Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse
EN: Water system technician, level 4 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2019
Kehtib kuni: 05.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. detsembrini 2022 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/30 17.05.2022.
--------------------------
Muudatusteta pikendamine 3 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Kopli Ametikool Veevärgilukksepp 134845 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 13.03.2020 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Veevärgilukksepad töötavad peamiselt ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes.
Nende peamine tööülesanne on vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning -seadmete paigaldamine. Põhilised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, torude läbip...
esu, mõõtmine ja katsetamine. Välistrasside ja rajatiste ehitamisel lisanduvad torustike aluste rajamine ja kraavkaeviku tagasitäitmine.
Veevärgilukksepad tegelevad ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamise ja remondiga. Nad lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teevad torude ja süsteemide hooldustöid.

Veevärgilukksepa 4. taseme esmane kutse annab isikule valmisoleku antud kutsealal tööd alustada.
Selle taseme veevärgilukksepp korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemise juures vajab esmast kutset omav veevärgilukksepp juhendamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hoonesiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide paigaldamine
1. Torude mõõtmine, lõikamine ja deformeerimine
2. Läbiviikude tegemine
3. Torulõigete tegemine, torude ja liitmike paigaldamine
4. Torustike paigaldamine
5. Survestamine ja kvaliteedikontroll
6. Isolatsioonitööde tegemine
7. S...
anitaarseadmete, kodu- ja basseinitehnika paigaldamine
8. Veetöötlusseadmete paigaldamine
9. Sõlmede ja nende juurde kuuluvate seadmete paigaldamine
10. Hoonesiseste drenaaži- ja reoveepumplate ehitamine ja paigaldamine

A.2.2 Välistrasside ja rajatiste ehitamine
1. Kraavkaevikusse torustiku liivaluse rajamine
2. Välisveetorustike ehitamine ja paigaldamine
3. Välisveetorustike seadmete paigaldamine
4. Kanalisatsioonitrasside ja trassiseadmete paigaldamine
5. Sadevee- ja drenaažisüsteemide paigaldamine
6. Survestamine ja mõõtmistööde tegemine
7. Kraavkaeviku tagasitäitmine

A.2.3 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja -seadmete remondi- ja hooldustööde tegemine
1. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamine
2. Vee- ja kanalisatsiooniavariide lokaliseerimine ja remonditööde tegemine

A.2.4 Energiatõhus ehitamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Veevärgilukksepa tööaeg on üldjoontes fikseeritud, kuid hooajati võib töö tempo olla pingelisem ja töömahud suuremad.
Veevärgilukksepa töö on raske ja nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid materjale ja detaile, töötada sundasendis ja tõstukitel, ronida ajutistel tellingutel ja kons...
truktsioonidel. Töö võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes, nii sees kui väljas. Üldehitusobjektidel töötavate veevärgilukkseppade töökeskkonnas on kõrgendatud vigastuste tekkimise risk. Tervisekahjustusi võivad põhjustada ka ehitustolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuurikõikumised ja tuuletõmbus, mistõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid. Veevärgilukksepp peab oma tööd tehes järgima tööeeskirju ning tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Tõstukid, pinnasevibraator, ketaslõikur, akutrell, vibrotrell, teemantpuurmasin, pressid toruliitmike tegemiseks, keevitusagregaadid, plekikäärid, ehitusnuga, mõõtmisvahendid (mõõdulint, nivelliir, lasermõõtjad jne), tangid ja rakised jne.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Veevärgilukksepa töö eeldab koostöövalmidust, kohanemisvõimet, meeskonnas töötamise oskust, keskendumisvõimet ning hoolikust. Vajalik on hea koordinatsioon, ruumiline kujutlusvõime, korrektsus, füüsiline vastupidavus ja kõrgusetaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme veevärgilukksepa esmane kutse saadakse üldjuhul kutseõppeasutuses vastava kutsehariduse õppekava lõpetamisel täismahus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Santehnik, torulukksepp.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Veevärgilukksepp, tase 4 esmase kutse kutsestandard koosneb neljast kohustuslikust (B.2.1 – B.2.4) ja kaheksast kutset läbivast kompetentsist (B.2.5 – B.2.12).
Veevärgilukksepp, tase 4 esmase kutse saamiseks peab kutse taotleja tõendama kõik kompetentsid (B.2.1-B.2.12).

Kutset läbivaid kompetent...
se (B.2.5 – 2.12) hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Hoonesiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Mõõdab, lõikab ja painutab torusid, kasutades selleks käsi- ja elektrilisi tööriistu või masinaid (torulõikurid, toru keermestamise masinad, torude painutuspingid ja pressid).
2. Lähtudes etteantud tööülesandest teeb ja vormistab torude ja toruliitmike jaoks vajalikud läbiviigud, kasutades selleks elektrilisi- ja käsitööriistu.
3. Teeb torulõikeid ning paigaldab torusid ja liitmikke, kasutades selleks abivahendeid (muhvid, klambrid, kruvid, poldid jne), aineid (liimid, lahustid, pahtlid jne) ning seadmeid (keevitusagregaadid).
4. Paigaldab mitmesuguseid vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning tuletõrjeveetorustikke. Teeb vajalikud toruühendused.
5. Enne survestamist veendub, et torustik on kinnitatud ja paigaldatud korrektselt. Survestab koostöös kogenuma kolleegiga torustikke veendumaks, et paigaldatud torustik vastab etteantud normatiividele.
6. Isoleerib paigaldatud torustiku, lähtudes projektist või kehtestatud normidest.
7. Paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga sanitaarseadmeid (valamud, segistid, WC-potid, boilerid, vannid, dušinurgad, tuletõrjekapid jne), kodutehnikat (nõudepesumasinad, pesumasinad jne) ja basseinitehnikat, lähtudes etteantud tööülesandest ja paigaldusjuhendist.
8. Paigaldab vee- ja reoveetöötlusseadmeid (nt filtrid, rasva- ja mudakogujad jne), lähtudes etteantud tööülesandest ja paigaldusjuhendist.
9. Koostab ja paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga veesüsteemide sõlmi (nt veemõõdu-, rõhu reguleerimise, tuletõrjevee- jm sõlmed) ja sõlmede juurde kuuluvaid seadmeid.
10. Koostab ja paigaldab hoonesiseseid drenaaži- ja reoveepumplaid, lähtudes etteantud tööülesandest, paigaldusjuhendist ja projektist.

Teadmised:
1) veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide tööpõhimõtted;
2) torumaterjalid (plast, vask, teras jne), nende eripära, lõikamise, painutamise ja paigaldamise tehnoloogiad ning kasutatavad abimaterjalid;
3) erinevad torutööde tegemise tööriistad (elektrilised, käsi-tööriistad, seadmed jne);
4) torustike surveproovide tegemise põhimõtted ja piirväärtused;
5) isolatsioonimaterjalid: nende eripära, paigaldamise tehnoloogiad jne;
6) erinevad veetöötlusseadmed ja nende kulutarvikud;
7) sanitaarseadmed;
8) kodutehnika;
9) basseinitehnika;
10) veesüsteemide sõlmed ja seadmed;
11) keskkonnasäästlikud lahendused vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel;
12) tuletõrje sprinklersüsteemide tööpõhimõte;
13) tuletõrjekappide süsteemi tööpõhimõte;
14) reovee- ja drenaažipumplad.
B.2.2 Välistrasside ja rajatiste ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Rajab kogenuma kolleegi juhendamisel kraavkaevikusse torustiku paigaldamiseks vajaliku liivaluse, lähtudes projekteeritud kõrgusmärkidest ning ettenähtud torukalletest.
2. Koostab ja paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga välisveetorustiku, lähtudes etteantud tööülesandest ja projektist.
3. Paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga ja projektist lähtudes välisveetorustikele vajalikud seadmed (nt siibrid, hüdrandid, kaevud, hargmikud jne).
4. Paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga väliskanalisatsioonitorustikele vajalikud seadmed (nt õli- ja liivapüüdurid, kogumismahutid, imb- ja filterväljakud, pumplad, reovee-, ja tehnoloogiline kanalisatsioon jne), lähtudes projektist.
5. Paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga sadevee- ja drenaažitorustikke ja nende juurde kuuluvaid seadmeid (kaevud, pumplad, imb- ja filterväljakud jne).
6. Survestab koostöös kogenuma kolleegiga torustikke veendumaks, et paigaldatud torustik vastab etteantud normatiividele.
7. Täidab kraavkaeviku ja tihendab pinnase kuni pinnakatte aluskihini.

Teadmised:
1) veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide tööpõhimõtted;
2) torumaterjalid (plast, vask, teras jne), nende eripära, lõikamise, painutamise ja paigaldamise tehnoloogiad ning kasutatavad abimaterjalid;
3) erinevad torutööde tegemise tööriistad (elektrilised, käsi-tööriistad, seadmed jne);
4) torustike surveproovide tegemise põhimõtted ja piirväärtused;
5) isolatsioonimaterjalid: nende eripära, paigaldamise tehnoloogiad jne;
6) erinevad veetöötlusseadmed ja nende kulutarvikud;
7) sanitaarseadmed;
8) kodutehnika;
9) basseinitehnika;
10) veesüsteemide sõlmed ja seadmed;
11) keskkonnasäästlikud lahendused vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel;
12) tuletõrje sprinklersüsteemide tööpõhimõte;
13) tuletõrjekappide süsteemi tööpõhimõte;
14) reovee- ja drenaažipumplad.
B.2.3 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja seadmete remondi- ja hooldustööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb koostöös kogenuma kolleegiga vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldustöid, lähtudes etteantud hooldusjuhenditest ja tööülesandest.
2. Lokaliseerib koostöös kogenuma kolleegiga vee- ja kanalisatsioonavariisid, lähtudes oma tegevuses hetkeolukorrast, oma pädevuse piiridest, seadmete ja süsteemide hooldus- ja kasutusjuhenditest ning etteantud tööülesandest.
3. Teeb etteantud tööülesandest ja hooldusjuhendist lähtudes vee- ja kanalisatsioonisüsteemide remonditöid (torustike läbipesemine, liitmike, muhvide jne vahetamine, süsteemi seadmete asendamine jne).

Teadmised:
1) veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide tööpõhimõtted;
2) torumaterjalid (plast, vask, teras jne), nende eripära, lõikamise, painutamise ja paigaldamise tehnoloogiad ning kasutatavad abimaterjalid;
3) erinevad torutööde tegemise tööriistad (elektrilised, käsi-tööriistad, seadmed jne);
4) torustike surveproovide tegemise põhimõtted ja piirväärtused;
5) isolatsioonimaterjalid: nende eripära, paigaldamise tehnoloogiad jne;
6) erinevad veetöötlusseadmed ja nende kulutarvikud;
7) sanitaarseadmed;
8) kodutehnika;
9) basseinitehnika;
10) veesüsteemide sõlmed ja seadmed;
11) keskkonnasäästlikud lahendused vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel;
12) tuletõrje sprinklersüsteemide tööpõhimõte;
13) tuletõrjekappide süsteemi tööpõhimõte;
14) reovee- ja drenaažipumplad.
B.2.4 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid, rakendades sealjuures baasteadmisi energiatõhususest. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne) sihipäraselt ja säästlikult.
2. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud abivahendid jne).
3. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted. Rakendab võimalusel oma kutseala ehitustööde tegemisel kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikke moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne).
4. Teeb vajalikud tööd energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires.

Teadmised:
1) veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide tööpõhimõtted;
2) torumaterjalid (plast, vask, malm jne), nende eripära, paigaldamise tehnoloogiad ja kasutatavad abimaterjalid;
3) torutööde tegemise tööriistad (elektrilised, käsi-tööriistad, seadmed jne);
4) torustike läbipesu tegemise põhimõtted;
5) isolatsioonimaterjalid: nende eripära, paigaldamise tehnoloogiad jne;
6) erinevad veetöötlusseadmed ja nende kulutarvikud;
7) keskkonnasäästlikud lahendused vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel;
8) reovee- ja drenaažipumplad;
9) torustike kallete piirväärtused;
10) väliskanalisatsioonitorustike seadmed (õli- ja liivapüüdurid, kogumismahutid, imb- ja filterväljakud, pumplad, tehnoloogiline ja reoveekanalisatsioon jne);
11) välisveetorustike seadmed (nt siibrid, hüdrandid, kaevud, hargmikud jne);
12) sadevee- ja drenaažisüsteemid;
13) sanitaarseadmed;
14) kodutehnika;
15) basseinitehnika;
16) veesüsteemide sõlmed ja seadmed;
17) tuletõrjekappide süsteemi tööpõhimõte;
18) tuletõrje sprinklersüsteemide tööpõhimõte.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Tööks vajalike lähteandmetega tutvumine, tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgmine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub koostöös kogenuma kolleegi või vahetu tööjuhiga ehitusprojekti ja ehitusplaanidega veendumaks, et selle alusel on võimalik koostada ja paigaldada projektijärgne torustikusüsteem, mis sobituks ehitise konstruktsioonide ja teiste tehnosüsteemidega (nt elektrijuhtmestik, ventilatsioonikanalid jne).
2. Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
B.2.6 Tööplaani koostamine ja nõuetekohase töökoha korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Töö planeerimiseks määratleb koostöös kogenuma kolleegiga tööjoonistelt vajalikud lähteandmed ja arvutab tööks vajaliku materjalikulu, töövahendid ja tööaja.
2. Enne töö alustamist korraldab endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha: paigaldab vajadusel ja juhendamisel töölava või tõstuki, valib etteantud töö iseloomust juhindudes välja sobivad töövahendid ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses.
3. Ladustab koostöös kogenuma kolleegiga vajalikud materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.
B.2.7 Töötervishoiu ja tööohutusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Vältimaks tööõnnetusi töökohal järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
2. Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
B.2.8 Ümbritseva keskkonna kaitsmine, jäätmekäitlusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Järgib töö ajal keskkonnakaitsenõudeid ning veendub, et ümbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke jäätmeid (värvid, lahustid jm keemilised ained).
2. Sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutuse põhimõtetest ning jäätmekäitluseeskirjadest.
B.2.9 Vajalike mõõdistuste ja märketööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Määratleb ja märgib paigaldatavate torustike, läbiviikude, kinnituste ja seadmete asukohad, kalded ja ühendused, kasutades selleks mõõtevahendeid (nt joonlauad, lasermõõdikud jne).
2. Enne seadme või süsteemi paigaldamise alustamist konsulteerib kogenuma kolleegi või spetsialistiga veendumaks, et tehtud mõõdistus- ja märketööd on vastavuses projektdokumentatsioonis ning tööprojektis märgitule.
B.2.10 Töövahendite, seadmete ja isikukaitsevahendite hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid heaperemehelikult.
2. Korrastab ja puhastab oma töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid.
B.2.11 Koostöö teiste objektil töötavate töötajatega ja meeskonnatöös osalemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Arvestab oma töös ka teiste samal objektil töötavate töövõtjatega. Hoiab oma töökoha puhtana ja korras.
2. On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös ja on valmis teistelt õppima. Ta jagab teistega kogu tööks vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
B.2.12 Tööalaste otsuste vastuvõtmine ja kohanemine muutuvate oludega 4

Tegevusnäitajad:
1. Rakendab õpitut igapäevaselt oma erialasel tööl, võtab oma vastutusala piires vastu asjakohaseid otsuseid, täidab endale võetud kohustusi ja saavutab seatud tööeesmärgid. Tegutseb standardsetes olukordades iseseisvalt.
2. Tööalaste ebaõnnestumiste ja eksimiste korral hindab ja kohandab oma tegevust vastavalt olukorrale, küsides nõu kõrgema kvalifikatsiooniga kütte- ja jahutussüsteemide lukksepalt või oma vahetult juhilt.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-06052019-6.19/2k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.05.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Keskkonnatehnika
Kutse grupp: Veevärgilukksepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7126 Torulukksepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Margus Keerutaja AS Sovek
Ago Rehandi OÜ Viljandi Õhumeister
Jüri Naumov AS Clik

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist