Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalikke kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse koolituskavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Kutsestandard Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse on tasemeõppe õppekava ning koolilõpu kutse andmise alus...
eks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse
EN: Water system technician, EstQF Level 4 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2022
Kehtib kuni: 05.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
• Kutsestandardites olev teave on kantud uuele, varasemaga võrreldes muudetud, kutsestandardi vormile.
• Kutsestandardites olev teave on läbivalt ajakohastatud, parendatud on sõnastusi, sh sõnastatud tulevikuoskused ja üldoskused.
• Kompetents „Energiatõhus ehitamine“ on viidud üldistesse kompetentsidesse.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Kopli Ametikool Hoone tehnosüsteemide ehitus 237822 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 21.12.2022 Avatud
2 Tallinna Kopli Ametikool Hoone tehnosüsteemide ehitus 152903 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
3 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Hoone tehnosüsteemide ehitus 169437 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
4 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Hoone tehnosüsteemide ehitus 241191 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 26.04.2023 Avatud
5 Viljandi Kutseõppekeskus Hoone tehnosüsteemide ehitus 146377 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
6 Viljandi Kutseõppekeskus Hoone tehnosüsteemide ehitus 240548 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.03.2023 Avatud
7 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Veevärgilukksepp 170417 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 30.12.2022 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
8 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Veevärgilukksepp 246143 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 18.08.2023 Avatud
9 Tallinna Kopli Ametikool Veevärgilukksepp 231963 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 27.12.2023 Avatud
10 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Veevärgilukksepp 135079 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 30.12.2022 Avatud
11 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Veevärgilukksepp 244605 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 19.06.2023 Avatud
12 Tartu Rakenduslik Kolledž Veevärgilukksepp 218622 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 20.01.2023 Avatud
13 Tartu Rakenduslik Kolledž Veevärgilukksepp 239182 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 21.12.2022 Avatud
14 Viljandi Kutseõppekeskus Veevärgilukksepp 250063 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 21.11.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Veevärgilukksepad töötavad peamiselt ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes.
Nende peamiseks tööülesandeks on vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning -seadmete paigaldamine. Põhilised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, torude lä...
bipesu, mõõtmine ja katsetamine. Kinnistusiseste välistrasside ja rajatiste ehitamisel lisandub torustike aluste rajamine. Veevärgilukksepad tegelevad ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamise ja remondiga. Nad lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teevad torude ja süsteemide hooldustöid.

Veevärgilukksepp, tase 4 esmase kutse omaja korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemise juures vajab esmast kutset omav veevärgilukksepp juhendamist.

Veevärgilukksepa tööaeg on üldjoontes fikseeritud, kuid hooajati võib töö tempo olla pingelisem ja töömahud suuremad. Veevärgilukksepa töö on raske ja nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid materjale ja detaile, töötada sundasendis ja tõstukitel, ronida ajutistel tellingutel ja konstruktsioonidel. Töö võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes, nii sees kui väljas. Üldehitusobjektidel töötavate veevärgilukkseppade töökeskkonnas on kõrgendatud vigastuste tekkimise risk. Tervisekahjustusi võivad põhjustada ka ehitustolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuurikõikumised ja tuuletõmbus, mistõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid. Veevärgilukksepp peab oma tööd tehes järgima tööeeskirju ning tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.

Veevärgilukksepp kasutab töö tegemisel tõstukit, pinnasevibraatorit, ketaslõikurit, akutrelll, vibrotrelli, torukeermestusseadmeid, presse toruliitmike tegemiseks, keevitusagregaate, plekikääre, ehitusnuga, mõõtmisvahendeid, tange ja rakiseid jne.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hoonesiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide paigaldamine
A.2.2 Kinnistussiseste välistrasside ja rajatiste ehitamine
A.2.3 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja -seadmete hooldamine ja remontimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse saadakse kutseõppeasutuses vastava kutsehariduse õppekava täismahus lõpetamisel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Santehnik, torulukksepp.
A.6 Tulevikuoskused
Ehitusvaldkonna spetsialistide töös muutub järjest olulisemaks ehitusprotsessi kui terviku mõistmine, teadlikkus rohemajanduse põhimõtetest ehituses, energiatõhususe nõuetega arvestamise, lammutus- ja ehitustööde käigus tekkivate jäätmete korrektse sorteerimise ning saastatuse ärahoidmise oskus (tag...amaks ressursside maksimaalset ringlussevõttu). Samuti jooniste lugemise, sh 3D-jooniste, ning erialaste veebi- ja nutiseadmete rakenduste kasutamise oskus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kohustuslike kompetentside tõendamine.
B.2 Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse üldoskused
Tegevusnäitajad
1. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtleb konstruktiivselt hoiab häid suhted kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
2. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli me...
eskonnas; peab kinni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest; on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist; jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni; korraldab enda töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest.
3. Mõistab pideva õppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmärgid professionaalseks arenguks; omandab uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.
4. Mõistab ehitusprotsesse ja nende järjestatust (üldine arusaam ehitustegevusest ja energiatõhususest ehitiste ehitamisel ehitustööde ettevalmistamisest kuni ehitise valmimiseni) ja arvestab seda oma töös.
5. Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
6. Tunneb tööks vajalikke mõõte vahendeid ja mehhanisme ja nende tööspetsiifikat ja kasutab neid töö tegemisel hoiab neid korras järgides kasutus- ning hooldusjuhiseid.
7. Teeb tõste- ja teisaldamistöödeks vajalikke troppimistöid.
8. Käitleb ehitusjäätmeid vastavalt juhistele.
9. Oskab lugeda ja saab aru ehitusjoonistest ja projektdokumentatsioonist. Määratleb vajadusel tööks vajalikud materjalid ja materjalide mahud.
10. Kasutab oma töös ergonoomilisi, energiasäästlikke ja ohutuid töövõtteid ning isikukaitsevahendeid, järgides kõikides tööprotsessietappides töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutusnõudeid (sh tööaluste (väiketellingute) - ja ohutuspiirete paigaldamine, tagab töökoha valgustatuse, järgib ohutusnõudeid töötamisel tõstemehhanismide haardealas).
11. Tegutseb õnnetusjuhtumi korral vastavalt kokkulepitud juhistele, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja poolt määratud tööohutuse eest vastutavale isikule.
12. Tugineb oma töös algteadmistele energiatõhususest, külmatehnikast ja ehitusfüüsikast (sh soojusisoleerimine, niiskuse- ja hüdroisoleerimine) ning lähtub keskkonna tingimustest.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Hoonesiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Mõõdab, lõikab ja painutab torusid, kasutades selleks käsi- ja elektrilisi tööriistu või masinaid.
2. Teeb ja vormistab eelnevalt määratletud ja märgistatud torude ja toruliitmike jaoks vajalikud läbiviigud lähtudes tööülesandest, kasutades selleks elektrilisi- ja käsitööriistu.
3. Teeb torulõikeid ning paigaldab torusid ja liitmikke, kasutades selleks ettenähtud abivahendeid, aineid ning seadmeid. Ühendab torusid keevituse, pressimise, keermestamise jm abil.
4. Paigaldab juhendamisel torustikule vajalikud kandurid kasutades elektrilisi- ja käsitööriistu, järgides projektdokumentatsiooni ja torupaigaldusjuhendit.
5. Paigaldab vee-, kanalisatsiooni- ja tuletõrjeveetorustikke, uuendab või täiustab olemasolevat süsteemi ja ühendab paigaldatava süsteemi tsentraalse süsteemiga, järgides projektdokumentatsiooni.
6. Veendub, et torustik on kinnitatud ja paigaldatud vastavalt projektdokumentatsioonile. Survestab juhendamisel torustikke vastavalt projektdokumentatsioonile.
7. Isoleerib paigaldatud torustiku, lähtudes projektdokumentatsioonist.
8. Paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga sanitaarseadmeid (valamud, segistid, WC-potid, boilerid, vannid, dušinurgad, tuletõrjekapid jne), kodutehnikat (nõudepesumasinad, pesumasinad jne) ja basseinitehnikat, lähtudes etteantud tööülesandest ja paigaldusjuhendist.
9. Paigaldab juhendamisel vee- ja reoveetöötlusseadmeid (nt filtrid, rasva- ja mudakogujad jne), lähtudes etteantud tööülesandest ja paigaldusjuhendist.
10. Koostab ja paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga veesüsteemide sõlmi (nt veemõõdu-, rõhu reguleerimise, tuletõrjevee- jm sõlmed) ja sõlmede juurde kuuluvaid seadmeid.
11. Koostab ja paigaldab juhendamisel hoonesiseseid drenaaži- ja reoveepumplaid, lähtudes tööülesandest, paigaldusjuhendist ja projektdokumentatsioonist.
B.3.2 Kinnistusiseste välistrasside ja rajatiste ehitamine 4

Tegevusnäitajad
1. Rajab koostöös kogenuma kolleegiga kraavkaevikusse torustiku paigaldamiseks vajaliku liivaluse vastavalt projekteeritud kõrgusmärkidele ja ettenähtud torukalletele, olles eelnevalt veendunud kraavkaeviku ohutuses.
2. Koostab ja paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga kinnistusisese torustiku (veevarustus, reovee-, sadevee- ja tehnoloogiline kanalisatsioon, drenaaž), lähtudes tööülesandest ja projektdokumentatsioonist.
3. Paigaldab juhendamisel kinnistusisesele välisveetorustikule vajalikud seadmed (nt siibrid, hüdrandid, kaevud, hargmikud jne), lähtudes projektdokumentatsioonist.
4. Paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga kinnistusisesele kanalisatsioonitorustikule vajalikud seadmed (nt õli- ja liivapüüdurid, kogumismahutid, imb- ja filterväljakud, pumplad, reovee-, ja tehnoloogiline kanalisatsioon jne), lähtudes projektdokumentatsioonist.
5. Paigaldab juhendamisel kinnistusisestele sadevee- ja drenaažitorustikele vajalikud seadmed (kaevud, pumplad, imb- ja filterväljakud jne), lähtudes projektdokumentatsioonist.
6. Survestab koostöös kogenuma kolleegiga torustikke vastavalt projektdokumentatsioonile.
7. Katab torustiku kohaliku peeneteralise pinnasega.
B.3.3 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja -seadmete remondi- ja hooldustööde tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb juhendamisel vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldustöid, lähtudes hooldusjuhenditest ja tööülesandest.
2. Lokaliseerib koostöös kogenuma kolleegiga vee- ja kanalisatsioonavariisid, lähtudes oma tegevuses hetkeolukorrast, oma pädevuse piiridest, seadmete ja süsteemide hooldus- ja kasutusjuhenditest ning tööülesandest.
3. Teeb vee- ja kanalisatsioonisüsteemide remonditöid (torustike läbipesemine, liitmike, muhvide jne vahetamine, süsteemi seadmete asendamine jne), lähtudes tööülesandest ja hooldusjuhendist.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-14122021-1.2.2/3k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 40
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.12.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Keskkonnatehnika
Kutse grupp: Veevärgilukksepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7126 Torulukksepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Margus Keerutaja AS Sovek
Ago Rehandi OÜ Viljandi Õhumeister
Jüri Naumov AS Clik
Kalmer Kollom Tartu Kutsehariduskeskus
Alar Suurväli Eesti Soojuspumba Liit
Raido Malõshev Eesti Soojuspumba Liit
Marko Ranniku Samtec OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist