Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Põrandakatja, tase 4 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalikke kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse koolituskavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Kutsestandard Põrandakatja, tase 4 esmane kutse on tasemeõppe õppekava ning koolilõpu kutse andmise aluseks.
Nimetus: ET: Põrandakatja, tase 4 esmane kutse
EN: Floor Covering Installer, EstQF Level 4 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2022
Kehtib kuni: 05.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatused on tehnilised ja sisulised. Kutseõppe õppekavaga seotud esmase kutse kutsestandardi muutmisest tingituna on vajalik analüüsida ka õppekava muutmise vajadust.
• Kutsestandardites olev teave on kantud uuele, varasemaga võrreldes muudetud, kutsestandardi vormile.
• Kutsestandardites olev teave on läbivalt ajakohastatud, sh sõnastatud tulevikuoskused ja üldoskused.
• Muudetud on kompetentside nimetusi allolevalt:
- PVC plaat- ja rullmaterjalide paigaldamine → PVC, LVT, SPC, linoleum-...
ja kummimaterjalide paigaldamine
- Parkettide paigaldamine põrandatele → Parkettide paigaldamine
- Epoksüvaik pinnakatete paigaldamine → Tehisvaik pinnakatete paigaldamine
• Kompetents „Energiatõhus ehitamine“ on viidud üldistesse kompetentsidesse.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 241322 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 23.03.2023 Avatud
2 Tallinna Ehituskool Põrandakatja 135039 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehitusviimistlejad töötavad valdavalt ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes. Põrandakatja põhilisteks tööülesanneteks on viimistletavate pindade katmine erinevate materjalidega (PVC, tekstiil, tehisvaikkatted, parketid, kummikatted jne). Töö hõlmab ka viimistlevate pindade ettevalmistamist, materj...alide arvestust, mõõtu lõikamist ja paigaldamist.

Põrandakatja, 4. taseme esmane kutse annab isikule valmisoleku antud kutsealal tööd alustada. Selle taseme põrandakatja korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemise juures vajab esmast kutset omav põrandakatja juhendamist.

Üldjuhul töötavad põrandakatjad täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viis päeva nädalas). Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt kaetavatest pindadest. Töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesannetest. Töötatakse sageli sundasendites: seistes, põlvili asendis või kükakil. Ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega. Põrandakatja töös puututakse kokku ka tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad tundlikel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone ning seetõttu on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid ning kanda kaitseriietust.

Põrandakatja töövahendid on erinevad käsitööriistad (lood, käsilõikeriistad, liimikamm, haamrid, liibid jne), seadmed ja mõõteriistad (segutrell, frees, laser jne) ning materjalid (kuivsegud, liimid, hermeetikud, tehisvaikmaterjalid jne).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 PVC, LVT ja SPC linoleum- ja kummimaterjalide paigaldamine
A.2.2 Parkettide paigaldamine
A.2.3 Tekstiilist plaat- või rullmaterjali paigaldamine
A.2.4 Tehisvaik pinnakatete paigaldamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme põrandakatja esmane kutse saadakse kutseõppeasutuses vastava kutsehariduse õppekava täismahus lõpetamisel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Põrandakatja.
A.6 Tulevikuoskused
Ehitusvaldkonna spetsialistide töös muutub järjest olulisemaks ehitusprotsessi kui terviku mõistmine, teadlikkus rohemajanduse põhimõtetest ehituses, energiatõhususe nõuetega arvestamise, lammutus- ja ehitustööde käigus tekkivate jäätmete korrektse sorteerimise ning saastatuse ärahoidmise oskus (tag...amaks ressursside maksimaalset ringlussevõttu). Samuti jooniste lugemise, sh 3D-jooniste, ning erialaste veebi- ja nutiseadmete rakenduste kasutamise oskus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Põrandakatja, tase 4 esmane kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kohustuslike kompetentside tõendamine.
B.2 Põrandakatja, tase 4 esmane kutse üldoskused
1. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtleb konstruktiivselt hoiab häid suhted kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
2. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas; peab ki...
nni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest; on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist; jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni; korraldab enda töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest.
3. Mõistab pideva õppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmärgid professionaalseks arenguks; omandab uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.
4. Mõistab ehitusprotsesse ja nende järjestatust (üldine arusaam ehitustegevusest ja energiatõhususest ehitiste ehitamisel ehitustööde ettevalmistamisest kuni ehitise valmimiseni) ja arvestab seda oma töös.
5. Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
6. Tunneb tööks vajalikke mõõtevahendeid/instrumente ja nende tööspetsiifikat ja kasutab neid töö tegemisel hoiab neid korras järgides kasutus ning hooldusjuhiseid.
7. Käitleb ehitusjäätmeid vastavalt juhistele.
8. Oskab lugeda ja saab aru ehitusjoonistest ja projektdokumentatsioonist. Määratleb vajadusel tööks vajalikud materjalid ja materjalide mahud.
9. Kasutab oma töös ergonoomilisi, energiasäästlikke ja ohutuid töövõtteid ning isikukaitsevahendeid, järgides kõikides tööprotsessietappides töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutusnõudeid, piirab ohulindiga oma töötsooni, tagab töökoha valgustatuse, järgib ohutusnõudeid töötamisel tõstemehhanismide haardealas).
10. Tegutseb õnnetusjuhtumi korral vastavalt kokkulepitud juhistele, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
11. Tugineb oma töös algteadmistele energiatõhususest, ehitusfüüsikast (sh soojusisoleerimine, niiskuse- ja hüdroisoleerimine), viimistlustöödega seonduvate ehitusmaterjalide omadustest ja lähtub keskkonna tingimustest.
12. Kasutab oma töös inglise keelt tasemel A2 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused) koos erialase sõnavaraga.
13. Kasutab oma igapäevatöös arvutit algasemel kasutaja tasemel (vt lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 PVC, LVT, SPC linoleum- ja kummimaterjalide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib ruumi sisekliima ja aluspinna ning töötingimuste vastavust nõuetele. Määratleb kaetavale pinnale vajalike ettevalmistustööde tehnoloogia pinnale sõltuvalt aluspinna eripärast (puitpõrand, kipsvalupõrand, betoonpõrand jne), konsulteerides kogenuma kolleegiga. Valmistab ette PVC materjalidega kaetavad põrandad või seinad, vajadusel tasandades, pahteldades, lihvides, puhastades ja kruntides pinda. Valmistab ette materjalid. Katab mittekaetavate pinnad, kaitsmaks neid töö käigus tekkida võivate kahjustuste või määrdumise eest.
2. Koostab juhendamisel materjali jaotuskavandi, lähtudes sisekujundusprojektist ja materjali paigaldusjuhendist, ning märgib ettevalmistatud põrandapinnale mustri.
3. Kontrollib visuaalselt paigaldatava materjali kvaliteedi vastavust nõuetele. Lõikab välja jaotuskavandil märgitud kujundid ning sobitab need, lähtudes maha märgitud mustrist.
4. Paigaldab PVC, LVT, SPC või linoleum- või kummimaterjali, lähtudes materjali paigaldusjuhendist, tööülesandest ja / või maha märgitud mustrist. Vormistab PVC ja linoleumi kasutamisel ülespöörded seinale, lähtudes sisekujundusprojektist. Freesib paanide vahelised vuugid rullmaterjalide puhul, valides freesimissügavuse vastavalt materjalile. Kuum- või külmkeevitab vuugid, lähtudes tööülesandest. Viimistleb vuugid.
5. Vormistab erinevate materjalide (näit. vaip, seinakattematerjal) liitekohad või paigaldab sobivad liistud, lähtudes tööülesandest.
6. Kontrollib juhendamisel visuaalselt tehtud paigaldustööde vastavust kvaliteedinõuetele.
B.3.2 Parkettide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib ruumi sisekliima ja aluspinna ning töötingimuste vastavust nõuetele. Määratleb kaetavale pinnale sõltuvalt aluspinna eripärast (puitpõrand, kipsvalupõrand, betoonpõrand jne) vajalike ettevalmistustööde tehnoloogia, konsulteerides kogenuma kolleegiga. Valmistab ette parketiga materjalidega kaetavad põrandad või seinad, vajadusel tasandades, pahteldades, lihvides, puhastades ja kruntides käsitletavat pinda. Valmistab ette materjalid. Katab mittekaetavate pinnad, kaitsmaks neid töö käigus tekkida võivate kahjustuste või määrdumise eest.
2. Koostab juhendamisel materjali jaotuskavandi lähtudes sisekujundusprojektist ning märgib selle ettevalmistatud põrandapinnale.
3. Paigaldab alusmaterjalid lähtudes aluspõranda liigist. Kontrollib visuaalselt paigaldatava parketi kvaliteedi vastavust nõuetele. Sobitab eelnevalt visuaalset terviklikkust silmas pidades ja lähtudes parketi liigist parketilauad. Määrab ujuvparketiga kaetava pinna suurusega seotud nõuetest tulenevalt deformatsioonivuukide asukoha ja mõõdud. Paigaldab ujuvparketi lähtudes tootjapoolsest paigaldusjuhendist.
4. Kontrollib visuaalselt paigaldatava parketi kvaliteedi vastavust nõuetele. Sobitab eelnevalt parketilauad, lähtudes parketi liigist ja visuaalset terviklikkust silmas pidades. Jätab põranda ja püsikonstruktsioonide liitekohtadesse ning pinna suurusega seotud nõuetest tulenevalt deformatsioonivuugid. Paigaldab aluspõrandale liimitava parketi, lähtudes tööülesandest ja paigaldusjuhendist, kasutades parketitüübile sobivat liimi. Lihvib parketi, vajadusel täidab (pahteldab) tühimikud ja defektid, kui on tegemist viimistlemata liimitava parketiga. Teostab viimistluseelse lihvimise ja lõpliku viimistluse, lähtudes tööülesandest.
5. Vormistab erinevate materjalide (näit. vaip, seinakattematerjal) liitekohad või paigaldab sobivad liistud, lähtudes tööülesandest.
B.3.3 Tekstiilist plaat- või rullmaterjali paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib ruumi sisekliima ja aluspinna ning töötingimuste vastavust nõuetele. Määratleb kaetavale pinnale vajalike ettevalmistustööde tehnoloogia sõltuvalt aluspinna eripärast (puitpõrand, kipsvalupõrand, betoonpõrand jne), konsulteerides kogenuma kolleegiga. Valmistab ette tekstiilist plaat- või rullmaterjaliga kaetavad põrandad või seinad, vajadusel tasandades, pahteldades, lihvides, puhastades ja kruntides käsitletavat pinda. Valmistab ette materjalid. Katab mittekaetavate pinnad, kaitsmaks neid töö käigus tekkida võivate kahjustuste või määrdumise eest.
2. Koostab juhendamisel materjali jaotuskavandi lähtudes sisekujundusprojektist ja materjali paigaldusjuhendist ning märgib ettevalmistatud põrandapinnale mustri.
3. Kontrollib visuaalselt paigaldatava materjali kvaliteedi vastavust nõuetele. Lõikab välja jaotuskavandil märgitud kujundid ning sobitab need, lähtudes maha märgitud mustrist.
4. Paigaldab tekstiilkatte, lähtudes materjali paigaldusjuhendist, tööülesandest ja / või maha märgitud mustrist. Kuumkeevitab vuugid, lähtudes tööülesandest.
5. Vormistab erinevate materjalide (näit. PVC, seinakattematerjal) liitekohad, ääristab tekstiilkatte servad või paigaldab sobivad liistud, lähtudes tööülesandest.
B.3.4 Tehisvaik pinnakatete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib juhendamisel ruumi sisekliima ja töötingimuste vastavust nõuetele ning aluspinna sobivust epoksüvaik pinnakattega katmiseks (aluspinna materjal ja selle vastavus, kalded, krobelisus/struktuur, poorsus, puhtus, praod, konarused ning aluspinna temperatuur ja niiskus).
2. Valmistab ette aluspinnad freesimise, haavlipritsi või lihvimise teel ja täidab sügavikud, augud, poorid ja ebatasasused. Krundib aluspinna, kasutades sobivaid töövõtteid ning sobivat krunti.
3. Kannab pinnale tehisvaik pinnakatte rullimise, hõõrutamise, puistamise, pihustamise või pahteldamise teel, lähtudes tootesüsteemist.
4. Vormistab vastavalt tootesüsteemi kirjeldusele läbiviigud ja liitekohad.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-14122021-1.3.4/4k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 40
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.12.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Ehitusviimistlus
Kutse grupp: Põrandakatja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7122 Põrandategijad ja plaatijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Kaupo Tammepuu Vanalinna Ehitus OÜ
Rain Vahtla Puko OÜ
Jaan Vikat SIA Caparol Baltica Eesti filiaal
Tiina Friedrichson Tartu KHK
Terje Jaksen Tallinna Ehituskool
Margus Mägedi Marcellus OÜ
Rain Ader RM Stock OÜ
Hants Olop Loyatic OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist