Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5
EN: Facility Work Supervisor, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.09.2019
Kehtib kuni: 31.08.2024
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard uuendati kehtivusaja lõppemise tõttu. Võrreldes eelmise versiooniga Kinnisvara hooldusmeister, tase 5 tekkis 2 eraldi kutsestandardit, mis varasemalt olid sama kutse erinevad spetsialiseerumised.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kinnisvara tehnohoolduse meister töötab peamiselt kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevas ettevõttes. Põhilised tööülesanded on seotud ehitise tehnosüsteemide tehnohoolduse korraldamisega.
Kinnisvara tehnohoolduse meister juhindub oma tegevuses valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, standardi...
test ning kinnisvara korrashoiu valdkonna heast tavast (KS lisa 4), samuti valdkonna üldistest juhistest ning valdkonna avalikult kättesaadavatest juhendmaterjalidest.

Kinnisvara hooldamise kutsealas on välja töötatud viis kutsestandardit:
- Kinnisvarahooldaja, tase 3;
- Kinnisvarahooldaja, tase 4;
- Kinnisvara heakorrameister, tase 5;
- Kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5;
- Kinnisvara hooldusjuht, tase 6.

Kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5 peamised tööülesanded on ehitise, krundi rajatiste ja hoone tehnosüsteemide hooldamise korraldamine ja hooldustööliste juhendamine, vajadusel vahetu hooldamine ja sellega seonduvate tööülesannete kvaliteetne täitmine.
Elektritööde osas piirdub kinnisvara hooldaja pädevus tavaisikule lubatud elektritöödega kehtivate õigusaktide mõistes, kui ta on sooritanud elektriohuteadliku isiku eksami või tal on elektritööde tegemiseks olemas vastav kutse või pädevustunnistus.
Kinnisvara tehnohoolduse meister vastutab oma töö õigeaegse valmimise ja kvaliteetse tulemuse eest ning ka kavandatud hoolduskava ja tööde eelarve täitmise eest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kinnisvara hoolduse tööde tegemine ja töötajate juhtimine
1. Tehnosüsteemide plaaniliste hooldustööde tegemine objektidel
2. Hooldus-, parandus- ja remonttööde tegemine või juhtimine objektil
3. Avariide ja rikete lokaliseerimine ja/või likvideerimine
4. Arvestinäitude fikseerimine
5. Töö...
tervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmine
6. Sisse-ostetavate teenuste teostuse ja kvaliteedi kontrollimine
7. Vastutamine materiaalsete väärtuste säilimise eest

A.2.2 Ehitise konstruktsioonide tehnohooldus
1. Krundi rajatiste (nt aiad, väravad, tõkkepuud, piirded jne), hoone põhi-konstruktsiooni, fassaadide ja vundamentide hooldamine
2. Katuste ja katuseelementide hooldamine
3. Akende, uste ja muude avatäidete hooldamine
4. Hoone sisetarindite hooldamine
5. Korstnate ja küttekollete seisukorra visuaalne kontrollimine ja hoolduse korraldamine

A.2.3 Küttesüsteemide ja soojasõlmede tehnohooldus
1. Küttesüsteemide hooldustööde tegemine
2. Küttesüsteemide tehnohooldustööde tegemine
3. Küttesüsteemi avariiolukordade lokaliseerimine ja likvideerimine
4. Soojasõlmede korralise hoolduse tegemine
5. Soojamõõtjanäitude fikseerimine
6. Soojasõlme avariiolukordade lokaliseerimine ja likvideerimine

A.2.4 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tehnohooldus
1. Vee- ja kanalisatsiooni-süsteemide hooldustööde tegemine
2. Vee- ja kanalisatsiooni- süsteemide avarii-olukordade lokaliseerimine ja likvideerimine
3. Veemõõtjanäitude fikseerimine

A.2.5 Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide hooldamine
1. Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide hooldustööde tegemine
2. Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide avarii-olukordade lokaliseerimine ja likvideerimine

A.2.6 Elektripaigaldiste tehnohooldus
1. Elektripaigaldiste tehnilise seisukorra ülevaatamine
2. Ennetuslike ja korrigeerivate hooldustööde tegemine

A.2.7 Nõrkvoolupaigaldiste, turvasüsteemide ja eriseadmete tehnohooldus
1. Nõrkvoolupaigaldiste, turvasüsteemide ja eriseadmete töö jälgimine
2. Nõrkvoolupaigaldistele, turvasüsteemidele ja eriseadmetele lihtsamate hooldustööde ja seadistuste tegemine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökeskkond on muutuv, töötada tuleb nii sise- kui ka välitingimustes. Iga objekt on kinnistu tehnilise eripära ja kliendi soovide tõttu erinev ning vahelduvad tööülesanded nõuavad personaalset lähenemist. Töö eeldab valmisolekut töötada täis- või osalise tööajaga, samuti puhkepäevadel ja vajadusel ...ööpäevaringselt. Töös võidakse kokku puutuda tuuletõmbuse, temperatuuride vahetumise, töötamisega kõrgustes, tolmu ja muu saastumisega ning mitmesuguste elektriliste seadmete ja kemikaalidega. Töö nõuab füüsilist pingutust. Töötades peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Mehaanilised ja elektrilised käsitööriistad, koristusained, -tarvikud, -masinad, abi- ja kaitsevahendid, kuid kasutusel võivad olla ka mitmesugused mõõte- ja seadistusriistad või suuremad tööstuslikud seadmed, IT-seadmed ja tarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab kohanemisvõimet mitmesuguste keskkonnatingimustega, vajalik on hea koordinatsioon ja füüsiline vastupidavus ning koostöö- ja meeskonnatöö valmidus, töötajate juhtimisoskus, keskendumisvõime, täpsus ja hoolikus.
Töö on seotud klienditeenindusega ning see eeldab teenindus- ja suhtlemisval...
midust, avatust ja sõbralikkust. Inimestega suhtlemine nõuab head suulist väljendusoskust, meeldivat ja viisakat käitumist, rahulikku meelt, kannatlikkust ja paindlikkust. Paljudes olukordades tuleb kasuks pinge- ja stressitaluvus. Olulised märksõnad on usaldatavus, emotsionaalne stabiilsus ja korrektsus, kohusetunne ja enesedistsipliin.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme kinnisvara tehnohoolduse meistrina töötavad üldjuhul inimesed, kellel on keskharidus või erialane kutseharidus, läbitud erialane täienduskoolitus ning kellel on pikaajaline töökogemus kinnisvara korrashoiu valdkonnas.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Heakorratööde juht, kinnisvarahooldaja, heakorrameister.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
a) Ehitusseadustik ja selle asjakohased rakendusaktid
b) Seadme ohutuse seadus ja selle elektritööde tegemist reguleerivad rakendusaktid;
c) EVS 807:2016
d) EVS 914:2017
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5 kutse saamiseks on vajalik tõendada kompetentsid B.2.1 - B.2.8.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kinnisvara hoolduse tööde tegemine ja töötajate juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Teeb või juhib objektil põhikonstruktsioonide ja tehnosüsteemide hooldustöid, saavutades tulemuse, mis vastab püstitatud tööülesannetele ja ettenähtud kvaliteedile ning on kooskõlas objekti hoolduskavaga. Jälgib, et objektil tehtavad tööd oleksid vastavuses eelarvega ja töömaht ning tulemused vastaksid lepingutes fikseeritud töömahtudele ja kokkulepetele. Vormistab töötajate töökäskude ja nendega seonduva töö- ja materjaliarvestuse dokumente. Korraldab objekti ehitis- ja tehnosüsteemide perioodilisi hooldusülevaatusi.
2. Teeb või juhib objektil tehnohooldustöid ja tagab objekti tehnilise korrashoiu, lähtudes lepingus ettenähtud toimingutest ning hooldustööde graafikutest. Korraldab, organiseerib ja teeb hooldusobjektidel remonttöid, kogub ja arhiveerib hooldusobjekti kohta käivat informatsiooni, koostab ja vormistab hooldustööde hinnakalkulatsioone.
3. Töötab välja ja kooskõlastab avariide lokaliseerimiseks ja likvideerimiseks vajaliku teabeliikumise süsteemi ja sellest tulenevad tegutsemispõhimõtted. Teavitab avarii- või rikkeolukorrast oma vahetut juhti või kutsub välja spetsialisti.
4. Fikseerib ja edastab arvestinäidud vastavalt lepingutingimustele ettenähtud korras.
5. Tehnohooldustööde töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmiseks rakendab kõiki endast olenevad meetmeid antud ajahetke võimalusi arvestades. Juhendab töötajate kohapealset ja korduvat ohutustehnilist instrueerimist.
6. Kontrollib sisseostetavate tööde teostamist, vajadusel edastab pretensioonid tööde teostajale või hooldusjuhile.
7. Kontrollib majanduslikult või vajadustest põhjendatud materiaalsete väärtuste kasutamist. Tagab objekti varustamise hooldusmaterjalidega. Peab arvestust korrashoiuobjektide üld- ja tehniliste ruumide võtmete kasutamise ja liikumise üle.

Teadmised:
1) majanduse põhimõisted ja ettevõtluse põhialused;
2) töökeskkonna ja tööohutuse nõuded;
3) suhtlemise ja klienditeeninduse põhialused;
4) hooldustöödega seotud tehniline dokumentatsioon;
5) ehitistes, selle konstruktsioonides ja tehnosüsteemides kasutatavad materjalid;
6) tehniliste mõõtmiste, ehitusfüüsika alused;
7) ehitustööde kvaliteedinõuded;
8) ehitiste tehnilise seisukorra hindamise alused;
9) ehitise tehnosüsteemide hooldustööd;
10) objekti tehnilise ülevaatuse korraldamise ja hooldusraamatu täitmise nõuded;
11) kinnisvaraterminoloogia;
12) objekti majanduskava koostamise ja tööde normeerimise alused;
13) kinnisvara hooldustööde korraldamise alused
14) alusteadmised hooneautomaatikast ja automaatsest tulekahjusignalisatsioonisüsteemist (ATS).
B.2.2 Ehitise konstruktsioonide tehnohooldus 5

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt ehitiste konstruktsioonide ja nende osade ning krundi rajatiste korrasolekut. Vajadusel teeb ise või korraldab vajalike remondi- ja hooldustööde tegemise ning järelevalve, lähtudes olemasolevatest hooldusjuhenditest.
2. Kontrollib, et katusel (lamekatusel) poleks silmaga nähtavaid vigu, et sadevee äravoolusüsteemid oleksid korras ja puhtad, katusel poleks liigset lund ega jääpurikaid. Vajadusel teeb ise või korraldab vajalike remondi- ja hooldustööde tegemise ning järelevalve, lähtudes olemasolevatest hooldusjuhenditest.
3. Teeb akende, uste ja muude avatäidete ülevaatuse, et veenduda nende korrasolekus. Vajadusel teeb ise või korraldab vajalike remondi- ja hooldustööde tegemise ning järelevalve, lähtudes olemasolevatest hooldusjuhenditest.
4. Teeb hoone sisetarindite ülevaatuse, et veendudes nende korrasolekus. Vajadusel teeb ise või korraldab vajalike remondi- ja hooldustööde tegemise ning järelevalve, lähtudes olemasolevatest sisetarindite hooldusjuhenditest.
5. Kontrollib visuaalselt hoone korstnate ja küttekollete korrasolekut ning vajadusel tellib korstnate ja küttekollete remondi- ja hooldustööde tegemiseks kohale erialaspetsialisti.

Teadmised:
1) hoone konstruktsioonid ja nende osad;
2) konstruktsioonide seisukorra hindamise meetodid;
3) mitmesugused ehitusmaterjalid, nende omadused, eripära ja kasutamine;
4) hooldus- ja renoveerimistööde järjekord;
5) ehituskonstruktsioonide kahjustused (niiskuskahjud, materjalide defektid, amortisatsioon jne), kahjustuste tekkepõhjused, nende ennetamise ja kõrvaldamise viisid;
6) hoone konstruktsioonide ja krundi rajatiste hooldamiseks ja remontimiseks vajalikud töövahendid, masinad ja seadmed;
7) hoone konstruktsioonide ja krundi rajatiste hooldamiseks ja remontimiseks vajalikud vahendid (värvid, segud, plaadid, puidukaitsevahendid jne);
8) tööks vajalike materjalide kulu arvutamise alused;
9) hooldusraamatu täitmise nõuded;
10) küttekollete korrasoleku kontrollimise põhimõtted.
B.2.3 Küttesüsteemide ja soojasõlmede tehnohooldus 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb küttesüsteemide korralisi hooldustöid vastavalt hooldusjuhendile ja hooldusgraafikule, sh kontrollib torustike, püstikute, radiaatorite, ventiilide, torude isolatsiooni korrasolekut ja lekete puudumist.
2. Lülitab kütte sisse või välja vastavalt juhistele või tellija nõudmistele. Jälgib regulaarselt küttesüsteemi toimimist, vastavalt etteantud juhistele reguleerib hoone sisetemperatuuri.
3. Lokaliseerib avariiolukorra nii, et tekkinud kahju oleks võimalikult vähene ning teavitab olukorrast oma vahetut juhti. Kõrvaldab oma pädevuse piires ja etteantud tööülesandest lähtuvalt süsteemi rikked.
4. Teeb süsteemi korralisi hooldustöid vastavalt hooldusjuhendile ja hooldusgraafikule, sh
kontrollib parameetreid, vajadusel muudab seadistust. Kontrollib soojasõlme seadmete (nt soojusvahetid, filtrid, pumbad, mudakogujad, paisupaagid, ventiilid, mõõte-, elektri- ja automaatikaseadmed jne) nõuetekohast toimimist, veendub lekete puudumises. Vajadusel korrastab ja puhastab seadmeid vastavalt hooldusjuhendile.
5. Fikseerib regulaarselt ja edastab soojamõõtjate näidud kokkulepitud korras ja ajal.
6. Lokaliseerib soojasõlme avariiolukorra nii, et tekkinud kahju oleks võimalikult vähene ning teavitab olukorrast oma vahetut juhti. Kõrvaldab oma pädevuse piires ja etteantud tööülesandest lähtuvalt süsteemi rikked.

Teadmised:
1) küttesüsteemide ja -seadmete tööpõhimõtted;
2) hoone soojasõlme tööpõhimõtted;
3) hoone küttesüsteemide ja soojasõlmega seonduv tehniline dokumentatsioon (sh passid, teostusjoonised, kasutusjuhendid, hooldusjuhendid jne)
4) avariide lokaliseerimise meetmed ja ennetav hooldus.
B.2.4 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tehnohooldus 3

Tegevusnäitajad:
1. Teeb süsteemi korralisi hooldustöid vastavalt hooldusjuhendile ja hooldusgraafikule, sh kontrollib lekete puudumist, veevõrgu survet, tagasilöögiklappide korrasolekut jne. Sõltuvalt objektist puhastab mudakogujad, puhastab või vahetab veefiltreid, kontrollib sette- ja sadeveekaevude ning rasva- ja õlipüüdurite töökorda.
2. Lokaliseerib avariiolukorra, peatab kahju leviku ja teavitab olukorrast oma vahetut juhti. Kõrvaldab oma pädevuse piires ja etteantud tööülesandest lähtuvalt süsteemi rikked. Vajadusel vahetab välja defektsed sanitaartehnilised seadmed.
3. Märgib üles veearvestinäidu ja edastab selle kokkulepitud korras ja ajal.

Teadmised:
1) hoone vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja -seadmete omadused ja tööpõhimõtted;
2) hoone vee- ja kanalisatsiooni-süsteemidega seonduv tehniline dokumentatsioon (sh passid, teostusjoonised, kasutusjuhendid, hooldusjuhendid jne);
3) rikete ennetusmeetodid ja avariide lokaliseerimise meetmed.
B.2.5 Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb süsteemi korralisi hooldustöid vastavalt hooldusjuhendile ja hooldusgraafikule, sh kontrollib niisuti ja õhukonditsioneeri töökorras olekut, automaatika funktsioneerimist ja seadistusi. Hooldab ja puhastab ventilatsioonikanaleid ja õhutöötlusseadmeid, vahetab filtreid ning kontrollib tuletõkkeisolatsiooni ja tuletõkkeklappe.
2. Lokaliseerib avariiolukorra (seiskab süsteemi) ja teavitab olukorrast oma vahetut juhti. Vajadusel taaskäivitab süsteemi.

Teadmised:
1) hoone ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide ja -seadmete omadused ja tööpõhimõtted;
2) hoone ventilatsiooni- ja jahutussüsteemidega seonduv tehniline dokumentatsioon (sh passid, teostusjoonised, kasutusjuhendid, hooldusjuhendid jne) kohta;
3) rikete ennetusmeetodid ja avariide lokaliseerimise meetmed.
B.2.6 Elektripaigaldiste tehnohooldus 4

Tegevusnäitajad:
1. Vaatab elektripaigaldise kasutamise järelevaataja või elektritööde juhi juhendamisel üle ehitise elektriseadmed ja -süsteemid.
2. Teeb õigusnormidega sätestatud tavaisikule lubatud elektritöid. Keerulisemate rikete ja remondivajaduse puhul teavitab sellest oma vahetut juhti või elektripaigaldise kasutamise järelevaatajat.

Teadmised:
1) hoone elektripaigaldise ja elektriseadmete omadused ja põhimõisted;
2) elektripaigaldistes kasutatavad tingmärgid ja märgistused;
3) elektriohutuse põhimõtted, vahendid, võtted;
4) elektripaigaldise tehniline dokumentatsioon (teostusjoonised, skeemid, kasutusjuhendid, hooldusjuhendid);
5) elektrijaotuskeskus.
B.2.7 Nõrkvoolupaigaldiste, turvasüsteemide ja eriseadmete tehnohooldus 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt süsteemi lülitatud seadmete ja süsteemi kui terviku toimimist, lähtudes seadmete etteantud hooldusjuhenditest.
2. Teeb lihtsamaid seadistus- ja hooldustöid ning likvideerib süsteemi lihtsamaid rikkeid, keerulisemate rikete ja remontööde tegemise puhul teavitab sellest oma vahetut juhti või vastavat eritööde spetsialisti.

Teadmised:
1) üldteadmised nõrkvoolusüsteemide tööpõhimõtetest (sh info kogumise, salvestamise, töötlemise ja edastamise tehnilistest moodustest) ja hoolduse alusest.
2) üldteadmised nõrkvoolupaigaldiste ja nende osade hooldusest (sh kontroll- ja diagnostikaseadmete kasutamine ning skeemide, hooldus- ja ohutusjuhendite tekstist arusaamine) ja tööpõhimõtetest.
3) üldteadmised erinevatest tuleohutus- ja valvesüsteemidest (erisused, tööpõhimõte, hooldamise alused):
- valvesüsteemid,
- valve- ja tulekahjusignalisatsiooni süsteemid,
- gaaskustutussüsteemid,
- sprinkler- ja vahtkustustussüsteemid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Kutse-eetika põhimõtete järgimine
Juhindub oma tegevuses valdkonna üldtunnustatud heast tavast ja kehtivatest õigusaktidest ning juhendmaterjalidest. Tunneb ja järgib töökultuuri.
Tunneb ja aktsepteerib teiste kinnisvarakeskkonna kujundamisega seotud spetsialistide käitumise aluseks olevaid häid tavasid.
Orienteerub oma tegevuses kinnisvaraobjekti kliendi ja lõpptarbija rahulolule.
Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi ning on oma sõnades ja tegudes ühtne.
2. Meeskonnatöös osalemine
Panustab meeskonnatöösse ja teeb koostööd vastavalt oma võimetele, teadmistele, oskustele ja tööülesannetele. Vajadusel delegeerib vastutust ja tööülesandeid.
On algatusvõimeline ja täidab oma tööülesandeid enesekindlalt. Delegeerib vastutust ja tööülesandeid.
Saab aru oma rollist meeskonnas, suudab operatiivselt hinnata kujunenud olukordi ning tekkinud konflikte. On võimeline vajadusel lahendama meeskonnasiseseid pingeid ja lahkarvamusi.
3. Enesearendamine (elukestev õpe)
Kasutab tööülesannete lahendamiseks oma valdkonna-spetsiifilisi teadmisi ja arendab oma kompetentse läbi pideva kutsealase täiendamise, kasutades pakutavaid arengu- ja koolitusvõimalusi.
On kursis tehnoloogiliste muutustega ühiskonnas ning ehitus- ja kinnisvarasektoris ning panustab innovatsioonile ja loovusele suunatud enesearendamisele.
4. Keskkonnahoidlikkus
Mõistab rohelist mõtteviisi oma tegevusvaldkonnas.
Mõistab energia ja ressursside säästmise võimalusi ning vajalikkust kinnisvarakeskkonnas ning toimib vastavalt nendele (paberivaba kontor jne).
Mõistab oma tegevuse mõju jätkusuutliku kinnisvarakeskkonna kujundamisele.
5. Keeleoskus
Väljendab ennast suuliselt ja kirjalikult grammatiliselt ja terminoloogiliselt korrektses eesti keeles tasemel B2 ning on võimeline tööalaselt suhtlema vähemalt tasemel B1 ühes võõrkeeles (soovitavalt vene, inglise või soome keeles), (Lisa 2 - Keelte oskustasemete kirjeldused).
6. Digipädevus
Kasutab oma töös sobivaid ja kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi ning erialaseks tööks vajaminevaid erialaspetsiifilisi tarkvaralahendusi.
Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, ohutuse, kommunikatsiooni, sisuloome ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel (Lisa 3 – Digipädevuste enesehindamise skaala).

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi võib hinnata teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-28052019-1.4/7k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.05.2019
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Kinnisvarateenused
Kutse grupp: Kinnisvara hooldaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
515 Majapidamistööde juhatajad ja majahoidjad
5153 Hoonete haldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: L KINNISVARAALANE TEGEVUS
68 Kinnisvaraalane tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 4 Heade tavade koodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jüri Kröönström Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit
Tiit Teder Villevar OÜ
Urmas Mahlapuu Tera AS
Sirje Talvistu Koduhooldus OÜ
Heikki Lind OÜ Cityhaldus
Leena Paap Tallinna Tehnikakõrgkool
Leho Lilleorg Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist