Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee turvanguseadmete nooremmehaanik, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raudtee turvanguseadmete nooremmehaanik, tase 2
EN: Railway Signalling Area Assistant, EstQF Level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.05.2019
Kehtib kuni: 10.04.2024
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee turvanguseadmete nooremmehaanik, tase 2 teeb raudteel kasutatavate turvangu- ja sideseadmete vähese keerukusega remonttöid ja tehnohooldust. Ta töötab muutumatus olukorras mõningase iseseisvusega.
Raudtee turvanguseadmete nooremmehaanik vastutab oma tööülesannete täitmise ning tehnohoolduse...
käigus ohutusnõuete rikkumise (näit valed töövõtted, valed töövahendid ja meetodid) tagajärjel tekkinud ohtlike olukordade eest.

Raudtee turvanguseadmete hooldus- ja remonttööde kutsealal on neli kutset.
Raudtee turvanguseadmete nooremmehaanik, tase 2 teeb raudteel kasutatavate turvangu- ja sideseadmete vähese keerukusega remonttöid ja tehnohooldust.
Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 4 teeb raudteel kasutatavate turvangu- ja sideseadmete tehnohooldust ja remonttöid.
Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 5 tööks on raudteel kasutatavate turvangu- ja sideseadmete tehnohoolduse ning remonttööde kavandamine ja korraldamine või nende tööde tegemine oma piirkonnas.
Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 6 tööks on raudteel kasutatavate turvangu- ja sideseadmete tehnohoolduse ning remonttööde kavandamine ja korraldamine mitmes piirkonnas või kogu ettevõttes.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Turvanguseadmete tehnohoolduse tegemine
Fooride tehnohoolduse tegemine
1. Lampide vahetamine ja asendamine foorides ja matkanäidikutes
2. Elektrimõõtmised foorides põhitoitel
3. Fooride tehnohooldus foori tavapärast tööd häirimata
Pöörmete turvanguseadmete tehnohoolduse tegemine
4. Pöör...
meajamite ja kinnitusgarnituuride tehnohooldus, mis ei vaja osade lahtimonteerimist ja elektriliste ühenduste katkestamist ega häiri seadme tavapärast tööd
Rööbasahelate ja teljeloendurite tehnohoolduse tegemine
5. Seadmete tehnohooldus nende tavapärast tööd häirimata ja seadistatud parameetreid muutmata
6. Drosseltransformaatorite tehnohooldus väljalülitamiseta
Arvutipõhiste juhtimisaparaatide tehnohoolduse tegemine
7. Liikluskorraldaja töökoha riistvara hooldamine seadmete tavapärast funktsionaalsust häirimata
Siseseadmete, seadmekappide ja -konteinerite tehnohoolduse tegemine
8. Seadmekappide hooldamine seadmete väljalülitamiseta
9. Turvanguseadmete siseseadmete hooldamine seadmete väljalülitamiseta
Ülesõitude turvanguseadmete tehnohoolduse tegemine
10. Ülesõidu automaatsignalisatsiooniseadmete tehnohooldus seadmete väljalülitamiseta ja parameetrite muutmiseta
Turvanguseadmete elektritoite tehnohoolduse tegemine
11. Akude tehnohooldus toime katkestamiseta

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raudtee turvanguseadmete nooremmehaanik töötab nii siseruumides kui ka välisobjektidel. Nooremmehaaniku tööaeg on fikseeritud, kuid seadmete oluliste rikete korral või tehnoloogiliste akende ajal peab ta töötama ka väljaspool tavapärast tööaega, sealhulgas puhkepäevadel ja pühade ajal. Tema töökoorm...us võib jaotuda ebaühtlaselt.
Raudtee turvanguseadmete nooremmehaaniku töökeskkond on seotud vigastuste tekkimise kõrgendatud riskiga, sageli tuleb töötada sundasendis ja kõrgustes.
Tervisekahjustusi võivad põhjustada kokkupuude kemikaalide ja toksiliste ainetega, puukidega levivad viiruslikud nakkushaigused, kuumus, niiskus ja temperatuurikõikumised ning seetõttu peab raudtee turvanguseadmete nooremmehaanik kasutama isikukaitsevahendeid ning soovitavalt läbima vaktsineerimise.
Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab raudtee turvanguseadmete nooremmehaanik täpselt järgima tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada haigestumise, trauma, töövõimetuse või raudteeliiklusõnnetuse.
Raudtee turvanguseadmete nooremmehaaniku kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on lukksepatöövahendid (näit mutrivõti, haamer, kruvikeeraja), käsitöövahendid (näit labidas, elektrilised töövahendid), indikaatormõõteriistad ja sidevahendid (näit telefon, raadiojaam).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Raudtee turvanguseadmete nooremmehaaniku töö eeldab koormustaluvust, vastupidavust, füüsilise pingutuse võimet, liigutuste täpsust, kiirust, koordinatsiooni, jõulisust, osavust, lõhnatundlikkust ning head nägemist ja kuulmist.
Vajalikud on pingetaluvus, keskkonnataluvus, koostöövõime, õppimisvõime,...
vastutusvõime, usaldatavus, emotsionaalne stabiilsus, korrektsus, täpsus, enesedistsipliin, suhtlemisvalmidus ja otsustusvõime oma pädevuse piires.
2. taseme raudtee turvanguseadmete nooremmehaanikult eeldatakse pühendumist ametile ja organisatsiooni eesmärkide heakskiitmist.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad raudtee turvanguseadmete nooremmehaanikutena inimesed, kellel on põhiharidus ja kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus vähemalt 4. taseme raudtee turvanguseadmete mehaaniku juhendamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Raudtee turvanguseadmete montöör, raudteeautomaatik, sidemontöör
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Raudtee turvanguseadmete mehaaniku töö on reguleeritud raudteeseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raudtee turvanguseadmete nooremmehaanik, tase 2 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 ja B.2 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Turvanguseadmete tehnohoolduse tegemine 2

Tegevusnäitajad:
Fooride tehnohoolduse tegemine
1. vahetab ja asendab lampe foorides ja matkanäidikutes, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest ja kasutades asjakohaseid töövahendeid;
2. teeb foorides elektrimõõtmisi põhitoitel, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest ja kasutades asjakohaseid töövahendeid;
3. teeb fooride tehnohooldust (näit puhastab, värvib, kontrollib nähtavust) foori tavapärast tööd häirimata, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja nõuetest ja kasutades asjakohaseid töövahendeid;
Pöörmete turvanguseadmete tehnohoolduse tegemine
4. teeb pöörmeajamite ja kinnitusgarnituuride tehnohooldust (näit puhastab, värvib, teeb ülevaatust, pingutab kinnituspoldid, teeb isolatsioonielementide üksikvahetust), juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest ja kasutades asjakohaseid töövahendeid;
Rööbasahelate ja teljeloendurite tehnohoolduse tegemine
5. teeb seadmete tehnohooldust (näit kontrollib, puhastab ja värvib ühendustrossid ja teekastid, vahetab lukuühendid) nende tavapärast tööd häirimata ja seadistatud parameetreid muutmata, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest ja kasutades asjakohaseid töövahendeid;
6. teeb drosseltransformaatorite tehnohooldust väljalülitamisteta, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes seadmete tootja kehtestatud ja organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest;
Arvutipõhiste juhtimisaparaatide tehnohoolduse tegemine
7. hooldab liikluskorraldaja töökoha riistvara seadmete tavapärast funktsionaalsust häirimata, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest ja kasutades asjakohaseid töövahendeid;
Siseseadmete, seadmekappide ja -konteinerite tehnohoolduse tegemine
8. hooldab seadmekappe (näit teeb ülevaatust, puhastab ja värvib kappe) seadmete väljalülitamiseta, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest ja kasutades asjakohaseid töövahendeid;
9. hooldab turvanguseadmete siseseadmeid (näit teeb ülevaatust ja üldist puhastust, pingutab kinnitused) seadmete väljalülitamiseta, kontrollib seadmete alarmliideste seisukorda, alarmide olemasolul teavitab sellest koheselt oma otsest juhti, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest ja kasutades asjakohaseid töövahendeid;
Ülesõitude turvanguseadmete tehnohoolduse tegemine
10. teeb ülesõidu automaatsignalisatsiooniseadmete tehnohooldust (näit teeb ülevaatust, puhastab, värvib, kontrollib nähtavust ja kuuldavust) seadmete väljalülitamiseta ja parameetrite muutmiseta, juhindudes ülesõiduseadmete hooldusjuhendi nõuetest ja kasutades asjakohaseid töövahendeid;
11. Turvanguseadmete elektritoite tehnohoolduse tegemine
12. teeb akude tehnohooldust (näit mõõdab elektrolüüdi tihedust, puhastab korpuse ja detailid, mõõdab koormushargiga akupurki) toime katkestamiseta, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide ja seadme tootja kehtestatud nõuetest ning kasutades asjakohaseid töövahendeid.

Teadmised:
1) fooride liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
2) fooride ja matkanäidikute signaliseerimise viisid;
3) fooride elektrimõõtmiste põhimõtted;
4) pöörmete liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
5) rööbasahelate liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
6) drosseltransformaatorite töö- ja hoolduspõhimõtted;
7) liikluskorraldaja töökoha riistvara liigid;
8) seadmekappide liigid, töö- ja hoolduspõhimõtted;
9) turvanguseadmete siseseadmete liigid, töö- ja hoolduspõhimõtted;
10) seadmete alarmliideste näitude tähendused;
11) ülesõidu automaatsignalisatsiooniseadmete liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
12) akude liigid, ehitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.2 Raudtee turvanguseadmete nooremmehaanik, tase 2 kutset läbiv kompetents 2

Tegevusnäitajad:
oma kutsetaseme piires:
1. Kõrvaldab juhendamisel rikkeid turvanguseadmetes abitöödel;
2. Teavitab koheselt otsest juhti liiklusohtlikest riketest ja koordineerib oma muu tegevuse teiste struktuuridega;
3. Hooldab liikluskorraldaja töökohta (näit telefoni- ja raadiosideseadmeid, kõrvaldab väiksemad rikked, vahetab kontroll-lampe jne);
4. Teavitab koheselt otsest juhti oma pädevusest väljuvatest probleemidest;
5. Dokumenteerib töö ja teeb vajalikud sissekanded;
6. Järgib oma töös tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning kõikide asjakohaste (nii eesti-siseste kui rahvusvaheliste) õigusaktide, sh jäätmekäitluseeskirja, nõudeid;
7. Töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata inimeste tervist, vara või keskkonda;
8. Korraldab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
9. Järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
10. Kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (tööriietus ja -jalanõud, ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
11. Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist hädaabinumbrile ja tööandjale;
12. Tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt tööandjat või tema esindajat;
13. Kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
14. Korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
15. On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
16. Osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös,
17. Kasutab oma töös riigikeelt tasemetel: mõistmine ja rääkimine A2 ning vene keelt tasemetel: mõistmine ja rääkimine A2;
18. Hooldab erinevat liiki turvanguseadmeid (näit automaatblokeeringu, poolautomaatblokeeringu, jt) ja erinevate generatsioonide turvanguseadmeid;
19. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni ja ohutuse osas algtasemel kasutaja tasemel (vt. lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala).

Teadmised:
1) raudtee tehnokasutuseeskirja ja selle lisade nõuded;
2) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
3) raudteel käimise korra nõuded;
4) raudteel kasutatava side liigid;
5) pöörangu ehitus ja töö põhimõte;
6) signaalide ehituse, paigalduse ja nähtavuse nõuded;
7) käsisignaalide kasutamise põhimõtted;
8) nõuded teetõkkeseadmetele;
9) nõuded jaamablokeeringu seadmetele;
10) nõuded pöörangute ja signaalide ja matkade vastastikusele sõltuvusele;
11) turvangu- ja sideliinide korrashoiunõuded;
12) liiklusohutuse põhimõtted remont-, hooldus- ja ehitustöödel;
13) tööohutusnõuded;
14) liiklusõnnetuse ja tööõnnetuse korral tegutsemise nõuded;
15) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
16) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
17) raudteeliiklusõnnetustest ja intsidentidest teavitamise korra nõuded;
18) tuleohutusnõuded;
19) jäätmekäitluse põhimõtted;
20) keskkonnakaitse nõuded.

Hindamismeetodid:
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-15052019-1.1.2/6k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.05.2019
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee turvanguseadmete mehaanik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7412 Elektriseadmete mehaanikud ja paigaldajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aleksandr Malõsev AS Eesti Raudtee
Andres Türn Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Anto Looken SA Raudteekutsed
Indrek Süld AS Eesti Raudtee
Mati Lõhmus AS Eesti Raudtee
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Tiiu Poltruk Edelaraudtee Infrastruktuuri AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist