Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja, tase 3
EN: Conventional machine operator, level 3
Kutsestandardi tähis: 24-08052019-2.5.1/7k
Kutsestandardi versiooni number: 7
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Freesija, tase 3
  • Lihvija, tase 3
  • Treial, tase 3
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Metallilõikepinkidel töötaja
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.05.2019
Kehtib alates: 08.05.2019
Kehtib kuni: 07.05.2021
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7223 Metallitöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kaheks aastaks
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Pählapuu Hissmekano Eesti OÜ
Allan Märk AS NORMA
Anu Kull Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
Veiko Põldmaa Tallinna Tööstushariduskeskus
Anu Tuuksam SA Innove
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötajad on ametis peamiselt ettevõtetes, mis tegelevad metallide töötlemisega treimise, freesimise või lihvimise teel.
Töö toimub sõltuvalt töötaja kutsealasest ettevalmistusest trei-, frees- või lihvpingil, kus ta töötleb joonise või näidise järgi detaile...
. Konventsionaalsetel metallitöötlemispinkidel töötaja põhilised tööülesanded on pindade, astmete, avade ja soonte töötlemine, puurimine ja keermestamine.
Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
a) freesija
b) treial
c) lihvija
Freesija peamised tööülesanded on detailide valmistamine pindade, avade, astmete ja soonte töötlemise teel konventsionaalsel freespingil.
Treiali tööülesanded detailide valmistamisel on lisaks pindade, astmete, avade ja soonte töötlemisele ka keermestamine ja tükeldamine.
Lihvija tööülesanded on detailide töötlemine pindade ja astmete lihvimise teel konventsionaalsel lihvpingil.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
1. Tööjooniste ja dokumentidega tutvumine.
2. Nõuetekohase töökoha korraldamine.
3. Tööpingi korrasoleku kontrollimine.
4. Tooriku vastavuse kontrollimine.

A.2.2 Tööpingi hooldustööde tegemine
1. Regulaarsete hooldus- ja puhastustööde tegemine.
2. Tehnili...
ste probleemide registreerimine.
Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad:
A.2.3 Detailide töötlemine konventsionaalsel freespingil
1. Konventsionaalse freespingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Detailide valmistamine konventsionaalsel freespingil.
3. Detailide järeltöötlemine ja ladustamine oma töökoha piires.

A.2.4 Detailide töötlemine konventsionaalsel...
treipingil
1. Konventsionaalse treipingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Detailide valmistamine konventsionaalse treipingil.
3. Detailide järeltöötlemine ja ladustamine oma töökoha piires.

A.2.5 Detailide töötlemine konventsionaalsel lihvpingil
1. Konventsionaalse lihvpingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Detailide valmistamine konventsionaalsel lihvpingil.
3. Detailide järeltöötlemine ja ladustamine oma töökoha piires.

Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja 3. taseme kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
Freesija, tase 3
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
1. Tööjooniste ja dokumentidega tutvumine.
2. Nõuetekohase töökoha korraldamine.
3. Tööpingi korrasoleku kontrollimine.
4. Tooriku vastavuse kontrollimine.

A.2.2 Tööpingi hooldustööde tegemine
1. Regulaarsete hooldus- ja puhastustööde tegemine.
2. Tehniliste probleemide registreerimine.

A.2.3 Detailide töötlemine konventsionaalsel freespingil
1. Konventsionaalse freespingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Detailide valmistamine konventsionaalsel freespingil.
3. Detailide järeltöötlemine ja ladustamine oma töökoha piires.

Treial, tase 3
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
1. Tööjooniste ja dokumentidega tutvumine.
2. Nõuetekohase töökoha korraldamine.
3. Tööpingi korrasoleku kontrollimine.
4. Tooriku vastavuse kontrollimine.

A.2.2 Tööpingi hooldustööde tegemine
1. Regulaarsete hooldus- ja puhastustööde tegemine.
2. Tehniliste probleemide registreerimine.

A.2.4 Detailide töötlemine konventsionaalsel treipingil
1. Konventsionaalse treipingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Detailide valmistamine konventsionaalse treipingil.
3. Detailide järeltöötlemine ja ladustamine oma töökoha piires.

Lihvija, tase 3
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
1. Tööjooniste ja dokumentidega tutvumine.
2. Nõuetekohase töökoha korraldamine.
3. Tööpingi korrasoleku kontrollimine.
4. Tooriku vastavuse kontrollimine.

A.2.2 Tööpingi hooldustööde tegemine
1. Regulaarsete hooldus- ja puhastustööde tegemine.
2. Tehniliste probleemide registreerimine.

A.2.5 Detailide töötlemine konventsionaalsel lihvpingil
1. Konventsionaalse lihvpingi seadistamine detailide valmistamiseks.
2. Detailide valmistamine konventsionaalsel lihvpingil.
3. Detailide järeltöötlemine ja ladustamine oma töökoha piires.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötajate tööaeg on üldjuhul fikseeritud, ettevõtte töökorraldusest lähtudes võib töö toimuda ka paindliku töögraafiku alusel. Sõltuvalt ettevõtte tootmissegmendist (seeriatootmine või individuaaltootmine) võib töö olla nii rutiinne kui vahelduv, töötempo on ...üldjuhul mõõdukas. Töökeskkond paikneb siseruumides ning on mürarikas.
Töökeskkonnas esinevad metallitolm ja jahutusvedelike aurud võivad tekitada allergilisi reaktsioone. Kuna töötatakse masinatega, siis võib ohutusnõuete eiramine endaga kaasa tuua tööõnnetuse, mistõttu on kohustuslik järgida täpselt tööohutusnõudeid ja kasutada ettenähtud isikukaitsevahendeid.

Loe edasi
Peida
Töövahendid: Universaal- ja erirakised, mõõtmisvahendid, käsi-tööriistad (nt viil, laasturoop, abrasiivkivi jne), tõsteseadmed, isikukaitsevahendid.
Tööks vajalikud isikuomadused: Vastutustunne ja ausus, hoolikus, täpsus, iseseisev töö planeerimise oskus, ruumiline kujutlusvõime, rahulikkus, hea nägemine ja kuulmine, hea füüsiline vorm. Keskendumisvõime, rutiinitaluvus, koordinatsioon, matemaatiline võimekus.
Kutsealane ettevalmistus: Tavapäraselt töötavad sellel kutsealal inimesed, kellel on erialane haridus või kes on oma kutsealased oskused omandanud praktilise töökogemuse ja erialase täiendkoolitusega.
Enamlevinud ametinimetused: Treial, freesija, lihvija.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Konventsionaalsetel lõikepinkidel töötaja, tase 3 kutse saamiseks on kutse taotlejal vajalik tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1, B.2.2 ja B.2.6 ning vähemalt kaks kompetentsi valitavate kompetentside (B.2.3, B.2.4 ja B.2.5) hulgast. Freesija 3. taseme osakutse saamiseks peab taotleja tõend...ama kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.6 ja B.2.3. Treiali 3. taseme osakutse saamiseks peab taotleja tõendama kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.6 ja B.2.4. Lihvija 3. taseme osakutse saamiseks peab taotleja tõendama kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.6 ja B.2.5.
Loe edasi
Peida
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Tööprotsessi ettevalmistamine 3
Tööpingi hooldustööde tegemine 3
Valitavad kompetentsid
Kutse saamiseks peab taotleja tõendama vähemalt kaks kompetentsi valitavate kompetentside (B.2.3, B.2.4 ja B.2.5) hulgast.
  Nimetus EKR tase
Detailide töötlemine konventsionaalsel freespingil 3
Detailide töötlemine konventsionaalsel treipingil 3
Detailide töötlemine konventsionaalsel lihvpingil 3
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist