Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Põrandakatja, tase 4 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Põrandakatja, tase 4 esmane kutse
EN: Floor Covering Installer, level 4 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2019
Kehtib kuni: 05.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. detsembrini 2022 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/30 17.05.2022.
----------------------
Muudatusteta pikendamine 3 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehitusviimistlejad töötavad valdavalt ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.
Põrandakatja põhiliseks tööülesandeks on viimistletavate pindade katmine erinevate materjalidega (PVC, tekstiil, parketid jne). Tööülesanne hõlmab ka viimistlevate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõ...
ikamist ja paigaldamist.

Põrandakatja, 4. taseme esmane kutse annab isikule valmisoleku antud kutsealal tööd alustada.
Selle taseme põrandakatja korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemise juures vajab esmast kutset omav põrandakatja juhendamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 PVC plaat- ja rullmaterjalide paigaldamine
1. PVC plaat- ja rullmaterjalidega kaetavate pindade ettevalmistamine
2. Materjali jaotuskavandi koostamine ja mustri ja/või kujundi mahamärkimine
3. Materjalide mõõtulõikamine ja kokkusobitamine
4. PVC plaat- või rullmaterjalide paigaldamine
...
5. Liitekohtade vormistamine

A. 2.2 Parkettide paigaldamine põrandatele
1. Parketiga kaetavate põrandapindade ettevalmistamine
2. Materjali jaotuskavandi koostamine ja mustri ja/või kujundi mahamärkimine
3. Ujuvparketi paigaldamine
4. Aluspõrandale liimitava parketi paigaldamine
5. Liitekohtade vormistamine

A.2.3 Tekstiilist plaat- või rullmaterjali paigaldamine
1. Tekstiilist plaat- või rullmaterjaliga kaetavate pindade ettevalmistamine
2. Materjali jaotuskavandi koostamine ja mustri ja/või kujundi mahamärkimine
3. Materjalide mõõtulõikamine ja kokkusobitamine
4. Tekstiilist plaat- või rullmaterjali paigaldamine
5. Liitekohtade vormistamine

A.2.4 Epoksüvaik pinnakatete paigaldamine
1. Tööde ettevalmistamine
2. Pindade ettevalmistamine ja kruntimine
3. Viimistluskihi/süsteemi pinnalekandmine
4. Mitmekihilise epoksüvaik viimistluskihi/süsteemi pinnalekandmine

A.2.5 Energiatõhus ehitamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Üldjuhul töötavad põrandakatjad täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viiel päeval nädalas).
Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt kaetavatest pindadest.
Töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesannetest. Töötatakse sageli sundasendites:...
seistes, põlvili asendis või kükakil. Ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega.
Vajalik on kasutada isikukaitsevahendeid: põlvekaitsmeid, tolmumaski, kaitseprille ja –kindaid ning turvajalatseid. Peamised ohud põrandakatja töös tulenevad kasutatavate elektriliste ja mehaaniliste tööriistade ettevaatamatust käsitsemisest.
Põrandakatja töös puututakse kokku ka tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat ning seetõttu on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda kaitseriietust.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põrandakatja töövahendid on erinevad käsitööriistad (lood, käsilõikeriistad, liimikamm, haamrid jne), seadmed ja mõõteriistad (segutrell, frees, laser jne) ning materjalid kuivsegud, liimid, hermeetikud jne).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Põrandakatja töö eeldab lisaks erialastele oskustele korrektsust ja täpsust, hoolikust, kannatlikkust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste kiirust ja head koordinatsiooni. Oluline on võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas.
Väga olulised on hea tervis ja vastupidavus, sest suurem osa tööp...
äevast möödub sundasendis.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme põrandakatja esmane kutse saadakse üldjuhul kutseõppeasutuses vastava kutsehariduse õppekava täismahus lõpetamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Põrandakatja
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Põrandakatja esmase kutse saamiseks peab kutse taotleja tõendama kohustuslikud (B.2.1 – B.2.5), lisaks põrandakatja kutset läbivad kutsespetsiifilised (B.2.6 – B.2.10) ja üldised (B.2.11 – B.2.18) kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 PVC plaat- ja rullmaterjalide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib aluspinna ja töötingimuste vastavust nõuetele. Valmistab ette PVC materjalidega kaetavad põrandad või seinad, vajadusel tasandades, pahteldades, lihvides, puhastades ja kruntides käsitletavat pinda. Valmistab ette materjalid. Katab mittekaetavad pinnad kaitsmaks neid töö käigus tekkida võivate kahjustuste või määrdumise eest.
2. Märgib juhendamisel vastavalt sisekujundusprojektile ettevalmistatud põrandapinnale mustri.
3. Teostab sirglõikeid ja sobitab lõigatud materjali, lähtudes mahamärgitud mustrist.
4. Paigaldab PVC plaat- või rullmaterjali, lähtudes materjali paigaldusjuhendist, etteantud tööülesandest ja / või mahamärgitud mustrist. Rullmaterjalide puhul freesib paanidevahelised vuugid, valides freesimissügavuse vastavalt materjalile. Kuum- või külmkeevitab vuugid, lähtudes paigaldatud rullmaterjali tootjapoolsetest juhisest. Viimistleb vuugid.
5. Vajadusel vormistab erinevate materjalide (näit. vaip, seinakattematerjal) liitekohad või paigaldab sobivad liistud.

Teadmised:
1) erinevad PVC rull- ja plaatmaterjalid (linoleum, vinüül jne) ja nende omadused;
2) rull- ja plaatmaterjalidega kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded;
3) olemasoleva aluspinna sobivus paigaldatava rull- või plaatmaterjaliga;
4) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine ja parandamine;
5) erinevad materjalid ja meetodid aluspinna ettevalmistamiseks;
6) paigaldamisel kasutatavad krundid, liimid, nende omadused ja sobivus aluspinnaga ning paigaldatava rull- või plaat materjaliga;
7) ülespöörete ning sise- ja välisnurkade teostus;
8) rull- ja plaatmaterjalide paigaldamisel kasutatavad tööriistad ja abivahendid, nende kasutusotstarve ja käsitlemine;
9) nõuded trappide ja läbiviikude tegemisele;
10) erinevat liiki materjalide liitekohtade vormistamise põhimõtted;
11) kuum- või külmkeevitusvuukide freesimise nõuded lähtuvalt materjalist.
B.2.2 Parkettide paigaldamine põrandatele 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib aluspinna ja töötingimuste vastavust nõuetele. Valmistab ette parketiga kaetavad põrandad, vajadusel tasandades, pahteldades, lihvides, puhastades ja kruntides käsitletavat pinda. Valmistab ette materjalid. Katab mittekaetavad pinnad kaitmaks neid töö käigus tekkida võivate kahjustuste või määrdumise eest.
2. Vajadusel märgib ettevalmistatud põrandapinnale materjali jaotuskavandi, lähtudes etteantud tööülesandest.
3. Paigaldab alusmaterjalid lähtudes aluspõranda liigist. Sõltuvalt parketi liigist sobitab eelnevalt visuaalset terviklikkust silmas pidades parketilauad. Määrab põranda ja püsikonstruktsioonide liitekohtadesse ning pinna suurusega seotud nõuetest tulenevalt deformatsioonivuugid. Paigaldab parketi lähtudes tootjapoolsest paigaldusjuhendist.
4. Sõltuvalt parketi liigist sobitab eelnevalt visuaalset terviklikkust silmas pidades parketilauad. Jätab juhendamisel ja etteantud tööülesandest lähtudes põranda ja püsikonstruktsioonide liitekohtadesse ning pinna suurusega seotud nõuetest tulenevalt deformatsioonivuugid. Paigaldab juhendamisel parketi, lähtudes etteantud tööülesandest. Viimistlemata liimitavate parkettide puhul lihvib parketi, vajadusel täidab (pahteldab) tühimikud ja defektid. Teostab viimistluseelse lihvimise ja lõpliku viimistluse, lähtudes etteantud tööülesandest.
5. Vajadusel vormistab erinevate materjalide (näit. vaip, seinakattematerjal) liitekohad või paigaldab sobivad liistud.

Teadmised:
1) erinevad parketiliigid (liist-, mosaiik-, laud-, plokk-, industriaalparkett jne) - nende omadused ja paigaldamise tehnoloogiad;
2) parkettkattega kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded;
3) olemasoleva aluspinna sobivus paigaldatava parketiga;
4) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine ja parandamine;
5) erinevad materjalid ja meetodid aluspinna ettevalmistamiseks;
6) paigaldamisel kasutatavad liimid, nende omadused ja sobivus aluspinnaga ning paigaldatava parketiga;
7) parkettpõranda hooldamine ja hooldusvahendid.
B.2.3 Tekstiilist plaat- või rullmaterjali paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib aluspinna ja töötingimuste vastavust nõuetele. Valmistab ette tekstiilkattega kaetavad põrandad, vajadusel tasandades, pahteldades, lihvides, puhastades ja kruntides käsitletavat pinda. Valmistab ette materjalid. Katab mittekaetavad pinnad kaitsmaks neid töö käigus tekkida võivate kahjustuste või määrdumise eest.
2. Märgib juhendamisel vastavalt sisekujundusprojektile ettevalmistatud põrandapinnale mustri.
3. Teostab sirglõikeid ja sobitab lõigatud materjali, lähtudes mahamärgitud mustrist.
4. Paigaldab tekstiilkatte, lähtudes materjali paigaldusjuhendist, etteantud tööülesandest ja / või mahamärgitud mustrist.
5. Vajadusel vormistab erinevate materjalide (näit. PVC, seinakattematerjal) liitekohad või paigaldab sobivad liistud.

Teadmised:
1) tekstiilist plaat- ja rullmaterjalid, nende omadused;
2) tekstiilkattega kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded;
3) olemasoleva aluspinna sobivus paigaldatava materjaliga;
4) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine ja parandamine;
5) erinevad materjalid ja meetodid aluspinna ettevalmistamiseks;
6) paigaldamisel kasutatavad krundid, liimid, nende omadused ja sobivus aluspinnaga ning paigaldatava vaipkattematerjaliga;
7) ülespöörete ning sise- ja välisnurkade teostus;
8) tekstiilmaterjalide paigaldamisel kasutatavad tööriistad ja abivahendid, nende kasutusotstarve ja käsitlemine;
9) erinevat liiki materjalide liitekohtade vormistamise põhimõtted.
B.2.4 Epoksüvaik pinnakatete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib juhendamisel aluspinna sobivust epoksüvaik pinnakattega katmiseks (aluspinna materjal ja selle vastavus, krobelisus/struktuur, poorsus, praod, konarused ning aluspinna temperatuur ja niiskus).
2. Valmistab aluspinnad freesimise, liivapritsi või lihvimise teel ette ja täidab seguga sügavikud, augud, poorid ja suured ebatasasused. Segu komponentide kokkusegamisel järgib väga täpselt tootja juhiseid. Krundib sobivate töövõtete ning sobiva süsteemse krundi ja/või impregneeriga aluspinna.
3. Vastavalt tootele ja hilisemale kasutusotstarbele kannab viimistlussüsteemi pinnale kas rulli, hammasraakli või pihustamise teel. Jaotab eelnevalt kokku segatud materjali ühtlaselt aluspinnale, kasutades selleks sobivat töövahendit. Olenevalt viimistlussüsteemist puistab kvartsliiva, helbeid vm materjali.
4. Vastavalt tootele ja hilisemale kasutusotstarbele kannab viimistlussüsteemi viimistluskihi pinnale kas rulli või hammasraakliga. Jaotab eelnevalt kokku segatud materjali ühtlaselt aluspinnale, kasutades selleks sobivaid töövahendeid ja -võtteid.

Teadmised:
1) epoksüvaik pinnakatetega kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded;
2) epoksüvaik pinnakatete paigaldamiseks vajalikud nõuded sisekliimale ja viimistletavatele pindadele;
3) erinevad epoksüvaik pinnakatete omadused ja kasutusvõimalused;
4) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine ja parandamine;
5) epoksüvaik pinnakattega kaetud pindadele kehtestatud nõuded ja normid.
B.2.5 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, energiasäästu põhimõtteid silmas pidades.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid rakendades sealjuures vajalikke energiatõhususealaseid baasteadmisi.
3. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne.) sihipäraselt ja säästlikult.
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud töö abivahendid jne.).
5. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted.
6. Rakendab võimalusel, oma kutsealal ehitustööde tegemisel , kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikku moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne)
7. Teostab energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires vajalikud tööd.

Teadmised:
1) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused;
2) energiatõhusust mõjutavad tegurid;
3) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
4) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
5) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
6) erinevad tehnosüsteemid, nende valikute mõju hoone energiatõhususele;
7) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
8) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
9) erinevate ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
10) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Materjalide kulu ja tööaja määramine 4

Tegevusnäitajad:
Töö planeerimiseks määratleb 4. taseme esmakutset omav põrandakatja tööjoonistelt vajalikud lähteandmed, mõõdab selleks ettenähtud tööriistu kasutades viimistletava pinna ning saadud andmete põhjal arvutab välja enda tööks vajaliku materjalide ja tööaja kulu.
B.2.7 Nõuetekohase töökoha korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
Enne töö alustamist korraldab endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha: paigaldab töölava ja jälgib, et säiliksid vajalikud käiguteed. Katab mitteviimistletavad pinnad sobiva kattematerjaliga, valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid ning veendub, et tööfrondil ei oleks segavaid või üleliigseid esemeid. Kontrollib enne töö alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolu ja korrasolekut. Ladustab vajalikud materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.
B.2.8 Koostöö teiste töövõtjatega 4

Tegevusnäitajad:
Põrandakatja arvestab töötades ka teiste samal objektil töötavate töövõtjatega
B.2.9 Materjalide ja pinna omavahelise sobivuse määramine 4

Tegevusnäitajad:
Hindab tüüpiliste viimistlevate pindade ja materjalide sobivust ning kvaliteedile vastavust, juhindudes etteantud tööülesannetest, materjalide ja pindade omadustest. Materjalide mittesobivuse korral konsulteerib oma vahetu juhiga.
B.2.10 Töövahendite kasutamine ja hoiustamine 4

Tegevusnäitajad:
Põrandakatja kasutab kõiki töövahendeid heaperemehelikult – ta korrastab ja puhastab neid regulaarselt ning hoiustab vastavalt nõuetele. Probleemide või puuduste korral informeerib sellest oma vahetut juhti.
B.2.11 Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgmine 4

Tegevusnäitajad:
Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid. Vajaduse korral konsulteerib materjali tootja/tootja esindajaga.
B.2.12 Töötervishoiu ja tööohutusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil järgib põrandakatja nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
B.2.13 Esmaabi osutamine 4

Tegevusnäitajad:
Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
B.2.14 Ümbritseva keskkonna kaitsmine, jäätmekäitlusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
Järgib töö ajal keskkonnakaitsenõudeid ning veendub, et ümbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke jäätmeid (keemilised ained, põrandakatete jäägid jm)). Sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutuse põhimõtetest ning jäätmekäitluseeskirjades olevatest nõuetest.
B.2.15 Meeskonnatöös osalemine 4

Tegevusnäitajad:
Põrandakatja kutsealal töötav inimene on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös ja on valmis teistelt õppima. Ta jagab teistega kogu tööks vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
B.2.16 Tööalaste otsuste vastuvõtmine ja kohanemine muutuvate oludega 4

Tegevusnäitajad:
Rakendab õpitut igapäevaselt oma erialasel tööl, võtab oma vastutusala piires vastu asjakohaseid otsuseid, täidab endale võetud kohustusi ja saavutab seatud tööeesmärgid. Tegutseb standardsetes olukordades iseseisvalt.
B.2.17 Tööalaste tagasilöökidega toime tulemine 4

Tegevusnäitajad:
Tööalaste ebaõnnestumiste ja eksimiste korral hindab ja kohandab oma tegevust vastavalt olukorrale, küsides nõu kõrgema kvalifikatsiooniga põrandakatjalt või oma vahetult juhilt.
B.2.18 Tööalase tegevuse planeerimine, täiendõppes osalemine 4

Tegevusnäitajad:
Ta töötab sihikindlalt ja omab tahet oma erialal töötada, analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi enesearendamiseks. Osaleb kutsealases täiendõppes.

Põrandakatja tööd läbivad teadmised:
1) üldehitustöödel kehtivad tööohutusreeglid;
2) üldteadmised esmaabi andmisest, käitumine tööõnnetuse korral;
3) üldteadmised ehitustöödel kehtivatest jäätmekäitluse ja keskkonnaohutusnõuete normidest;
4) põrandakatja tööks vajalikud elektrilised ja mehaanilised töövahendid, nende käsitsemise põhimõtted;
5) põrandakatja tööks vajalikud mõõteriistad (nt mõõdulatt, lood, mõõdulint, laser jne), nende käsitsemise põhimõtted;
6) põrandakatmistöö peamised töövõtted, nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
7) materjalide tööks ettevalmistamise ja ladustamise nõuded
8) tööjoonised, nende põhjal erinevate arvutuste (pindala-, mahu- ja kuluarvestuse jne) tegemise meetodid;
9) põrandakatmistöödele esitatavad kvaliteedinõuded;
10) üldteadmised klienditeenindusest.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-06052019-6.15/3k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.05.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Ehitusviimistlus
Kutse grupp: Põrandakatja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7122 Põrandategijad ja plaatijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Timo Torni Edictum OÜ
Jaan Vikat MTÜ Eesti Maalrite Liit
Tõnu Armulik Tallinna Ehituskool
Terje Jaksen Tallinna Ehituskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist