Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Teabehalduse korraldaja, tase 6

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Teabehalduse korraldaja, tase 6
EN: Record and Information Management Coordinator, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.05.2019
Kehtib kuni: 09.04.2024
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Dokumendihaldur, tase 6 uuendus. Teabehalduse korraldaja, tase 6 töö seisneb koostöös kõikide organisatsiooni osapooltega (kvaliteedijuhtimine, koolitusjuhtimine, dokumendihaldus, infosüsteemide haldus) organisatsiooni teabehalduse korraldamises.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Teabehalduse korraldaja on spetsialist, kelle ülesandeks on teabehalduse korraldamine ja selle põhimõtete rakendamine organisatsiooni äriprotsessides ja teenuste arendamises ning toetada põhi- ja tugifunktsioonide täitmist.
Ta teeb koostööd juhtkonnaga ja teiste valdkondade esindajatega, sh IKT, k...
ommunikatsioon, juriidika, kvaliteedijuhtimine jne.
Oma töös teabe kaitse ja juurdepääsu korraldamisel puutub ta kokku konfidentsiaalse informatsiooniga, mis seab sellel ametikohal töötavale isikule kõrged eetilised nõudmised.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Teabehalduse põhimõtete rakendamine teenuste halduses
1. Äriprotsesside ja teenuste kaardistamises osalemine
2. Äriprotsesside ja teenuste teabeanalüüs
3. Infosüsteemide ärianalüüsi tegemine
4. Teenusdisaini protsessis osalemine
5. Infosüsteemide arendamises osalemine

A.2.2 Teabeha...
lduse korraldamine
1. Organisatsiooni teabehalduse põhimõtete väljatöötamine
2. Teabehalduse juhendite väljatöötamine
3. Teabe liigitusskeemi koostamine
4. Teabe haldamisega seotud tegevuste koordineerimine
5. Muudatuste haldamine
6. Teabehalduse riskianalüüsi läbiviimine
7. Kvaliteedisüsteemi rakendamises osalemine

A.2.3 Koolitamine ja nõustamine
1. Koolitusvajaduse kaardistamine
2. Koolituste korraldamine
3. Teabehalduse alane nõustamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Teabehalduse korraldaja töötab üldjuhul kontoris ja fikseeritud tööajaga. Töö on vaheldusrikas, kohati vaimselt pingeline. Füsioloogilisteks riskiteguriteks on sundasend ja kuvariga töö.
A.4 Töövahendid
Tavapärased kontoritarbed ja -tarkvara, erinevad kaasaegsed infotehnoloogilised vahendid ja tarkvaralahendused.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kohanemisvõime, suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, pinge- ja stressitaluvus, argumenteerimisvõime, loogiline mõtlemine, analüüsivõime, koostöövõime, vastutustunne, korrektsus, tasakaalukus, iseseisvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Teabehalduse korraldajal on
a) üldjuhul kõrgharidus ja erialane või lähedase valdkonna (arhiivindus, dokumendihaldus, IKT valdkond, projektijuhtimine, ärikorraldus vm) töökogemus ning läbitud erialaseid täiendkoolitused või
b) lähedase valdkonna kutseeriharidus (IKT valdkonna, kvaliteedijuhi, sek...
retäri, projektijuhi vm) ja töökogemus ning läbitud erialased täiendkoolitused.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Dokumendihaldur, dokumendihalduse (pea)spetsialist, infohalduse spetsialist/koordinaator, protsessi(de) juht, teabehaldur, teenuste ja protsesside juht, teenuste juht, ärianalüütik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Teabehalduse korraldaja, tase 6 kutsestandard koosneb kolmest kohustuslikust (B.2.1 – B.2.3) ja viiest kutset läbivast kompetentsist (B.2.4 – B.2.8).
Kutse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Teabehalduse põhimõtete rakendamine teenuste halduses 6

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb koostöös juhtkonna ja tegevusvaldkondade vastutavate isikutega organisatsiooni äriprotsesside ja teenuste määratlemisel ning kirjeldamisel, määrates kindlaks ja kirjeldades protsesside seosed teenustega, tehnoloogiaga ning tekkiva teabega.
2. Analüüsib ja hindab jooksvalt kaardistuse tulemusel protsessi käigus tekkiva teabe vastavust organisatsiooni vajadustele, teabe töötlemise kvaliteeti ja efektiivsust ning kooskõla kehtivate juhendite ja õigusaktidega. Määratleb protsessi käigus tekkiva teabe muutmise või parendamise vajaduse ja sõnastab parendusettepanekud.
3. Analüüsib koostöös asjakohaste valdkondade esindajatega organisatsiooni infosüsteemide infoarhitektuuri ja sobivust äriprotsessidega (optimaalsus, funktsionaalsus, vastavus teenuste sisule jne) ja vastavust teabehalduse põhimõtetega.
4. Osaleb olemasolevate teenuste parendamise või muutmise ning uute teenuste väljatöötamise protsessis, arvestades organisatsooni teabehalduse põhimõtteid. Tagab teenuste disaini protsessis organisatsioon teabehalduse põhimõtete järgimise ja vastavuse. Teeb ettepanekuid teenuste parendamiseks oma pädevuse piires.
5. Osaleb IKT-hangete ärilise lähteülesande (äri eelanalüüsi) koostamises. Kirjeldab teabe haldamisega seotud nõuded kavandatavatele ja arendatavatele infosüsteemidele. Hindab koos IT spetsialistidega tellitud tehnoloogiliste arenduste vastavust nõuetele ja organisatsiooni vajadustele. Osaleb vajadusel läbirääkimisel tehnoloogiapartneritega.

Teadmised:
1) protsessikirjelduse põhitehnikad;
2) infoarhitektuuri toimimise põhimõtted;
3) teabehalduse põhimõtted;
4) andmetöötluse alused ja viisid;
5) teenusdisaini põhimõtted;
6) riigi infosüsteem ja selle haldamine (RIHA jne);
7) kvaliteedijuhtimise põhimõtted;
8) hangete korraldamise põhimõtted;
9) valdkondlikud õigusaktid, standardid ja muud juhendmaterjalid;
10) õiguse aluste tundmine.
B.2.2 Teabehalduse korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Töötab koostöös asjakohaste isikutega välja teabehalduse põhimõtted, mille rakendamine tagab organisatsiooni teabe kvaliteedi ja kättesaadavuse ning teabe säilitamise, vahetamise ja kasutamisega seotud riskide maandamise ja kulude optimeerimise.
2. Töötab välja või korraldab organisatsiooni teabehalduse põhimõtete rakendamiseks vajalike juhendite väljatöötamise, arvestades organisatsiooni vajadusi.
3. Määrab koostöös asjakohaste isikutega (protsesside, teenuste eest vastutajad jne) kindlaks organisatsiooni tõendusväärtusega teabe ja koostab liigitusskeemi selle haldamiseks, määrates mh puuduvad säilitustähtajad, säilitus- ja juurdepääsutingimused. Analüüsib liigitusskeemi koostamise või ajakohastamise seisukohast teabe kasutamist organisatsioonis. Tuvastab sama teabe dubleerimise eri vormingutes ja hoiukohtades, analüüsib põhjuseid ja teeb ettepanekuid dubleerimise vähendamiseks.
4. Määratleb koostöös asjaomaste valdkondade (nt andmekaitse, arhiivindus, dokumendihaldus, IT, kommunikatsioon jne) esindajatega teabe haldamisega seotud tegevused ja lepib kokku vastutuse jaotuse. Koordineerib valdkondade vahelist teabe haldusega seotud koostööd ja jälgib kokkulepitud rollide ja tööjaotuse efektiivsust. Teeb ettepanekuid teabehaldusega seotud tegevuste sisuliseks parendamiseks ja koostöö tõhustamiseks.
5. Hoiab ennast jooksvalt kursis organisatsiooni teabehaldust puudutava infoga (nt muudatused õigusnormides, äriprotsessides, tehnoloogias, andmevahetuses kolmandate osapooltega) ning edastab selle asjakohastele isikutele. Tagab vajalike valdkondade kaasamise nende muudatuste läbiviimisel organisatsiooni infosüsteemides ja arenduste planeerimisel ning eri osapoolte õigeaegse ja asjakohase informeerituse.
6. Määratleb, analüüsib ja hindab võimalikke teabehaldusega seotud riske ning töötab koostöös asjaomaste valdkondade esindajatega välja meetmed riskide maandamiseks.
7. Osaleb valdkonna spetsialistina organisatsiooni kvaliteedisüsteemi väljatöötamises, rakendamises ja parendamises.

Teadmised:
1) teabehalduse põhimõtted;
2) teabe liigitusskeem;
3) andmetöötluse alused ja viisid;
4) juurdepääs teabele (sh andmekaitse);
5) riskianalüüsi koostamise põhimõtted;
6) riskide tekkepõhjused ja maandamise/ennetamise meetodid;
7) projektijuhtimise alused;
8) kvaliteedijuhtimise põhimõtted;
9) meeskonnatöö ja juhtimine;
10) valdkondlikud õigusaktid, standardid ja muud juhendmaterjalid;
11) õiguse alused.
B.2.3 Koolitamine ja nõustamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kaardistab organisatsiooni töötajate teabehalduse üldpõhimõtete ja teabehalduse alategevuste (nt andmehaldus, arhiivindus, dokumendihaldus, andmekaitse jne) koolitusvajaduse.
2. Koostab koolitusplaani ning viib läbi või korraldab organisatsioonis vajalikud koolitused. Koostab ise või osaleb koolitusmaterjalide koostamises.
3. Nõustab organisatsiooni töötajaid teabehalduse alastes küsimustes.

Teadmised.
1) täiskasvanute koolitamise põhimõtted;
2) koolituse ettevalmistamise ja planeerimise alused;
3) erinevad koolitusmeetodid;
4) juhendite ja koolitusmaterjalide koostamise põhimõtted;
5) avaliku esinemise põhitõed.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Meeskonnatöö ja suhtlemine 6

Tegevusnäitajad:
1. Väljendab ennast selgelt, arusaadavalt ja konkreetselt nii kirjalikus kui ka verbaalses suhtluses, kasutab korrektset erialaterminoloogiat ning tagab, et edastatud info oleks tõene, kontrollitud ja üheselt mõistetav. Esitab oma seisukohti argumenteeritult ja veenvalt.
2. Reageerib ja kohaneb hästi muutuvate olukordadega, tuleb toime pingeliste olukordade ja tagasilöökidega.
3. Töötab nii individuaalselt kui meeskonnas. On võimeline kohandama oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega. Loob head tööalased suhted kolleegide ja koostööpartneritega, panustades erinevate osapoolte koostöösse.
4. Meeskonna juhina delegeerib ülesandeid ja jagab vastutust, jälgib tööprotsessi ja kontrollib tulemusi, vajadusel motiveerib ja suunab.
5. Käitub konfliktsituatsioonides adekvaatselt ja pakub välja optimaalseid lahendusi.
6. Järgib võrdse kohtlemise põhimõtteid erivajadustega või erineva kultuuritaustaga inimestega suhtlemisel, pidades silmas nii organisatsiooni kui üldisi ühiskondlikke väärtushoiakuid. Rakendab neid põhimõtteid nii vahetul suhtlemisel kui ka erinevaid kommunikatsioonivahendeid kasutades.
7. Jagab organisatsiooni töötajatega oma erialaseid teadmisi, oskusi ja kogemusi, on võimeline juhendama ja nõustama valdkonnaga seotud küsimustes.
B.2.5 Tegevuste planeerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib nii oma kui meeskonna tegevusi ja püstitab konkreetsed tööeesmärgid.
2. Kasutab aega efektiivselt, planeerib ja organiseerib ressursside kasutamist ja arvestab võimalike muutustega. Peab kinni kokkulepitud tähtaegadest.
3. On algatusvõimeline, näitab üles initsiatiivi projektide algatamisel ning vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi nende elluviimisel.
4. Koostab lühi- ja pikaajalisi tegevusplaane, analüüsib tulevikutrende ja vajadusi organisatsiooni (äri)protsessis ning tehnoloogia rakendamises.
B.2.6 Enesearendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab tööülesannete lahendamiseks oma valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja arendab oma kompetentse läbi pideva kutsealase täiendamise, kasutades pakutavaid arengu- ja koolitusvõimalusi.
2. On avatud uutele tehnoloogiatele ja arengusuundadele ning valmis leidma probleemidele uusi, toimivaid lahendusi.
3. On suuteline analüüsima valdkonnaga seotud protsesse ühiskonnas ning arvestab neid oma erialases tegevuses ja enesetäiendamises.
B.2.7 Keelteoskus 6

1. Väljendab ennast eesti keeles selgelt ja arusaadavalt, korrektset erialaterminoloogiat kasutades tasemel C1 (Lisa 1 – Keelte oskustasemete kirjeldused).
2. On võimeline tööalaselt suhtlema vähemalt ühes võõrkeeles (soovitavalt inglise keeles) tasemel B2.
B.2.8 Arvutioskus 6

1. Kasutab tööalaselt arvutit probleemilahenduse, ohutuse ja sisuloome osaoskuse osas iseseisva kasutaja tasemel ning infotöötluse ja kommunikatsiooni osaoskuse osas vilunud kasutaja tasemel (Lisa 2 – Digipädevuste enesehindamise skaala).
2. Kasutab oma töös erinevaid kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid ning lahendusi (sh erinevad tarkvaralahendused, äpid, programmid jne).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-27052019-01/7k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.05.2019
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Bürootöö
Kutse grupp: Dokumendihaldur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
242 Halduse tippspetsialistid
2422 Strateegiate väljatöötajad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0415 Sekretäri- ja kontoritöö
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
82 Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Katrin Leemet Põllumajandusamet
Pille Vestung Eesti Pank
Janne Kerdo Eesti Juhi Abi Ühing
Kaire Karp TalTech, Dokumendihaldurite Ühing
Kersti Kiive Dokumendihaldurite Ühing
Liivi Karpištšenko Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Hille Oidema Eesti Arhivaaride Ühing
Tiina Palu Tartu Ülikool

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist