Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7
EN: Diploma Biomedical Engineer, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.05.2019
Kehtib kuni: 30.01.2020
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Biomeditsiinitehnikainseneride töö eesmärk on bioloogiliste süsteemide uurimiseks, diagnostikaks ja raviks vajalike meditsiiniseadmete töökorras hoidmine ja arendamine inseneriteaduse ning meditsiinifüüsika rakenduste kaudu. Tegutsetakse abivajajate tervise ja elukvaliteedi parandamise nimel.
Biome...
ditsiinitehnikainsenerid on erialase kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid või juhid, kes töötavad meditsiini ja bioloogiaga seotud inseneritegevuse valdkondades: tervishoiuasutustes ning projekteerimis-, tootmis-, remondi-, käitlemis- ja müügiettevõtetes, koolitusasutustes, meditsiinitehnoloogiaga seotud standardite ja õigusaktide arendustiimides jm.
7. taseme diplomeeritud biomeditsiinitehnikainseneri tööülesanded on seotud kõrgtehnoloogia käitamisega. Töö nõuab hakkamasaamist keerulistes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades, ressursside haldamist ning vastutuse võtmist alluvate tegevuse eest.

Seotud kutsed:
Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 esmakutse
Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8.

Biomeditsiinitehnikainseneride kutsetasemete kirjeldusi ja profiile vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide käitamine.
A.2.2 Juhtimine.
A.2.3 Kutsealale pühendumine.
A.2.4 Suhtlemine ja koostöö.
Valitavad tööosad
A.2.5 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide kavandamine ja valmistamine (tootmine).
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub nii sise- kui välitingimustes. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt. Töögraafik võib olla paindlik. Tervishoiuasutuses töötades tuleb juhinduda kliinilises keskkonnas kehtivatest nõuetest.
A.4 Töövahendid
Biomeditsiinitehnikainsener kasutab oma töös kaasaegseid tehnilisi vahendeid (diagnostikaseadmed, mõõteriistad), inseneritarkvara ja infovõrgustikku.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Biomeditsiinitehnikainseneri edukaks tegevuseks on vajalikud:
insenerlik loogiline mõtlemine, visuaalne mälu, ruumiline kujutlusvõime, kontsentreerumisvõime, matemaatiline võimekus (kvantitatiivsete seoste mõistmine), otsustamisjulgus, täpsus, eetilisus, vastutus- ja kohusetunne, suhtlemis- ja koos...
töövalmidus, kohanemisvõime, kvaliteedikultuur, stressitaluvus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainseneri kutse taotlemise eelduseks on üldjuhul biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika alane magistriõpe mahus 120 EAP-d ning vähemalt kaheaastane erialane töökogemus peale diplomi saamist.
Kutse taotlemise eeldusi vt lisast 2 „Insenerikutsete taotlemise eelduse...
d“. Inseneri täiendusõppe nõudeid vt lisast 3 „Inseneri täiendusõppe arvestus“.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Biomeditsiinitehnikainsener, hooldusinsener, kvaliteediinsener, meditsiinifüüsik jm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 7. taseme diplomeeritud biomeditsiinitehnikainseneri kutse saamiseks on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.4 tõendamine.
Valitav kompetents B.2.5 on diplomeeritud biomeditsiininseneri kutset laiendav kompetents, mille tõendamine on vabatahtlik.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide käitamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Rakendab inseneriteaduse ja meditsiinifüüsika alaseid teadmisi ja praktilisi oskusi olemasoleva tehnoloogia käigushoidmiseks.
2. Paigaldab, hooldab ja remondib meditsiiniseadmeid ja -süsteeme ja jälgib kvaliteedinorme.
3. Nõustab meditsiiniseadmete ja -süsteemide kasutajaid: pakub müügijärgset toetust, juhendab kasutajaid.
4. Lahendab insenertehnilisi ülesandeid üldtunnustatud meetoditega.
5. Kasutab üld- ja eriotstarbelist rakendustarkvara ja aparatuuri.

Teadmised:
1) üldteaduslikud (matemaatika, füüsika, füsioloogia, anatoomia);
2) insenertehnilised (infotehnoloogia, insenerigraafika, elektrotehnika, mõõtetehnika);
3) meditsiinitehnoloogia mõisted, uurimismeetodid, rakendusvõimalused, teoreetilised arengusuunad ning aktuaalsed probleemid;
4) meditsiinitehnoloogia korralduse põhimõtted;
5) käitamisele ja kvaliteedikontrollile esitatavad rahvusvahelised ning riiklikud toimimisnäitajate, ohutus- ja keskkonnahoiunõuded;
6) meditsiiniinformaatika põhimõtted.
B.2.2 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab ja arendab juhtimisalaseid teadmisi, rakendab sobivaid juhtimisvõtteid.
2. Kavandab ja teeb uuringuid (eksperimente).
3. Planeerib ja juhib vastutusala majandustegevust.
4. Hangib vajalikke ressursse ja hoiab nende kasutamist tasakaalus.
5. Tagab tegevuse ja eesmärkide vastavuse õigusaktidele.
6. Kogub jooksvat infot, annab tagasisidet ning vajadusel korrigeerib ja analüüsib tegevusi.
7. Arvestab töötajate võimete ja arenguvajadustega.
8. Kasutab sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi.

Teadmised:
1) juhtimise ja organisatsioonikäitumise põhimõtted;
2) andragoogika ja psühholoogia põhitõed;
3) kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhitõed;
4) biomeditsiinitehnika valdkonna majandamise alused.
B.2.3 Kutsealale pühendumine 7

Tegevusnäitajad:
1. Saab aru insenerikutse olemusest, tegutseb ühiskonna, insenerkonna ja keskkonna huvides.
2. Propageerib kutseala ja kaitseb kutseala huve.
3. Võtab enda peale kutsealaga seotud vastutust ja kohustusi.
4. Juhindub inseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist (vt lisa 4).
5. Vastutab töörühma kutsealaga seotud tegevuse eest.
6. Orienteerub kutseala eri aspektides, märkab kitsaskohti, teeb ettepanekuid uuenduslikeks muudatusteks.
7. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste arengutega.
8. Annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi.
9. Edendab insenerikultuuri ja arendab inseneride kutsesüsteemi, sh selgitab kutsekvalifikatsiooni taotlemise võimalusi.

Teadmised:
1) kutsealaga seotud institutsioonid ja koostöövõrgustikud;
2) kutsealaga seonduvad trendid meditsiinis ja tööstuses;
3) kutsealaga seotud standardid ja regulatsioonid.
B.2.4 Suhtlemine ja koostöö 7

Tegevusnäitajad:
1. Töötab valdkondadevahelises meeskonnas, suhtleb sidusvaldkondade spetsialistidega.
2. Kasutab korrektset eesti keelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt.
3. Võõrkeeltest kasutab vähemalt inglise keelt tasemel B2 (vt lisa 5).
4. Osaleb aktiivselt diskussioonides ja koosolekutel.
5. Koostab tehnilisi tekste, kirju, aruandeid, artikleid, esitlusi.
6. Loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele.

Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia algtõed;
2) avaliku esinemise põhimõtted;
3) esitlemistehnika.
Valitavad kompetentsid
Valitav kompetents B.2.5 on diplomeeritud biomeditsiininseneri kutset laiendav kompetents, mille tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide kavandamine ja valmistamine (tootmine) 7

Tegevusnäitajad:
1) kavandab, projekteerib, valmistab ja katsetab seadmeid või nende komponente;
2) koostab seadme valmistamise tehnoloogia ja toote tehnilise dokumentatsiooni;
3) korraldab vastavushindamise ja laseb seadmed turule.

Teadmised:
1) sertifitseerimise põhimõtted;
2) meditsiiniseadme tootmisega seotud õigusaktid;
3) toote- ja ohutusstandardid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-08052019-2.6.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.05.2019
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Biomeditsiiniinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
211 Füüsika jm loodusteaduste tippspetsialistid
2111 Füüsikud ja astronoomid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0912 Meditsiin
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsetasemete kirjeldused ja profiilid
Lisa 2 Insenerikutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Inseneri täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jaanus Lass AB Medical Teeninduse OÜ
Kalle Kepler Tartu Ülikool
Tairi Täht Sotsiaalministeerium
Ivo Fridolin Tallinna Tehnikaülikool
Andrus Aavik SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Kristjan Pilt Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist