.2.4 Detailide töötlemine konventsionaalsel treipingil 3

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonisega ja seadistab pingi detailide valmistamiseks: kinnitab tooriku sobivate kinnitusrakiste abil. Valib detailijoonisest lähtuvalt vajalikud lõikeinstrumendid ja veendub nende töökorras olekus, vajadusel teritab lõikeinstrumendid. Määrab lähtuvalt detailijoonisest, tooriku materjalist ja kasutatavast lõikeinstrumendist optimaalsed lõikerežiimid ja seadistab tööpingi vastavalt nendele. Kohandab valitud lõikerežiimid pingi võimalustega. Analüüsib tööjoonisel toodud mõõteahelaid ja arvutab puuduvad mõõdud.
2. Valmistab etteantud detailijoonisest lähtudes detaile (kooniliste ja silindriliste pindade treimine, sise- ja väliskeermete töötlemine, puurimine jne), mis vastavad ISO standardis ette nähtud täpsusnõuetele IT 12. Kontrollib valmis detaili kvaliteeti ja vastavust tehnilisele dokumentatsioonile.
3. Puhastab valmis detailid ja eemaldab kraadid ja muud töötlemisjäätmed. Ladustab valmis detailid lähtudes töökoha korraldamise nõuetest. Tööd lõpetades puhastab tööpingi ja korrastab oma töökoha.

Teadmised:
a) tüüpdetailide valmistamise tehnoloogilised protsessid;
b) treimisel kasutatavad lõikeinstrumendid;
c) erinevad keermed;
d) erinevad konventsionaalsed treipingid, nende tööpõhimõtted, ehitus, juhtimine, kasutamine;
e) üldteadmised konventsionaalsete treipinkide hooldamisest (määrde- ja jahutusvedelikud, filtrid jne);
f) mitmesugused lisaseadmed, tööriistad, ülesseadmis- ja kinnitusrakised, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
g) tehnoloogilised režiimid treipinkidel;
h) treimisega seotud tehniline terminoloogia (emakeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles).
B.2.5 Detailide töötlemine konventsionaalsel lihvpingil 3

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonisega ja seadistab pingi detailide valmistamiseks: kinnitab tooriku sobivate kinnitusrakiste abil. Valib detailijoonisest lähtuvalt sobiva lihvkäia ja veendub selle töökorras olekus, vajadusel balansseerib. Määrab lähtuvalt detailijoonisest, tooriku materjalist ja kasutatavast lihvkäiast optimaalse lõikerežiimi ja seadistab tööpingi vastavalt sellele. Kohandab valitud lõikerežiimi pingi võimalustega, vajadusel teritab lihvkäia. Analüüsib tööjoonisel toodud mõõteahelaid ja arvutab vajalikud mõõdud.
2. Töötleb etteantud detailijoonisest ja tehnilistest nõuetest lähtudes detaile (tasapinnad ja astmed, silindrilised pinnad), mis vastavad ISO standardis ette nähtud täpsusnõuetele IT 10. Kontrollib valmis detaili kvaliteeti ja vastavust tehnilisele dokumentatsioonile.
3. Puhastab valmis detailid ja eemaldab kraadid ja muud töötlemisjäätmed. Ladustab valmis detailid lähtudes töökoha korraldamise nõuetest. Tööd lõpetades puhastab tööpingi ja korrastab oma töökoha.

Teadmised:
a) tüüpdetailide valmistamise tehnoloogilised protsessid;
b) lihvimisel kasutatavad abrasiivmaterjalid ja sideained;
c) lihvkäiade struktuur ja markeeringud;
d) erinevad konventsionaalsed lihvpingid (ümar-, tasa-, tsentriteta lihvpink), nende tööpõhimõtted;
e) üldteadmised konventsionaalsete lihvpinkide hooldamisest (määrde- ja jahutusvedelikud, filtrid jne);
f) mitmesugused lisaseadmed, ülesseadmis- ja kinnitusrakised, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
g) tehnoloogilised režiimid lihvpinkidel;
h) lihvimisega seotud tehniline terminoloogia (emakeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles).
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad etteantud tehnilistele nõuetele. Ta peab kinni tähtaegadest ja tehnoloogilisest marsruudist.
2. Ta kasutab oma aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid, protseduure ja ohutusnõudeid.
3. Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi.
4. Ta on kiire mõtlemisega ning saab uuest informatsioonist kiiresti aru. Uute tööülesannete, meetodite ja tehnikate omandamine ei valmista talle raskusi. Kasutab võimalusi enesearendamiseks ning oma oskuste täiendamiseks.
5. Oma tööd tehes analüüsib ta oma tegevusi ning esitab ideid ja uuendusettepanekuid töö parendamiseks.
6. Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja on meeskonnatöötaja, kes tuleb vajadusel toime ka konfliktsituatsioonides. Ta suhtub mõistvalt kriitikasse, suudab sellest järeldusi teha ja õppida.
7. Suhtleb tööalaselt ja mõistab erialast terminoloogiat eesti ja vähemalt ühes võõrkeeles (soovitavalt inglise keeles).
8. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, ohutuse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutaja tasemel (vt. lisa 2).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-08052019-2.5.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.05.2019
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Metallilõikepinkidel töötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7223 Metallitöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Pählapuu Hissmekano Eesti OÜ
Allan Märk AS NORMA
Anu Kull Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
Veiko Põldmaa Tallinna Tööstushariduskeskus
Anu Tuuksam SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist