Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee sillameister, tase 5

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raudtee sillameister, tase 5
EN: Bridge Master, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.05.2019
Kehtib kuni: 14.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee sillameister, tase 5 tööks on raudteesildade, viaduktide, tunnelite, tugiseinte, truupide, veeläbilaske rennide (edaspidi tekstis raudteesillad) ja seal asuva rööbastee hooldus ja remonditööde planeerimine (sh materjalide ja mehhanismide vajaduse määramine) ja juhtimine, tehtud tööde kontr...ollimine ja vastuvõtmine.
5. taseme raudtee sillameister on keskastme spetsialist, kes töötab iseseisvalt ettearvamatutes olukordades ja vastutab meeskondade töö eest.
Raudtee sillameister, tase 5 töö võib eeldada sõiduki juhtimisõigust, eriveeremi juhtimisõigust vastavalt raudteeseadusele ning kompetentsust mehhanismidega töötamiseks.
Lähedased kutsed:
Raudtee teemehaanik, tase 4
Raudtee teemehaanik, tase 5

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine
1. Projektides oleva teabe analüüsimine ja kasutamine.
2. Tööplaanide koostamine.
3. Tööülesannete täitmiseks informatsiooni kogumine, analüüsimine ja täpsustamine.
4. Töö tehnoloogilise protsessi valmisoleku kontrollimine ja ettevalmistamine.
5. Tööri...
istade, mehhanismide ja abiseadmete vajaduse otsustamine.
6. Tööde dokumenteerimine ja andmete töötlemine.
A.2.2 Liiklusohutuse tagamine
1. Ohutusmeetmete valimine ja nende täitmise kontrollimine.
2. Hoiatuse nõudeavalduse esitamine.
3. Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks.
4. Signalisti määramine ohutuse tagamiseks.
5. Jaamas töötamisel nõuetekohaste sissekannete tegemine.
6. Tee- ja signaalmärkide paigaldamise, hooldamise ja eemaldamise kavandamine ja korraldamine.
7. Tee- ja signaalmärkide olemasolu ja seisukorra kontrollimine.
A.2.3 Tööprotsessi ja raudteesilla seisukorra kontrollimine
1. Liiklusohtliku rikke ennetamine ja kindlakstegemine ning tegutsemine selle likvideerimiseks.
2. Ohutusnõuete täitmine ja täitmise kontrollimine.
3. Töö tehnoloogia järgimine, järgimise kontrollimine ja tehnoloogia muutmine.
4. Raudteerajatiste mõõdistamise korraldamine ja edasise tegevuse planeerimine.
A.2.4 Raudteel lumetõrjetööde korraldamine ja teostamine
1. Raudteeülesõidu- ja –ülekäigukohtade ning pöörmete lumetõrjetööde korraldamine ja teostamine
2. Raudteesildade lumetõrje tööde kavandamine, korraldamine ja teostamine.
A.2.5 Silla piirkonnas raudtee muldkeha ja silla koonuste remont- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine
1. Raudtee muldkeha, silla koonuste ja nende kindlustiste seisukorra ja kuju muutuse hindamise kavandamine ja korraldamine.
2. Veeviimarite, voolusängide ja kraavide rajamise ja korrastamise kavandamine ning korraldamine.
3. Muldenõlvade treppide rajamise ja korrastamise kavandamine ning korraldamine.
A.2.6 Raudbetoonsildade (viaduktide) remontimise, seisukorra hindamise ja kontrollimise kavandamine ja korraldamine
1. Raudbetoonsildade (viaduktide) sildeehitiste seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine.
2. Raudbetoonsildade (viaduktide) sildeehitiste remont- ja hooldustööde kavandamine ning korraldamine.
3. Raudbetoonsildade (viaduktide) sammaste seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine.
4. Raudbetoonsildade (viaduktide) sammaste remont- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine.
5. Raudbetoonsildade (viaduktide) hüdroisolatsiooni ja vee äravoolu süsteemi kontrollimine ja remondi kavandamine ja korraldamine.
6. Raudbetoonsildade (viaduktide) sildeehitiste toetuskohtade ja tugiosade mehhanismide seisukorra kontrollimine ning remondi kavandamine ja korraldamine.
7. Raudbetoonsildade (viaduktide) vaatlus- ja ekspluatatsiooniseadeldiste (ripptöölavade, ohutusrõdude, piirdetarindite, tuletõrjevahendite) remontimise, seisukorra hindamise ning kontrollimise kavandamine ja korraldamine.
8. Raudbetoonsildade (viaduktide) tugiseinte seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine.
9. Raudbetoonsildade (viaduktide) tugiseinte remont- ja hooldustööde kavandamine ning korraldamine.
A.2.7 Metallsildade (viaduktide) remontimise, seisukorra hindamise ja kontrollimise kavandamine ja korraldamine
1. Metallsildade (viaduktide) sildeehitiste seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine.
2. Metallsildade (viaduktide) sildeehitiste remont- ja hooldustööde kavandamine ning korraldamine.
3. Metallsildade (viaduktide) sammaste seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine.
4. Metallsildade (viaduktide) sammaste remont- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine.
5. Metallsildade (viaduktide) elementide metalli, neet-, keevis- ja poltliidete seisukorra kontrollimine ja remondi kavandamine ja korraldamine.
6. Metallsildade (viaduktide) ballastiküna, ballastita sõidutee raudbetoonplaatide hüdroisolatsiooni ja vee äravoolu süsteemi kontrollimine ja remondi kavandamine ning korraldamine.
7. Metallsildade (viaduktide) korrosioonikaitse seisukorra kontrollimine ja vajadusel selle taastamise kavandamine.
8. Metallsildade (viaduktide) sildeehitiste toetuskohtade ja tugiosade mehhanismide seisukorra kontrollimine ja remondi kavandamine ning korraldamine.
9. Metallsildade (viaduktide) vaatlus- ja ekspluatatsiooniseadeldiste (rippvankrite, ripptöölavade, ohutusrõdude, redelite, tuletõrjevahendite) remontimise, seisukorra hindamise ja kontrollimise kavandamine ja korraldamine.
10. Metallsildade (viaduktide) tugiseinte seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine.
11. Metallsildade (viaduktide) tugiseinte remont- ja hooldustööde kavandamineninging korraldamine.
A.2.8 raudtee truupide (tunnelite) ja raudtee rennide rajamise, remontimise, seisukorra hindamise ja kontrollimise kavandamine ning korraldamine
1. Raudteetruubi (tunneli) seisukorra kontrollimise ja rikete kindlakstegemise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine.
2. Raudteetruubi (tunneli) remontimise kavandamine ja korraldamine.
3. Raudteetruubi (tunneli) puhastamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine.
4. Metallist raudteetruubi (tunneli) elementide metalli ja poltliidete seisukorra kontrollimine ningremondi kavandamine ja korraldamine.
5. Raudtee rennide seisukorra kontrollimise ja rikete kõrvaldamise kavandamine ning korraldamine.
6. Raudtee rennide rekonstrueerimis- ja remonttööde kavandamine ning korraldamine.
A.2.9 Sillal ja selle lähenemisteedel asuva rööbastee pealisehitise konstruktsiooni korrashoiutööde ja remontimise kavandamine ja korraldamine
1. Liiprite ja sillaprusside kõlblikkuse kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning vahetamise planeerimine.
2. Sillaprusside vahetamise kavandamine ja korraldamine.
3. Kontranurgikute (kontrarööbaste) ja kaitsenurgiku (kaitseprusside) kontrollimine ning vajadusel nende remondi või vahetamise korraldamine.
4. Rööbaste ja ballasti seisukorra hindamine.
A.2.10 Juhendamine ja juhtimine
1. Tööde juhi määramine ja juhendamine.
2. Madalama kutsetasemega töötajate juhendamine.
3. Mehhanismide töö koordineerimine töökohal.
4. Ressursside haldamine.
5. Parendustegevuste kavandamine ja korraldamine.
6. Töötulemuste hindamine ja kvaliteedinõuetest kinnipidamise kontrollimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
5. taseme raudtee sillameistri töö toimub üldjuhul välitingimustes ja tööpäeval. Mõnikord on vaja teha rikete kõrvaldamiseks vajalikke töid väljaspool tavapärast tööaega - ööpäevaringselt, puhkepäevadel või riiklikel pühadel.
Raudtee sillameister, tase 5 töö on vaheldusrikas, eeldab tähelepanelikku...
st ja vastutust raudtee teerajatiste seisukorra kontrollimisel, tulemuste analüüsimisel, meetmete rakendamisel, töö planeerimisel ja remonttööde õigeaegsel juhtimisel, liiklusohutuse tagamisel ning töötulemuste kontrollimisel.
Raudtee sillameistri töökeskkond on raudteel töötamise ajal kõrgendatud ohuga töökoht rongiliikluseks avatud raudteel, sealjuures töötamine ebatasasel pinnal ja mistahes ilmastikuoludes. Seetõttu on raudtee sillameistri töös vajalik hea füüsiline tervis ja valmisolek töötamiseks välistingimustes. Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab raudtee sillameister täpselt järgima tööeeskirjade, tervisekaitse ja ohutusnõudeid, kandma töö iseloomule ja ilmastikule vastavat tööriietust ja isikukaitsevahendeid, sealhulgas ohutusvesti. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada raudteeõnnetuse, töös osalejate trauma või hukkumise.
Raudtee sillameistri kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on raudtee väikemehhanismid, signaalid, side-, IKT ja mõõtevahendid.
5. taseme sillameister kasutab oma töös dokumente (projekte, tööplaane) ja bürootehnikat.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Raudtee sillameistri töö eeldab füüsilist vastupidavust, kohusetundlikkust, otsustus- ja vastutusvõimet, tähelepanuvõimet, koostöövalmidust, valmidust töötada brigaadis ja juhtida brigaadi saadud töökorralduse järgi, loogilist mõtlemist, korrektsust ja loomingulisust, analüüsioskust, saavutusvajadus...t, enesedistsipliini ja positiivset eluhoiakut, valmidust reageerida positiivselt ja negatiivselt inimeste ja olukordade suhtes.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 5. taseme raudtee sillameistritena inimesed, kel on vähemalt keskharidus ja kes on kutseoskused omandanud praktilise töö käigus kogenud sillameistri juhendamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Teemeister, sillameister, tööjuht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raudtee sillameister, tase 5 taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.11 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib ja kasutab projektides olevat teavet oma alluvate ja töörühmade tööülesannete määratlemiseks.
2. Koostab tööplaanid, juhindudes tööülesannetest, määrates lähteandmete põhjal vajamineva materjalikulu ja ligikaudse tööaja ning tööoperatsioonide järjestuse.
3. Kogub (sh hangib vajalikud load), täpsustab ja analüüsib informatsiooni tööülesannete täitmiseks, juhindudes tööülesannetest.
4. Kontrollib tehnoloogilise protsessi valmisolekut või valmistab ette töö tehnoloogilise protsessi, tagades ja kontrollides tööks vajalike materjalide, tööriistade, mehhanismide ja tööjõu olemasolu ning juhindudes tööülesannetest.
5. Otsustab tööriistade, väikemehhanismide ja abiseadmete vajaduse, juhindudes töö iseloomust ja tehnoloogiast.
6. Kontrollib isikukaitsevahendite kasutamist ja kasutab neid oma töös, juhindudes tööülesannetest, ohufaktoritest ja normdokumentide nõuetest.
7. Dokumenteerib tööd ja töötleb andmed, juhindudes organisatsioonisisesest töökorraldusest.
8. Koostab vastavalt normdokumentide nõuetel aruandeid.

Teadmised:
1) teadmised projektide koosseisust, neis kasutatav kutsealane terminoloogia ja jooniste tingmärgid;
2) tööplaanide koostamise põhimõtted;
3) töö dokumenteerimise ja andmete töötlemise alused.
B.2.2 Liiklusohutuse tagamine 4

Tegevusnäitajad:
Juhindudes normdokumentide nõuetest:
1. Valib ohutusmeetmed ja kontrollib nende täitmist.
2. Esitab hoiatuse nõudeavalduse.
3. Kontrollib töökoha piiramist signaalmärkidega ohutuse tagamiseks või teeb neid töid.
4. Määrab signalisti ohutuse tagamiseks.
5. Teeb jaamas töötamisel nõuetekohased sissekanded.
6. Kavandab ning korraldab tee- ja signaalmärkide paigaldamist, hooldamist ning eemaldamist või teeb neid töid.
7. Kontrollib tee- ja signaalmärkide olemasolu ning seisukorda.
B.2.3 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Ennetab ja teeb kindlaks liiklusohtliku rikke, teavitab sellest ettenähtud korras, kavandab tegevused ja vahendid rikke likvideerimiseks, juhindudes normdokumentide nõuetest.
2. Täidab ohutusnõudeid ja kontrollib ohutusnõuete täitmist, juhindudes normdokumentide nõuetest.
3. Järgib töö tehnoloogiat, kontrollib selle järgimist ja muudab seda, juhindudes normdokumentide nõuetest.
4. Korraldab raudteerajatiste mõõdistamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ning juhindudes mõõteriistade kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest, ning planeerib mõõdistusandmete alusel edasist tegevust.
B.2.4 Raudteel lumetõrjetööde kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab ja korraldab raudteeülesõidu-, ja –ülekäigukohtadel, jalakäijate sildadel, tunnelitel ning pöörmetel käsitsi lumetõrjetööde tegemist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
2. Kavandab ja korraldab väikemehhanismidega lumetõrjetööde tegemist raudteeülesõidu- ja –ülekäigukohtadel, jalakäijate sildadel, tunnelitel ning pöörmetel või teeb neid töid, juhindudes väikemehhanismide kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest.
3. Kavandab, korraldab ja kontrollib lumetõrjetööde tegemist masinate ja mehhanismidega vastavalt ettenähtud korrale ja juhindudes normdokumentide nõuetest.

Teadmised:
1) lumetõrjetööde väikemehhanismide kasutus-, hooldus- ja hoiustamispõhimõtted;
2) lumetõrjemasinate ja -mehhanismide kasutus-, hooldus- ja hoiustamispõhimõtted;
3) käsitsi lumetõrje teostamise tehnoloogia ja ohutusnõuded.
B.2.5 Raudteesilla ulatuses raudtee muldkeha ja silla koonuste remont- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab ja korraldab silla ulatuses raudtee muldkeha, silla koonuste ja nende kindlustiste seisukorra hindamist või hindab muldkeha seisukorda ja kuju muutust ning teeb kindlaks muldkeha defektide tekke põhjused, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib hindamistulemuste põhjal edasist tegevust.
2. Kavandab ja korraldab veeviimarite, voolusängide ja kraavide rajamist ning korrastamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
3. Kavandab ja korraldab muldenõlvade treppide rajamist ning korrastamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.6 Raudbetoonsildade (viaduktide) remontimise, seisukorra ja kontrollimise kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab ja korraldab raudbetoonsildade (viaduktide) sildeehitiste ja sammaste seisukorra kontrollimist ning rikete kindlakstegemist juhindudes normdokumentide nõuetest.
2. Kavandab ja korraldab raudbetoonsildade (viaduktide) sildeehitiste ja sammaste remont- ja hooldustöid või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
3. Kontrollib raudbetoonsildade (viaduktide) hüdroisolatsiooni ja vee äravoolu süsteemi seisukorda ja teeb kindlaks rikked, juhindudes normdokumentide nõuetest.
4. Kavandab ja korraldab raudbetoonsildade (viaduktide) hüdroisolatsiooni ja vee äravoolu süsteemi remont- ja hooldustöid või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
5. Kavandab ja korraldab raudbetoonsildade (viaduktide) sildeehitiste toetuskohtade ja tugiosade mehhanismide seisukorra kontrollimist ning rikete kindlakstegemist juhindudes normdokumentide nõuetest.
6. Kavandab ja korraldab raudbetoonsildade (viaduktide) sildeehitiste toetuskohtade ja tugiosade mehhanismide remont- ja hooldustöid või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
7. Kavandab ja korraldab raudbetoonsildade (viaduktide) vaatlus- ja ekspluatatsiooniseadeldiste (ripptöölavade, ohutusrõdude, piirdetarindite, tuletõrjevahendite) seisukorra kontrollimist ja remontimist, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
8. Kavandab ja korraldab raudbetoonsildade (viaduktide) tugiseinte seisukorra kontrollimist ning rikete kindlakstegemist juhindudes normdokumentide nõuetest.
9. Kavandab ja korraldab raudbetoonsildade (viaduktide) tugiseinte remont- ja hooldustöid või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.7 Metallsildade (viaduktide) remontimise, seisukorra kontrollimise kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab ja korraldab metallsildade (viaduktide) sildeehitiste ja sammaste seisukorra kontrollimist ning rikete kindlakstegemist juhindudes normdokumentide nõuetest.
2. Kavandab ja korraldab metallsildade (viaduktide) sildeehitiste ja sammaste remont- ja hooldustöid või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
3. Kontrollib metallsildade (viaduktide) seisukorda (korrosioonikaitset, metalli, neet-, keevis- ja poltliidete seisukorda) ja teeb kindlaks rikked, juhindudes normdokumentide nõuetest.
4. Kontrollib metallsildade (viaduktide) ballastiküna, ballastita sõidutee raudbetoonplaatide hüdroisolatsiooni ja vee äravoolu süsteemi seisukorda ja teeb kindlaks rikked, juhindudes normdokumentide nõuetest.
5. Kavandab ja korraldab metallsildade (viaduktide) ballastiküna, ballastita sõidutee raudbetoonplaatide hüdroisolatsiooni ja vee äravoolu süsteemi remont- ja hooldustöid või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
6. Kavandab ja korraldab metallsildade (viaduktide) sildeehitiste toetuskohtade ja tugiosade mehhanismide remont- ja hooldustöid või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
7. Kavandab ja korraldab raudbetoonsildade (viaduktide) vaatlus- ja ekspluatatsiooniseadeldiste (rippvankrite, ripptöölavade, ohutusrõdude, redelite, tuletõrjevahendite) seisukorra kontrollimist ja remontimist, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
8. Kavandab ja korraldab metallsildade (viaduktide) tugiseinte seisukorra kontrollimist ning rikete kindlakstegemist juhindudes normdokumentide nõuetest.
9. Kavandab ja korraldab metallsildade (viaduktide) tugiseinte remont- ja hooldustöid või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.8 Raudtee truupide ja –rennide remontimise, seisukorra kontrollimise kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab ja korraldab raudteetruubi (tunneli) seisukorra kontrollimist ja rikete kindlakstegemist või kontrollib raudteetruubi (tunneli) seisukorda ja teeb kindlaks rikked visuaalse vaatluse teel, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrollimise tulemuste alusel edasist tegevust.
2. Kavandab ja korraldab raudteetruubi (tunneli) remontimist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
3. Kavandab ja korraldab raudteetruubi (tunneli) rajamist ja rekonstrueerimist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes projektdokumentatsiooni ja normdokumentide nõuetest.
4. Kavandab ja korraldab raudteetruubi (tunneli) puhastamist ning hindab töötulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest.
5. Kontrollib metallist raudteetruubi (tunneli) elementide seisukorda (korrosioonikaitset, metalli ja poltliidete seisukorda) ja teeb kindlaks rikked, juhindudes normdokumentide nõuetest.
6. Kavandab ja korraldab raudteerennide seisukorra kontrollimist ja rikete kõrvaldamist ning hindab töötulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest.
7. Kavandab ja korraldab raudteerennide remontimist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.9 Raudteesillal ja selle lähenemisteedel asuvate rööbastee seisukorra, korrashoiu- ja remonttööde kontrollimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab ja korraldab sillaprusside kõlblikkuse kontrollimist, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolltulemuste alusel sillaprusside vahetust.
2. Kavandab ja korraldab sillaprusside vahetamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
3. Kavandab ja korraldab kontranurgikute (kontrarööbaste) ja kaitsenurgikute (kaitseprusside) vahetamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.10 Juhendamine ja juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab madalama kutsetasemega töötajaid töötervishoiu ja tööohutuse nõuete järgimisel, tööga kaasneda võivate riskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes normdokumentide nõuetest.
2. Haldab ressursse, juhindudes töö iseloomust, töö mahust ja -ajast.
3. Kavandab ja korraldab parendustegevused, lähtudes töötulemuste analüüsist ja tagasisidest.
4. Hindab tööprotsessi tulemusi ja kontrollib kvaliteedinõuetest kinnipidamist ning annab töötajatele tagasisidet, juhindudes töö iseloomust ja töö mahust.
5. Korraldab mehhanismide tööd, juhindudes töö iseloomust ja normdokumentide nõuetest.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Raudtee sillameister, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid.
2. Täidab tee korrashoiu nõudeid, järgides sealhulgas õhutemperatuurist sõltuvaid erisusi.
3. Teeb remont- ja korrashoiutööde käigus koostööd turvanguseadmete ja energeetika töötajatega.
4. Teeb remont- ja korrashoiutöid elektriveoga liinil.
5. Kasutab side- ja signaalvahendeid (manöövriraadioside, käsi- ja helisignaalvahendid).
6. Kannab vastutavale töötajale ette tööks valmisolekust ja töö lõpetamisest.
7. Saab aru pöörme otstarbest ja oskab liigitada rööpa tüüpe.
8. Gabariidi nõuded ja kontrollimine.
9. Järgib oma töös kõikide asjakohaste õigusaktide nõudeid.
10. Töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda.
11. Korrastab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne tööalustamist nende korrasolekus ja ohutuses.
12. Järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökohakorrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel.
13. Kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (töötab tööriietes ja -jalatsites, ohutusvestis, kasutab kõrvaklappe, vibratsiooni vähendavaid kindaid jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist.
14. Määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks.
15. Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja esindajale.
16. Tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt vahetuse vanemat ja tööandjat või tema esindajat.
17. Tegutseb ebastandardses olukorras õigesti (edastab teabe, tegutseb, teeb päästetöid).
18. Järgib tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning organisatsioonis kehtestatud reegleid.
19. Kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid.
20. Korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid.
21. On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
22. On võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet omatööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme.
23. Osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti.
24. Osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös.
25. Suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A2 ja vene keeles vähemalt tasemel A2 (vt lisa 1).
26. Kasutab igapäevaselt arvutit iseseisva kasutaja tasemel järgmistes valdkondades: infotöötlus, kommunikatsioon, ohutus ja probleemilahendus; valdab tööks vajalikul määral erialaseid tarkvaraprogramme ja oskab kasutada kaasaegseid tehnoloogilisi abivahendeid ja -rakendusi (nt nutiseadmed). Vt lisa 2 „Digipädevuste enesehindamise skaala“.

Teadmised:
1) raudtee muldkeha ehitus- ja korrashoiunõuded;
2) raudtee pealisehitise (rööpad, sideosad, liiprid, prussid, ballast, pöörmed ja rööbasahelad) ehitus- ja korrashoiunõuded;
3) raudteesildade, viaduktide, tunnelite, tugiseinte, truupide ja rennide ehitus- ja korrashoiunõuded;
4) liiprite liigid, tüübid ja parameetrid, paigaldamisskeemid;
5) sillaprusside liigid, tüübid ja komplektid; paigaldusskeemid;
6) rööbaste tüübid ja põhiparameetrid;
7) gabariidinõuded;
8) raudteetranspordi töö ja liikluse organiseerimise põhimõtted;
9) raudteel kasutatavad signalisatsioonide süsteemid;
10) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
11) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
12) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad tehtavate tööde eripärad;
13) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
14) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
15) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted, sh isikukaitsevahendite liigid, nende kasutamise ja hooldamisepõhimõtted;
16) kehtivad kvaliteedinõuded raudteele oma kutsetaseme piires;
17) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
18) tehnilise dokumentatsiooni nõuded oma kutsetaseme piires;
19) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-15052019-2.1.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.05.2019
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee teemehaanik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7215 Troppijad ja trossijätkajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aleksei Gornev Tehnilise Järelevalve Amet
Anto Looken SA Raudteekutsed
Moonika Siniallik Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Rein Ljäkin AS Eesti Raudtee
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Tatjana Beljatskaja EMLINTE OÜ

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist